Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Inbreng PvdA in debat over pensioenen en gelijke behandeling

Datum nieuwsfeit: 11-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

Den Haag, 11 november 1999

INBRENG PVDA-FRACTIE T.B.V. HET VERSLAG WETSVOORSTEL WIJZIGING VAN DE PENSIOEN- EN SPAARFONDSENWET EN ENIGE ANDERE WETTEN (RECHT VAN KEUZE VOOR OUDERDOMSPENSIOEN IN PLAATS VAN NABESTAANDENPENSIOEN EN GELIJKE BEHANDELING VAN MANNEN EN VROUWEN)(26 711)

Woordvoerder: Jan van Zijl

De leden van de fractie van de PvdA hebben met belangstelling kennisgenomen van het voorliggende wetsvoorstel. Zij kunnen instemmen met de bedoeling van dit wetsvoorstel, namelijk het bieden van de keuze voor een hoger of eerder ingaand ouderdomspensioen in plaats van een nabestaandenpensioen daar waar geen behoefte bestaat aan een nabestaandenpensioen. Het streven naar een gelijke behandeling ongeacht de burgerlijke staat of leefsituatie en de gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten aanzien van de uitkeringen van ouderdomspensioenen kunnen deze leden onderschrijven. Het wetsvoorstel geeft aan op welke wijze hieraan uitvoering wordt gegeven. Naar aanleiding van de voorstellen hebben de leden van de PvdA fractie de volgende vragen.

Begrijpen deze leden het goed dat er meerdere keuzemomenten kunnen zijn? Indien in de opbouwfase al de keuze gemaakt wordt om voor een bepaald soort pensioen geheel of gedeeltelijk een ander soort pensioen op te bouwen, waarbij indien de keuze is gemaakt voor een nabestaandenpensioen, kan dan aan het eind van de opbouwperiode alsnog een keuze worden gemaakt voor uitruil van het nabestaandenpensioen voor een beter ouderdomspensioen? Kan de gemaakte keuze gedurende de opbouwfase een of meerdere keren gewijzigd worden?

Omdat het keuzerecht uitsluitend van toepassing is op opgebouwde aanspraken na inwerkingtreding van het wetsvoorstel, zal er een splitsing gemaakt moeten worden in de aanspraken voor de inwerkingtreding en aanspraken na de inwerkingtreding. Kan worden aangegeven hoe deze splitsing wordt uitgevoerd? Moet er ook een splitsing gemaakt worden ten aanzien van onvoorwaardelijk toegezegde, meeverzekerde indexeringen? Het wetsvoorstel kent dus geen terugwerkende kracht. Zou het niet reëel zijn het wetsvoorstel te laten werken vanaf 1 januari 2000 nu dit de oorspronkelijke ingangsdatum was?

Fiscaal bedraagt de opbouw van ouderdomspensioen maximaal 2% per jaar. Kan een nadere uitleg worden gegeven over de vaststelling van een opbouwkeuzevoet in samenhang met het reeds in de pensioenregeling vastgelegde opbouwpercentage van het ouderdomspensioen? Blijft er een mogelijkheid te kiezen voor een hoger ouderdomspensioen indien reeds het maximale opbouwpercentage van 2% wordt gehanteerd?

Uitgaande van ten minste de collectieve actuariële gelijkwaardigheid bij de uitruilkeuzemogelijkheden mag door de pensioenuitvoerder bij het bepalen van de ruilvoet rekening gehouden worden met het risico van anti-selectie en het risico van (ongunstige) wijziging in de man/vrouw-samenstelling van het deelnemersbestand. Leidt dit ertoe dat bij de keuzemogelijkheden voor het bepalen van de ruilvoet van de voor de deelnemers meest ongunstige situatie zal worden uitgegaan (bijv. die groep waar zich de meeste alleenstaande vrouwen of vrouwen met een werkende partner in bevinden)? Wat houdt anti-selectie precies in en op welke wijze kan met dit risico rekening worden gehouden? Kan anti-selectie ook het gevolg hebben dat sommige verzekerden voor vrijwillige voorzieningen eerder een keuze zullen maken voor de particuliere markt (3e peiler) waardoor de kosten nog verder zullen stijgen voor binnen een pensioenregeling aangeboden keuzemodules, waardoor meer mensen de derde peiler zullen opzoeken? Is dit een beoogd effect?

De looptijd van een ruilvoet of opbouwkeuzevoet kan in bijzondere situaties tot ongewenste problemen leiden, zo staat in de brief van de staatssecretaris van 21 oktober 1999. Om welke situaties kan dit gaan (behalve het geval van een fusie)? Om welke ongewenste problemen gaat het in deze? Voor wie zijn zij ongewenst?

Bij het vaststellen van de ruilvoet of de opbouwkeuzevoet dient tenminste uitgegaan te worden van het gehele deelnemersbestand van de betreffende pensioenregeling, d.w.z. alle actieve deelnemers en slapers. Het is de leden van de PvdA fractie niet duidelijk waarom ook bij het vaststellen van de opbouwkeuzevoet de slapers in de berekening moeten worden meegenomen? Slapers kunnen toch geen keuze meer maken voor een ander soort pensioen tijdens de opbouwperiode?

De uitruilvoorschriften gelden ook indien vrijwillige voorzieningen (waar de werkgever niet aan bijdraagt) mogen worden uitgeruild volgens het wetsvoorstel. In aan de vaste commissie toegezonden commentaren wordt gesteld dat de staatssecretaris ten onrechte van mening is dat vrijwillige voorzieningen die geheel voor rekening van de werknemers komen, onder de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen vallen. Dit omdat er bij genoemde vrijwillige voorzieningen geen sprake is van een beloning. Zou de staatssecretaris hierop willen reageren?

In het kader van beschikbare premieregelingen brengt dit wetsvoorstel een wijziging in die zin mee, zo begrijpen de leden van de fractie van de PvdA, dat in plaats van een recht op gelijke premies voor mannen en vrouwen er een recht op gelijke uitkeringen voor mannen en vrouwen ontstaat? Dit zal naar men zegt tot veel hogere kosten leiden voor vrouwen? Kan de staatssecretaris hier een reactie op geven? Welke gevolgen verwacht u van een dergelijke kostenstijging?

Het hanteren van sekseneutrale actuariële factoren zal in het algemeen tot hogere kosten leiden. Kan worden aangegeven in welke orde van grote deze kostenstijging zich zal voordoen? Hoe verhoudt zich deze kostenstijging tot het streven de kosten voor pensioenen in de hand te houden, zoals afgesproken in het pensioenconvenant van december 1997? Zal dit niet leiden tot reacties bij werkgevers om naar goedkopere mogelijkheden te zoeken? Is een nabestaandenpensioen op risicobasis een van die mogelijkheden? Zou het massaal overgaan tot een dergelijke risicoverzekering er toe leiden dat artikel 2b en 2c uiteindelijk tot een dode letter zullen worden? Betekent dat dat de van de beoogde compensatie voor alleenstaanden niet tot stand komt? Welke maatschappelijke belangen zijn er gemoeid met een nabestaandenverzekering op risicobasis?

Wordt de ruilvoet vastgesteld onafhankelijk van leeftijdsverschillen tussen partners? Leidt dit tot een lagere waarde van het om te ruilen nabestaandenpensioen voor alleenstaanden en vele gehuwden? Kan de staatssecretaris hierop ingaan, zo vragen de leden van de PvdA?

De leden van de fractie van de PvdA vragen zich af of het mogelijk is uitruil toe te passen bij een nabestaandenvoorziening waarvoor een premievrijstelling geldt wegens arbeidsongeschiktheid? Wie draagt de hogere kosten in verband met de keuzemogelijkheid tot uitruil?

Kan worden aangegeven of dit wetsvoorstel consequenties heeft voor de waardering van pensioenrechten bij boedelscheiding of verevening bij echtscheiding? Zo ja, dan willen de leden van de PvdA fractie graag weten welke dit zijn?

Bij beschikbare premieregelingen en kapitaalverzekeringen (met pensioenclausule) is het gebruikelijke dat een deelnemer naar keuze een pensioen kan inkopen bij de verzekeraar die hem of haar het beste aanbod doet ten aanzien van de hoogte van de uitkeringen. Blijft dit mogelijk na inwerkingtreding van dit wetsvoorstel?

In de commentaren wordt gewezen op het feit dat bij waardeoverdracht op basis van artikel 32ba PSW in geval van wijziging van de pensioenregeling het gevolg zou kunnen zijn dat aantasting van de reeds opgebouwde aanspraken voor de deelnemers kan optreden? Zou de staatssecretaris hier nader op in kunnen gaan, zo vragen de leden van de PvdA fractie?

Er zijn pensioenregelingen die een aanvullend alleenstaanden pensioen kennen ter overbrugging van het AOW-verschil voor alleenstaanden en paren. Heeft de wijziging van artikel 5 lid 6 AWGB gevolgen voor dergelijke pensioenen, zo vragen de leden van deze fractie?

Tenslotte vragen de leden van de fractie van de PvdA aandacht voor het punt van de kenbaarheid van de mogelijkheden die dit wetsvoorstel biedt voor de deelnemers aan pensioenregelingen. Goede voorlichting zal onontbeerlijk zijn voor het maken van een verantwoorde keuze. Ook dienen de rechten van mensen die eens grotendeels afhankelijk zullen zijn van een nabestaandenpensioen te worden beschermd. Dit zal nu grotendeels gaan om de groep oudere vrouwen die geen eigen aanvullende pensioenvoorziening hebben.

Kan de staatssecretaris aangeven hoe in de optiek van de regering deze onmisbare voorlichting vorm moet krijgen? Wie is verantwoordelijk voor die voorlichting? Kan het verschaffen van goede voorlichting op een of andere wijze verplicht worden gesteld?

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...