Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Zoetermeer

Datum nieuwsfeit: 12-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Zoetermeer

Stadsnieuws


12 november 1999

Openbare bekendmakingen

VERKEER

Burgemeester en wethouders van Zoetermeer maken bekend dat zij hebben besloten om, conform de wetswijziging van 27 mei 1999 met betrekking tot de uitvoering van het Startprogramma Duurzaam Veilig, over te gaan tot het invoeren van de maatregel "bromfietsen op de rijbaan". Dit houdt in dat bromfietsen met het oog op hun weggedrag en maximumsnelheid (30 km/u in de bebouwde kom en 40 km/u buiten de bebouwde kom) gebruik moeten maken van de rijweg, behoudens de plaatsen waarop middels een bord (rond bord waarop een fiets en bromfiets zijn afgebeeld) is aangegeven dat bromfietsen van het fietspad gebruik moeten maken. In Zoetermeer zal, zowel binnen als buiten de bebouwde kom, aan de feitelijke situatie weinig veranderen met uitzondering van de in het besluit nader genoemde paden. De belangrijkste wijzigingen betreffen:


* De snorfiets (voertuig voorzien van oranje plaatje of vlakken op het voorspatbord, geen helmplicht en max. snelheid 25 km/h) moet, in tegenstelling tot de oude situatie, gebruik maken van de fietspaden. De nieuwe maatregel houdt in dat snorfietsen, tenzij dit uitdrukkelijk anders is bepaald, de regels voor de fietsers moeten volgen;
* In de park- en recreatiegebieden en in het Stadshart zullen de paden die nu als onverplicht fietspad (dus verboden voor bromfietsen en snorfietsen) zijn aangewezen in de nieuwe situatie als onverplicht fietspad worden gehandhaafd (langwerpig bord "fietspad"). Dit houdt in dat deze fietspaden ook in de nieuwe situatie alleen mogen worden gebruikt door fietsers en snorfietsen met uitgeschakelde motor. De paden in de park- en recreatiegebieden die nu zijn aangewezen als verplicht fietspad zullen in de nieuwe situatie fiets-/bromfietspaden worden. In de nieuwe situatie betekent dit dat, net als in de oude situatie, van deze paden gebruik mag worden gemaakt door fietsers, bromfietsers en snorfietsers (rond bord waarop een fiets en bromfiets zijn afgebeeld);

* De bebording voor brom-, snor- en fietspaden wordt aangepast aan de nieuwe wettelijke regels.
De onderstaande borden zullen, waar nodig, worden geplaatst:
1. de huidige (ronde) borden G11 "verplicht fietspad" zullen worden vervangen door nieuwe borden G12a "fiets-/bromfietspad". Dit betekent dat fietsers, snorfietsen en bromfietsers verplicht zijn gebruik te maken van dit pad;

2. de huidige (langwerpige) borden G13 "onverplicht fietspad" zullen op sommige plaatsen worden vervangen door de borden G11 "verplicht fietspad". Dit betekent dat van dit pad alleen gebruik mag worden gemaakt door fietsers en snorfietsers.
3. de huidige (langwerpige) borden G13 "onverplicht fietspad" blijven gehandhaafd op die plaatsen waar ook nu snorfietsen met ingeschakelde motor verboden of niet gewenst zijn. Alle fietspaden zijn in diverse kleuren op een bij het besluit behorende kaart aangegeven. De gebruikte kleuren geven aan of sprake is van een fiets-/bromfietspad, een verplicht fietspad of een onverplicht fietspad.

Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende binnen 6 weken ingaande de dag nadat de openbare bekendmaking heeft plaatsgevonden, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en wethouders, Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer.
Gedurende die termijn ligt het besluit voor een ieder ter inzage bij het Informatiecentrum in de centrale hal van het Stadhuis, Stadhuisplein 1 te Zoetermeer. Openingstijden: maandag van 11.00-16.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 08.30-16.00 uur en vrijdagavond van 18.30-20.30 uur. Voorts kan, naast het indienen van vorenbedoeld bezwaarschrift, een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de President van de arrondissementsrechtbank Den Haag (sector Bestuursrecht), Postbus 20302,
2500 EH Den Haag.

Voor eventuele aanvullende informatie kunt u ook contact opnemen met mw. A. Groen, juridisch medewerkster van de afdeling Voorbereiding, team Verkeer, telefonisch bereikbaar op nummer 079-346 9587.

Inspraakprocedures
Burgemeester en wethouders van Zoetermeer maken bekend dat voor het aanleggen van een oversteekplaats aan de Geelgroenlaan in het kader van de Nationale Straatspeeldag een formele inspraakprocedure zal worden gevolgd. Overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Inspraakverordening is een plan van aanpak geschreven voor de formele inspraakprocedure. Het plan van aanpak alsmede het voorgestelde plan liggen vanaf 15 november 1999 tot en met 13 december 1999 ter inzage bij balie 26 van het Informatiecentrum in de centrale hal van het Stadhuis en bij de wijkpost Rokkeveen, Nathaliegang 81. Tijdens de eerdergenoemde termijn kunt u reageren op het plan. Uw reactie kunt u sturen aan burgemeester en wethouders van Zoetermeer, Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer onder vermelding van "inspraak oversteekplaats Geelgroenlaan".

Burgemeester en wethouders van Zoetermeer maken bekend dat voor de herinrichting van het pleintje aan de Camee een formele inspraakprocedure zal worden gevolgd.
Overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Inspraakverordening is een plan van aanpak geschreven voor de formele inspraakprocedure. Het plan van aanpak alsmede het voorgestelde herinrichtingsplan liggen vanaf 15 november
1999 tot en met 13 december 1999 ter inzage bij balie 26 van het Informatiecentrum in de centrale hal van het Stadhuis en bij de wijkpost Rokkeveen, Nathaliegang 81. Tijdens de eerdergenoemde termijn kunt u reageren op het plan. Uw reactie kunt u sturen aan burgemeester en wethouders van Zoetermeer, Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer onder vermelding van "inspraak herinrichting pleintje Camee".

WET MILIEUBEHEER

Mededeling ontwerpbeschikking inzake ambtshalve wijziging Burgemeester en wethouders van Zoetermeer delen mede dat zij voornemens zijn de huidige vergunning ingevolge de Wet Milieubeheer voor de onderhavige inrichting (en), ambtshalve te wijzigen:


1. Schottel Werft Nederland bv, door middel van het toevoegen van toepassing zijnde algemene lozingsvoorschriften voor het perceel Chroomstraat 143 te Zoetermeer (WM 34/1999).

Overeenkomstig de geldende procedure van Afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht alsmede Hoofdstuk 13 van de Wet milieubeheer wordt thans de ontwerpbeschikking bekend gemaakt. Vervolgens zal de definitieve beschikking worden genomen en bekend worden gemaakt.

Ter-inzage-legging
Inzage van de aanvraag met bijlagen, andere stukken en de ontwerpbeschikking is vanaf 15 november 1999, maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur bij het team Bedrijfscontrole en Vergunningverlening, kamer 04.319, Stadhuisplein 1, Zoetermeer, voor iedereen mogelijk.
De ter-inzage-legging duurt tot het einde van de termijn waarbinnen tegen de te nemen beschikking beroep kan worden ingesteld. Een nadere toelichting kan desgewenst worden gegeven; aanbevolen wordt zich daartoe vooraf tot ons te wenden (zie het telefoonnummer hierna genoemd). Fotokopieën zijn tegen betaling van de kosten verkrijgbaar. Tevens liggen de hiervoren genoemde bescheiden 15 november 1999 tot
29 november 1999 elke zaterdag van 12.00 uur tot 16.00 uur op het politiebureau, Burg. Wegstapelplein 1, Zoetermeer, ter inzage.

Bedenkingen
Van 15 november 1999 tot 29 november 1999 kan iedereen, naar aanleiding van de aanvraag en de ontwerpbeschikking schriftelijk gemotiveerde bedenkingen indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Zoetermeer, Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer.
De persoonlijke gegevens van degene die een bedenking indient worden, indien deze daarom verzoekt, niet bekend gemaakt. Een zodanig verzoek moet schriftelijk en afzonderlijk, doch tegelijkertijd met de bedenking worden ingediend.
Eveneens bestaat gedurende 15 november 1999 tot 29 november 1999 desgevraagd voor een ieder gelegenheid tot een gedachtewisseling over het ontwerp van het besluit en tot het mondeling inbrengen van bedenkingen daartegen. Daartoe dient men zich vooraf tot ons te wenden (zie het telefoonnummer hierna genoemd). Er zal dan gelegenheid worden geboden met de aanvra(a)g(st)er, een vertegenwoordiger van burgemeester en wethouders en andere aanwezigen van gedachten te wisselen.

Wij vestigen er de aandacht op dat, naast de aanvra(a)g(st)er, alleen degenen die op een van de hierboven aangegeven wijzen bedenkingen inbrengen, en degenen, van wie blijkt dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, te zijner tijd gerechtigd zijn tegen een ongewijzigde ontwerpbeschikking beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen de beschikking in te stellen.

Nadere inlichtingen
Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur bij de hoofdafdeling Stadswerken, het team Bedrijfscontrole en Vergunningverlening, kamer 04.319, Stadhuisplein 1, Zoetermeer, telefoonnummer 079-346 8309.

Bekendmaking beschikking
Burgemeester en wethouders van Zoetermeer maken bekend dat de vergunning ingevolge de Wet Milieubeheer voor de onderhavige inrichtingen, ambtshalve is gewijzigd:


1. Dräger Nederland B.V., door middel van het opnemen van aanvullende lozingsvoorschriften voor de lozing van afvalwater, dat wat betreft samenstelling en hoeveelheid niet overeenkomst met huishoudelijk afvalwater en de lozing plantaardige of dierlijke vetten of oliën. In het kader van het belang van de bescherming van het milieu worden tevens voorschriften toegevoegd welke betrekking hebben op het zuinig omgaan met energie en water en de registratie van de diverse afvalstoffen en energie verbruik en voorschriften met betrekking tot nazorg.
Tevens zullen de voorschriften van hoofdstuk 1 t/m 13 van de reeds verleende vergunning WM 35/1993 worden vervangen door actuele voorschriften gebaseerd op de huidige situatie voor het perceel Edisonstraat 53 te Zoetermeer (WM 25/1999).

2. Duo Litho, door middel van het opnemen van aanvullende lozingsvoorschriften voor de lozing van afvalwater, dat wat betreft samenstelling en hoeveelheid niet overeenkomst met huishoudelijk afvalwater en de lozing plantaardige of dierlijke vetten of oliën, voor het perceel Koraalrood 100 te Zoetermeer (WM 28/1999).

Overeenkomstig de geldende procedure van Afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht alsmede Hoofdstuk 13 van de Wet milieubeheer wordt thans de beschikking meegedeeld
Eerder in de procedure zijn de aanvraag om vergunning en de ontwerpbeschikking bekend gemaakt.

Ter-inzage-legging
Inzage van de beschikking, de aanvraag met bijlagen, en andere stukken is, vanaf 15 november 1999 van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot
12.00 uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur bij het team Bedrijfscontrole en Vergunningverlening, kamer 04.319, Stadhuisplein 1, Zoetermeer, voor iedereen mogelijk.
Fotokopieën zijn tegen betaling van de kosten verkrijgbaar. Tevens liggen de genoemde bescheiden van 15 november 1999 tot
14 december 1999 elke zaterdag van 12.00 uur tot 16.00 uur op het politiebureau, Burg. Wegstapelplein 1, Zoetermeer, ter inzage.

Beroep
Van 15 november 1999 tot 14 december 1999 kan tegen de beschikking beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld door:


* degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;

* de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;

* degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;
* belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

Het beroepschrift moet worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspaak van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN 's-Gravenhage. Degene die een beroepschrift indient, kan tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening.
Een zodanig verzoekschrift dient te worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (adres als hiervoor). De vergunning wordt na afloop van de eerdergenoemde beroepstermijn van kracht, tenzij voor het einde van die termijn beroep is ingesteld en een verzoek is gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. In dat geval wordt de vergunning niet van kracht voordat op het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is beslist.

Nadere inlichtingen
Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur bij de hoofdafdeling Stadswerken, het team Bedrijfscontrole en Vergunningverlening, kamer 04.319, Stadhuisplein 1, Zoetermeer, telefoonnummer 079-346 8309.

PLANNEN

Voorbereidingsbesluiten
Burgemeester en wethouders van Zoetermeer maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 22 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) bekend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 28 oktober 1999 heeft verklaard dat een herziening van de geldende bestemmingsplannen wordt voorbereid voor:


1. Intratuin (Voorweg 192)
De President van de rechtbank in Den Haag heeft op 3 september 1999 bepaald dat de bouw van dit nieuwe tuincentrum niet behoeft te worden stilgelegd wegens het ontbreken van een rechtsgeldige bouwvergunning. Eén van de redenen hiervoor was onder meer dat de gemeente geen ruimtelijk-planologische bezwaren heeft en de nieuwbouw kan worden gerealiseerd door middel van een vrijstellings- en anticipatieprocedure op basis van artikel 19 van de WRO en artikel 50 van de Woningwet. Met deze procedure wordt vooruitgelopen op een herziening van het bestemmingsplan Buytenpark noord-west.


2. Voorweggebied
Doel van dit voorbereidingsbesluit is enerzijds om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan en anderzijds om op gewenste ontwikkelingen die zich in dit plangebied voordoen vooruit te lopen op goedkeuring van het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan voor het Voorweggebied (thans in de raamplanfase).


3. GGD-kantoor (Brechtzijde 1)
De GGD West-Holland heeft een tweetal bouwvergunningen aangevraagd voor het vergroten van haar kantoorgebouw aan de Brechtzijde 1. De uitbreidingsnoodzaak vloeit voort uit de verhuizing van het personeel van de Voorburgse kantoorvestiging naar Zoetermeer. Eén aanvraag (dakuitbreiding op de 1e verdieping) past binnen het vigerende uitwerkingsplan Cn Buytenwegh de Leyens zodat daarvoor bouwvergunning kan worden verleend maar de aanvraag voor een dakuitbreiding op de 2e verdieping is met genoemd uitwerkingsplan in strijd. Ook hier kan met een vrijstellings- en anticipatieprocedure ex artikel 19 WRO en artikel 50 van de Woningwet vergunning worden verleend vooruitlopend op een nieuw bestemmingsplan voor deze wijk.


4. Shell Mové (Abdissenbos 3)
Shell Nederland (Toyota Mové) is op grond van de landelijke milieuwetgeving verplicht te voldoen aan strengere milieueisen voor benzineverkooppunten. De realisering van deze eisen zal gepaard gaan met een sanering van de bodem. Een dergelijke rigoureuze aanpak leent zich dan bij uitstek voor een herstructurering van de aanwezige (verouderde) opstallen en voorzieningen. Omdat het ter plaatse vigerende bestemmingsplan Kantorenstrook Driemanspolder/Meerzicht niet in dergelijke nieuwbouwplannen voorziet moet ook hier worden geanticipeerd op een nieuw bestemmingsplan voor dit gebied. Ook in dit geval zal een procedure ex artikel 19 WRO juncto artikel 50 Woningwet uitkomst moeten gaan bieden.

De voorbereidingsbesluiten liggen met de daarbij behorende tekeningen, waarop de situering en begrenzing staan aangegeven, met ingang van maandag
15 november 1999 voor iedereen ter inzage bij het Informatiecentrum in de centrale hal van het Stadhuis, Stadhuisplein 1, Zoetermeer. De openingstijden van het Informatiecentrum zijn maandag van 11.00 tot
16.00 uur, dinsdag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 16.00 uur en vrijdagavond van 18.30 tot 20.30 uur.
Voor een mondelinge toelichting kunt u telefonisch een afspraak maken onder nummer 079-346 8620.

De voorbereidingsbesluiten treden in werking op de maandag volgende op de datum van deze publicatie in de Staatscourant.

BOUWEN

Indien u onderstaande nieuw ingekomen plannen (aanvragen) wenst in te zien, gelieve eerst telefonisch een afspraak te maken met afdeling Milieu, Bouwen en Wonen, tel. 346 8322.

Aanvragen bouwvergunning
Burgemeester en wethouders van Zoetermeer geven ingevolge artikel 41 van de Woningwet te kennen dat bij de afdeling Milieu, Bouwen en Wonen op de volgende adressen aanvragen voor bouwvergunning zijn ingediend.


* Heijermanshove 61 t/m 21 en Timmermanshove 101 t/m 137 voor het gedeeltelijk vernieuwen van de trappenhuizen t.n.v. De Goede Woning te Zoetermeer (bouwaanvraag B19991174);

* Storkstraat 2 voor het uitbreiden van een kantoorgebouw t.n.v. Van Leeuwen Bayer De Kroes Vastgoed te 's-Gravenhage (bouwaanvraag B19991175);

* Sartrezijde 25 voor het plaatsen van een dakkapel t.n.v. C. Koning te Zoetermeer (bouwaanvraag B19991178);

* Brasemsloot 10 voor het plaatsen van een dakkapel t.n.v. J.H.M. Schepers te Zoetermeer (bouwaanvraag B19991180);
* Promenade 158 voor het wijzigen van de winkelpui t.n.v. Etos te Zaandam (bouwaanvraag B19991184);

* Albast 41 voor het plaatsen van een dakopbouw t.n.v. M.C. Bos te Zoetermeer (bouwaanvraag B19991185);

* Wengéhout 80 voor het intern veranderen van een woning en het wijzigen van de voorgevel t.n.v. R.E. Goutier te Zoetermeer (bouwaanvraag B19991186);

* Berglaan 62 voor het plaatsen van twee dakkapellen t.n.v. A. Wezenberg te Zoetermeer (bouwaanvraag B19991187);

* Oosterheem Noord voor het bouwen van een noodschool t.n.v. Gemeente Zoetermeer Afd. V en A. Projectgroep Bouwkunde te Zoetermeer (bouwaanvraag T19991189);

* Bermudablauw 86 voor het plaatsen van een uitbouw en een dakopbouw t.n.v. W.J.T. Welting te Zoetermeer (bouwaanvraag B19991190).

Rectificatie op publicatie d.d. 5 november 1999:


* Noordhove deelplan IV (d.d. 5-11-1999 is abusievelijk vermeld: deelplan VI) voor het plaatsen van zonnecollectoren op daken t.n.v. Intervam/Dura Zoetermeer V.O.F. te Rotterdam (dit plan is een wijziging op bouwaanvraag B 1997528) (bouwaanvraag B 19991171.

Aanvragen lichtreclamevergunning
Burgemeester en wethouders van Zoetermeer geven ingevolge artikel 25 van de Algemene Plaatselijke Verordening te kennen dat bij de afdeling Milieu, Bouwen en Wonen op de volgende adressen aanvragen om lichtreclamevergunning zijn ingediend.


* Promenadeplein 108 voor het plaatsen van een lichtreclame t.n.v. C & A Nederland te Amsterdam (lichtreclamevergunning L19991182);
* Promenade 158 voor het plaatsen van een lichtreclame t.n.v. Etos te Zaandam (lichtreclamevergunning L19991183).

Meldingen bouwvoornemen
Burgemeester en wethouders van Zoetermeer geven ingevolge artikel 42 van de Woningwet te kennen dat bij de afdeling Milieu, Bouwen en Wonen op de volgende adressen aanvragen van meldingen tot bouwvoornemen hebben ontvangen.


* Griffinruimte 6 voor het plaatsen van een blokhut t.n.v. G.M. Hager te Zoetermeer (melding M19991176);

* Tjotterkade 32 Zoetermeer voor het plaatsen van een uitbouw t.n.v. F.J. Scholtze te Zoetermeer (melding M19991177);
* Lemelerberg 3 Zoetermeer voor het plaatsen van een serre t.n.v. A.M.M. Hartjes te Zoetermeer (melding M19991179).

Aanvraag wijzigingsvergunning


* Noordhove deelplan IV voor het plaatsen van zonnecollectoren op daken t.n.v. Intervam/Dura Zoetermeer V.O.F. te Rotterdam (dit plan is een wijziging op bouwaanvraag B 1997528) (bouwaanvraag B 19991171).

Verleende bouwvergunningen
Door het college van burgemeester en wethouders zijn de hieronder vermelde bouwvergunningen verleend:


* Zegwaartseweg 31 voor het plaatsen van een logiesgebouw t.n.v. A.J. v.d. Zalm te Zoetermeer
(verleend d.d. 29-10-1999, bouwvergunning B1998802);
* Schapenweide 23 voor het plaatsen van een uitbouw t.n.v. W. Guyt te Zoetermeer
(verleend d.d. 02-11-1999, bouwvergunning B1999686);
* Schapenweide 25 voor het plaatsen van een uitbouw t.n.v. A.M. Maaijen te Zoetermeer
(verleend d.d. 02-11-1999, bouwvergunning B1999687);
* Schapenweide 29 voor het plaatsen van een uitbouw t.n.v. G.W. Mariman te Zoetermeer
(verleend d.d. 02-11-1999, bouwvergunning B1999688);
* Noordhove eiland kavel B1 voor het bouw van een woning t.n.v. B. Mohabir te 's-Gravenhage
(verleend d.d. 03-11-1999, bouwvergunning B1999758);
* Sullivanlijn 2 voor het plaatsen van een uitbouw t.n.v. R. Ebbers te Zoetermeer
(verleend d.d. 05-11-1999, bouwvergunning B1999798);
* Violiervaart 7 voor het vergroten van de garage t.n.v. M.A. van Hezik te Zoetermeer
(verleend d.d. 08-11-1999, bouwvergunning B1999839);
* Mosgroen 5 voor het plaatsen van een dakopbouw t.n.v. R.C. Walison te Zoetermeer
(verleend d.d. 02-11-1999, bouwvergunning B1999929);
* Mosgroen 27 voor het plaatsen van een dakopbouw t.n.v. N.C. Demkes te Zoetermeer
(verleend d.d. 03-11-1999, bouwvergunning B1999930);
* Geel-Groenlaan 124 voor het plaatsen van een dakopbouw t.n.v. R. van Straaten te Zoetermeer
(verleend d.d. 05-11-1999, bouwvergunning B1999931);
* Geel-Groenlaan 130 voor het plaatsen van een dakopbouw t.n.v. P. Nauman te Zoetermeer
(verleend d.d. 05-11-1999, bouwvergunning B1999932);
* Metaalstraat 2 voor het plaatsen van een fietsenstalling t.n.v. Grohe Nederland BV te Zoetermeer
(verleend d.d. 03-11-1999, bouwvergunning B1999935);
* Patrijzenveld 3 voor het plaatsen van een dakopbouw t.n.v. A.T.M. Hijdra te Zoetermeer
(verleend d.d. 03-11-1999, bouwvergunning B1999947);
* Patrijzenveld 1 voor het plaatsen van een dakopbouw t.n.v. D. Dirksen te Zoetermeer
(verleend d.d. 03-11-1999, bouwvergunning B1999948);
* Hardsteen 79 voor het plaatsen van een dakkapel t.n.v. W.H. van Leeuwen te Zoetermeer
(verleend d.d. 02-11-1999, bouwvergunning B1999958);
* Basalt 48 voor het plaatsen van een dakkapel t.n.v. M. Neefe te Zoetermeer
(verleend d.d. 02-11-1999, bouwvergunning B1999960);
* Agaat 22 voor het plaatsen van een dakopbouw t.n.v. W.A. Klein te Zoetermeer
(verleend d.d. 02-11-1999, bouwvergunning B1999970);
* Bladgroen 18 voor het plaatsen van een duiventil t.n.v. K.R. Cras te Zoetermeer
(verleend d.d. 29-10-1999, bouwvergunning B19991000).

Verleende lichtreclamevergunningen


* Westwaarts 26 voor het plaatsen van een lichtreclame en stoepbord t.n.v. Supervlaai te Zoetermeer
(verleend d.d. 04-11-1999, lichtreklamevergunning L19991024);
* Westwaarts 46 voor het plaatsen van een lichtreclame t.n.v. Detmar & Partners te Zoetermeer
(verleend d.d. 02-11-1999, lichtreklamevergunning L19991036).

Verleende sloopvergunningen


* Stephensonstraat 39 voor het slopen asbesthoudende wandbeplating t.n.v. H.J. van Woerden te Zoetermeer
(verleend d.d. 02-11-1999, sloopvergunning S19991015);
* Tempelberg 90 voor het verwijderen asbesthoudende vloerbedekking t.n.v. De Goede Woning te Zoetermeer
(verleend d.d. 08-11-1999, sloopvergunning S19991120);
* Gershwinrode 19 voor het slopen van golfplaten schuurdak t.n.v. De Goede Woning te Zoetermeer
(verleend d.d. 08-11-1999, sloopvergunning S19991145).

Vrijstellingen bestemmingsplannen
Burgemeester en wethouders van Zoetermeer zijn voornemens vrijstelling te verlenen aan onderstaande adressen:


* Orfeoschouw/Aïdaschouw met toepassing van art. 13, lid 2 sub b vrijstelling te verlenen van het bepaalde in het bestemmingsplan Aïdaschouw Oost voor het bouwen van een kantoorgebouw t.n.v. Aïda Vastgoed te Oosterbeek (bouwplan nr. W1999756);
* Bijdorplaan 12 met toepassing van art. 17 WRO vrijstelling te verlenen van het bepaalde in het bestemmingsplan Vlamingstraat voor het veranderen van een kantoorgebouw t.n.v. Vestia Zoetermeer te Zoetermeer (bouwplan nr. T19991064);

* Louis Pasteurlaan 5 met toepassing van art. 17 WRO vrijstelling te verlenen van het bepaalde in het Uitwerkingsplan Rokkeveen - Kantoren
8 voor het plaatsen van tijdelijke kantoorruimte voor een maximale periode van 3 jaar t.n.v. Astra Zeneca B.V. te Zoetermeer (bouwplan nr. T19991055)

* Noordhove eiland kavel A 3 met toepassing van art. 19 WRO vrijstelling te verlenen van het bepaalde in het bestemmingsplan Noordhove 1985. Gelijktijdig zijn zij voornemens op grond van art. 50, lid 5 van de Woningwet een bouwvergunning te verlenen. De vrijstelling en de bouwvergunning hebben betrekking op het bouwen van een woning t.n.v. R. Kok te Zoetermeer (bouwaanvraag nr. B 1999927).

Deze 3 bouwplannen liggen met ingang van 15 november 1999 tot en met
29 november 1999 voor iedereen ter inzage bij balie 27 van het Informatiecentrum in de centrale hal van het Stadhuis, Stadhuisplein 1, Zoetermeer. Openingstijden: maandag van 11.00-16.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 8.30-16.00 uur en vrijdagavond van 18.30-20.30 uur.

Rechtsbescherming
Bij bouwplannen/sloopplannen/meldingen en lichtreclames kunnen belangen van derden (bijvoorbeeld omwonenden) in het geding zijn. De wetgeving geeft tot op zekere hoogte de mogelijkheid deze belangen bij de besluitvorming over het betreffende bouwplan/sloopplan te betrekken. Indien een belanghebbende meent dat zijn belangen door een plan (onevenredig) worden geschaad, staan voor hem de volgende wegen open:


1. Op een ingekomen aanvraag om bouw-, sloop- of lichtreclamevergunningen en bouwmelding kan een belanghebbende op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht voordat op de aanvraag is beslist bij burgemeester en wethouders schriftelijk bedenkingen indienen (Postbus 15,
2700 AA Zoetermeer).
Voorzover de Woningwet daartoe de mogelijkheid biedt dient dan bij de besluitvorming rekening te worden gehouden met deze bedenkingen. Daarbij wijzen wij erop dat volgens de Woningwet de gemeente in beginsel verplicht is de bouwvergunning te verlenen indien het bouwplan voldoet aan het bestemmingsplan, technische normen en redelijke eisen van Welstand.
In die gevallen zal het indienen van bedenkingen meestal geen gevolgen kunnen hebben voor het besluit.

2. Op een voornemen om vrijstelling te verlenen kan een belanghebbende op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen de termijn van tervisielegging van het voornemen (twee weken) eveneens schriftelijke bedenkingen indienen.
Bij vrijstellingen moeten burgemeester en wethouders de ingekomen bedenkingen altijd meewegen bij het te nemen besluit.
3. Tegen verleende bouw-, sloop- en lichtreclamevergunningen, vrijstellingen en akkoord verklaarde meldingen kan een belanghebbende op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de datum van het betreffende besluit een bezwaarschrift bij burgemeester en wethouders indienen.

Het college dient dan het genomen besluit te heroverwegen. Aangezien het indienen van een bezwaarschrift in beginsel niet leidt tot de schorsing van het besluit is in de Algemene Wet Bestuursrecht tevens opgenomen dat de belanghebbende tegen het besluit een voorlopige voorziening kan vragen bij de President van de Arrondissementsrechtbank Den Haag (sector bestuursrecht), Postbus 20302, 2500 EH 's-Gravenhage.

Nadere informatie
Bij vragen omtrent de voor de belanghebbenden openstaande rechtsbeschermingsregeling kunt u uiteraard contact opnemen met de afdeling Milieu, Bouwen en Wonen, onderdeel bouw- en woningtoezicht, telefoonnummer
346 8322 of 346 8646/8647.


--------------------------------------------------------------------------- Gemeente Zoetermeer © november 1999

Last update: 11 november 1999 (12:46)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...