Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Conclusies 12e zitting Europese Economische Ruimte

Datum nieuwsfeit: 15-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

EEA : 12th Meeting of the EEA Council / Conclusions Press Release: Brussels (15-11-1999) - Press: 356 - Nr: 1609/99

EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

- De EER-Raad -

Brussel, 15 november 1999

EEE 1609/99 (Presse 356)

(OR. en)

PERSMEDEDELING

Onderwerp :

CONCLUSIES VAN DE 12e ZITTING

VAN DE EER-RAAD

OP 15 NOVEMBER 1999


1. De 12e zitting van de EER-Raad vond op 15 november 1999 te Brussel plaats onder voorzitterschap van mevrouw Andrea WILLI, minister van Buitenlandse Zaken van het Vorstendom Liechtenstein. De zitting werd bijgewoond door de leden van de Raad van de Europese Unie, het bevoegde Commissielid en leden van de regeringen van de EVA-staten die partij zijn bij de EER-overeenkomst. 2. De EER-Raad nam nota van het voortgangsverslag dat de voorzitter van het Gemengd Comité van de EER voorlegde. 3. De EER-Raad evalueerde de algemene werking en de ontwikkeling van de EER-overeenkomst tot op heden en:
- sprak zijn voldoening uit over het goede functioneren van de overeenkomst;


- nam er nota van dat er sedert de vorige zitting van de EER-Raad door het Gemengd Comité van de EER 93 besluiten zijn aangenomen waarbij communautaire wetgeving betreffende o.a. veterinaire aangelegenheden, technische voorschriften en normen, oorsprongregels, energie, vervoer, telecommunicatie en audiovisuele diensten, statistieken, sociale zekerheid, gezondheid en veiligheid op het werk, mededinging, overheidssteun, financiële diensten, arbeidswetgeving, consumentenbescherming en milieu in de EER-overeenkomst wordt opgenomen; ook sprak de EER-Raad zijn voldoening uit over de voortzetting van de samenwerking inzake de programma's van de EU;
- toonde zich ingenomen met het opgevoerde tempo van besluitvorming, nam nota van de vooruitzichten op een aanzienlijke verkleining van de huidige achterstand en moedigde het Gemengd Comité aan zich te blijven inspannen voor de verbetering en de handhaving van de homogeniteit;
- nam met voldoening nota van het ruime aandeel van de EVA-staten die deel uitmaken van de EER in de besluitvorming op het actieterrein van de Commissie en sprak de hoop uit dat zulks wordt gehandhaafd en nog geïntensiveerd;
- nam nota van de blijvende inspanningen om te zorgen voor een adequate deelname van de EVA-staten aan de comités die bepalend zijn voor het goede functioneren van de overeenkomst; - hoopt dat snel de laatste hand kan worden gelegd aan Protocol nr. 3 inzake verwerkte landbouwproducten van de EER-overeenkomst; - nam er nota van dat met het oog op de verduidelijking van bepaalde kwesties in verband met Protocol nr. 9 over de handel in vis en andere producten van de zee technische besprekingen zijn gehouden. De bespreking van dit punt zal worden voortgezet; - nam er met voldoening nota van dat een besluit wordt overwogen betreffende overgangsmaatregelen voor Liechtenstein op het gebied van het vrij verkeer van personen en sprak de hoop uit dat een overeengekomen oplossing spoedig geïmplementeerd zal worden; - sprak er zijn voldoening over uit dat de EVA-staten die deel uitmaken van de EER, actief hebben deelgenomen aan de voorbereidingen voor de nieuwe en vervolgprogramma's, met name aan de programma's Culture 2000, Socrates II, Leonardo da Vinci II en Jeugd, herinnerde aan het belang van een tijdige vaststelling van de rechtsgrondslag voor de deelname aan deze programma's, en stelde tevens vast dat, zo nodig, pragmatische oplossingen moeten worden gevonden om de continuïteit bij de deelname te waarborgen.

4. De EER-Raad nam er nota van dat de Gemeenschap overeenkomsten inzake wederzijdse erkenning (MRAs) betreffende de conformiteitsbeoordeling heeft gesloten met de VS en Canada en vooruitgang heeft geboekt met betrekking tot de sluiting van dergelijke overeenkomsten met Japan, Tsjechië en Hongarije. De EER-Raad memoreerde dat de Gemeenschap er bij de onderhandelingen over de MRAs van zal uitgaan dat de betrokken derde landen parallelle overeenkomsten zullen sluiten met de EVA-staten die deel uitmaken van de EER, en hij verzocht de Commissie deze bepalingen in de besprekingen met de betrokken derde landen aan de orde te stellen overeenkomstig Protocol 12. Voorts sprak de EER-Raad er zijn voldoening over uit dat de EVA-staten die deel uitmaken van de EER, en Nieuw-Zeeland en Australië overeenkomsten voor wederzijdse erkenning betreffende de conformiteitsbeoordeling hebben gesloten en dat een soortgelijke overeenkomst met Canada in oktober is geparafeerd.

5. De EER-Raad herinnerde eraan dat de uitbreiding van de Europese Economische Ruimte onder artikel 128 van de EER-overeenkomst valt en dat tijdig gezocht moet worden naar middelen om juridische leemten te vermijden.

6. De EER-Raad herinnerde aan zijn vorige conclusies waarin staat dat de EVA-staten die deel uitmaken van de EER volledig en regelmatig op de hoogte dienen te worden gehouden van het uitbreidingsproces, zulks met het oog op een gezamenlijke evaluatie en indien nodig een aanpak van de eventuele gevolgen voor de EER-overeenkomst. De EER-Raad stelde met voldoening vast dat de regelmatige briefings zijn uitgebreid tot de subcomités van het Gemengd Comité van de EER en kwam overeen dat de briefings met de EVA-staten die deel uitmaken van de EER, moeten worden gecontinueerd. De Raad memoreerde dat het EU-voorzitterschap heeft toegezegd de EVA-staten die deel uitmaken van de EER, regelmatig passende informatie te verstrekken over de intergouvernementele conferenties in verband met het uitbreidingsproces.

De EER-Raad herinnerde eraan vastbesloten te zijn de mogelijke consequenties van het Verdrag van Amsterdam voor de EER gezamenlijk te onderzoeken.

7. De EER-Raad nam er met voldoening nota van dat er op 1 november 1999 een informele bijeenkomst is gehouden van de ministers van Milieu van de EU en van de EVA-staten die deel uitmaken van de EER, en kwam overeen ook op andere gebieden contacten te zullen overwegen.

8. De EER-Raad nam nota van de lopende onderhandelingen over het tot stand brengen van een Europese Gemeenschappelijke Luchtvaartruimte, waarmee de interne markt voor het luchtvervoer zou worden uitgebreid tot 27 landen en hij vertrouwde erop dat spoedig een oplossing zal worden gevonden voor de institutionele voorwaarden voor de deelname van IJsland en Noorwegen.

9. De EER-Raad benadrukte het belang van de aanstaande derde zitting van de ministeriële conferentie van de WTO in Seattle en bevestigde opnieuw de overtuiging van de EU en van de EVA-staten die deel uitmaken van de EER, dat een krachtig en op regels gebaseerd multilateraal handelsstelsel alle landen tot voordeel strekt. Hij nam er nota van dat de EU en de EVA-staten die deel uitmaken van de EER als gemeenschappelijke prioriteit hebben een veelomvattende ronde van multilaterale handelsbesprekingen te lanceren op grond van het beginsel van één verbintenis.

10. De EER-Raad herinnerde aan de overeenstemming over een nieuwe financiële regeling voor een aanvullende bijdrage van de EVA-staten die deel uitmaken van de EER, aan het verder terugdringen van de sociale en economische ongelijkheid in Europa. De EER-Raad constateerde dat de besprekingen over de financiële regeling goed zijn opgeschoten en verzocht daarom het Gemengd Comité de voorwaarden voor deze regeling vast te stellen en alle benodigde teksten op te stellen opdat deze zo spoedig mogelijk door het Gemengd Comité kunnen worden aangenomen.

11. De EER-Raad nam er nota van dat de ministers van Buitenlandse Zaken in het kader van de politieke dialoog aangelegenheden van buitenlands en veiligheidsbeleid van gemeenschappelijk belang hebben besproken, o.a. het veiligheidshandvest, de noordelijke dimensie en Rusland, en de stabilisatie van de Balkan.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie