Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Algemene Beschouwingen Eerste Kamer G. Braks (CDA)

Datum nieuwsfeit: 16-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CDA

: Nieuws : Algemene Beschouwingen Eerste Kamer door ir. G.J.M. Braks

Algemene Beschouwingen Eerste Kamer door ir. G.J.M. Braks


1. Deze zomer had ik behoefte aan wat contant geld en ging naar de bank om me via de PIN-automaat op maat te laten bedienen. Ik wachtte op gepaste afstand op mijn beurt en zag dat een vitale wat oudere man druk doende was het moderne tuig te bedienen. Met enige spanning bespeelde hij het toetsenbord, wachtte even en streek zijn geldbundeltje op. Hij keerde zich om en keek me recht in mijn gezicht, herkende me en zei tevreden: Wat leven we toch in een mooie tijd, meneer Braks. Er was geen gelegenheid voor een verder gesprek, maar de man liet me niet meer los. Was hij gefascineerd door de techniek, die het mogelijk maakt zomaar geld uit de muur te halen of wilde hij tevredenheid tonen vanwege het feit dat er ook daadwerkelijk geld beschikbaar is om uit de muur te komen, ook voor eenvoudige mensen als hij. En wat voor achtergrond zou de man hebben om zo tevreden te zijn? Ik denk dat hij in zijn leven nog veel onzekerheid en armoede gekend heeft.


2. Maar als ik afga op wat ik elders in de samenleving en in de publiciteit opvang, zijn de gevoelens momenteel niet overal zo tevredenstellend. Bij veel mensen - ook al staan ze zelf aan de goede kant - leeft de vraag hoe het toch komt dat bij een reeds jaren durende als maar meevallende economische groei, de kwaliteit van:

de gezondheidszorg met zijn veel te lange wachtlijsten en wachttijden

de verpleeg- en verzorgingstehuizen met een groot tekort aan capaciteit

de opvang van lichamelijk en verstandelijk gehandicapten

de thuiszorg (gebudgetteerd op 18 minuten per adres)

het onderwijs op alle niveaus

de veiligheid op straat

zo ontstellend zijn achteruitgegaan, terwijl het aantal mensen met (voor zichzelf onoplosbare) schulden in een jaar tijd is verdubbeld. Hoe ervaart de MP deze ontwikkelingen? Richt paars zich niet te eenzijdig op afspraken tussen werkgevers en werknemers, gericht op werk, werk en nog eens werk? Dat motto is blijkbaar te simplistisch om daarmee de huidige problemen op te lossen. Hoe kan de PvdA daar dan zo gretig achteraan lopen? Is de MP met zijn achtergrond van nature niet al te sterk gericht op werk en inkomen, het primaire speelveld van de sociale partners? De overheid heeft daar slechts een afgeleide verantwoordelijkheid, terwijl zij toch een eerste verantwoordelijkheid heeft om te voorkomen dat de zwakkeren en afhankelijken in de knel komen. Er doen zich ontwikkelingen voor die de samenleving opnieuw in tweeën dreigen te delen: degenen die opgeleid zijn en werk en inkomen genieten en anderen die om welke reden dan ook een opleiding missen en vaak afhankelijk zijn, weinig gelegenheid hebben zichzelf verder te ontwikkelen of voor zichzelf op te komen. Maar er is meer.


3. De huidige ontwikkelingen leiden tot een sterk toegenomen consumptiedrift en daarmee voor werkgelegenheid in de marktsector en heeft tot gevolg dat er onvoldoende geld en werkers zijn voor de uitvoering van de eerder genoemde echte overheidstaken. Recentelijk liet de MP blijken zich niet makkelijk te voelen met het gedrag van mensen met kapitaal die zijns inziens te veel speculeren en als ondernemers te weinig gericht investeren. Maar ontbreekt het de Nederlandse samenleving niet veel meer aan een spannende visie, met passie van de overheid om samen het volgende millennium goed binnen te gaan? De zieners dromen, het kapitaal en de technocraten regeren! Maar de maatschappij staat niet stil. We treden nu een tijdperk binnen waarin de plaats van het individu veel meer op de voorgrond treedt. In toenemende mate hebben de mensen een eigen inkomen en hebben zelfstandig iets te kiezen. Op de markt van producten en diensten wordt dan ook terdege rekening gehouden met hun wensen. Maar dat vraagt juist extra attentie van de overheid om hen die tussen wal en schip terecht dreigen te komen, te beschermen, temeer omdat de vroeger sterk ontwikkelde onderlinge solidariteit steeds verder naar de achtergrond verdwijnt. De mensen vervreemden van elkaar. Bij het bepalen van het regeerprogramma van dit kabinet is de ethische inbreng gering geweest. De partijen hadden het te druk met hun eigen stokpaardjes en hebben dan ook tevergeefs gezocht naar een gezamenlijk motto. De arrogante bestuursstijl van paars gaat de PvdA opbreken, schrijft niemand minder dan Paul Kalma, de directeur van de Wiardi Beckman Stichting, in een vernietigend artikel in de Volkskrant van 2 oktober jl. Wil de MP hierop reageren? In de plannen voor de komende jaren ontbreekt ten enen male een aanpak voor het gebrek aan sociale cohesie in de samenleving. Iedereen moet mee kunnen doen in Nederland, maar de practijk leert anders. De inkomensverschillen zijn de laatste jaren drastisch toegenomen. Inmiddels heeft het kabinet een benadering gevonden: investeren in de kwaliteit van onze samenleving. Het werd tijd, want er is nogal wat achterstallig onderhoud ontstaan.


4. Investeren in de kwaliteit van de samenleving, is overigens een motto dat de afgelopen jaren al herhaaldelijk door het CDA is opgeworpen. Eindelijk gerechtigheid zou je zo zeggen. Men doet het wel eens voorkomen alsof onze rol uitgespeeld is. Wat ons betreft - we zijn de grootste fractie in dit huis - is dat geenszins het geval en wij putten moed uit het verleden. Een eeuw geleden bevond de christen-democratie zich - net als thans - in de oppositie. Het vrijzinnig-liberale kabinet Pierson-Goeman Borgesius en de meerderheid van de Tweede Kamer stond ook toen vaak scherp tegenover onze erflaters, maar de christen-democratie stond op de drempel van de nu aflopende eeuw op doorbreken. Inmiddels mag de twintigste eeuw met recht een eeuw genoemd worden waarin de christen-democratie nadrukkelijk een merkteken op het openbaar bestuur en de Nederlandse samenleving gezet heeft. Met uitzondering van een dozijn jaren droegen christen-democraten regeringsverantwoordelijkheid: vaak dominant. Haar gedachtengoed kleurde zelfs de Nederlandse varianten van socialisme en liberalisme. Het voor Nederland zo typerende partculiere maatschappelijke en civiele initiatief kreeg veel ruimte en bloeide op. Bij de opbouw van de sociale zekerheid hebben christen-democraten, met wisselende partners, een wezenlijke rol gespeeld, terwijl zij in Europa zeer intensief betrokken zijn geweest bij de grote projecten van Europese en Atlantische samenwerking.


5. Genoeg omgekeken. De christen-democratie wil vanuit haar eigen vaste waarden in de komende eeuw mee blijven werken aan een kwalitatief goede inrichting van de samenleving, ook in het openbaar bestuur. De samenleving en de mensen ten goede. Wij zullen daarbij staatshuishouding gezond te maken c.q. te houden. Onze fractie zal bij de Algemene Financiele Beschouwingen nader ingaan op de Miljoenennota en het Belastingplan. Nu zij al opgemerkt dat - met waardering voor het beleid van de bewindslieden op Financiën - er enkele donkere wolken te zien zijn. Met vele economen zijn wij van mening dat de indicaties voor een overspannen arbeidsmarkt en de relatief hoge inflatie zorgwekkend zijn. De overbesteding die zich aftekent wordt door het regeringsbeleid alleen maar gevoed. Weinig of geen EU-landen hebben een hogere inflatie dan wij. Dit is op den duur slecht voor onze concurrentiepositie, slecht voor de economie en slecht voor de laagst betaalden, die uiteindelijk de kosten van de inflatie moeten dragen. Maar goed dat de aan de Euro ten grondslag liggende voorwaarden ook ons dwingen tot discipline.
Voorts is onze lijn dat prioriteit gegeven moet worden aan een verdere reductie van het financieringstekort of aan de vorming van een overschot. Aldus kan de schuldquote versneld verlaagd worden, wat juist nu met gunstige economische ontwikkelingen, wenselijk is. We volgen daarmee in wezen de lijn van minister Zalm. Eventuele gerichte lastenverlichting moet dan binnen de al beschikbare begrotingsruimte gevonden worden. Dit alles om ook financieel in de kwaliteit van onze samenleving te investeren.


6. Vandaag bij de algemene politieke beschouwingen willen wij wel wat meer zeggen over de rol van de overheid. De christelijke volkspartijen in de Nederlandse parlementaire geschiedenis kenden een duidelijke visie op de overheid, haar grondslag en haar roeping. In onze opvatting valt de overheid niet samen met de samenleving. De overheid heeft de opdracht de publieke gerechtigheid te dienen. Onmisbaar als voorwaarde voor beschaving. Aan de overheid zijn dus ook grenzen gesteld. Deze liggen in de rechten van de mens en zij liggen in het recht op zelfbepaling en zelforganisatie van samenlevingsverbanden. Soevereiniteit in eigen kring en de subsidiariteit en daarmee verbonden het CDA beginsel van de gespreide verantwoordelijkheid, onderbouwen deze visie. Overheidsinterventie dient zijn legitimering dan ook te vinden in een zekere mate van sociale consensus aangaande bindende sociale waarden. Wij zien op dit punt een belangrijke rol voor een vitaal maatschappelijk middenveld, waarbinnen burgers hun bestemming als lid van de samenleving actief kunnen waarmaken. De overheid is daarbij geen regiseur. Ook kan zij niet op voorhand de hoofdrol claimen in het debat over waarden en normen. Zeker op de domeinen die nauw verbonden zijn met de menselijke ontplooiing en die onder het beslag liggen van levensbeschouwelijke waarden en van maatschappijvisies past terughoudendheid: bijvoorbeeld ten aanzien van opvoeding, onderwijs, vorming, cultuur, zorg, arbeid, e.d.. Hier is een rol van de overheid van belang, maar deze dient vooral voorwaardenscheppend te zijn. Op andere gebieden -zoals de handhaving van de in- en externe veiligheid, justitie, de inrichting van de schaarse ruimte, het verzorgen van een sociaal vangnet, e.d. - is de rol van de overheid fundamenteel.


7. In de recente brief van de Minister van Justitie over de capaciteit van de justitiële inrichtingen wordt beweerd dat zich in het gevangeniswezen overcapaciteit aftekent. Wij betwijfelen echter of er werkelijk wel sprake is van overcapaciteit. Nog steeds blijft een groot aantal ernstige misdrijven justitieel onbeantwoord, met name in de sfeer van diefstallen en inbraken, vernielingen en kleinschalige drugshandel. De verklaring daarvan is voor een belangrijk deel gelegen in een gebrek aan capaciteit van politie, openbaar ministerie en strafrechtspraak. In feite gaat het dus om een capaciteits tekort in deze schakels van de justitiële keten. Dit betekent niet dat onze fractie zich eenzijdig verlaat op het strafrecht. Voorkoming van situaties en gedragspatronen waarin criminaliteit gedijt neemt bij ons al jaren een belangrijke plaats in. Dan moet er wel adequate opvang zijn voor mensen met gedragsproblemen. De mogelijkheden voor toepassing van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen, waar men toch al kampt met te weinig capaciteit, zijn naar de mening van mensen uit de gemeentelijke practijk wel erg beperkt. Dat vraagt aandacht van het kabinet, zowel qua wetgeving als qua capaciteit.
Degenen die denken dat het vreemdelingen beleid nog op nationale wijze kan worden uitgevoerd, geven zich over aan een bedenkelijke illusie. In Tampere tekende zich weliswaar vooruitgang af, maar in verhouding tot wat echt nodig is, bepaald te weinig. Een gemeenschappelijk beleid is nog ver weg: een aantal lidstaten houdt een billijke verdeling van de opvang van asielzoekers over Europa uit nationale gemakzucht nog steeds tegen. Was de tevredenheid van de MP na de Europese Raad wel realistisch, en hoeveel tijd is aan de Raad van Ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken eigenlijk gegeven om de juridisch niet bindende consensus van de staatshoofden en regeringsleiders inzake criminaliteitsbestrijding, asiel en immigratie om te zetten in bindende besluiten?


8. In een democratie is de betrokkenheid van de samenleving vooral via de volksvertegenwoordiging wezenlijk. Wetgeving en bestuur behoren zeker op hoofdlijnen met die volksvertegenwoordiging te worden ontwikkeld, maar er is meer, nl. het gezagsmotief dat in onze politieke geschiedenis altijd mede benadrukt is en eigenlijk een geconditioneerd recht van de overheid is, om zijn besluiten in de samenleving tot gelding te brengen. Maar verdampt die overheid niet voor een fors deel in de hitte van allerlei ontwikkelingen, zoals de mondialisering van de economie, de supranationale integratie, de horizontalisering van machtuitoefening, waarover onder anderen de essayist Peper schrijft, en vooral ook de relativering van het territoir als fundament van het traditionele overheidsgezag? Voor ons staat echter onverminderd vast dat de overheid nodig blijft. Daarom moet met alle kracht gewaakt worden tegen uitholling van haar opdracht, haar gezag, haar slagkracht. In het debat zullen we het regeringsbeleid blijven toetsen op heldere keuzen, helder beleid met relatieve continuïteit, dat laatste ter versterking van de betrouwbaarheid van het handelen van de overheid. De overheid dient er
b.v. voor te waken dat waar zij publieke taken uitoefent, deze afgeschermd worden van het commerciële domein. Dan zijn er andere waarden aan de orde. Hybride organisaties leveren morele mengvormen op die tot broedplaatsen worden voor niet integer gedrag. Dit werd in de voorbije periode herhaaldelijk geïllustreerd, recentelijk nog op pijnlijke wijze met de onrechtmatige commerciële activiteiten van de Provincie Zuid-Holland, terwijl ik geschrokken ben van het bericht dat particuliere milieu- adviesbureaus ten behoeve van de bedrijven, belastende gegevens voor de overheid systematisch weglaten of gunstiger beschrijven dan de werkelijkheid. Hoe denkt de regering dergelijke ontwikkelingen in de hand te krijgen?


9. Een goed funktionerende democratische rechtsstaat vereist helderheid t.a.v. gezag, verantwoordelijkheid en verantwoordingsplicht. In het proces van de terugtredende overheid doen zich allerlei contradicties voor in de beeldvorming rond de overheid. Mijnheer de voorzitter, uw voorganger in dit huis, de huidige vice voorzitter van de Raad van State, de heer Tjeenk Willink, sprak over die problematiek bij gelegenheid van het 35 jarig bestaan van de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Hij komt tot de conclusie dat de overheid aan het einde van de 20ste eeuw in een uiterst kwetsbare positie bevindt. Ter illustratie somt hij zeven actuele contradicties rond de overheid op:

die van de opvatting dat de overheid moet terugtreden en de opvatting dat uiteindelijk de overheid verantwoordelijk blijft voor risicos die burgers lopen

die van de opvatting dat de overheid bedrijfsmatig moet werken, hetgeen risico nemen impliceert, en de opvatting dat de overheid geen fouten mag maken

die van de opvatting dat juist overheidsdiensten waarmee burgers direct te maken hebben moeten worden verzelfstandigd, zo niet geprivatiseerd, en de opvatting dat de overheid garant moet staan voor kwaliteit, toegankelijkgheid, samenhang en controleerbaarheid van diensten en hun producten

die van de opvatting dat de burger toch vooral als klant moet worden beschouwd en de opvatting dat de calculerende burger het voornaamste probleem voor de overheid vormt

die van de waarneming dat ook de verhoudingen binnen de overheid horizontaliseren én de behoefte overheidsmacht in persoon te duiden, hetgeen hierarchisering suggereert

die van de opvatting dat het tekort aan informatie het belangrijkste manco in het functioneren van de overheid is én de ervaring dat de overvloed aan informatie meer het knelpunt vormt

die van de verwachtingen die worden gewekt én de mogelijkheden(qua geld, tijd en capaciteit) om aan de verwachtingen te voldoen

Onze oud collega komt tot de conclusie dat door deze inconsequente wijze van benadering de geloofwaardigheid van de overheid en dus het politieke gezicht daarvan - kabinet en parlement - verzwakt. Mediatisering en politieke nervositeit dragen aan de kwetsbaarheid van de overheid bij, zo stelt Tjeenk Willink in zijn heldere betoog. Ik neem aan dat het kabinet er ook kennis van genomen heeft en ik zou de MP willen vragen een reactie te geven, ook op de nogal kritische passages?

10. Heldere keuzen maken parlementaire controle en controle door andere externe organen pas goed mogelijk. Het kabinet wil de inhoud en reikwijdte van de ministeriële verantwoordelijkheid dan ook onverkort handhaven. Terecht! Verantwoordelijkheid wordt anders een fictie, omdat de bevoegdheden dan niet helder geregeld zijn. Tegelijkertijd constateert zij afnemend sturend vermogen in een context van toenemende afhankelijkheid; vooral van de markt, maar ook van andere overheden, semi-overheden en maatschappelijke organisaties. Bij het zoeken naar verhelderingen over de rol van de bewindspersoon en van de ambtenaar denkt men sterk hiërarchisch en blijft voor een goed deel steken in procedures, zonder dat helder wordt welke waardeoriëntaties aan de regelingen ten grondslag liggen. Zonder zon duidelijke keuze overtuigt een overheid niet. Intern vormt de ambtelijke loyaliteit en de daarmee verbonden discretie het logische complement van de ministeriële verantwoordelijkheid. Elke keer als incidenten - die in aantal zeker niet afnamen - aan het licht komen, laait de (waak-) vlam van de discussie weer op. Minister Peper schrijft riant positief over het inhoud geven aan het integriteitsbeleid, maar het betreft een veelheid aan interne regeltjes, zonder dat daaraan een eenheid van visie ten grondslag ligt. Wij dringen aan op wetgeving in formele zin.

11. Een kwalitatief goede samenleving dient ruimte te scheppen om gestalte te geven aan de zorg van mensen voor elkaar en vooral voor hen wiens bestaan in hoge mate afhankelijk is van de zorg van anderen. Werkdruk, consumptisme en individualisering lijken de onderlinge zorgplicht te doen eroderen. Is het minimale gebruik van de door Minister Melkert ingevoerde wettelijke zorgplicht daar een symptoom van of is de regeling te mager om mensen werkelijk de gelegenheid te geven om voor hun zieke familie te zorgen? Hoe beoordeelt de regering de recent gepubliceerde resultaten met betrekking tot het gebruik van de wettelijke zorgplicht? Omdat het CDA zeer veel waarde hecht aan onderlinge lotsverbondenheid en solidariteit, bepleiten wij voor verruiming van de regeling. Wij zijn ook verheugd over de verruiming van het budgettaire kader voor de zorgsector, die in de vorige kabinetsperiode ernstig geleden heeft door ontoereikende financiele middelen. Toch komt het herstel van het zorgaanbod nauwelijks tot stand, omdat niet alleen het budgettaire kader, maar vooral ook de krapte op de arbeidsmarkt een belangrijke belemmerende factor is voor een toereikend zorgaanbod. Het imago is slecht en wij vragen de regering dringend aan dit steeds nijpender wordende probleem hoge prioriteit toe te kennen. Wachtlijsten en wachttijden bij vrijwel alle onderdelen van de zorgsector, is een fenomeen waar de samenleving helaas al veel te lang mee geconfronteerd wordt.

12. Investeren in de kwaliteit van de samenleving veronderstelt een kwalitatief sterke overheid, die ook normen stelt en handhaaft als het gaat om zaken van leven en dood. De beschermwaardigheid van het leven is volgens de CDA-fractie de norm voor zowel naar het einde neigende leven als voor ongeboren of pasgeboren leven. Illustratief voor de wijze waarop paars omgaat met kwetsbaar leven is het wetsvoorstel Toetsing levensbeeindigend handelen op verzoek en hulp bij zelfdoding, dat bij de Tweede Kamer is ingediend. De levensbeeindiging van kinderen vanaf 12 jaar zonder toestemming van een van de ouders heeft terecht bij velen weerstand opgeroepen. En neemt een overheid, die strafbaarheid van euthanasie heeft voorzien, zich nog wel serieus als de toetsing door het Openbaar Ministerie tussen haken wordt gezet en wordt vervangen door een eindoordeel van toetsingscommissies? Een betrouwbare krachtige overheid dient te garanderen dat een recht op leven niet kan verworden tot een gunst. Natuurlijk moet er - bij ondraaglijk lijden in stervenssituaties - ruimte kunnen zijn voor verschillende interpretaties over wat menswaardig is, maar het beëindigen van het leven door artsen kan niet als normaal medisch handelen worden beschouwd.

13. De kwaliteit van een samenleving is naar de mening van de CDA-fractie in hoge mate gediend met mensen die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid gezamenlijk willen waarmaken in organisaties. Het belang van de publieke omroep is dan ook gegeven met omroepverenigingen die daarvoor de ruimte hebben. Uit de aanpak van de regering blijkt dat zij echter alleen vertrouwen heeft in zichzelf en getuigt door een sterke centralisatie middels bestuurlijke constructies van een ouderwets geloof in de maakbaarheid van de samenleving. Door van omroepverenigingen te verwachten én zichzelf én de netten die zij bespelen te profileren, zijn zij gedwongen de marathon te lopen in een spagaathouding. In de Consessiewet, ernstig bekritiseerd door de Raad van State, wordt het evenwicht tussen identiteit en autonomie verder geweld aan gedaan. Het lef ontbreekt om pluriformiteit en verscheidenheid van onderop te laten blijven gedijen. Hoe is het met elkaar te rijmen dat de regering in het mediabeleid omroepverenigingen knevelt en diep ingrijpt in hun eigen verantwoordelijkheid, terwijl bij de algemene toelichting van de begroting van O,C en W (pag. 3) met positieve waardering wordt gesteld: De constanten in het cultuurbeleid - expressievrijheid, verscheidenheid, kwaliteit en terughoudendheid van overheden - hebben een enorme veelvormigheid in de cultuur mogelijk gemaakt? Wat de kunst in het algemeen betreft hebben wij eenzelfde zorg. Voor het op zichzelf goede streven om een breder publiek in aanraking te brengen met kunst, valt de regering terug op marktdenken, waarbij de aandacht wordt verschoven van de aanbodzijde naar de vraagzijde. Vergaande regulering en subsidies met quotas voor jongeren en minderheden moeten de cultuur democratiseren. De strafkortingen voor wie niet aan de quota voldoet, vormen een navrant bewijs van onvermogen. Niet de kunst moet naar de jongeren en allochtonen gebracht worden, maar -omgekeerd
- er moet bewerkstelligd worden dat deze groepen door de kunst worden aangetrokken. Om Ruud Lubbers te citeren (State of the Union op 2 september jl. bij het thearterfestival): Vraag de muze niet om ondernemer te zijn, vraag de ondernemer cultureel te zijn. Hoe oordeelt de regering over deze opvattingen?

14. Onderwijs is meer dan kennisoverdracht en het aanleren van vaardigheden. Het is ook essentieel voor persoonlijke vorming en ontplooiing; het is een cultureel bindmiddel en een instrument om de samenleving tot eenheid te brengen. Daarom dient onderwijs, ook als geen nadruk ligt op levensbeschouwing, in de eerste plaats georganiseerd te worden in nauwe betrokkenheid van ouders en hun verantwoordelijkheden. De verantwoordelijkheid voor het onderwijskundige proces behoort te liggen bij de instellingen. Het adagium: wie betaalt, bepaalt gaat hier dus niet helemaal op. Tot de taak van de overheid behoort in ieder geval te zorgen voor voldoende financiele middelen, voor de toegankelijkheid en voor een adequate infrastructuur, waarbij het niet alleen gaat om gebouwen, maar ook om voldoende gemotiveerd personeel en het betaalbaar en tijdig beschikbaar zijn van lesmateriaal. De slogan betreffende onderwijs in de begroting 2000: sterke instellingen en een verantwoordelijke overheid spreekt ons wel aan, maar zou in het licht van het voorgaande omgekeerd moeten worden: verantwoordelijke instellingen(voor het onderwijskundige proces) en een sterke overheid(die uiteraard publieke verantwoording vraagt af te leggen van het onderwijskundig proces). Dat geldt voor alle niveaus van onderwijs. Sprekend over de kwaliteit van het onderwijs, blijft het problematisch dat steeds meer kinderen de basisschool verlaten zonder dat ze kunnen lezen en schrijven. Het aantal analfabeten in Nederland loopt in de honderden duizenden. Dat is een grote zorg. In het grote steden beleid heeft de regering terecht ruimte gemaakt om de achterstandproblemen aan te pakken. Het gaat er om, dat het - ook buiten de grote steden - nu ook in het onderwijs opgepakt wordt, omdat eenmaal opgelopen achterstanden slechts moeizaam en in langdurige processen weg te werken zijn.

15. De nadruk die minister Hermans - zeker in vergelijking met zijn voorganger- legt op verantwoordelijkheid en autonomie, spreekt het CDA aan. Het is zeer de vraag of de middelen toereikend zijn om de geschetste doelstellingen te realiseren. Het blijft zorgelijk dat de onderwijs inspanning in ons land onder het gemiddelde van de OECD en de ons omringende landen blijft. Een kabinet dat pretendeert te investeren in de kwaliteit van de samenleving, kan bij investeringen ten gunste van kwaliteit van ons land als kennisland toch niet achterblijven? In de afgelopen jaren is de instroom in de hogescholen ruim 2 maal zo snel gegroeid als die in het universitair onderwijs, terwijl het bedrag per student sinds 1993 elk jaar daalt! Pabos moesten noodgedwongen een studentenstop doorvoeren, omdat er onvoldoende stageplaatsen in het basisonderwijs beschikbaar komen bij gebrek aan middelen voor het extra werk voor de stagebegeleiding. De hoge eigen bijdragen van de ouders, zijn voor lager betaalden en kleine zelfstandigen momenteel zodanig, dat dit niet bevorderlijk is voor het democratisch gehalte van het onderwijs? Binnenkort is de voorziene evaluatie van de WEB (wet educatie en beroepsonderwijs) aan de orde. Met deze wet heeft dit segment van voortgezet onderwijs in Nederland een compleet nieuw aanzien gekregen. Bijna de helft van de Nederlandse beroepsbevolking heeft op een of andere manier dit onderwijs, dat nauw moet aansluiten bij de behoefte op de arbeidsmarkt, gevolgd. De wetgeving voor de bve sector zou meer taakstellend en minder voorschrijvend moeten zijn, om met de nodige flexibiliteit en souplesse, aan de wensen van het veld te kunnen voldoen. Het gebrek aan personeel op de arbeidsmarkt doet zich vooral voor in sectoren waar men mensen vraagt met een laag opleidingsniveau.De bve sector is in staat velen die zelfs die opleiding nog ontberen op korte termijn zodanig te scholen dat zij bij de productie, de dienstverlening en in de zorg in te zetten zijn. Dat is niet alleen investeren in de markt, maar ook in de toekomst van mensen. Door hen nu met betrekkelijk kleine extra inspanningen op het goede pad te zetten, kan de samenleving over een paar jaar veel ellende en kosten besparen. Hier is personeel te werven. Graag een reactie van de regering?

16. De regering heeft het voornemen het wetsvoorstel tot verandering van de grondwet inzake het correctief referendum ongewijzigd opnieuw in te dienen. Dit voornemen is verbijsterend. De regering acht dit kennelijk rechtvaardig omdat maar één stem in dit huis bij tweede lezing ontbrak voor de vereiste 2/3e meerderheid. Heeft de regering er rekening mee gehouden dat de politieke samenstelling van dit huis ingrijpend gewijzigd is na de Statenverkiezingen? Of gebeurt dat al gelet op de lange tijd die genomen wordt bij de beantwoording van een enkele aanvullende vraag over het herindelingsvoorstel inzake Twente. Het kabinet is overigens erg weinig productief als het gaat om wetgeving. Onze kamer kampt al weken met een lege agenda voor de plenaire zittingen. Dat is toch een teken aan de wand. En als er wetsvoorstellen worden ingediend, wordt het parlement nauwelijks tijd gegund deze zorgvuldig te behandelen, zoals nu weer blijkt bij de aanpak van het Belastingplan. Dit komt de kwaliteit van de wetgeving, waar toch al veel kritiek op is, niet ten goede.

17. De CDA-fractie heeft haar standpunt bij de behandeling van het wetsvoorstel en bij de stemmingen over het correctief referendum duidelijk naar voren gebracht: ons standpunt is niet veranderd. Evenmin is onze opvatting gewijzigd over de positie van de Eerste Kamer zoals uitgesproken b.g.v. de interpellatie Schuurman. Dat wil niet zeggen dat wij altijd tegen elke vorm van grondwetswijziging zijn. Komend weekend zullen we ons, onder leiding van oud college Postma, bezinnen over een aantal staatsrechtelijke problemen, waarover in de partij in mei volgend jaar formele besluitvorming zal plaats vinden.
Herkenbaarheid en doorzichtigheid van het openbaar bestuur is ons inziens gediend met bestuursbevoegdheid zo dicht mogelijk bij de burger. Wij ondersteunen daarom het decentralisatiebeleid. Er wordt vaak veel lippendienst bewezen aan de gemeentelijke autonomie, maar een fundamentele bezinning op wat deze autonomie in onze tijd betekent of zou kunnen betekenen ontbreekt. Bij de recente behandeling van het wetsvoorstel inzake opheffing van het alg. bordeelverbod, verzette de regering zich met hand en tand tegen een autonome beleidsruimte voor de gemeenten om bordelen op grond van locale overwegingen te blijven weren. Het CDA bepleit dan ook dit thema op te nemen in de constitutionele agenda-2000 om te onderzoeken of een betere grondwettelijke bescherming van autonomie mogelijk is. De gemeente is toch geen filiaal dat naar wisselende inzichten in Den Haag steeds moet worden verbouwd.

18. Het debat over de infrastructuur en de ruimtelijke ordening van Nederland dreigt voor de buitenstaander (en dat zijn verreweg de meeste Nederlanders) de vorm van een Babylonische spraakverwarring aan te nemen. Terwijl de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening nog volop in uitvoering is en nog tot het jaar 2010 doorloopt, wordt rond de wisseling van het millennium alweer het eerste deel van de Vijfde Nota verwacht. Midden in een discussie over de nieuwe stedelijke uitbreiding (vinexlocaties) moet er ineens ook gepraat worden over begrippen als stedenland-plus, corridors, en netwerken. Alhoewel er begrip kan worden opgebracht voor het feit dat het Rijk zich in een vijfde nota al weer bezint op de verdere toekomst, mag volgens onze fractie niet vergeten worden dat de gemeentes nog volop bezig zijn met het uitvoeren van de vinexafspraken tot 2010 en met andere investeringen verband houdend met de Vierde Nota. Zo is het al te snel changeren van de bij de Vierde Nota geïntroduceerde knooppuntenbeleid naar een mogelijke corridorbenadering in de Vijfde Nota niet erg bevorderlijk voor het ruimtelijk investeringsbeleid. Deze investeringen (met name in de infrastructuur) zijn meestel gebaseerd op lange termijn planning en -afspraken, en vereisen daarmee consistentie in beleid, te meer wanneer men via P.P.S.-constructies private financiers daarbij wil betrekken.

19. Interventie versus soevereiniteit wordt een van de centrale spanningen in het buitenlandse beleid in de komende jaren, juist nu we zo goed geïnformeerd zijn wat er zich in de verschillende landen in de wereld afspeelt. Een van de complicaties daarbij is, dat in de veiligheidsraad soms, zoals we bij Kosovo gezien hebben, geen mandaat te verkrijgen is, terwijl we toch vonden, dat de schendingen van mensenrechten, die soms afmetingen van genocide krijgen, gestopt moeten worden. De minister van Buitenlandse Zaken heeft in zijn toespraak tot de Algemene Vergadering van de VN, als wij het goed begrepen hebben, een pleidooi gehouden voor een nogal ruime interpretatie van het recht en de plicht van de volkerengemeenschap om te interveniëren, wanneer in een bepaald land mensenrechten geschonden worden. Daarentegen heeft hij zich in Duitsland nogal scherp afgezet tegen het toegeven aan emoties, door de media opgestuwd, om protest om te zetten in aktie. Wat denkt de MP hiervan? Ook zouden wij graag willen horen - richting bepalend - waar de regering nu echt voor staat en of onze defensie inspanningen nog wel voldoende zijn om in bondgenootschappelijk verband geloofwaardigheid te behouden? Hoe denkt de regering over een toekomstige Europese defensiepolitiek, met een eigen leger zoals de heer Solana dat bepleit?

20. Door nationaal te investeren in kennis en in versterking van de productie- en marktstructuur heeft de Nederlandse landbouw, onder de vlag van het belangrijkste landbouwpolitieke instrument voor Nederland, het GLB, een sterke concurrentiepositie opgebouwd, waardoor we konden uitgroeien tot een van de hoofdrolspelers in de internationale handel in landbouwproducten. De Minister van LNV laat voortdurend blijken daar trots op te zijn. Internationaal staat de Nederlandse landbouw dan ook nog steeds in hoog aanzien, maar onze concurrentiepositie neemt af. Dat moet de overheid een zorg zijn, maar is dat wel zo? Nationaal voelt de land- en tuinbouw, die over vrijwel de hele breedte langdurig met lage prijzen te maken heeft, zich door de overheid in de steek gelaten. Er dreigen duizenden bedrijven failliet te gaan of anderszins af te haken. De WHV leidt schipbreuk bij elke rechterlijke toetsing. Wij hebben het met vele anderen voorspelt, maar de coalitie hield - ook in dit huis - tegen beter weten in, halsstarrig vast. Een voorbeeld van slechte wetgeving. Intussen zijn de boeren op het verkeerde been gezet, met allerlei verkeerde beslissingen en heel veel onnodige kosten, en zijn er 3 jaar verloren gegaan. De regering heeft nu voor een nieuwe aanpak gekozen, waarvan wij ons in de richting goed kunnen vinden, maar waarvan het tempo nu veel te hoog is. Dat zet met name bedrijven die recentelijk veel geïnvesteerd hebben in milieu en welzijn onder druk. Wij zijn benieuwd hoe de middelen voor flankerend beleid - ook sociaal - worden ingezet? Overigens hebben wij de minister van LNV - sprekend in algemene termen - de laatste weken enkele malen met instemming beluisterd. Laat hem het vertrouwen herstellen en de landbouw in Nederland opnieuw op de kaart zetten. Inmiddels moet er natuurlijk fors geïnvesteerd worden om de landbouw duurzaam te maken en om tegemoet te komen aan de hoge eisen die de moderne consument en maatschappij aan zijn voedselpakket en aan de kwaliteit van het landelijk gebied stelt. Maar er is meer: het agrarisch natuurbeheer stagneert en de realisatie van de EHS dreigt vast te lopen bij gebrek aan geld, terwijl de ontwikkeling van groene energie in Nederland nauwelijks aandacht krijgt. Wat wil je ook, met zoveel gas onder het Waddengebied?

21. Voorzitter ik rond af. Maar ik wil dat niet doen zonder in samenvattende zin nog eens de boodschap van het betoog van de CDA-fractie te onderlijnen. Wij zien een kabinet dat zich mag koesteren in de welvaart en daaraan een zeker zelfvertrouwen ontleend. Sinds het eerste kabinet-Lubbers de bakens verzette, sinds dat kabinet bezuinigingen koppelde aan lastenverlichting en daarmee zorgde voor loonmatiging ligt ons land op koers. De concurrentiepositie is stevig, de werkgelegenheid is uitzonderlijk groot en het consumentenvertrouwen is aanzienlijk. Het was een kabinet van CDA en VVD-huize dat voor de hoofdlijnen van het beleid zorgde. Wij durven nu om herijking van het beleid te vragen. Lastenverlichting leidt in de huidige omstandigheden al snel tot oververhitting. Een krappe arbeidsmarkt die op de proef wordt gesteld kan de lonen opdrijven. Ook zullen private en publieke sector met elkaar uit de pas gaan lopen. De bedrijven kunnen loonsverhogingen wel opbrengen. Maar er zal dan nog minder ruimte zijn voor investeringen in agenten, verpleegkundigen, leraren en dergelijke. Kortom, het kabinet heeft met de mond dan wel gekozen voor investeren in de kwaliteit van de samenleving, maar feitelijk domineert nog steeds het oude motto: werk, werk en nog eens werk. Dat is op allerlei fronten te zien. Is het nu met het oog op de kwaliteit van de samenleving of met het oog op de arbeidsmarkt, dat bijstandsmoeders verplicht moeten gaan werken? Is het met het oog op de kwaliteit van de samenleving dat het kabinet kiest voor lastenverlichting en consumptie? Had u niet beter kunnen kiezen voor een overschot met het oog op de kosten van de dubbele vergrijzing die er aankomt?
Dit kabinet kent een te eenzijdig belang toe aan werk en aan marktwerking. Teveel andere belangen komen daardoor te weinig in beeld. De kwaliteit van de samenleving lijdt daaronder.

22. Ik sprak ook over ons cultuurbeleid en over de media. Ook hier mis ik visie van het kabinet. Op het terrein van verkeer en vervoer is het niet veel anders. Eindeloos gesteggel over rekeningrijden en over de Betuwelijn, maakt geen doortastende indruk. Het wekt niet het vertrouwen dat er een toekomstvisie op de mobiliteit is, terwijl eigenlijk niet langer gewacht kan worden. Automobiliteit en openbaar vervoer zijn beide uiterst problematisch aan het worden met grote risicos voor de positie van ons land in de toekomst. Op het terrein van de overheid zien we een coalitie die lichtelijk in verwarring is; gaan we door met een privatiseringsbeleid of niet, en wat is eigenlijk de leidraad? De netwerkende overheid geeft veel uit handen en gaat aarzelend het debat aan. Die aarzeling zien we ook rond de uitvoeringsorganisaties van de sociale zekerheid en rond de financiering van de zorg. Stuk voor stuk vragen deze onderwerpen om een doortastend beleid, juist vanuit een visie op de kwaliteit van de samenleving. Succes kan gemakkelijk bedrijfsblind maken. Er is daartegen een probaat middel: openstaan voor kritiek. Dat is zeker niet de sterkste kant van de paarse kabinetten geweest. Het etiket sorry-democratie wordt wellicht soms wat al te gemakkelijk opgeplakt, maar het is niet geheel toevallig ontstaan. Openstaan voor kritiek dus: kritiek als die in rechterlijke uitspraken besloten ligt, vanuit de samenleving, van jongeren en zeker ook vanuit het parlement, inclusief de Eerste Kamer. Dan wordt politiek weer aantrekkelijk en uitdagend, ook voor een nieuwe generatie, en misschien dat dan de mensen ook over vijftig jaar opnieuw zullen zeggen:wat leven we toch in een mooie tijd.

We zien met belangstelling een reactie en antwoorden van de regering tegemoed.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...