Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst GS Noord-Holland

Datum nieuwsfeit: 16-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Noord-Holland

Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
op 16 november 1999

N.B.: stukken m.b.t. genoemde besluiten zijn niet altijd direct beschikbaar i.v.m. eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook antwoorden op statenvragen worden pas beschikbaar gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

Afdeling/onderwerp Concept-besluit


1.

FINH-bijdrage voor project de Blauwe Loper

Het college besluit:


1. aan PS voor te stellen om:
a in het kader van het op het investeringsprogramma Fonds Investeringen Noord-Holland (FINH) 1999 voorkomende project De Blauwe Loper een bijdrage te reserveren van maximaal 36% van de investeringskosten (exclusief grondverwerving) voor de realisatie van de deelprojecten die deel uitmaken van het Inrichtingsplan Blauwe Loper Hal-gebied, (30 juli 1998), tot een maximumbedrag van in totaal, Fl. 2,3 mln. (1,044 mln. Euro);
b Het onder 'a' genoemde bedrag, zijnde inclusief eventueel verschuldigde omzetbelasting, ten laste te brengen van het Fonds Investeringen Noord-Holland;
c vast te stellen de deelverordening 'Blauwe Loper 2000'.
2. Inliggende ontwerp statenvoordracht en ontwerp besluit, inclusief de ontwerp deelverordening 'Blauwe Loper 2000' in principe vast te stellen en -voorafgaand aan de statenbehandeling- voor advies voor te leggen aan de statencommissies OOPO en FSB.

3. Een bedrag van Fl. 376.000,- uit het Fonds openluchtrecreatie te reserveren voor de realisatie van de Blauwe Loper.


2.

Vergadering IPO-adviescommissie Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Economie en Mobiliteit (R.O.V.E.M.) op donderdag 18 november 1999 te Utrecht.

Het college besluit in te stemmen met de voorstellen zoals vermeld op de agenda voor de vergadering van de IPO-adviescommissie Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Economie en Mobiliteit op 21 oktober 1999.


3.

Vergadering IPO-adviescommissie Milieu en Waterstaat op 18 november
1999

Het college besluit - behoudens een kanttekening - in te stemmen met de voorstellen, zoals vermeld op de agenda van de IPO-adviescommissie Milieu en Waterstaat (Milieu, Water, Landbouw en Natuur).


4.

Beantwoording vragen van de statenleden de herenM.A.de Jong en Tj.P.J.Talsma inzake de treinbediening van Hilversumse stations.

Het college stelt de antwoorden vast


5.

Statenvoordracht inzake de ontwerp-regeling samenvoeging 's-Graveland, Nederhorst den Berg en Loosdrecht (GNL).

Het college besluit:


1. Kennis te nemen van het standpunt van Provinciale Staten van Utrecht over de door GS Noord-Holland op 15 juni 1999 vastgestelde ontwerp-regeling samenvoeging 's-Graveland, Nederhorst den Berg en Loosdrecht;

2. De toelichting op de ontwerp-regeling naar aanleiding van het standpunt van Provinciale Staten van Utrecht aan te vullen met hoofdstuk 10;

3. De ontwerp-voordracht met ontwerp-regeling en toelichting aan Provinciale Staten vast te stellen;

4. De commissie Ruimtelijke Ordening en Bestuur (ROB) advies te vragen over de ontwerp voordracht met ontwerp-regeling en bijlagen en in de commissievergadering van 24 november 1999.

5. Bij een positief advies van de commissie ROB de voordracht met ontwerp-regeling en bijlagen, te agenderen voor de PS-vergadering van
17 januari 2000.


6.

Millenniumproject maandrapportage oktober 1999

Het college besluit:


1. Accoord te gaan met de maandrapportage eind oktober 1999, waarin opgenomen de eindrapportage van de Werkgroep ketenproblematiek
2. Kennis te nemen van conceptverslag van de stuurgroep eind oktober
1999


7.

Organisatieverandering afdeling RWB (vermindering van het aantal bureaus van 5 naar 4)

Het college besluit:

in principe het aantal bureaus van de afdeling RWB per 1 januari 2000 terug te brengen van 5 naar 4; waarbij het bureau Wonen wordt opgeheven


8.

Wijziging verordening HAC

Het college besluit:


1. De voordracht aan PS m.b.t. de vaststelling van de Verdening op de behandeling van bezwaar- en klaagschriften, door het college in principe vastgesteld op 31 augustus 1999, aan te vullen in die zin dat in de ontwerpverordening wordt bepaald dat de hoor- en adviescommissie geen bezwaren behandelt tegen besluiten van GS in het kader van de uitvoering van de rechtspositieregelingen van GS.
2. De voordracht te wijzigen in die zin dat als datum van inwerkingtreding van de ontwerpverordening wordt aangewezen 1 april
2000.

3. De voordracht inclusief de verordening met toelichting te bespreken met de Commissie ROB op 17 december 1999


9.

ZWC
Heroverweging ingevolge de Awb (PRUP)

Het college besluit overeenkomstig het advies van de HAC:


1. De gemeenten 's-Graveland, Niedorp en Langedijk in hun bezwaren tegen het Provinciaal Restauratie Uitvoerings Programmas (PRUP) 2003 te ontvangen.

2. Hun bezwaren ongegrond te verklaren.

3. De bestreden beslissing van 15 juni 1999 met nummer 99-3025 te handhaven.


10.

Tijdelijke subsidieregeling scholing en werkgelegenheid woonwagenbewoners

Het college besluit:


1. Het mandaat verleend aan de provinciale steunfunctie-instelling het IMCO m.b.t. de uitvoering van de taak "Ondersteuning van werkgelegenheid en scholing van woonwagenbewoners".
2. De "Tijdelijke subsidieregeling opleidings- en werkgelegenheidsactiviteiten woonwagenbewoners Noord-Holland", vast te stellen.


11.

Waterschap Groot-Geestmerambacht; kostentoedelingsverordening

Het college besluit:


1. In beginsel in te stemmen met de kostentoedelingsverordening van het waterschap Groot-Geestmerambacht.

2. Het onder 1. genoemde besluit voor te leggen aan de Statencommissie voor Milieu, Water en Groen alvorens een definitief besluit te nemen over de goedkeuring.


12.

Waterschap Hollands Kroon; kostentoedelings- en omslagklassenverordening

Het college besluit:


1. In beginsel in te stemmen met de kostentoedelings- en de omslagklassenverordening van het waterschap Hollands Kroon.
2. Het onder 1. genoemde besluit ter advisering voor te leggen aan de Statencommissie voor Milieu, Water en Groen alvorens een definitief besluit te nemen over de goedkeuring.


13.

Jaarrapportage 1998/1999 van het Subsidiebesluit Gebiedsgericht Milieubeleid + IPA-ACON diepte onderzoek

Het college besluit:


1. de jaarrapportage 1998/1999 van het Subsidiebesluit Gebiedsgericht Milieubeleid (SGM) vast te stellen en aan te bieden aan de minister van VROM,

2. kennis te nemen van de IPA-ACON aanbevelingen m.b.t de uitvoering van de SGM-regeling en het oppakken van die aanbevelingen door de organisatie


14.

Evaluatie natuur en landschapsbeleid

Het college besluit:


1. Kennis te nemen van het rapport over de evaluatie van het provinciale natuur- en landschapbeleid en de aanbiedingsbrief met reactie van de Commissie Beleidsevaluatie.

2. Conform de daartoe in GS afgesproken procedure het rapport en de reactie van de Commissie Beleidsevaluatie door te geleiden naar de leden van de provinciale staten en de statencommissies Milieu, Water en Groen (MWG) en Financiën, Strategie en Bedrijven (FSB) onder de vermelding dat een en ander het college geen aanleiding geeft tot commentaar (doch wel op een punt wijzend op een aantal feitelijkheden met betrekkking tot het beleid voor agrarisch natuurbeheer).
3. Na bespreking in genoemde statencommissies op respectievelijk 25 november en 15 december, een voorlopige reactie/voorstel vast te stellen in de vorm van een ontwerpstatenvoordracht.
4. De ontwerpstatenvoordracht waarin opgenomen voorlopige reactie/voorstel, ter advisering voor te leggen aan de statencommissie Milieu, Water en Groen in hun vegadering van 20 januari 2000.
5. Na behandeling in de statencommissie Milieu, Water en Groen de voordracht definitief vast te stellen ter behandeling in de PS-vergadering van 13 maart 2000.

6. De leden van PS en van de Commissie Beleidsevaluatie te informeren over deze procedure

Inlichtingen:

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten: over de nummers:
D. Cardozo tel. (023) 514 44 58 4
P. Heemskerk tel. (023) 514 40 10 6, 8
M. Hoenson tel. (023) 514 41 18 1, 7
L. Nijsten tel. (023) 514 40 87
R. v.d.Veen tel. (023) 514 43 09
M. van Kanten tel. (023) 514 42 11 2, 5
S. Raben tel. (023) 514 40 07 9, 10
K. van Rijn tel. (023) 514 40 45 3, 11, 12, 13, 14

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...