Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeentenieuws Voorschoten

Datum nieuwsfeit: 16-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Voorschoten

Receptie van de heer H. van der Does

Henk van der Does

De heer van der Does, werkzaam bij de gemeente Voorschoten als tuinman bij het Uitvoerend Bedrijf, gaat per 1 december 1999 de gemeente verlaten. Ter gelegenheid hiervan biedt het gemeentebestuur hem een feestelijke receptie aan. Deze wordt gehouden op vrijdag 26 november 1999 in de grote zaal van het Cultureel Centrum, Prinses Marijkelaan 4 te Voorschoten.

Wilt u van deze gelegenheid gebruik maken om de heer Van der Does te feliciteren, dan nodigen wij u hierbij gaarne uit. U bent van harte welkom tussen 17.00 en 18.00 uur in het Cultureel Centrum.


Mededeling van verkeersbesluiten

Burgemeester en wethouders van de gemeente Voorschoten hebben (gelet op artikel 26 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer) het volgende verkeersbesluit genomen.

In het kader van de revitalisering van het centrum, waar de Schoolstraat, de Erasmusstraat en het Treubplein onderdeel van uitmaken, is de Erasmusstraat ingericht met een gewijzigd

wegprofiel zonder niveauverschillen. Hierdoor heeft deze een karakter gekregen van een erf.

Dit geeft aanleiding tot uitbreiding van het erfgebied in de Erasmusstraat tot de aansluiting op de Kon. Julianalaan. Dienovereenkomstig worden de borden - conform model 65 ("erf") en G6 ("einde erf") - verplaatst.

Tegen dit besluit kan krachtens de Algemene wet bestuursrecht iedere belanghebbende binnen zes weken na publicatie een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij:

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Voorschoten.

Postbus 393

2250 AJ Voorschoten.

Tegelijkertijd kan een verzoek tot voorlopige voorziening worden ingediend bij de:

Arrondissementsrechtbank Den Haag

Postbus 20302

2500 EH `s-Gravenhage.

Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
* mw W. Hasenoot telefoon 071 - 5601 812

* de heer R. Bijl telefoon 071 - 5600 626.


Zilveren voorwerpen te bezichtigen

Enige tijd geleden heeft de gemeente Voorschoten 6 zilveren voorwerpen van `Genootschap Noorthey' in bruikleen aanvaard. Deze voorwerpen zijn ondergebracht in de vitrine bij de Raadszaal in het gemeentehuis en te bezichtigen tijdens de openingsuren van het gemeentehuis. De voorwerpen, waaronder een dienblad en twee sierbokalen zijn vervaardigd ter gelegenheid van diverse jubilea van het Onderwijsinstituut Noorthey. Dit instituut werd in de 19e eeuw gesticht op de buitenplaats Noorthey (Schakenbosch). Juwelier Florentijn uit Voorschoten heeft belangenloos de voorwerpen schoongemaakt en hersteld, waarvoor het gemeentebestuur hem zeer erkentelijk is.


Voorontwerp Begrenzingenplan Santvoorde

In het gemeentehuis van Voorschoten ligt tot en met 23 november 1999 het voorontwerp van het begrenzingenplan Santvoorde ter inzage. Het gebied ligt globaal tussen Den Haag, Leidschendam, de Vliet, Voorschoten, Leiden en Katwijk en heeft een oppervlakte van 3490 hectare. Voor agrariërs biedt het plan de mogelijkheid om contracten voor agrarisch natuurbeheer af te sluiten op graslanden voor in totaal 504 hectare.

Het begrenzingenplan wordt de opvolger van het westelijke deel (ten westen van de Vliet) van het beheersplan Duivenvoorde - Leidschendam. Het reservaatsgebied Duivenvoorde - Veenzijdsepolder en alle beheers- en reservaatsgebieden ten oosten van de Vliet blijven onderdeel van het beheersplan Duivenvoorde - Leidschendam, zoals op 1 juli 1994 door de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland is vastgesteld. Het streven is om het begrenzingenplan voor 1 januari 2000 definitief vast te stellen.

Belanghebbenden kunnen uiterlijk tot en met 7 december 1999 schriftelijk zienswijzen indienen bij:

Het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

t.a.v. afdeling Groen

Postbus 90602

2509 LP Den Haag

Vermeldt u s.v.p. linksonder op de envelop `VB Santvoorde'.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Directie Ruimte, Groen en Gemeenten van de provincie Zuid-Holland
* De heer P. Kamminga 070 - 441 67 46

* De heer J.C. van Tiel 070 - 441 68 70

Het voorontwerp-begrenzingenplan is, zolang de voorraad strekt, verkrijgbaar bij:

Dienst Landelijk gebied, telefoonnummer: 070 - 337 12 40


Wet milieubeheer

Kennisgeving incidentele festiviteiten

Het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer geeft normen voor geluid- en lichthinder. Van deze normen mag worden afgeweken op door burgemeester en wethouders vastgestelde dagen voor collectieve festiviteiten. Voor incidentele festiviteiten mogen inrichtingen (binnen redelijke grenzen) op acht dagen per jaar de geluidnormen overschrijden. Sportverlichting mag op twee dagen per

jaar na 23.00 uur worden gebruikt.

Incidentele festiviteiten moeten minstens twee weken voor aanvang worden gemeld. Burgemeester en wethouders ontvingen de kennisgeving van een discofeest voor de jeugdleden van de Volleybal Vereniging Gemini-Kangaroes Voorschoten en de Sportvereniging Voorschoten '97 op 27 november 1999 van 21.00 tot 1.00 uur in de kantine van de sportvereniging aan de Weddeloop 6.


Voorontwerp uitwerkingsplan Starrenburg II, bedrijvenschil deelgebied A1

Vanaf 17 november tot en met 14 december 1999 ligt er een uitwerkingsplan voor een gebied in de wijk Starrenburg II ter inzage ter inzage in de folderkamer van het gemeentehuis aan de Leidseweg 25.

Het ontwerp voorziet in de bouw van een showroom ten behoeve van een automobielbedrijf. Het gebied is gelegen aan de oostzijde van de Veurseweg tussen nummer 81 en de geprojecteerde wijk-ontsluitingsweg voor de wijk Starrenburg (Starrenburgerlaan).

Het voorontwerp plan bevat een kaart, voorschriften en een toelichting. Ter informatie is een bouwtekening van het bedrijfsgebouw bijgevoegd.

U kunt tot en met 14 december uw zienswijze op dit plan schriftelijk of mondeling kenbaar bij:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Voorschoten

Postbus 393

2250 AJ Voorschoten.

Mondelinge zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht bij:
* mw. L. van de Craats tel. 071-5600 732

* de heer De Bruijn tel. 071- 5600 734.


Voornemen tot het verlenen van vrijstelling ex artikel 19 Wet op de Ruimtelijke Ordening

Vanaf 17 november tot en met 30 november 1999 ligt in de folderkamer van het gemeentehuis ter inzage:


* Een bouwplan voor het vergroten van de entree van het seniorencomplex aan de zijde van de Kon. Marinelaan van het complex Merelhof 1 t/m 117.

* Een bouwplan voor het vergroten van de woning aan de achterzijde aan de Valkeweg 7

burgemeester en wethouders kunnen (met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50 lid 5 van de Woningwet) kunnen vrijstelling verlenen voor de Partiële herziening van het uitbreidingsplan in onderdelen "Centrum" (entree) en Bestemmingsplan Bijdorp waarna de benodigde bouwvergunning kan worden verleend.

U kunt tot en met 30 november 1999 schriftelijke bedenkingen naar voren brengen tegen het voornemen tot het verlenen van vrijstelling.

Bedenkingen kunnen gericht worden aan:

Burgemeester en wethouders van Voorschoten

Postbus 393

2250 AJ Voorschoten


Verlening vrijstelling

Op 9 november is (met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening) vrijstelling is verleend van het bestemmingsplan Adegeest voor het perceel Van Beethovenlaan 10 (voormalig Vlietlandcollege) ten behoeve van het vergroten van het schoolplein en het verleggen van het voet- en fietspad.

Het vrijstellingsbesluit en de bijbehorende tekeningen liggen met ingang vanaf 17 november tot en met 28 december 1999 voor een ieder ter inzage in de folderkamer van het gemeentehuis aan de Leidseweg 25.

Iedereen die rechtstreeks in hun belang is getroffen kan tot en met dinsdag 28 december een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Voorschoten,

Postbus 393

2250 AJ Voorschoten


Voornemen tot het verlenen van vrijstelling ex artikel 15 Wet op de Ruimtelijke Ordening.

In verband met het voornemen vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan ex artikel 15 Wet op de Ruimtelijke Ordening, ligt vanaf 17 november tot en met 30 november 1999 in de folderkamer van het gemeentehuis aan de Leidseweg 25 te Voorschoten ter inzage:
* De tekeningen van de hieronder genoemde locaties voor de te plaatsen afvalverzamelcontainers

De plaatsing van de afvalverzamelcontainers is nodig om te voldoen aan de wettelijke bepaling voor het gescheiden ophalen van huisvuil bij alle huishoudens.

De bestemmingsplannen waarbinnen de onderstaande locaties zich bevinden staan plaatsing van de containers alleen toe als door burgemeester en wethouders vrijstelling wordt verleend. Deze mogelijkheid om vrijstelling te verlenen wordt al in de betreffende bestemmingsplannen genoemd. Het betreft locaties welke gewijzigd zijn naar aanleiding van bij de eerste publicatie ingebrachte zienswijzen.

Tot en met 30 november kunnen belanghebbenden hun zienswijzen indienen bij:

Burgemeester en wethouders van Voorschoten

Postbus 393

2250 AJ Voorschoten

Vermeldt u bij het indienen van uw zienswijze het BV-nummer dat in het onderstaande schema wordt genoemd.

Vrijstelling van het bestemmingsplan ex artikel 15 Wet op de Ruimtelijke Ordening is nodig om plaatsing van de containers mogelijk te maken op de volgende locaties:

BV nummer Locatie nummer Adres Locatie aantal rest

aantal gft
99534 47" Marijkelaan Op de kop van hoek Marijkelaan-Pr. Bernhardlaan 4 1
99541 48" J.W. frisolaan Op de kop van hoek J.W. Frisolaan-Pr. Bernhardlaan 5 2
99535 85a" Jan Wagtendonkstraat Jan Wagtendonkstraat t.o. nrs 2-28 2 1 99536 85b" Bertus van Akenlaan Bertus van Akenlaan t.o. nrs. 1 -41 2 1


Vrijstelling ex artikel 18a Wet op de Ruimtelijke Ordening

Vanaf 17 november tot en met 30 november 1999 ligt in het gemeentehuis in de folderkamer ter inzage:

* Een bouwaanvraag voor het bouwen aan de zijgevel van Sixlaan 56 BV99529

Burgemeester en wethouders kunnen (met toepassing van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening) vrijstelling verlenen van het geldende bestemmingsplan waarna de benodigde bouwvergunning kan worden verleend.

U kunt tot en met 30 november 1999 schriftelijk bedenkingen naar voren brengen tegen het voornemen tot het verlenen van deze vrijstelling.

Bedenkingen kunt u richten aan:

Burgemeester en wethouders van Voorschoten

Postbus 393

2250 AJ Voorschoten


Beleidsnotitie Riolering Glastuinbouw

Het bestuur van de Provincie Zuid Holland meldt, dat de aanvullende notitie "Riolering Glastuinbouw" tot en met 30 november 1999 ter inzage ligt. In Voorschoten is de notitie in te zien bij het Bureau Voorlichting en Communicatie. U kunt terecht op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur en op donderdagavond tussen 18.00 en 20.00 uur. Schikt dit u niet, dan kunt u telefonisch een afspraak maken met de heer G. Zeelt, 071-5600 620.

Verleende vergunningen op grond van de APV

Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening 1994 zijn de

volgende vergunningen verleend:


* 4 november 1999: G&D Promotions bv voor het plaatsen van maximaal tien aankondigingsborden van maandag 8 tot en met zondag 14 november 1999.

* 8 november 1999: Nationale Vereniging Zonnebloem voor het innemen van een standplaats op het Treubplein op vrijdag 12 of 19 november 1999.

* 10 november 1999: De heer van Boheemen voor het innemen van een standplaats op het Treubplein voor het verkopen van kerstbomen van maandag 6 december tot en met vrijdag 24 december 1999.

Op grond van de Algemene Wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot 6 weken na verzending of uitreiking van de vergunning (zie bovenstaande datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij de sectie Economische Zaken, telefoon: 5600 722 / 723.

BOUWZAKEN

Aanvraag om bouwvergunning:

Week 46:

* Veurseweg 60; voor het vergroten van de woning;
* Merelhof 1-117; voor het veranderen van de entree;

Verleende bouwvergunningen:

9 november:

* Voorstraat 50; voor het plaatsen van een dakkapel

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de dag van verzending of uitreiking van de vergunning (zie bovenstaande data) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Gelijktijdig kan aan de president van de rechtbank te 's-Gravenhage (sector bestuursrecht), worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dat vereist.
Inwilliging van dit verzoek kan betekenen dat de bouwactiviteiten onmiddellijk stopgezet dienen te worden.
Nadere inlichtingen omtrent deze procedures kunt u verkrijgen bij de heer mr H. Wester van de afdeling Bestuurlijke Juridische Zaken van onze gemeente, (telefoon 071- 5600 622).

Geweigerde bouwvergunningen:

4 november:

* Schoolstraat 34; voor het plaatsen van reclame

9 november:

* Schoolstraat 32; voor het plaatsen van reclame

Toegestane meldingen:

Weigering melding:

* geen

Verleende sloopvergunning


* geen

Afgegeven gedoogverklaring

* geen


BURGERLIJKE STAND

Geboren:


* 25 oktober Daisy d.v. M. van Klaveren en J. Zwaan;
* 25 oktober Ferry Johannes Bernardus, z.v. P.C.J. Koevoet en Y.P.G.C. Luk;

* 1 november Floris Pieter z.v. J.F.M. Huisman en A.C. Wuite;
* 4 november Naomi d.v. N.E. Lauwers en L.M. Vásquez Ruíz;
* 7 november Willemijn Sandra d.v. A.W. van der Keemel en A.S. Stapper;

Huwelijksaangifte/aangifte van partnerschapsregistratie

Gehuwd/geregistreerde partners:

Overleden:


* 31oktober A. van der Zalm, oud 75 jaar;

* 3 november J.C.H. Palmen w.v. Huiskamp, oud 87jaar;
* 3 november C.C.F. Metelerkamp w.v. Schokking, oud 88 jaar;
* 6 november C.J.M. Donders, oud 82 jaar;

* 6 november G.J. Koene w.v. Bouwman, oud 94 jaar;
* 7 november A. Leeflang w.v. Vrij, oud 100 jaar;
* 7 november D. van Orden, oud 94 jaar;

* 8 november J. Vermeulen, oud 55 jaar;

* 10 november S.M. Damen, oud 87 jaar;

Leidseweg 25
Postbus 393
2250 AJ Voorschoten
Telefoon (071) 5 600 600
Telefax (071) 5 22 65 87

Openingstijden :
ma-vr. 8:30-12:30 uur
do. 18:00-20:00 uur
's middags op afspraak

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...