Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeentenieuws Voorschoten

Datum nieuwsfeit: 16-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Voorschoten

Receptie van de heer H. van der Does

Henk van der Does

De heer van der Does, werkzaam bij de gemeente Voorschoten als tuinman bij het Uitvoerend Bedrijf, gaat per 1 december 1999 de gemeente verlaten. Ter gelegenheid hiervan biedt het gemeentebestuur hem een feestelijke receptie aan. Deze wordt gehouden op vrijdag 26 november 1999 in de grote zaal van het Cultureel Centrum, Prinses Marijkelaan 4 te Voorschoten.

Wilt u van deze gelegenheid gebruik maken om de heer Van der Does te feliciteren, dan nodigen wij u hierbij gaarne uit. U bent van harte welkom tussen 17.00 en 18.00 uur in het Cultureel Centrum.


Mededeling van verkeersbesluiten

Burgemeester en wethouders van de gemeente Voorschoten hebben (gelet op artikel 26 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer) het volgende verkeersbesluit genomen.

In het kader van de revitalisering van het centrum, waar de Schoolstraat, de Erasmusstraat en het Treubplein onderdeel van uitmaken, is de Erasmusstraat ingericht met een gewijzigd

wegprofiel zonder niveauverschillen. Hierdoor heeft deze een karakter gekregen van een erf.

Dit geeft aanleiding tot uitbreiding van het erfgebied in de Erasmusstraat tot de aansluiting op de Kon. Julianalaan. Dienovereenkomstig worden de borden - conform model 65 ("erf") en G6 ("einde erf") - verplaatst.

Tegen dit besluit kan krachtens de Algemene wet bestuursrecht iedere belanghebbende binnen zes weken na publicatie een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij:

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Voorschoten.

Postbus 393

2250 AJ Voorschoten.

Tegelijkertijd kan een verzoek tot voorlopige voorziening worden ingediend bij de:

Arrondissementsrechtbank Den Haag

Postbus 20302

2500 EH `s-Gravenhage.

Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
* mw W. Hasenoot telefoon 071 - 5601 812

* de heer R. Bijl telefoon 071 - 5600 626.


Zilveren voorwerpen te bezichtigen

Enige tijd geleden heeft de gemeente Voorschoten 6 zilveren voorwerpen van `Genootschap Noorthey' in bruikleen aanvaard. Deze voorwerpen zijn ondergebracht in de vitrine bij de Raadszaal in het gemeentehuis en te bezichtigen tijdens de openingsuren van het gemeentehuis. De voorwerpen, waaronder een dienblad en twee sierbokalen zijn vervaardigd ter gelegenheid van diverse jubilea van het Onderwijsinstituut Noorthey. Dit instituut werd in de 19e eeuw gesticht op de buitenplaats Noorthey (Schakenbosch). Juwelier Florentijn uit Voorschoten heeft belangenloos de voorwerpen schoongemaakt en hersteld, waarvoor het gemeentebestuur hem zeer erkentelijk is.


Voorontwerp Begrenzingenplan Santvoorde

In het gemeentehuis van Voorschoten ligt tot en met 23 november 1999 het voorontwerp van het begrenzingenplan Santvoorde ter inzage. Het gebied ligt globaal tussen Den Haag, Leidschendam, de Vliet, Voorschoten, Leiden en Katwijk en heeft een oppervlakte van 3490 hectare. Voor agrariërs biedt het plan de mogelijkheid om contracten voor agrarisch natuurbeheer af te sluiten op graslanden voor in totaal 504 hectare.

Het begrenzingenplan wordt de opvolger van het westelijke deel (ten westen van de Vliet) van het beheersplan Duivenvoorde - Leidschendam. Het reservaatsgebied Duivenvoorde - Veenzijdsepolder en alle beheers- en reservaatsgebieden ten oosten van de Vliet blijven onderdeel van het beheersplan Duivenvoorde - Leidschendam, zoals op 1 juli 1994 door de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland is vastgesteld. Het streven is om het begrenzingenplan voor 1 januari 2000 definitief vast te stellen.

Belanghebbenden kunnen uiterlijk tot en met 7 december 1999 schriftelijk zienswijzen indienen bij:

Het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

t.a.v. afdeling Groen

Postbus 90602

2509 LP Den Haag

Vermeldt u s.v.p. linksonder op de envelop `VB Santvoorde'.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Directie Ruimte, Groen en Gemeenten van de provincie Zuid-Holland
* De heer P. Kamminga 070 - 441 67 46

* De heer J.C. van Tiel 070 - 441 68 70

Het voorontwerp-begrenzingenplan is, zolang de voorraad strekt, verkrijgbaar bij:

Dienst Landelijk gebied, telefoonnummer: 070 - 337 12 40


Wet milieubeheer

Kennisgeving incidentele festiviteiten

Het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer geeft normen voor geluid- en lichthinder. Van deze normen mag worden afgeweken op door burgemeester en wethouders vastgestelde dagen voor collectieve festiviteiten. Voor incidentele festiviteiten mogen inrichtingen (binnen redelijke grenzen) op acht dagen per jaar de geluidnormen overschrijden. Sportverlichting mag op twee dagen per

jaar na 23.00 uur worden gebruikt.

Incidentele festiviteiten moeten minstens twee weken voor aanvang worden gemeld. Burgemeester en wethouders ontvingen de kennisgeving van een discofeest voor de jeugdleden van de Volleybal Vereniging Gemini-Kangaroes Voorschoten en de Sportvereniging Voorschoten '97 op 27 november 1999 van 21.00 tot 1.00 uur in de kantine van de sportvereniging aan de Weddeloop 6.


Voorontwerp uitwerkingsplan Starrenburg II, bedrijvenschil deelgebied A1

Vanaf 17 november tot en met 14 december 1999 ligt er een uitwerkingsplan voor een gebied in de wijk Starrenburg II ter inzage ter inzage in de folderkamer van het gemeentehuis aan de Leidseweg 25.

Het ontwerp voorziet in de bouw van een showroom ten behoeve van een automobielbedrijf. Het gebied is gelegen aan de oostzijde van de Veurseweg tussen nummer 81 en de geprojecteerde wijk-ontsluitingsweg voor de wijk Starrenburg (Starrenburgerlaan).

Het voorontwerp plan bevat een kaart, voorschriften en een toelichting. Ter informatie is een bouwtekening van het bedrijfsgebouw bijgevoegd.

U kunt tot en met 14 december uw zienswijze op dit plan schriftelijk of mondeling kenbaar bij:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Voorschoten

Postbus 393

2250 AJ Voorschoten.

Mondelinge zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht bij:
* mw. L. van de Craats tel. 071-5600 732

* de heer De Bruijn tel. 071- 5600 734.


Voornemen tot het verlenen van vrijstelling ex artikel 19 Wet op de Ruimtelijke Ordening

Vanaf 17 november tot en met 30 november 1999 ligt in de folderkamer van het gemeentehuis ter inzage:


* Een bouwplan voor het vergroten van de entree van het seniorencomplex aan de zijde van de Kon. Marinelaan van het complex Merelhof 1 t/m 117.

* Een bouwplan voor het vergroten van de woning aan de achterzijde aan de Valkeweg 7

burgemeester en wethouders kunnen (met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50 lid 5 van de Woningwet) kunnen vrijstelling verlenen voor de Partiële herziening van het uitbreidingsplan in onderdelen "Centrum" (entree) en Bestemmingsplan Bijdorp waarna de benodigde bouwvergunning kan worden verleend.

U kunt tot en met 30 november 1999 schriftelijke bedenkingen naar voren brengen tegen het voornemen tot het verlenen van vrijstelling.

Bedenkingen kunnen gericht worden aan:

Burgemeester en wethouders van Voorschoten

Postbus 393

2250 AJ Voorschoten


Verlening vrijstelling

Op 9 november is (met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening) vrijstelling is verleend van het bestemmingsplan Adegeest voor het perceel Van Beethovenlaan 10 (voormalig Vlietlandcollege) ten behoeve van het vergroten van het schoolplein en het verleggen van het voet- en fietspad.

Het vrijstellingsbesluit en de bijbehorende tekeningen liggen met ingang vanaf 17 november tot en met 28 december 1999 voor een ieder ter inzage in de folderkamer van het gemeentehuis aan de Leidseweg 25.

Iedereen die rechtstreeks in hun belang is getroffen kan tot en met dinsdag 28 december een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Voorschoten,

Postbus 393

2250 AJ Voorschoten


Voornemen tot het verlenen van vrijstelling ex artikel 15 Wet op de Ruimtelijke Ordening.

In verband met het voornemen vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan ex artikel 15 Wet op de Ruimtelijke Ordening, ligt vanaf 17 november tot en met 30 november 1999 in de folderkamer van het gemeentehuis aan de Leidseweg 25 te Voorschoten ter inzage:
* De tekeningen van de hieronder genoemde locaties voor de te plaatsen afvalverzamelcontainers

De plaatsing van de afvalverzamelcontainers is nodig om te voldoen aan de wettelijke bepaling voor het gescheiden ophalen van huisvuil bij alle huishoudens.

De bestemmingsplannen waarbinnen de onderstaande locaties zich bevinden staan plaatsing van de containers alleen toe als door burgemeester en wethouders vrijstelling wordt verleend. Deze mogelijkheid om vrijstelling te verlenen wordt al in de betreffende bestemmingsplannen genoemd. Het betreft locaties welke gewijzigd zijn naar aanleiding van bij de eerste publicatie ingebrachte zienswijzen.

Tot en met 30 november kunnen belanghebbenden hun zienswijzen indienen bij:

Burgemeester en wethouders van Voorschoten

Postbus 393

2250 AJ Voorschoten

Vermeldt u bij het indienen van uw zienswijze het BV-nummer dat in het onderstaande schema wordt genoemd.

Vrijstelling van het bestemmingsplan ex artikel 15 Wet op de Ruimtelijke Ordening is nodig om plaatsing van de containers mogelijk te maken op de volgende locaties:

BV nummer Locatie nummer Adres Locatie aantal rest

aantal gft
99534 47" Marijkelaan Op de kop van hoek Marijkelaan-Pr. Bernhardlaan 4 1
99541 48" J.W. frisolaan Op de kop van hoek J.W. Frisolaan-Pr. Bernhardlaan 5 2
99535 85a" Jan Wagtendonkstraat Jan Wagtendonkstraat t.o. nrs 2-28 2 1 99536 85b" Bertus van Akenlaan Bertus van Akenlaan t.o. nrs. 1 -41 2 1


Vrijstelling ex artikel 18a Wet op de Ruimtelijke Ordening

Vanaf 17 november tot en met 30 november 1999 ligt in het gemeentehuis in de folderkamer ter inzage:

* Een bouwaanvraag voor het bouwen aan de zijgevel van Sixlaan 56 BV99529

Burgemeester en wethouders kunnen (met toepassing van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening) vrijstelling verlenen van het geldende bestemmingsplan waarna de benodigde bouwvergunning kan worden verleend.

U kunt tot en met 30 november 1999 schriftelijk bedenkingen naar voren brengen tegen het voornemen tot het verlenen van deze vrijstelling.

Bedenkingen kunt u richten aan:

Burgemeester en wethouders van Voorschoten

Postbus 393

2250 AJ Voorschoten


Beleidsnotitie Riolering Glastuinbouw

Het bestuur van de Provincie Zuid Holland meldt, dat de aanvullende notitie "Riolering Glastuinbouw" tot en met 30 november 1999 ter inzage ligt. In Voorschoten is de notitie in te zien bij het Bureau Voorlichting en Communicatie. U kunt terecht op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur en op donderdagavond tussen 18.00 en 20.00 uur. Schikt dit u niet, dan kunt u telefonisch een afspraak maken met de heer G. Zeelt, 071-5600 620.

Verleende vergunningen op grond van de APV

Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening 1994 zijn de

volgende vergunningen verleend:


* 4 november 1999: G&D Promotions bv voor het plaatsen van maximaal tien aankondigingsborden van maandag 8 tot en met zondag 14 november 1999.

* 8 november 1999: Nationale Vereniging Zonnebloem voor het innemen van een standplaats op het Treubplein op vrijdag 12 of 19 november 1999.

* 10 november 1999: De heer van Boheemen voor het innemen van een standplaats op het Treubplein voor het verkopen van kerstbomen van maandag 6 december tot en met vrijdag 24 december 1999.

Op grond van de Algemene Wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot 6 weken na verzending of uitreiking van de vergunning (zie bovenstaande datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij de sectie Economische Zaken, telefoon: 5600 722 / 723.

BOUWZAKEN

Aanvraag om bouwvergunning:

Week 46:

* Veurseweg 60; voor het vergroten van de woning;
* Merelhof 1-117; voor het veranderen van de entree;

Verleende bouwvergunningen:

9 november:

* Voorstraat 50; voor het plaatsen van een dakkapel

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de dag van verzending of uitreiking van de vergunning (zie bovenstaande data) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Gelijktijdig kan aan de president van de rechtbank te 's-Gravenhage (sector bestuursrecht), worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dat vereist.
Inwilliging van dit verzoek kan betekenen dat de bouwactiviteiten onmiddellijk stopgezet dienen te worden.
Nadere inlichtingen omtrent deze procedures kunt u verkrijgen bij de heer mr H. Wester van de afdeling Bestuurlijke Juridische Zaken van onze gemeente, (telefoon 071- 5600 622).

Geweigerde bouwvergunningen:

4 november:

* Schoolstraat 34; voor het plaatsen van reclame

9 november:

* Schoolstraat 32; voor het plaatsen van reclame

Toegestane meldingen:

Weigering melding:

* geen

Verleende sloopvergunning


* geen

Afgegeven gedoogverklaring

* geen


BURGERLIJKE STAND

Geboren:


* 25 oktober Daisy d.v. M. van Klaveren en J. Zwaan;
* 25 oktober Ferry Johannes Bernardus, z.v. P.C.J. Koevoet en Y.P.G.C. Luk;

* 1 november Floris Pieter z.v. J.F.M. Huisman en A.C. Wuite;
* 4 november Naomi d.v. N.E. Lauwers en L.M. Vásquez Ruíz;
* 7 november Willemijn Sandra d.v. A.W. van der Keemel en A.S. Stapper;

Huwelijksaangifte/aangifte van partnerschapsregistratie

Gehuwd/geregistreerde partners:

Overleden:


* 31oktober A. van der Zalm, oud 75 jaar;

* 3 november J.C.H. Palmen w.v. Huiskamp, oud 87jaar;
* 3 november C.C.F. Metelerkamp w.v. Schokking, oud 88 jaar;
* 6 november C.J.M. Donders, oud 82 jaar;

* 6 november G.J. Koene w.v. Bouwman, oud 94 jaar;
* 7 november A. Leeflang w.v. Vrij, oud 100 jaar;
* 7 november D. van Orden, oud 94 jaar;

* 8 november J. Vermeulen, oud 55 jaar;

* 10 november S.M. Damen, oud 87 jaar;

Leidseweg 25
Postbus 393
2250 AJ Voorschoten
Telefoon (071) 5 600 600
Telefax (071) 5 22 65 87

Openingstijden :
ma-vr. 8:30-12:30 uur
do. 18:00-20:00 uur
's middags op afspraak

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie