Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Miljoenen voor sociale infrastructuur provincie Utrecht

Datum nieuwsfeit: 16-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Utrecht

Persbericht
16 november 1999

Provincie plaatst nieuw sociaal beleid hoog op de agenda MILJOENENINVESTERING IN SOCIALE INFRASTRUCTUUR

Om te voorkomen dat kwetsbare groepen als allochtonen, jongeren, ouderen en mensen met een handicap buiten de boot vallen, wil de provincie Utrecht werk maken van het bevorderen van sociale samenhang en solidariteit. Projecten op het gebied van maatschappelijke zorg en participatie verdienen daarom een financiële steun in de rug. Daarvoor stelt de provincie Utrecht volgend jaar 6,3 miljoen gulden beschikbaar.

Dit blijkt uit het Ontwerp-Programma Maatschappelijke Participatie en Zorg 2000, dat GS op 16 november hebben vastgesteld. In dit derde jaarprogramma voor het provinciale welzijnsbeleid wil het college met nadruk ruimte geven aan initiatieven waarmee een tweedeling in de maatschappij wordt voorkomen. Daarmee zetten GS de lijn door, zoals aangekondigd in het collegeprogramma, om de komende jaren een duidelijk herkenbare sociale dimensie aan het provinciale beleid toe te voegen. Het stimuleren van de mogelijkheden voor mensen in een achterstandssituatie om als volwaardig burger deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer staat bij deze zorg voor een adequate sociale infrastructuur als eerste prioriteit voorop.

Prominente plek in werkprogramma
Met het programma willen GS de sociale samenhang in de provincie versterken. Dit thema is als vijfde onderwerp aan de lijst met strategische speerpunten van de provincie Utrecht toegevoegd. Vijf hoofdthema's staan in het programma centraal, waaronder het oplossen van knelpunten op het raakvlak van zorg en welzijn in de provinciale regiovisies. Opvallend is dat het thema "bevorderen van maatschappelijke participatie" met ruim 16.000 werkuren (circa 40 procent van totale uren) het meest prominent is vertegenwoordigd in het werkprogramma voor 2000. Met name de twee grootste provinciale welzijnsorganisaties Schakels en het Multicultureel Instituut Utrecht (MIU) zijn van plan om volgend jaar veel projecten uit te voeren, waarmee de maatschappelijke positie van achterstandsgroepen kan worden verbeterd.

Voorbeelden van projecten
Algemeen uitgangspunt is dat deze tweede lijnorganisaties, door vraaggericht te werken richting Utrechtse gemeenten een bijdrage leveren aan het oplossen van belangrijke maatschappelijke vraagstukken in de provincie Utrecht. Voorbeelden van projecten in het jaar 2000 zijn:


* Opzetten van een consultatiebureau voor mensen met een lichamelijke handicap

* Voorbereiden van een Brede School in Ijsselstein
* De inzet van allochtone zorgconsulenten o.a. in Amersfoort
* Voorbeeldprojecten in Soest en Veenendaal voor het toegankelijk maken van vrijetijdsvoorzieningen voor mensen met een verstandelijke handicap

* Het vergroten van de lokale leefbaarheid en veiligheid door het inzetten van veiligheidsteams van (allochtone) jeugdigen in Maarssen

* Bevorderen van ondernemerschap onder allochtonen en de instroom van minderheden bij non-profitinstellingen

* Kleurrijk personeelsbeleid: stimulering van het aantal allochtone werknemers in de gezondheidszorg en jeugdhulpverlening
* Het aanbieden van instrumenten voor de aanpak van lokale armoedebestrijding (naar aanleiding van voorbeeldproject in Nieuwegein)

Bijna 3 miljoen gulden voor minderhedenbeleid Het minderhedenbeleid krijgt een prominente aandacht van het provinciaal bestuur, zo blijkt uit het programma. Met organisaties van minderheden en de wethouders van de negen grootste Utrechtse gemeenten is afgelopen tijd overleg gevoerd over het beleid voor een multiculturele samenleving. Een samenleving die ook in Utrecht steeds meer werkelijkheid wordt. Investeren in veel projecten - op lokaal en regionaal niveau - en een gedegen financiële ondersteuning van de provinciale instellingen op dit terrein krijgen daarom voorrang van GS. Voor het onderdeel minderhedenbeleid wil het college daarom bijna 3 miljoen gulden in 2000 uittrekken.

Tijdens de voorbereiding van het programma is in de provincie Utrecht een consultatiecirkel van tien middelgrote Utrechtse gemeenten, die zich over lokaal sociaal beleid buigt, van start gegaan. Met deze gemeenten heeft de provincie gesproken over mogelijkheden om de werkzaamheden van instellingen als Schakels en MIU goed aan te laten sluiten op de behoeften van het lokale bestuur. De provincie zal verder regelmatig gesprekken blijven voeren met de negen Utrechtse speerpuntgemeenten voor het minderhedenbeleid en vertegenwoordigers van belangenbehartigers van allochtonen. De voortgang van projecten op het gebied van minderhedenbeleid zal overigens ook onderwerp van gesprek zijn tijdens overleg met de door de provincie gesubsidieerde instellingen.

Extra financiering en procedure
Om aan al deze ambities recht te doen en het werkprogramma 2000 uit te kunnen voeren, is - los van de 6,3 miljoen gulden - voor het volgende jaar een aanvullend projectenkrediet maatschappelijke zorg en participatie beschikbaar gesteld van 210.000 gulden. Met dit bedrag kunnen projecten op het grensvlak van zorg en welzijn worden ondersteund. De statencommissie Zorg en Welzijn adviseert op 29 november over het jaarprogramma. Definitieve besluitvorming vindt plaats tijdens de vergadering van Provinciale Staten op 13 december a.s.
(Voor informatie: Ron van Dopperen, (actueel@prvutr.nl) 030 - 258 31 96)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie