Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Groningen

Datum nieuwsfeit: 16-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Groningen: B & W besluiten

De vraag van de burger centraal in Groningen
Wijkdebatten en panels, een proef met een Buurt Ontwikkelings Maatschappij, betere communicatie met de burger door informatisering en een evaluatie van de communicatie tussen gemeenteraad en college. Het zijn een aantal speerpunten uit de voortgangsnotitie over bestuurlijke vernieuwing in Groningen: 'De democratie van alledag', die het Groninger college vandaag presenteert. In dit plan stelt het college voor de klassieke benadering van bestuurlijke vernieuwing vernieuwing vanuit een bestuurlijk perspectief in te ruilen voor de vraag wat de burger er van vindt.

De democratie van alledag
Er is de afgelopen jaren veel gedaan op het gebied van bestuurlijke vernieuwing. Maar nog steeds keren zich mensen af van de democratie en nog steeds plaatst het college vraagtekens bij de manier waarop college en raad communiceren met elkaar en met de inwoners. De klassieke bestuurlijke vernieuwing kijkt voornamelijk vanuit het perspectief van de politiek en de ambtenaren. Het college stelt daarom voor die invalshoek om te draaien en systematisch vanuit het perspectief van de inwoners van onze stad naar het bestuur te kijken. In de nota 'De democratie van alledag' is deze visie op de toekomst van bestuurlijke vernieuwing vanuit dat perspectief verwoord. Het beleid gaat er vanuit dat de verworvenheden van de afgelopen jaren worden vastgehouden en waar mogelijk verbeterd. Het dagelijks bewustzijn van wat de gemeente doet en voor wie de gemeente dat doet is een kwestie van onderhoud aan de democratie.
Een tweede centraal punt van is de versterking van alledaagse democratie. Wie doen er mee aan de alledaagse democratie en wie niet? Hoe kan deelname aan de democratie worden gestimuleerd en kunnen zoveel mogelijk mensen daarbij worden betrokken? Het lijkt wel of steeds minder mensen betrokken zijn bij bewonersorganisaties en wijkcommités. Hoe kan daar nieuw elan in worden gebracht? Het derde kernpunt heeft betrekking op het bestrijden van de ingebakken tegenstelling in gemeentelijke instituties. Nog steeds zijn de ambtelijke diensten gericht op ministeries, vakliteratuur en subsidiestromen. Niet op burgers. Dat perspectief wil het college omdraaien.

Concrete maatregelen
In De democratie van alledag stelt het college bijvoorbeeld voor om eens per jaar een wijkdebat te organiseren met bewonersorganisaties en betrokken instellingen over stadsdeelplannen en bijvoorbeeld projecten in het kader van het Grote-Stedenbeleid.
De raad zou hoorzittingen kunnen organiseren om een beter beeld te krijgen van een kwestie die ergens speelt, bijvoorbeeld rondom moeilijk plaatsbare voorzieningen.
Met (wijk)panels wil het college een betere indruk krijgen van wat de vraag van bewoners, jongeren, of ouderen nu precies is. Op een aantal plaatsen in de stad wil het college met panels aan de slag om te komen tot methoden van vraagsturing voor de welzijnssector, tot kwaliteitsverbetering bij sportaccommodaties of tot een andere aanpak van wijkvernieuwing.
Het college wil veel meer rondom bepaalde vragen geïnteresseerde inwoners en betrokken instellingen bij elkaar brengen. Zo start een proef met een Buurt Ontwikkelings Maatschappij (BOM). Uitgangspunt daarbij is dat vitale gemeenschappen alleen van binnenuit kunnen worden ontwikkeld. Daarbij zijn de kwaliteiten en capaciteiten van de bewoners en hun wijk het basiskapitaal. Het model werkt door een meervoudige aanpak: het betrekken van bewoners bij de wijkontwikkeling, het vergroten van de eigen verantwoordelijkheid en het betrekken van diverse 'aandeelhouders' in de buurt zoals verenigingen, bedrijven, scholen, corporaties en kerken. Uiteraard wil het college ook de digitale ontwikkelingen benutten om beter en sneller met de burger te kunnen communiceren. Ook de dienstverlening zal langs die weg een stuk vlotter kunnen verlopen. Op dit moment kunnen burgers in Groningen via Internet al zaken als verhuizen en hondenbelasting aangeven. Deze mogelijkheid wil het college uitbreiden met onder meer ook mogelijkheden voor interactieve debatten en verbetering van de dienstverlening.

Datum besluit: dinsdag, 16 november 1999
Nota: Democratie van alledag

Millenniumuitkering voor inwoners gemeente Groningen die vier jaar of langer een inkomen hebben op minimumniveau
Het college van B&W heeft besloten om alle huishoudens in de gemeente Groningen die al vier jaar of langer een inkomen hebben op minimumniveau een millenniumuitkering te verstrekken. De uitkering is bedoeld voor de aanschaf of vervanging van duurzame gebruiksgoederen. De hoogte van de millenniumuitkering bedraagt 300,- netto. Dit bedrag is voor alle huishoudens gelijk. Onder huishoudens wordt verstaan: echtparen met én zonder kinderen; eenoudergezinnen en alleenstaanden. Voor de millenniumuitkering komen in aanmerking: cliënten van SOZAWE, en alle overige huishoudens met een uitkering op minimumniveau. Ook mensen met een inkomen op minimumniveau uit werk, alimentatie of inkomsten uit een zelfstandig bedrijf of beroep komen voor de millenniumuitkering in aanmerking.
Het is de bedoeling dat cliënten van SOZAWE die in november van dit jaar een bijstandsuitkering hebben ontvangen de millenniumuitkering nog voor de kerst op hun bank- of girorekening krijgen overgemaakt. Alle overige minima ontvangen in de periode 1 januari 2000 tot 1 april 2000 een brief met een antwoordkaart. Mensen die geen bericht hebben ontvangen kunnen na 1 april 2000 de millenniumuitkering alsnog aanvragen. Hierover komt een uitgebreide voorlichtingscampagne.

Datum besluit: dinsdag, 16 november 1999
Nota: Millenniumuitkering voor alle huishoudens die 4 jaar of langer een inkomen hebben op minimumniveau

Millenniumfeest op de Grote Markt
Het college van B&W stelt de raad voor een millenniumviering te organiseren op de Grote Markt. Uit onderzoek is gebleken dat de belangstelling groot is voor een dergelijk feest. De organisator, RONT BV, heeft al eerder grootschalige evenementen georganiseerd en is ook eerder voor de gemeente Groningen actief geweest. Voor dit feest is een bedrag van f 750.000,- gereserveerd.

Datum besluit: dinsdag, 16 november 1999
Nota: Millenniumfeest

Verbeteringen Stichting Huis voor Dak- en Thuislozen Vorig jaar december heeft het college een Task Force ingesteld om de problemen binnen de Stichting Huis voor Dak- en Thuislozen op te lossen. Deze Task Force heeft nu haar werkzaamheden voltooid en haar bevindingen neergelegd in een eindadvies.
Het extra geld dat beschikbaar werd gesteld om acute financiële en organisatorische problemen op te lossen heeft onder meer geleid tot afspraken over een beter inzichtelijk financieel systeem en afspraken over een beter registratiesysteem. Het versterken van het management heeft er in elk geval voor gezorgd dat de communicatie met de gemeente is verbeterd. Met de ingebruikname van het nieuwe complex aan de Schoolstraat en de positieve resultaten van de werkzaamheden van de Task Force is een stevige basis gelegd voor de opvang van dak- en thuislozen in de toekomst. In het bedrijfsplan dat eind dit jaar wordt gepresenteerd, komen de veranderingen en de toekomstige strategie uitvoeriger aan de orde.

Datum besluit: dinsdag, 16 november 1999
Nota: Eindadvies van de Task Force Maatschappelijke Opvang

Experiment met mobiel jongerencentrum in Groningen
B&W willen een bus inzetten als rijdend jongerencentrum. Doel hiervan is om rondhangende jongeren beter te bereiken, overlast te beperken en buurtbewoners een veiliger gevoel te geven. Ook kunnen jongeren in de bus voorlichting en advies over uiteenlopende zaken krijgen. B&W willen dit idee eerst voor een jaar uitvoeren en daarna de uitkomsten evalueren.
Het initiatief voor een mobiel jongerencentrum is oorspronkelijk afkomstig van de PvdA raadsfractie. B&W zien de jongerenbus als een aanvulling op de bestaande jeugd- en jongerenteams en het stedelijk straathoekteam. Zolang de gewenste voorzieningen voor jongeren nog niet zijn gerealiseerd kan de jongerenbus voorlopig als een jongerenaccommodatie fungeren.
Het experiment zal vanaf 1 maart starten. De bus heeft drie vaste standplaatsen en bezoekt op drie dagen in de week min of meer vaste verzamelplaatsen voor jongeren. De standplaatsen moeten nog worden ingevuld.
Voor de uitvoering van het project is Giska, in samenspraak met Wing, verantwoordelijk. De kosten van het experiment bedragen f 90.000,-. Het voorstel zal nog in de gezamenlijke raadscommissie SAW en JOS worden besproken.

Datum besluit: dinsdag, 16 november 1999
Nota: Mobiel jongerencentrum als experiment voor een jaar

En verder heeft het college besloten...

* de tarieven van de Groningse Krediet Bank (GKB) 0,5% lager vast te stellen dan de geldende Postbank tarieven. Sinds 1995 worden de tarieven jaarlijks aangepast per 1 januari en 1 juli. De verwachting was dat de tarieven van de GKB een geringe afwijking zouden kunnen opleveren ten opzichte van de postbanktarieven. In de afgelopen jaren is echter gebleken dat de afwijkingen toenemen. Daarom stelt het college voor om de tarieven meer marktconform vast te stellen en daarbij als uitgangspunt de tarieven van de Postbank te nemen.

* Kennis te nemen van het verslag van de commissie voor bezwaarschriften sociale zaken en werk, over de periode januari-juli 1999. Het verslag wordt ter bespreking doorgezonden naar de raadscommissie SAW.

Datum besluit: dinsdag, 16 november 1999
Nota: -

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 17 november 1999. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie