Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Conferentie VNG en VIAG over Gemeenten in de digitale delta

Datum nieuwsfeit: 16-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Vereniging Nederlandse Gemeenten

Voorlichtingsbijeenkomsten

VNG-IBA en de Vereniging van I&A-coördinatoren in Nederlandse Gemeenten (VIAG) organiseren in samenwerking met de FAMO op 16 en 17 november 1999 hun jaarlijkse conferentie in Congrescentrum de Leeuwenhorst te Noordwijkerhout.

Gemeenten in de digitale delta

De overgang naar het nieuwe millennium is niet alleen van symbolische betekenis voor gemeenten. Wat betreft de inzet van informatie- en communicatietechnologie (ICT) is er op vele fronten ook sprake van een keerpunt. Het millenniumprobleem heeft veel kwetsbaarheden blootgelegd, maar de reparatie ervan heeft ook geleid tot opgeschoonde en actuele ICT-infrastructuren. De basisvoorwaarden om een stap verder te gaan met de inzet van ICT voor het versterken van de lokale democratie, betere gemeentelijke dienstverlening en verbetering van de bedrijfsprocessen zijn meer dan ooit aanwezig. Het gebruik van e-mail en Intranet/Internet in gemeenten is het afgelopen jaar verdubbeld. Gemeenten verwachten dat binnen een tot twee jaar alle bestuurders en raadsleden toegang tot e-mail en Internet zullen hebben. Omdat ook het aantal burgers met toegang tot Internet (om niet te spreken van mobiele telefoons) sneller groeit dan ooit, zullen gemeenten en burgers elkaar steeds vaker treffen in een virtuele wereld.

De overgang naar een digitale samenleving of informatiemaatschappij gaat echter niet vanzelf. Op landelijk niveau heeft het Kabinet in de nota De Digitale Delta aangegeven hoe zij de ontwikkeling van de informatiemaatschappij wil stimuleren. Ook gemeentelijke bestuurders en ICT-beleidsmakers beraden zich op positie en taken van de gemeente in de informatiemaatschappij. Toepassing van nieuwe technologieën maakt nieuwe vormen van dienstverlening en beleidsinstrumenten mogelijk. Verder kan oneindig veel overheidsinformatie in digitale vorm worden ontsloten. Tegelijkertijd bestaat echter het gevaar dat de kloof tussen burger en bestuur juist wordt vergroot, doordat bepaalde groepen onvoldoende ervaring hebben met ICT. Bovendien leidt digitale ontsluiting van overheidsinformatie niet automatisch tot een betere toegankelijkheid. Overheidsinformatie en gemeentelijke diensten moeten meer dan ooit worden aangepast aan de groepen of individuen waarvoor ze bestemd zijn. Anders gezegd: voorkom dat burgers verdwalen in 'cyberspace'. De conferentie biedt gemeenten een aantal handvatten om de stap naar de informatiemaatschappij ofwel de 'digitale delta' succesvol te kunnen maken. Allereerst door een aantal belangrijke technologische en maatschappelijke ontwikkelingen en vraagstukken te behandelen. Bezoekers krijgen een beeld van de externe en interne omgeving van gemeenten in het nieuwe millennium. Daarnaast wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden getoond hoe met behulp van bijvoorbeeld Internet en chipkaarten de gemeentelijke dienstverlening en de toegankelijkheid van overheidsinformatie kunnen worden verbeterd
Deze conferentie biedt u, evenals de conferentie van 1998, een ruime keuze aan lezingen en workshops; tevens is er ruimschoots gelegenheid om in een inspirerende en informele omgeving met collega’s en andere betrokkenen van gedachten te wisselen. Nieuw is de 'hall of evolution': een informatiemarkt waar u kennis kunt nemen van de nieuwste ICT-producten en -diensten. Alle bezoekers ontvangen een congresbundel met artikelen en achtergrondinformatie. Kortom, een conferentie die u niet mag missen.

–––––––––––––––––––––––programma ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

dinsdag 16 november 1999
Dagprogramma


10.00 - 10.15
uur Ontvangst in Lounge

10.30 - 11.00
uur Congresopening in Atrium

11.00 - 11.30 Een Furby op je schouder: de razendsnelle ontwikkeling van uur Internet door ing. R.J.H.
Tolido (manager Technology Consulting Cap Gemini)
11.30 - 12.00 Knowledge management in gemeenten door J.H. Quelle (management uur consultant Syntegra)

2.00 - 12.30 Itil-toepassingen in gemeenten door R. Douwstra (partner Quint uur Wellington Redwood)

12.30 - 14.00
uur Lunch in Atrium en Lounge

14.00 - 15.00
uur Keuze uit workshop 1 t/m 4

15.00 - 15.30
uur Pauze in Lounge

15.30 - 16.30
uur Keuze uit workshop 1 t/m 4

1. Maak van uw gemeentelijke website een virtual community!
2. Innoveren met chipkaarten: langetermijnvisie noodzakelijk Workshops: 3. Catharijnenet II en Telepolis: dienstverlening voor de toekomst

4. Digitalisering van visuele media Avondprogramma

16.30 - 18.00
uur Ontvangst en aperitief in Atrium

18.00 - 18.15
uur Opening avondprogramma

18.15 - 18.55
uur Diner

18.55 - 19.15
uur Intermezzo

19.15 - 20.15
uur Vervolg diner

20.15 - 20.30 Presentatie van "het hoefijzer", een uitgave van de Viag over de uur relatie tussen de I&A-coördinator en de lijnmanager
20.30 - 20.40 Opening avondprogramma door de heer mr. ing. C. van Tilborg (lid uur directieraad VNG)


20.40 - 21.10 Informatie, gelijkheid en rechtvaardigheid door de heer prof. uur dr. M.J. van den Hoven (hoogleraar ICT-filosofie, Erasmus Universiteit Rotterdam)


21.10 - 21.40 Strenghtening the role of local government in the Information uur Society door de heer Andrew Hawkins (Industry Manager Government, Microsoft)

21.40 - 22.30
uur Afsluiting en nagerechtenbuffet

22.30 - 00.30
uur Borrel en diverse acts
woensdag 17
november 1999
Dagprogramma
09.30 - 09.40
uur Opening door de dagvoorzitter
09.40 -10.05
uur Gastspreker: de heer Maurice de Hond Toekomstig beleid en projecten binnen de Nederlandse overheid,
10.05 -10.30 door de heer drs. J.W. Lintsen, directeur van de Directie uur Informatiebeleid Openbare Sector (DIOS) bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
10.30 - 11.00
uur Pauze in de Lounge
Discussieronde en Forum
deelnemers:

- de heer drs. J.W. Lintsen, directeur Directie Infor- matiebeleid Openbare Sector, Ministerie van BZK
11.00 - 12.00 - de heer B.R. Rijpma, O&I adviseur gemeente Leeuwarden, uur voorzitter VIAG

- de heer M.P. Swart, wethouder Enschede
- de heer drs. J.W. Maljers, communicatieadviseur VROM
- de heer dr. J.M. van Veen, hoofd afdeling IBA, VNG vertegenwoordiger namens gemeentelijke leveranciers

12.00 - 12.15
uur Afsluiting

12.15 - 13.45
uur Pauze in Atrium en Lounge

14.00 - 15.30
uur Keuze uit workshop 5 tm 7

5. Eén loket op Internet; gezamelijke presentatie OL2000 en Workshops: Helpdesk Overheid.NL

6. Gekantelde dienstverlening in een plattelands- gemeente
7. Interactieve beleidsvorming en de nieuwe media
15.30 - 16.00
uur Afsluiting conferentie

Workshops dinsdag 16 november 1999

1. Maak van uw gemeentelijke website een virtual community! door ir. Hans Schuttenbeld van Madocke Interactive Media
Veel gemeenten presenteren zich inmiddels op Internet met een eigen website. Ondanks de fraaie vormgeving en voor burgers relevante gemeentelijke informatie, blijft de communicatie of interactie tussen gemeente en burgers in veel gevallen zeer beperkt. In deze workshop leert u hoe de interactiviteit van websites kan worden verbeterd. U zult ervaren hoe leuk het is om zelf deel uit te maken van een 'virtual community'.


2. Innoveren met chipkaarten: lange-termijn-visie noodzakelijk door Kees Hamann (directeur Bibliotheek Vlissingen)
Sinds juni 1998 wordt in de bibliotheek van Vlissingen met chipkaarttechnologie gewerkt. De bibliotheek werkt hierbij nauw samen met gemeenten en onderwijsinstellingen. Tijdens de workshop wordt onder andere ingegaan op de visie die heeft geleid tot deze innovatie, de praktische toepassingen van chipkaarten en de problemen bij de invoering ervan. Met name de aanwezigheid van een langetermijnvisie blijkt een van de belangrijkste succesfactoren van het gehele project te zijn.


3. Catharijnenet II en Telepolis: dienstverlening voor de toekomst door Ellen Vanorshaegen (projectleider gemeente Antwerpen), Geert van der Velde (projectleider gemeente Utrecht), R. Hofman (hoofd O&I gemeente Utrecht) en Marco Barkmeijer (Alcatel/Xylan)
Catharijnenet II en Telepolis zijn voorbeelden van gemeentebrede netwerken of Local Area Networks (LAN’s) die de IT-omgevingen van een groot aantal gemeentelijke diensten met elkaar verbinden. In de workshop wordt geschetst hoe gemeenten vanuit een sterk gedecentraliseerde automatiseringsomgeving kunnen komen tot een gemeenschappelijke (technische) infrastructuur voor geïntegreerde dienstverlening aan burgers.


4. Workshop digitalisering visuele media door Walter Swagemakers (chef Collecties Nederlands Filmmuseum) en Sonja Snoek (coördinator digitale informatievoorziening) Het Nederlands Filmmuseum verbetert de toegankelijkheid van haar collecties door middel van het ontwikkelen van een geavanceerde relationele datatabase en het digitaliseren van de archieven en de affiche-, foto- (100.000 stuks) en filmcollectie (30.000 titels). De workshop biedt inzicht in het digitaliseringstraject en de wijze waarop het museum de collecties toegankelijk wil maken voor een brede groep gebruikers. Verder zal aandacht worden besteed aan de auteursrechtelijke problematiek die samenhangt met het aanbieden van gedigitaliseerd beeldmateriaal.

Workshops woensdag 17 november 1999


5. Eén loket op Internet door drs. Matt Poelmans (programmamanager Overheidsloket
2000) en de projectmanager Helpdesk Overheid.NL Naast fysieke loketten in stads- of wijkkantoor zullen de komende jaren steeds meer virtuele loketten op Internet komen. September jl. is op landelijk niveau de website www.overheid.nl geopend. In de workshop wordt een stappenplan gepresenteerd voor het opzetten van een vraaggerichte gemeentelijke website of virtueel loket waar burgers en bedrijven overheidsinformatie en samenhangende producten en diensten kunnen verkrijgen.


6. Gekantelde dienstverlening in een plattelandsgemeente door mr. Joyce Lubbers-Blad (WVG-consultant, gemeente Aalburg) en Veronica Stutvoet-Ormond (hoofd hoofdafdeling Burgerij, gemeente Aalburg)
De gemeente Aalburg streeft naar een organisatie die gemeentelijke informatie zo veel mogelijk op maat naar de burger toebrengt. Na een succesvol project rondom ouderen en gehandicapten wordt deze aanpak nu verbreed naar alle burgers. De workshop laat onder andere zien hoe front- en back-offices in kleine gemeenten kunnen worden ingericht.


7. Interactieve beleidsvorming en de nieuwe media door Charlotte Vermeulen en drs. Cindy van IJzendoorn (Winkelman & van Hessen, adviesbureau voor marketing en public relations)
Ondanks de brede inzet van voorlichtings- en communicatiemiddelen laat de betrokkenheid van de burger bij de lokale democratie nog veel te wensen over. De door de overheid nagestreefde interactieve beleidsvorming komt daardoor ernstig onder druk te staan. De communicatie blijft vaak steken in eenzijdige beleidscommunicatie zonder dat er sprake is van feedback vanuit de burger. Hoe kan de toepassing van nieuwe informatietechnologie daarin verandering brengen? Zijn virtuele beleidsdiscussies via Internet de oplossing? Aan de hand van een case worden de (on)mogelijkheden van nieuwe media in het licht van lokale interactieve beleidsvorming in kaart gebracht en wordt nagedacht over de praktische uitvoering en randvoorwaarden.

––––––––––––––––––––––––data en
lokatie ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

De IBA/VIAG-conferentie wordt gehouden op 16 en 17 november 1999 in Congrescentrum de Leeuwenhorst te Noordwijkerhout.

–––––––––––––––––––––––––doelgroep ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

De IBA/VIAG-conferentie is bedoeld voor coördinatoren/adviseurs Informatievoorziening en Automatisering, medewerkers Sociale Zaken, bestuurders en managers.

––––––––––––––––––––––––– kosten ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

A. Totaalpakket conferentie (inclusief hotelovernachting) ƒ 975,-- B. Eerste dag, 16 november ƒ 295,--
C. Tweede dag, 17 november ƒ 295,--
D. Avondprogramma 16 november ƒ 345,-- (exclusief overnachting) E. Totale congres, exclusief overnachting ƒ 825,-- F. Alleen een overnachting ƒ 165,--
De overnachtingen zijn in het Congrescentrum de Leeuwenhorst te Noordwijkerhout.

–––––––––––––––––––––––––inschrijving ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Voor belangstellenden is een inschrijfformulier bijgesloten dat zo spoedig mogelijk dient te worden teruggestuurd aan het Congres- en Studiecentrum VNG, Postbus 30435,
2500 GK Den Haag. U kunt het inschrijfformulier ook per fax verzenden. Het faxnummer is: 070-3738743/3635682.
Ongeveer een week voor de conferentie ontvangt u een bevestiging. Uw inschrijving is bindend.

annulering

Annulering van de inschrijving kan alleen schriftelijk tot uiterlijk twee weken voor de conferentie. Bij verhindering kan uw plaats wel worden ingenomen door een vervanger. Geeft u dat dan wel tijdig door aan het Congres- en Studiecentrum VNG.

inlichtingen

Congres- en Studiecentrum VNG
Postbus 30435

2500 GK DEN HAAG
Tel.: 070-3738459/8469 (doorkiesnummer)
Fax: 070-3738743/3635682

www.vng.nl
www.viag.nl

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie