Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Conferentie VNG en VIAG over Gemeenten in de digitale delta

Datum nieuwsfeit: 16-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Vereniging Nederlandse Gemeenten

Voorlichtingsbijeenkomsten

VNG-IBA en de Vereniging van I&A-coördinatoren in Nederlandse Gemeenten (VIAG) organiseren in samenwerking met de FAMO op 16 en 17 november 1999 hun jaarlijkse conferentie in Congrescentrum de Leeuwenhorst te Noordwijkerhout.

Gemeenten in de digitale delta

De overgang naar het nieuwe millennium is niet alleen van symbolische betekenis voor gemeenten. Wat betreft de inzet van informatie- en communicatietechnologie (ICT) is er op vele fronten ook sprake van een keerpunt. Het millenniumprobleem heeft veel kwetsbaarheden blootgelegd, maar de reparatie ervan heeft ook geleid tot opgeschoonde en actuele ICT-infrastructuren. De basisvoorwaarden om een stap verder te gaan met de inzet van ICT voor het versterken van de lokale democratie, betere gemeentelijke dienstverlening en verbetering van de bedrijfsprocessen zijn meer dan ooit aanwezig. Het gebruik van e-mail en Intranet/Internet in gemeenten is het afgelopen jaar verdubbeld. Gemeenten verwachten dat binnen een tot twee jaar alle bestuurders en raadsleden toegang tot e-mail en Internet zullen hebben. Omdat ook het aantal burgers met toegang tot Internet (om niet te spreken van mobiele telefoons) sneller groeit dan ooit, zullen gemeenten en burgers elkaar steeds vaker treffen in een virtuele wereld.

De overgang naar een digitale samenleving of informatiemaatschappij gaat echter niet vanzelf. Op landelijk niveau heeft het Kabinet in de nota De Digitale Delta aangegeven hoe zij de ontwikkeling van de informatiemaatschappij wil stimuleren. Ook gemeentelijke bestuurders en ICT-beleidsmakers beraden zich op positie en taken van de gemeente in de informatiemaatschappij. Toepassing van nieuwe technologieën maakt nieuwe vormen van dienstverlening en beleidsinstrumenten mogelijk. Verder kan oneindig veel overheidsinformatie in digitale vorm worden ontsloten. Tegelijkertijd bestaat echter het gevaar dat de kloof tussen burger en bestuur juist wordt vergroot, doordat bepaalde groepen onvoldoende ervaring hebben met ICT. Bovendien leidt digitale ontsluiting van overheidsinformatie niet automatisch tot een betere toegankelijkheid. Overheidsinformatie en gemeentelijke diensten moeten meer dan ooit worden aangepast aan de groepen of individuen waarvoor ze bestemd zijn. Anders gezegd: voorkom dat burgers verdwalen in 'cyberspace'. De conferentie biedt gemeenten een aantal handvatten om de stap naar de informatiemaatschappij ofwel de 'digitale delta' succesvol te kunnen maken. Allereerst door een aantal belangrijke technologische en maatschappelijke ontwikkelingen en vraagstukken te behandelen. Bezoekers krijgen een beeld van de externe en interne omgeving van gemeenten in het nieuwe millennium. Daarnaast wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden getoond hoe met behulp van bijvoorbeeld Internet en chipkaarten de gemeentelijke dienstverlening en de toegankelijkheid van overheidsinformatie kunnen worden verbeterd
Deze conferentie biedt u, evenals de conferentie van 1998, een ruime keuze aan lezingen en workshops; tevens is er ruimschoots gelegenheid om in een inspirerende en informele omgeving met collega’s en andere betrokkenen van gedachten te wisselen. Nieuw is de 'hall of evolution': een informatiemarkt waar u kennis kunt nemen van de nieuwste ICT-producten en -diensten. Alle bezoekers ontvangen een congresbundel met artikelen en achtergrondinformatie. Kortom, een conferentie die u niet mag missen.

–––––––––––––––––––––––programma ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

dinsdag 16 november 1999
Dagprogramma


10.00 - 10.15
uur Ontvangst in Lounge

10.30 - 11.00
uur Congresopening in Atrium

11.00 - 11.30 Een Furby op je schouder: de razendsnelle ontwikkeling van uur Internet door ing. R.J.H.
Tolido (manager Technology Consulting Cap Gemini)
11.30 - 12.00 Knowledge management in gemeenten door J.H. Quelle (management uur consultant Syntegra)

2.00 - 12.30 Itil-toepassingen in gemeenten door R. Douwstra (partner Quint uur Wellington Redwood)

12.30 - 14.00
uur Lunch in Atrium en Lounge

14.00 - 15.00
uur Keuze uit workshop 1 t/m 4

15.00 - 15.30
uur Pauze in Lounge

15.30 - 16.30
uur Keuze uit workshop 1 t/m 4

1. Maak van uw gemeentelijke website een virtual community!
2. Innoveren met chipkaarten: langetermijnvisie noodzakelijk Workshops: 3. Catharijnenet II en Telepolis: dienstverlening voor de toekomst

4. Digitalisering van visuele media Avondprogramma

16.30 - 18.00
uur Ontvangst en aperitief in Atrium

18.00 - 18.15
uur Opening avondprogramma

18.15 - 18.55
uur Diner

18.55 - 19.15
uur Intermezzo

19.15 - 20.15
uur Vervolg diner

20.15 - 20.30 Presentatie van "het hoefijzer", een uitgave van de Viag over de uur relatie tussen de I&A-coördinator en de lijnmanager
20.30 - 20.40 Opening avondprogramma door de heer mr. ing. C. van Tilborg (lid uur directieraad VNG)


20.40 - 21.10 Informatie, gelijkheid en rechtvaardigheid door de heer prof. uur dr. M.J. van den Hoven (hoogleraar ICT-filosofie, Erasmus Universiteit Rotterdam)


21.10 - 21.40 Strenghtening the role of local government in the Information uur Society door de heer Andrew Hawkins (Industry Manager Government, Microsoft)

21.40 - 22.30
uur Afsluiting en nagerechtenbuffet

22.30 - 00.30
uur Borrel en diverse acts
woensdag 17
november 1999
Dagprogramma
09.30 - 09.40
uur Opening door de dagvoorzitter
09.40 -10.05
uur Gastspreker: de heer Maurice de Hond Toekomstig beleid en projecten binnen de Nederlandse overheid,
10.05 -10.30 door de heer drs. J.W. Lintsen, directeur van de Directie uur Informatiebeleid Openbare Sector (DIOS) bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
10.30 - 11.00
uur Pauze in de Lounge
Discussieronde en Forum
deelnemers:

- de heer drs. J.W. Lintsen, directeur Directie Infor- matiebeleid Openbare Sector, Ministerie van BZK
11.00 - 12.00 - de heer B.R. Rijpma, O&I adviseur gemeente Leeuwarden, uur voorzitter VIAG

- de heer M.P. Swart, wethouder Enschede
- de heer drs. J.W. Maljers, communicatieadviseur VROM
- de heer dr. J.M. van Veen, hoofd afdeling IBA, VNG vertegenwoordiger namens gemeentelijke leveranciers

12.00 - 12.15
uur Afsluiting

12.15 - 13.45
uur Pauze in Atrium en Lounge

14.00 - 15.30
uur Keuze uit workshop 5 tm 7

5. Eén loket op Internet; gezamelijke presentatie OL2000 en Workshops: Helpdesk Overheid.NL

6. Gekantelde dienstverlening in een plattelands- gemeente
7. Interactieve beleidsvorming en de nieuwe media
15.30 - 16.00
uur Afsluiting conferentie

Workshops dinsdag 16 november 1999

1. Maak van uw gemeentelijke website een virtual community! door ir. Hans Schuttenbeld van Madocke Interactive Media
Veel gemeenten presenteren zich inmiddels op Internet met een eigen website. Ondanks de fraaie vormgeving en voor burgers relevante gemeentelijke informatie, blijft de communicatie of interactie tussen gemeente en burgers in veel gevallen zeer beperkt. In deze workshop leert u hoe de interactiviteit van websites kan worden verbeterd. U zult ervaren hoe leuk het is om zelf deel uit te maken van een 'virtual community'.


2. Innoveren met chipkaarten: lange-termijn-visie noodzakelijk door Kees Hamann (directeur Bibliotheek Vlissingen)
Sinds juni 1998 wordt in de bibliotheek van Vlissingen met chipkaarttechnologie gewerkt. De bibliotheek werkt hierbij nauw samen met gemeenten en onderwijsinstellingen. Tijdens de workshop wordt onder andere ingegaan op de visie die heeft geleid tot deze innovatie, de praktische toepassingen van chipkaarten en de problemen bij de invoering ervan. Met name de aanwezigheid van een langetermijnvisie blijkt een van de belangrijkste succesfactoren van het gehele project te zijn.


3. Catharijnenet II en Telepolis: dienstverlening voor de toekomst door Ellen Vanorshaegen (projectleider gemeente Antwerpen), Geert van der Velde (projectleider gemeente Utrecht), R. Hofman (hoofd O&I gemeente Utrecht) en Marco Barkmeijer (Alcatel/Xylan)
Catharijnenet II en Telepolis zijn voorbeelden van gemeentebrede netwerken of Local Area Networks (LAN’s) die de IT-omgevingen van een groot aantal gemeentelijke diensten met elkaar verbinden. In de workshop wordt geschetst hoe gemeenten vanuit een sterk gedecentraliseerde automatiseringsomgeving kunnen komen tot een gemeenschappelijke (technische) infrastructuur voor geïntegreerde dienstverlening aan burgers.


4. Workshop digitalisering visuele media door Walter Swagemakers (chef Collecties Nederlands Filmmuseum) en Sonja Snoek (coördinator digitale informatievoorziening) Het Nederlands Filmmuseum verbetert de toegankelijkheid van haar collecties door middel van het ontwikkelen van een geavanceerde relationele datatabase en het digitaliseren van de archieven en de affiche-, foto- (100.000 stuks) en filmcollectie (30.000 titels). De workshop biedt inzicht in het digitaliseringstraject en de wijze waarop het museum de collecties toegankelijk wil maken voor een brede groep gebruikers. Verder zal aandacht worden besteed aan de auteursrechtelijke problematiek die samenhangt met het aanbieden van gedigitaliseerd beeldmateriaal.

Workshops woensdag 17 november 1999


5. Eén loket op Internet door drs. Matt Poelmans (programmamanager Overheidsloket
2000) en de projectmanager Helpdesk Overheid.NL Naast fysieke loketten in stads- of wijkkantoor zullen de komende jaren steeds meer virtuele loketten op Internet komen. September jl. is op landelijk niveau de website www.overheid.nl geopend. In de workshop wordt een stappenplan gepresenteerd voor het opzetten van een vraaggerichte gemeentelijke website of virtueel loket waar burgers en bedrijven overheidsinformatie en samenhangende producten en diensten kunnen verkrijgen.


6. Gekantelde dienstverlening in een plattelandsgemeente door mr. Joyce Lubbers-Blad (WVG-consultant, gemeente Aalburg) en Veronica Stutvoet-Ormond (hoofd hoofdafdeling Burgerij, gemeente Aalburg)
De gemeente Aalburg streeft naar een organisatie die gemeentelijke informatie zo veel mogelijk op maat naar de burger toebrengt. Na een succesvol project rondom ouderen en gehandicapten wordt deze aanpak nu verbreed naar alle burgers. De workshop laat onder andere zien hoe front- en back-offices in kleine gemeenten kunnen worden ingericht.


7. Interactieve beleidsvorming en de nieuwe media door Charlotte Vermeulen en drs. Cindy van IJzendoorn (Winkelman & van Hessen, adviesbureau voor marketing en public relations)
Ondanks de brede inzet van voorlichtings- en communicatiemiddelen laat de betrokkenheid van de burger bij de lokale democratie nog veel te wensen over. De door de overheid nagestreefde interactieve beleidsvorming komt daardoor ernstig onder druk te staan. De communicatie blijft vaak steken in eenzijdige beleidscommunicatie zonder dat er sprake is van feedback vanuit de burger. Hoe kan de toepassing van nieuwe informatietechnologie daarin verandering brengen? Zijn virtuele beleidsdiscussies via Internet de oplossing? Aan de hand van een case worden de (on)mogelijkheden van nieuwe media in het licht van lokale interactieve beleidsvorming in kaart gebracht en wordt nagedacht over de praktische uitvoering en randvoorwaarden.

––––––––––––––––––––––––data en
lokatie ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

De IBA/VIAG-conferentie wordt gehouden op 16 en 17 november 1999 in Congrescentrum de Leeuwenhorst te Noordwijkerhout.

–––––––––––––––––––––––––doelgroep ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

De IBA/VIAG-conferentie is bedoeld voor coördinatoren/adviseurs Informatievoorziening en Automatisering, medewerkers Sociale Zaken, bestuurders en managers.

––––––––––––––––––––––––– kosten ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

A. Totaalpakket conferentie (inclusief hotelovernachting) ƒ 975,-- B. Eerste dag, 16 november ƒ 295,--
C. Tweede dag, 17 november ƒ 295,--
D. Avondprogramma 16 november ƒ 345,-- (exclusief overnachting) E. Totale congres, exclusief overnachting ƒ 825,-- F. Alleen een overnachting ƒ 165,--
De overnachtingen zijn in het Congrescentrum de Leeuwenhorst te Noordwijkerhout.

–––––––––––––––––––––––––inschrijving ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Voor belangstellenden is een inschrijfformulier bijgesloten dat zo spoedig mogelijk dient te worden teruggestuurd aan het Congres- en Studiecentrum VNG, Postbus 30435,
2500 GK Den Haag. U kunt het inschrijfformulier ook per fax verzenden. Het faxnummer is: 070-3738743/3635682.
Ongeveer een week voor de conferentie ontvangt u een bevestiging. Uw inschrijving is bindend.

annulering

Annulering van de inschrijving kan alleen schriftelijk tot uiterlijk twee weken voor de conferentie. Bij verhindering kan uw plaats wel worden ingenomen door een vervanger. Geeft u dat dan wel tijdig door aan het Congres- en Studiecentrum VNG.

inlichtingen

Congres- en Studiecentrum VNG
Postbus 30435

2500 GK DEN HAAG
Tel.: 070-3738459/8469 (doorkiesnummer)
Fax: 070-3738743/3635682

www.vng.nl
www.viag.nl

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...