Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Financien: Positieve prikkels en Belastingplan 2000

Datum nieuwsfeit: 17-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Positieve prikkels en Belastingplan 2000

Directie Algemene Fiscale Politiek

de Voorzitter van deTweede Kamer

der Staten-Generaal

Postbus 20018

2500 EA DEN HAAG

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

AFP 1999-02226 M

17 november 1999

Onderwerp

overzicht invulling positieve prikkels 1999 (1e tranche vergroening) en indiening vierde nota van wijziging Belastingplan 2000


1. Invulling positieve prikkels 1999

Tijdens de plenaire behandeling van wetsvoorstel 26 532 (wijziging van de regulerende energiebelasting en de inkomstenbelasting met het oog op het bevorderen van energiezuinig en milieuvriendelijk gedrag) op 11 november jl, zijn vragen gesteld over de aanwending van het budget voor positieve prikkels voor 1999. Ik heb toegezegd daarop in het kader van het Belastingplan 2000 schriftelijk te reageren. De invulling en aanwending van de positieve prikkels voor 1999 zien er als volgt uit.

Bedrijven 1999

Tabel 1. Uitsplitsing van positieve prikkels bedrijven.

1999

voorstel

opgenomen in

realisatie in 1999

EIA

50 mln

Belastingplan 1999

ja

Groen beleggen

11 mln

Belastingplan 1999

ja

MIA

27 mln

Wetsvoorstel fiscale energiepremies

neen, aanwending 27 mln bij fiscale werkgroep herstructurering land- en tuinbouw in 2000

Fiscale energiepremies woningbouwcorporaties

12 mln

Wetsvoorstel fiscale energiepremies

nee, eenmalige verhoging budget EINP in 1999

totaal

100 mln

De 100 mln positieve prikkels voor het bedrijfsleven in 1999 is ingevuld door : 50 mln uitbreiding en aanpassing van de lijst van de EnergieInvesteringsAftrek (EIA), 11 mln voor de regeling Groen beleggen, 27 mln voor de MilieuInvesteringsAftrek (MIA) en 12 mln voor de woningbouwcorporaties via de voor huishoudens op te zetten energiepremieregeling.

De hiervoor genoemde maatregelen voor het bedrijfsleven inzake EIA en Groen Beleggen hebben in 1999 hun beslag gekregen. Het in 1999 niet aangewende MIA-budget van 27 mln wordt betrokken bij het in voorbereiding zijnde fiscale pakket herstructurering land- en tuinbouw, dat in 2000 in werking zal treden. Ter compensatie van het niet bestede budget voor de woningbouwcorporaties van 12 mln is het budget 1999 voor de EnergieInvesteringsregeling Non-Profit op de EZ-begroting verhoogd.

Huishoudens 1999

Het gereserveerde bedrag van 70 mln in 1999 voor de huishoudens blijft beschikbaar voor de regeling fiscale energiepremies. Deels is hieraan reeds invulling gegeven door de opname van het Energieprestatieadvies (EPA) in de lijst van de te premiëren voorzieningen. Voorts zal, indien het EPA wordt gevolgd door een maatregel uit deze lijst, de energiepremie voor die maatregel worden verhoogd met een opslag van 25%. Het overige blijft gereserveerd voor de regeling. Hieruit zullen onder meer specifieke programmas zoals een spaarlampenactie fiscaal worden gefaciliëerd.

Vierde nota van wijziging

Van deze gelegenheid maak ik tevens gebruik om u, mede namens de ministers van Financiën en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de vierde nota van wijziging op het wetsvoorstel Belastingplan 2000 aan te bieden.

Ter bevordering van de uitstroom uit de zogenoemde in- en doorstroombanen (ID-banen) is het kabinet voornemens om met ingang van 1 januari 2000 uitstroompremies in het leven te roepen. Om de premies geen invloed te laten hebben op het niveau van inkomensafhankelijke regelingen is in de Kaderwet SZW-subsidies nog een delegatiebevoegdheid nodig. Die bevoegdheid is in deze nota van wijziging opgenomen.

Voorts regelt deze nota van wijziging de samenloop tussen een inmiddels door de Tweede Kamer plenair behandeld wetsvoorstel inzake de fiscale energiepremies en het nog bij de Tweede Kamer liggend wetsvoorstel inzake technische aanpassingen van enkele belastingwetten.

De Staatssecretaris van Financiën,

26 820

Wijziging van enkele belastingwetten (belastingplan 2000)

Vierde nota van wijziging

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

I

Na artikel XXI wordt ingevoegd:

Artikel XXIa

Aan artikel 3 van de Kaderwet SZW-subsidies wordt toegevoegd:


4. Bij algemene maatregel van bestuur kan met betrekking tot een op grond van het eerste lid bedoelde algemene maatregel van bestuur of ministeriële regeling verstrekte subsidie aan de gemeente, die door de gemeente wordt aangewend voor het verstrekken van een eenmalige premie voor het bevorderen van uitstroom uit een dienstbetrekking waarvoor op grond van die maatregel of regeling subsidie wordt verstrekt, worden bepaald, dat de over deze eenmalige premie verschuldigde belasting ingevolge de Wet op de inkomstenbelasting 1964 en de Wet op de loonbelasting 1964 alsmede de premie voor de volksverzekeringen ingevolge de Wet financiering volksverzekeringen, ten laste komt van de gemeente en dat deze eenmalige premie buiten beschouwing blijft bij de verlening van op het inkomen afgestemde publiekrechtelijke uitkeringen of verstrekkingen.


5. Een voordracht voor een maatregel als bedoeld in het vierde lid, wordt gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Financiën en Onze Ministers die het mede aangaat.

II

Artikel XXIb

Indien het bij koninklijke boodschap van 12 mei 1999 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de regulerende energiebelasting en de inkomstenbelasting met het oog op het bevorderen van energiezuinig en milieuvriendelijk gedrag (26 532) tot wet wordt verheven en eerder in werking treedt dan het bij koninklijke boodschap van 16 oktober 1999 ingediende voorstel van wet tot wijziging van enkele belastingwetten (technische aanpassingen) (26 852) indien dit tot wet wordt verheven, worden in laatstgenoemde wet de volgende wijzigingen aangebracht:

A. In artikel I, onderdeel A, onder 1, aanhef, wordt Onder vernummering van het elfde tot en met dertiende lid in respectievelijk twaalfde tot en met veertiende lid, wordt na het tiende lid een nieuw elfde lid ingevoegd vervangen door: Onder vernummering van het elfde tot en met veertiende lid in twaalfde tot en met vijftiende lid, wordt na het tiende lid een nieuw elfde lid ingevoegd.

B. In artikel I, onderdeel A, onder 2, wordt In het tot dertiende lid vernummerde twaalfde lid vervangen door: In het tot veertiende lid vernummerde dertiende lid.

III

Artikel XXIc

Indien het bij koninklijke boodschap van 12 mei 1999 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de regulerende energiebelasting en de inkomstenbelasting met het oog op het bevorderen van energiezuinig en milieuvriendelijk gedrag (26 532) tot wet wordt verheven en later in werking treedt dan het bij koninklijke boodschap van 16 oktober 1999 ingediende voorstel van wet tot wijziging van enkele belastingwetten (technische aanpassingen) (26 852) indien dit tot wet wordt verheven, wordt in de eerstgenoemde wet artikel II, onderdeel A, onder 5 vervangen door:


5. Na het twaalfde lid wordt, onder vernummering van het dertiende en veertiende lid in veertiende en vijftiende lid, ingevoegd:

13. Artikel 10, zevende lid en tiende lid, aanhef en onderdeel a, is van overeenkomstige toepassing op het eerste lid, eerste volzin, onderdeel c.

Toelichting

Ter bevordering van de uitstroom uit de zogenaamde in- en doorstroombanen (ID-banen) is het kabinet voornemens om met ingang van 1 januari 2000 uitstroompremies in het leven te roepen. Om de premies geen invloed te laten hebben op het niveau van inkomensafhankelijke regelingen is in de Kaderwet SZW-subsidies nog een delegatiebevoegdheid nodig. Die bevoegdheid is in deze nota van wijziging opgenomen.

Voorts regelt deze nota van wijziging de samenloop tussen een inmiddels door de Tweede Kamer plenair behandeld wetsvoorstel inzake de fiscale energiepremies en het nog bij de Tweede Kamer liggend wetsvoorstel inzake technische aanpassingen van enkele belastingwetten.

Onderdeel I (Artikel XXIa; artikel 3 van de Kaderwet SZW-subsidies)

Ter bevordering van de uitstroom uit de zogenaamde in- en doorstroombanen (ID-banen) heeft het kabinet besloten een uitstroompremie in het leven te roepen. Deze premie wordt geregeld in het Besluit in- en doorstroombanen, dat gebaseerd is op de Kaderwet SZW-subsidies. De gemeente krijgt met het oog op het bevorderen van uitstroom een subsidiebedrag voor deze uitstroompremie. Een deel van die subsidie dient de gemeente te verstrekken als een eenmalige premie voor de aantoonbaar duurzaam uit de ID-banen uitgestroomde werknemer. In het vierde lid van artikel 3 van de Kaderwet SZW-subsidies wordt de mogelijkheid geschapen om bij algemene maatregel van bestuur te bepalen dat voor de specifieke subsidie in de vorm van een eenmalige uitstroompremie uit een gesubsidieerde baan de belasting en premie volksverzekeringen voor rekening van het Rijk komen en dat deze premies niet in aanmerking hoeven te worden genomen bij inkomensafhankelijke regelingen. Hiermee wordt voorkomen dat de stimulerende effecten van de uitstroompremie teniet worden gedaan door negatieve effecten op andere regelingen, zoals een lagere aanspraak op huursubsidie. De voordracht voor de algemene maatregel van bestuur zal geschieden door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in overeenstemming met de Minister van Financiën en van de andere ministers die het aangaat. Vervolgens zal ter uitvoering van een en ander de uitstroompremie bij ministeriële regeling van de Staatssecretaris van Financiën worden aangewezen als eindheffingsbestanddeel ex artikel 31 van de Wet op de loonbelasting 1964. Hierdoor wordt de over de uitstroompremie verschuldigde loonbelasting en premie volksverzekeringen geheven van de inhoudingsplichtige, in casu de gemeente, en maakt de premie geen deel uit van het belastbare inkomen.

Onderdeel II en III (Artikel XXIb en XXIc; samenloopbepalingen)

Van het wetsvoorstel tot wijziging van de regulerende energiebelasting en de inkomstenbelasting met het oog op het bevorderen van energiezuinig en milieuvriendelijk gedrag maakt deel uit de invoering van een milieu-investeringsaftrek. Deze leidt tot een aantal wijzigingen van artikel 11 van de Wet op de inkomstenbelasting 1964. Het wetsvoorstel tot wijziging van enkele belastingwetten (technische aanpassingen) bevat eveneens enige wijzigingen van genoemd artikel 11 in verband met het betrekken van een energie-advies bij de energie-investeringsaftrek. De onderdelen II en III van deze nota van wijziging regelen de samenloop tussen beide wetsvoorstellen op dit punt.

De Staatssecretaris van Financiën,

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie