Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Financien: Positieve prikkels en Belastingplan 2000

Datum nieuwsfeit: 17-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Positieve prikkels en Belastingplan 2000

Directie Algemene Fiscale Politiek

de Voorzitter van deTweede Kamer

der Staten-Generaal

Postbus 20018

2500 EA DEN HAAG

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

AFP 1999-02226 M

17 november 1999

Onderwerp

overzicht invulling positieve prikkels 1999 (1e tranche vergroening) en indiening vierde nota van wijziging Belastingplan 2000


1. Invulling positieve prikkels 1999

Tijdens de plenaire behandeling van wetsvoorstel 26 532 (wijziging van de regulerende energiebelasting en de inkomstenbelasting met het oog op het bevorderen van energiezuinig en milieuvriendelijk gedrag) op 11 november jl, zijn vragen gesteld over de aanwending van het budget voor positieve prikkels voor 1999. Ik heb toegezegd daarop in het kader van het Belastingplan 2000 schriftelijk te reageren. De invulling en aanwending van de positieve prikkels voor 1999 zien er als volgt uit.

Bedrijven 1999

Tabel 1. Uitsplitsing van positieve prikkels bedrijven.

1999

voorstel

opgenomen in

realisatie in 1999

EIA

50 mln

Belastingplan 1999

ja

Groen beleggen

11 mln

Belastingplan 1999

ja

MIA

27 mln

Wetsvoorstel fiscale energiepremies

neen, aanwending 27 mln bij fiscale werkgroep herstructurering land- en tuinbouw in 2000

Fiscale energiepremies woningbouwcorporaties

12 mln

Wetsvoorstel fiscale energiepremies

nee, eenmalige verhoging budget EINP in 1999

totaal

100 mln

De 100 mln positieve prikkels voor het bedrijfsleven in 1999 is ingevuld door : 50 mln uitbreiding en aanpassing van de lijst van de EnergieInvesteringsAftrek (EIA), 11 mln voor de regeling Groen beleggen, 27 mln voor de MilieuInvesteringsAftrek (MIA) en 12 mln voor de woningbouwcorporaties via de voor huishoudens op te zetten energiepremieregeling.

De hiervoor genoemde maatregelen voor het bedrijfsleven inzake EIA en Groen Beleggen hebben in 1999 hun beslag gekregen. Het in 1999 niet aangewende MIA-budget van 27 mln wordt betrokken bij het in voorbereiding zijnde fiscale pakket herstructurering land- en tuinbouw, dat in 2000 in werking zal treden. Ter compensatie van het niet bestede budget voor de woningbouwcorporaties van 12 mln is het budget 1999 voor de EnergieInvesteringsregeling Non-Profit op de EZ-begroting verhoogd.

Huishoudens 1999

Het gereserveerde bedrag van 70 mln in 1999 voor de huishoudens blijft beschikbaar voor de regeling fiscale energiepremies. Deels is hieraan reeds invulling gegeven door de opname van het Energieprestatieadvies (EPA) in de lijst van de te premiëren voorzieningen. Voorts zal, indien het EPA wordt gevolgd door een maatregel uit deze lijst, de energiepremie voor die maatregel worden verhoogd met een opslag van 25%. Het overige blijft gereserveerd voor de regeling. Hieruit zullen onder meer specifieke programmas zoals een spaarlampenactie fiscaal worden gefaciliëerd.

Vierde nota van wijziging

Van deze gelegenheid maak ik tevens gebruik om u, mede namens de ministers van Financiën en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de vierde nota van wijziging op het wetsvoorstel Belastingplan 2000 aan te bieden.

Ter bevordering van de uitstroom uit de zogenoemde in- en doorstroombanen (ID-banen) is het kabinet voornemens om met ingang van 1 januari 2000 uitstroompremies in het leven te roepen. Om de premies geen invloed te laten hebben op het niveau van inkomensafhankelijke regelingen is in de Kaderwet SZW-subsidies nog een delegatiebevoegdheid nodig. Die bevoegdheid is in deze nota van wijziging opgenomen.

Voorts regelt deze nota van wijziging de samenloop tussen een inmiddels door de Tweede Kamer plenair behandeld wetsvoorstel inzake de fiscale energiepremies en het nog bij de Tweede Kamer liggend wetsvoorstel inzake technische aanpassingen van enkele belastingwetten.

De Staatssecretaris van Financiën,

26 820

Wijziging van enkele belastingwetten (belastingplan 2000)

Vierde nota van wijziging

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

I

Na artikel XXI wordt ingevoegd:

Artikel XXIa

Aan artikel 3 van de Kaderwet SZW-subsidies wordt toegevoegd:


4. Bij algemene maatregel van bestuur kan met betrekking tot een op grond van het eerste lid bedoelde algemene maatregel van bestuur of ministeriële regeling verstrekte subsidie aan de gemeente, die door de gemeente wordt aangewend voor het verstrekken van een eenmalige premie voor het bevorderen van uitstroom uit een dienstbetrekking waarvoor op grond van die maatregel of regeling subsidie wordt verstrekt, worden bepaald, dat de over deze eenmalige premie verschuldigde belasting ingevolge de Wet op de inkomstenbelasting 1964 en de Wet op de loonbelasting 1964 alsmede de premie voor de volksverzekeringen ingevolge de Wet financiering volksverzekeringen, ten laste komt van de gemeente en dat deze eenmalige premie buiten beschouwing blijft bij de verlening van op het inkomen afgestemde publiekrechtelijke uitkeringen of verstrekkingen.


5. Een voordracht voor een maatregel als bedoeld in het vierde lid, wordt gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Financiën en Onze Ministers die het mede aangaat.

II

Artikel XXIb

Indien het bij koninklijke boodschap van 12 mei 1999 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de regulerende energiebelasting en de inkomstenbelasting met het oog op het bevorderen van energiezuinig en milieuvriendelijk gedrag (26 532) tot wet wordt verheven en eerder in werking treedt dan het bij koninklijke boodschap van 16 oktober 1999 ingediende voorstel van wet tot wijziging van enkele belastingwetten (technische aanpassingen) (26 852) indien dit tot wet wordt verheven, worden in laatstgenoemde wet de volgende wijzigingen aangebracht:

A. In artikel I, onderdeel A, onder 1, aanhef, wordt Onder vernummering van het elfde tot en met dertiende lid in respectievelijk twaalfde tot en met veertiende lid, wordt na het tiende lid een nieuw elfde lid ingevoegd vervangen door: Onder vernummering van het elfde tot en met veertiende lid in twaalfde tot en met vijftiende lid, wordt na het tiende lid een nieuw elfde lid ingevoegd.

B. In artikel I, onderdeel A, onder 2, wordt In het tot dertiende lid vernummerde twaalfde lid vervangen door: In het tot veertiende lid vernummerde dertiende lid.

III

Artikel XXIc

Indien het bij koninklijke boodschap van 12 mei 1999 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de regulerende energiebelasting en de inkomstenbelasting met het oog op het bevorderen van energiezuinig en milieuvriendelijk gedrag (26 532) tot wet wordt verheven en later in werking treedt dan het bij koninklijke boodschap van 16 oktober 1999 ingediende voorstel van wet tot wijziging van enkele belastingwetten (technische aanpassingen) (26 852) indien dit tot wet wordt verheven, wordt in de eerstgenoemde wet artikel II, onderdeel A, onder 5 vervangen door:


5. Na het twaalfde lid wordt, onder vernummering van het dertiende en veertiende lid in veertiende en vijftiende lid, ingevoegd:

13. Artikel 10, zevende lid en tiende lid, aanhef en onderdeel a, is van overeenkomstige toepassing op het eerste lid, eerste volzin, onderdeel c.

Toelichting

Ter bevordering van de uitstroom uit de zogenaamde in- en doorstroombanen (ID-banen) is het kabinet voornemens om met ingang van 1 januari 2000 uitstroompremies in het leven te roepen. Om de premies geen invloed te laten hebben op het niveau van inkomensafhankelijke regelingen is in de Kaderwet SZW-subsidies nog een delegatiebevoegdheid nodig. Die bevoegdheid is in deze nota van wijziging opgenomen.

Voorts regelt deze nota van wijziging de samenloop tussen een inmiddels door de Tweede Kamer plenair behandeld wetsvoorstel inzake de fiscale energiepremies en het nog bij de Tweede Kamer liggend wetsvoorstel inzake technische aanpassingen van enkele belastingwetten.

Onderdeel I (Artikel XXIa; artikel 3 van de Kaderwet SZW-subsidies)

Ter bevordering van de uitstroom uit de zogenaamde in- en doorstroombanen (ID-banen) heeft het kabinet besloten een uitstroompremie in het leven te roepen. Deze premie wordt geregeld in het Besluit in- en doorstroombanen, dat gebaseerd is op de Kaderwet SZW-subsidies. De gemeente krijgt met het oog op het bevorderen van uitstroom een subsidiebedrag voor deze uitstroompremie. Een deel van die subsidie dient de gemeente te verstrekken als een eenmalige premie voor de aantoonbaar duurzaam uit de ID-banen uitgestroomde werknemer. In het vierde lid van artikel 3 van de Kaderwet SZW-subsidies wordt de mogelijkheid geschapen om bij algemene maatregel van bestuur te bepalen dat voor de specifieke subsidie in de vorm van een eenmalige uitstroompremie uit een gesubsidieerde baan de belasting en premie volksverzekeringen voor rekening van het Rijk komen en dat deze premies niet in aanmerking hoeven te worden genomen bij inkomensafhankelijke regelingen. Hiermee wordt voorkomen dat de stimulerende effecten van de uitstroompremie teniet worden gedaan door negatieve effecten op andere regelingen, zoals een lagere aanspraak op huursubsidie. De voordracht voor de algemene maatregel van bestuur zal geschieden door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in overeenstemming met de Minister van Financiën en van de andere ministers die het aangaat. Vervolgens zal ter uitvoering van een en ander de uitstroompremie bij ministeriële regeling van de Staatssecretaris van Financiën worden aangewezen als eindheffingsbestanddeel ex artikel 31 van de Wet op de loonbelasting 1964. Hierdoor wordt de over de uitstroompremie verschuldigde loonbelasting en premie volksverzekeringen geheven van de inhoudingsplichtige, in casu de gemeente, en maakt de premie geen deel uit van het belastbare inkomen.

Onderdeel II en III (Artikel XXIb en XXIc; samenloopbepalingen)

Van het wetsvoorstel tot wijziging van de regulerende energiebelasting en de inkomstenbelasting met het oog op het bevorderen van energiezuinig en milieuvriendelijk gedrag maakt deel uit de invoering van een milieu-investeringsaftrek. Deze leidt tot een aantal wijzigingen van artikel 11 van de Wet op de inkomstenbelasting 1964. Het wetsvoorstel tot wijziging van enkele belastingwetten (technische aanpassingen) bevat eveneens enige wijzigingen van genoemd artikel 11 in verband met het betrekken van een energie-advies bij de energie-investeringsaftrek. De onderdelen II en III van deze nota van wijziging regelen de samenloop tussen beide wetsvoorstellen op dit punt.

De Staatssecretaris van Financiën,

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...