Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Beleidsaanbevelingen positie homoseksuelen binnen Defensie

Datum nieuwsfeit: 18-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Defensie

Brieven van de minister/staatssecretaris van Defensie aan de Eerste/Tweede Kamer der Staten-Generaal

Aan: de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Ons nummer P/99006191 ; Datum 18 november 1999

Onderwerp: Beleidsaanbevelingen inzake de positie van homoseksuelen binnen de defensieorganisatie

Op 1 juni 1999 heb ik uit handen van prof dr P. Schnabel een onderzoeksrapport, vergezeld van beleidsaanbevelingen, inzake de positie van homoseksuelen binnen de defensieorganisatie in ontvangst genomen. Het onderzoeksrapport en de beleidsaanbevelingen heb ik die dag aan de Staten-Generaal aangeboden (brief P/99003301 d.d. 1 juni 1999), waarbij ik de toezegging deed U te informeren welke aspecten van het vigerende beleid op grond hiervan aanpassing behoeven. Deze toezegging doe ik hierbij gestand.

Het onderzoeksrapport bevat de bevindingen van een vervolgonderzoek dat is verricht door IVA Tilburg, instituut voor sociaal-wetenschappelijk beleidsonderzoek en advies. Dit onderzoek is voorbereid en begeleid door een commissie, die in 1997 door mijn ambtsvoorganger was ingesteld, onder onafhankelijk voorzitterschap van prof dr P. Schnabel. Het onderzoek had enerzijds ten doel vast te stellen hoe het thans met de emancipatie en integratie van homoseksueel defensiepersoneel is gesteld en anderzijds te evalueren in hoeverre de vanaf 1992 genomen beleidsmaatregelen effect hebben gesorteerd. Deze beleidsmaatregelen vloeiden voort uit een in 1992 door het Nederlands Instituut voor Sociaal-Sexuologisch Onderzoek uitgevoerd onderzoek naar de positie van homoseksuelen in de krijgsmacht, en vormden een aanvulling op het toen vigerende beleid. Over deze maatregelen zijn de Staten-Generaal op 4 mei 1993 geïnformeerd (22 800 X, nr 51). Bij die gelegenheid was aan de Staten-Generaal toegezegd dat na vijf jaar een vervolgonderzoek zou plaatsvinden.

Uit het vervolgonderzoek blijkt dat de acceptatie van homoseksuelen binnen de defensieorganisatie nu aanzienlijk groter is dan in het referentiejaar 1992. Ook blijkt dat in de houding en het gedrag van het personeel tegenover homoseksuelen een duidelijke omslag naar grotere acceptatie waarneembaar is. De sociale afstand tot homoseksuelen is in de afgelopen jaren drastisch verminderd; negentig procent van het defensiepersoneel blijkt thans niet of nauwelijks geneigd een sociale afstand tot homoseksuelen te bewaren. De begeleidingscommissie concludeert dat de in 1993 geformuleerde beleidsmaatregelen geïmplementeerd zijn en succesvol zijn gebleken omdat ze hebben bijgedragen aan de gewenste ontwikkeling. Het onderzoek wijst uit dat dit door het personeel ook zo wordt ervaren. Wel merkt de begeleidingscommissie op dat de integratie van homoseksuelen nog niet is voltooid; nog altijd blijkt zo'n tien procent van het personeel (met name mannelijk militair en burgerpersoneel) het gezelschap van homoseksuelen als onaangenaam te ervaren. Daarom moet volgens de begeleidingscommissie worden voortgegaan op de in 1993 ingeslagen weg. Ook zal een inspanning geleverd moeten worden om het continu instromende nieuwe personeel, kenmerkend voor de vlottende bezetting van de defensieorganisatie, deelgenoot te maken van de correcte omgangsvormen die binnen de organisatie gestalte hebben gekregen. De begeleidingscommissie is daarom van oordeel dat de inspanningen niet zozeer gericht moeten worden op het ontwikkelen van nieuw beleid, als wel op consolidatie van de bereikte resultaten, ook bij nieuwe medewerkers, en op verdere verbetering van de uitwerking van bepaalde aspecten van het vigerende beleid.

Uitgangspunt van beleid

De seksuele geaardheid van het defensiepersoneel mag geen grond voor onderscheid zijn, het mag geen barrière vormen om zich te ontwikkelen en te ontplooien en om volledig aan het bedrijfsmatig verkeer deel te nemen. Voor zover barrières nog bestaan, moet het beleid daarom gericht zijn op een mentaliteitsverandering ten aanzien van homoseksualiteit, zich uitend in een gedragsverandering, zodat de emancipatie en integratie van homoseksuele mannen en lesbische vrouwen wordt geconsolideerd en verder verbeterd. Niet alleen een doelmatige, maar ook een rechtmatige en maatschappelijk aanvaardbare bedrijfsvoering stellen deze eis aan de organisatie. Het doelmatig functioneren van de defensieorganisatie vereist dat onderlinge gedragingen niet een barrière vormen in de omgang tussen personeelsleden. Het rechtmatig functioneren vordert, in lijn met het grondwettelijk verbod op discriminatie, dat ieder onderscheid wegens seksuele geaardheid als ongeoorloofd wordt aangemerkt. Het maatschappelijk draagvlak voor de defensieorganisatie vereist aansluiting bij de volledig acceptatie van homoseksualiteit in de Nederlandse samenleving. Alleen een organisatie die de grondslag van de samenleving daadwerkelijk onderschrijft, is betrouwbaar als die grondslag verdedigd moet worden.

Driesporenbeleid

De implementatie van dit beleid richt zich op het bevorderen van een onbevooroordeelde omgang met homoseksuelen en het vermijden van ongewenste gedragingen jegens homoseksuelen. In die gevallen waarin de omgang bevooroordeeld of het gedrag ongewenst is, wordt het toepassen van op correctie gericht beleid noodzakelijk. Met deze oriëntatie past dit beleid in een bedrijfsethisch kader dat de condities stelt voor een correcte en respectvolle omgang met collega's; sociaal isolement, geschonden privacy, discriminatie op grond van seksuele geaardheid en verbale en fysieke intimidatie zijn daarvan het tegendeel. Het beleid heeft, zoals reeds bij brief van 28 mei 1991 aan de Staten-Generaal (21 800 X, nr 47) is verwoord, gestalte gekregen langs drie sporen, namelijk opleidingen, hulpverlening en voorlichting.

Bij aanstelling en functietoewijzing van defensiepersoneel wordt geen onderscheid gemaakt naar seksuele geaardheid. Overigens zij opgemerkt dat van de aanwezigheid van openlijk voor hun geaardheid uitkomende homoseksuele mannen en lesbische vrouwen in de organisatie een positief emancipatoir effect uitgaat. Bij plaatsing in het buitenland en bij uitzending voor een internationale operatie worden op dit beleid geen uitzonderingen gemaakt. Wanneer bij plaatsing in het buitenland een openlijk homoseksueel militair zelf vanwege zijn geaardheid onoverkomelijke problemen verwacht, wordt aan deze plaatsing extra aandacht besteed. Voorafgaand aan uitzending bestaat, op eigen verzoek, voor openlijk homoseksueel personeel gelegenheid geïnformeerd te worden over mogelijke problemen die in het uitzendgebied zouden kunnen optreden.

Opleidingen

In alle opleidingen die Defensie aan zijn personeel aanbiedt, is acceptatie van diversiteit en positieve intermenselijke verhoudingen een onderwerp waaraan aandacht wordt geschonken. Het gaat hierbij niet alleen om initiële opleidingen, maar evenzeer om vervolgopleidingen en leiderschapstrainingen.

De voortdurende instroom van nieuw personeel vereist dat in alle initiële opleidingen aandacht geschonken blijft worden aan het omgaan met diversiteit in de organisatie, waarbij als aspect daarvan ook homoseksualiteit belicht moet blijven worden. Het vervolgonderzoek wijst immers uit dat met name de mondelinge informatie-overdracht van invloed is op de mentaliteit en de gedragingen van het personeel. De aanbeveling van de begeleidingscommissie om het voor het onderwerp "omgaan met minderheden" beschikbare aantal lesuren niet (verder) te reduceren, neem ik dan ook over.

Teneinde te bewerkstelligen dat de beoogde attitude ook bij nieuw instromend burgerpersoneel aanwezig is, zal in de introductiecursus die aan deze groep wordt aangeboden, bij de toelichting van de bedrijfsethische cultuur in de defensieorganisatie daarom ook specifieke aandacht aan de omgang met diversiteit worden besteed.

Blijvende aandacht voor deze thematiek bij de kaderopleidingen en de leiderschapstrainingen is van groot belang; van het kader en het management wordt verwacht dat het invulling geeft aan zijn voorbeeldfunctie. Het belang daarvan wordt onderstreept doordat het vervolgonderzoek uitwijst dat juist dit voorbeeldgedrag van grote invloed is geweest op de opgetreden mentaliteitsverandering. Van leidinggevenden wordt voorts niet alleen verwacht dat zij optreden tegen onacceptabele gedragingen, maar ook dat zij, door voorlichting of verwijzing, bijdragen aan het gebruik van beschikbare voorzieningen op het vlak van bewustwording, hulpverlening en klachtenprocedures. In de opleidingen en trainingen voor leidinggevenden zal daarom aan deze aspecten aandacht gegeven blijven worden.

De bevordering van deskundigheid van de diverse categorieën hulpverleners blijft een belangrijke verantwoordelijkheid van de krijgsmachtdelen waar deze hun werkzaamheden uitoefenen. Als hulpverleners binnen de defensieorganisatie merk ik de bedrijfsmaatschappelijk werkers, geestelijk verzorgers, vertrouwenspersonen, sociaal-medisch personeel, maar ook curatieve artsen en opsporingsambtenaren (daar waar het gaat om slachtofferhulp) aan. Voor deze hulpverleners is het cruciaal dat zij in hun functioneren onderkennen wanneer een hulpvraag voortvloeit uit problemen die met seksuele geaardheid samenhangen en daarop adequaat reageren. Met de begeleidingscommissie ben ik van oordeel dat alle nieuw aangetreden hulpverleners in het eerste jaar van functie-uitoefening behoren gebruik te maken van de gelegenheid zich op dit vlak aanvullend te scholen.

Hulpverlening

De hulpverlening richt zich op het bieden van ondersteuning aan slachtoffers van intimidatie en geweld op grond van seksuele geaardheid. In het traject van hulpverlening vervullen, naast de professionele hulpverleners in het sociaal-medisch, medisch, maatschappelijk en geestelijk vlak, ook de vertrouwenspersonen een belangrijke rol. Het belang van het bevorderen van de deskundigheid van deze hulpverleners is hiervoor reeds benadrukt.

In het kader van de hulpverlening vervult het instituut vertrouwenspersonen naar mijn oordeel een belangrijke functie als het gaat om discriminatie, (seksuele) intimidatie, verbaal of fysiek geweld, pesten of welke andere ongewenste gedraging dan ook. Omdat juist homoseksuelen met diverse van deze gedragingen geconfronteerd kunnen worden, is de toegankelijkheid van vertrouwenspersonen voor hen van groot belang. In een aantal gevallen zullen vertrouwenspersonen een bemiddelende rol kunnen vervullen, in andere gevallen zullen zij een ondersteunende rol kunnen vervullen bij het doorlopen van een strafrechtelijke of een klachtenprocedure of bij het toeleiden naar professionele hulpverleners. Terecht wordt in de beleidsaanbevelingen veel aandacht aan de positie van vertrouwenspersonen besteed. In de Raamregeling Vertrouwenspersonen, die nog in 1999 zal worden vastgesteld, wil ik een minimale structuur vastleggen waarbij in de hele defensieorganisatie op decentraal niveau dergelijke vertrouwenspersonen als laagdrempelige en toegankelijke faciliteit beschikbaar zijn. Per krijgsmachtdeel vormen deze vertrouwenspersonen een netwerk, waarvan de coördinatie in handen is van de per krijgsmachtdeel centraal aangewezen vertrouwenspersonen. Bij de implementatie van deze raamregeling zal rekening moeten worden gehouden met de specifieke organisatiecultuur van de verschillende krijgsmachtdelen. Omdat het onderzoek uitwijst dat relatief veel homoseksuelen tijdens hun uitzending naar het buitenland in verhoogde mate homodiscriminatie ervaren, meen ik dat tijdens uitzendingen van eenheden vertrouwenspersonen beschikbaar moeten zijn. Ten aanzien van de toegankelijkheid van de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht, en met name de vertrouwenspersonen in zijn staf, als bemiddelaar en ombudsman in laatste instantie, zal door hem -gelet op de aanbeveling daaromtrent- een inspanning worden geleverd voor het vergroten van de bekendheid daarvan. Ook de contactpersonen van de stichting Homosexualiteit en Krijgsmacht kunnen een belangrijke rol als aanspreekpunt vervullen; het beschikbaar stellen van faciliteiten (ten minste in de vorm van een jaarlijkse subsidie) aan deze stichting wordt daarom voortgezet.

In het kader van de Raamregeling Vertrouwenspersonen zal ik ook aandacht besteden aan het gebruik van de klachtenprocedure seksuele intimidatie, waarvan in voorkomende gevallen ook homoseksuelen gebruik kunnen maken. Deze procedure biedt, in aanvulling op de normale procedure waarbij klachten langs de hiërarchische lijn worden opgelost, al dan niet via een vertrouwenspersoon toegang tot een onpartijdige klachtencommissie. In zijn vormgeving behoort de procedure laagdrempelig te zijn. Momenteel vindt een evaluatie van deze procedure plaats; met grote aandacht zal ik bezien in hoeverre de uitkomst daarvan aanleiding geeft tot verbetering of verruiming van deze procedure.

De begeleidingscommissie heeft aangegeven dat ten behoeve van zowel de directe hulpverlening als de sturing van de organisatie ter bestrijding van ongewenste situaties, een registratiesysteem van klachten dat door alle hulpverleners wordt gebruikt, een nuttig instrument is. Dit nut komt het meest tot uiting als het registratiesysteem voor de gehele defensieorganisatie uniform is. Het instellen van zo'n uniform klachtenregistratiesysteem, dat ook de vertrouwelijkheid van de informatie waarborgt, vergt een inspanning van alle betrokken hulpverleners. Daarbij deel ik aan de door de beleidsterreinen centraal aangestelde vertrouwensfunctionarissen een leidende rol toe.

De onlangs in gebruik genomen Hulpverleningslijn Defensie 0800-1455 (dag en nacht bereikbaar) van de Maatschappelijke Dienst Defensie blijkt nog onvoldoende bekend te zijn. Juist in directe crisissituaties kan deze hulpverleningslijn een belangrijke aanvulling zijn op de beschikbare voorzieningen. De MDD zal een inspanning moeten leveren om de bekendheid hiervan te vergroten. Verzekerd moet zijn dat de meldingen die bij deze lijn worden gedaan, ook daadwerkelijk door de juiste hulpverlenende instantie afgehandeld worden. Dit vereist een adequate communicatie tussen de aanwezige hulpverleners.

Terecht wijst de begeleidingscommissie erop dat samenhang in het aanbod aan hulpverlening een element is van de kwaliteit van het stelsel. Samenhang vereist dat de diverse hulpverlenende instanties onderling informatie uitwisselen en, in voorkomende gevallen, hulpvragers doorverwijzen. Het onderkennen van de behoefte van een hulpvrager aan een andersoortige hulpverlening behoort tot de professionaliteit van de hulpverlener. Ik acht die professionaliteit aanwezig. Een verbeterde uitwisseling van informatie tussen de verschillende categorieën van hulpverleners op werkniveau kan verzekerd worden door het versterken van het periodiek werkoverleg en het instellen van een uniform klachtenregistratiesysteem. Daarmee kan ook het adequater functioneren van de Hulpverleningslijn Defensie worden bewerkstelligd.

Voorlichting

De interne voorlichting is gericht op mentaliteits- en gedragsverandering bij het defensiepersoneel en op het bekend maken van mogelijkheden tot opleiding en hulpverlening. Daarnaast draagt voorlichting bij aan het extern profiel van de defensieorganisatie. Dit extern profiel is belangrijk voor het maatschappelijk draagvlak, maar ook voor het imago van Defensie als potentiële werkgever.

Informatieoverdracht over normen en waarden die binnen de defensieorganisatie gehanteerd worden vindt niet alleen plaats tijdens opleidingen en cursussen, maar ook in parate situaties. Met nadruk wijs ik op de rol die leidinggevenden daarbij vervullen. Mondelinge communicatie moet, in aanvulling op schriftelijke vormen van communicatie zoals onderwijsmateriaal en brochures, verzekeren dat de overdracht van informatie succesvol verloopt. Ook in de beleidsaanbevelingen is daarvoor de aandacht gevraagd. Deze informatieoverdracht heeft betrekking op zowel het voorkomen van ongewenste gedragingen als op de beschikbaarheid van hulpverlening van diverse aard en van de klachtenprocedure. Ook de stichting Homosexualiteit en Krijgsmacht vervult een functie in de communicatie zowel in de richting van de bij die stichting aangesloten homoseksuele personeelsleden als in de richting van de gehele defensieorganisatie.

Van groot belang acht ik dat het externe profiel van Defensie er een is van een tolerante werkomgeving, waar mensen van uiteenlopende geaardheid en achtergrond tot hun recht komen en optimaal kunnen functioneren. Duidelijk moet zijn dat seksuele geaardheid van geen enkele invloed is en mag zijn op de werving en op de carrièreperspectieven van defensiepersoneel.

Tot slot

Een continue aandacht voor communicatie omtrent beoogde gedragingen, tijdens opleidingen en tijdens functievervulling, is van cruciaal belang voor het handhaven en versterken van de resultaten die in de afgelopen jaren behaald zijn ten aanzien van integratie en acceptatie van homoseksueel defensiepersoneel. Het voortzetten van dit beleid acht ik niet alleen wenselijk, maar ook noodzakelijk. Dit vereist een blijvende inspanning van alle eenheden, van al het personeel, op ieder niveau.

De Staatssecretaris van Defensie,

H.A.L. van Hoof

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...

HamiltonRoche en Cashforce samen sterk in cash flow management
HamiltonRoche en Cashforce kondigen een samenwerking aan op het gebied van cash flow management voor middelgrote en grote bedrijven. Voor...