Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare kennisgevingen gemeente Den Helder

Datum nieuwsfeit: 18-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Den Helder

Openbare kennisgevingen week 46

datum: week 46

Ingediende bouwaanvragen

Burgemeester en wethouders hebben aanvragen om een bouwvergunning ontvangen voor:


-het bouwen van een woning in het plandeel Zwanenbalg, kavel a.28 (ontvangen 4 november 1999);

-het bouwen van een woning in het plandeel Malzwin - Zuid, kavel 11 (ontvangen 5 november 1999);

-het uitbreiden van de kapsalon aan de Plantsoenstraat 5 met een garage en een fietsenberging (ontvangen 5 november 1999);
-het bouwen van een woning in het plandeel Zwanenbalg, kavel a.10 (ontvangen 5 november 1999);

-het uitbreiden van de recreatiewoning Watermunt 25 (ontvangen 8 november 1999);

-het uitbreiden van de woning Brakkeveldweg 86 (ontvangen 8 november 1999);

-het uitbreiden van de woning Brakkeveldweg 84 (ontvangen 8 november 1999);

-het bouwen van een garage en een kippenren bij de woning Jan Verfailleweg 16 (ontvangen 8 november 1999);

-het plaatsen van een tuinhuisje achter de woning Malzwin 1403 (ontvangen 9 november 1999);

-het bouwen van een berging achter de woning Van Leeuwenhoekstraat 31 (ontvangen 9 november 1999);

-het bouwen van een woning in het plandeel Malzwin - Zuid, kavel 1 (ontvangen 9 november 1999);

-het uitbreiden van de rijwielstalling bij de TESO-steiger aan het Veerhaventerrein (ontvangen 9 november 1999);

-het bouwen van een woning in het plandeel Zwanenbalg, kavel 1.32 (ontvangen 10 november 1999);

-het bouwen van een garage bij de woning Kortevliet 40 (ontvangen 10 november 1999);

-het bouwen van een serre aan de woning Krugerstraat 6 (ontvangen 10 november 1999);

-het plaatsen van een opslagcontainer bij de woning Klaas Duitstraat 8a (ontvangen 10 november 1999).

Het gaat hier om een bekendmaking als bedoeld in artikel 41 van de Woningwet. De bouwplannen zijn in behandeling en om advies bij verschillende afdelingen en/of diensten. Ze liggen dus niet ter inzage. Wenst u informatie over een van deze bouwplannen, maak dan eerst een telefonische afspraak met de afdeling Bouwen en Wonen (telefoon 671679).

Verleende bouwvergunningen/toegestane meldingsplichtige bouwwerken

Burgemeester en wethouders hebben besloten dat de volgende meldingsplichtige bouwwerken mogen worden uitgevoerd:


-het plaatsen van een tuinhuisje achter de bedrijfswoning Annie Romein Verschoorlaan 12;

-het plaatsen van een tuinhuisje achter de woning Andromeda 36;
-het vergroten van de dakkapel in het achtergeveldakvlak van de woning Baljuwstraat 10.

Burgemeester en wethouders hebben bouwvergunning verleend voor:


-het bouwen van een afvalwater zuiveringsinstallatie op het Nieuwe Haventerrein;

-het bouwen van een woning met garage op het perceel Zwanenbalg 1821;
-het verbouwen en uitbreiden van de woning Krugerstraat 66;
-het bouwen van een woning met garage op het perceel Zwanenbalg 1904;
-het bouwen van een woning op het perceel Zwanenbalg 1720;
-het bouwen van een woning met garage op het perceel Zwanenbalg 1901;
-het bouwen van een woning met garage op het perceel Zwanenbalg 1805;
-het plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak van de woning Ooievaarstraat 107;

-het plaatsen van een dakkapel in het voor- en achtergeveldakvlak van de woning Jolstraat 47;

-het verbouwen en uitbreiden van de woning Molenstraat 58;
-het uitbreiden van de woning Van Limburg Stirumstraat 24, alsmede het wijzigen van deze woning;

-het vergroten van de dakkapel in het achtergeveldakvlak van de woning Polderweg 68;

-het verbouwen en uitbreiden van de zolderverdieping van de woning Hertzogstraat 48.

Iedereen die door het verlenen van de bouwvergunningen rechtstreeks in zijn belangen is getroffen kan binnen zes weken bezwaar indienen bij Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. Wie dit tijdig doet kan bij de President van de rechtbank te Alkmaar (Postbus 251, 1800 BG) schorsing van dit besluit aanvragen.

Sloopvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben vergunning verleend voor:


-het verwijderen van asbesthoudende panelen boven de branddeuren in het kantoorgebouw aan de Oostoeverweg 10;

-het verwijderen van de golfplaten van het dak van de woning 2e Vroonstraat 37.

Bouwplannen/Vrijstellingen

Burgemeester en wethouders hebben onder andere de volgende aanvragen om bouwvergunning ontvangen:


-het uitbreiden van de woning Boterzwin 4409 met een dakopbouw;
-het uitbreiden van de woning Malzwin 2531.

Burgemeester en wethouders kunnen hieraan alleen meewerken door het verlenen van vrijstelling op grond van het bepaalde in artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, en voor eerstgenoemd bouwplan op grond van het bepaalde in artikel 8, tweede lid onder c en e van het Uitwerkingsplan "Boterzwin 4", voor laatstgenoemd bouwplan op grond van het bepaalde in artikel 20 lid c van de voorschriften van het Uitwerkingsplan "Malzwin 1996". Burgemeester en wethouders zijn voornemens deze vrijstellingen te verlenen. Heeft u hiertegen bedenkingen, dan kunt u deze vanaf vrijdag 19 november 1999 gedurende twee weken schriftelijk indienen bij Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder.

De bouwplannen liggen gedurende deze termijn voor een ieder ter inzage in het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg 20, bij de afdeling Bouwen en Wonen van de dienst Stadsontwikkeling en Beheer, op werkdagen van 08.00 uur tot 14.00 uur.

LASTGEVING

Burgemeester en wethouders maken het volgende bekend: Al enkele maanden staat aan :


- de openbare weg aan de Flevostraat, tegenover de flats met de huisnummers 2 t/m 36, een caravan zonder geldig kenteken.

Op grond van de artikelen 2.1.5.1 en 5.1.5 van de Algemene Plaatselijke Verordening is dit verboden.

Burgemeester en wethouders hebben besloten dat het vanuit het oogpunt van uiterlijk aanzien van de woonomgeving niet wenselijk is onderstellen, voertuigen, wrakken, aanhangers, caravans e.d op de openbare weg te laten staan.
Ondanks een door hen ingesteld onderzoek is de identiteit van de eigenaar van bovengenoemde caravan niet bekend geworden. Zij gelasten de eigenaar van de caravan deze, binnen een termijn van een week na de datum van openbare kennisgeving van deze lastgeving, van de weg te verwijderen.
Bij het niet nakomen van deze lastgeving zullen burgemeester en wethouder op grond van artikel 125, en volgende, van de Gemeentewet de caravan laten verwijderen. De kosten die hiermee verband houden worden op de eigenaren verhaald.
De caravan zal na verwijdering voor een termijn van drie maanden worden opgeslagen. Gedurende deze termijn kan de caravan door de eigenaar worden opgehaald.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Stadsbeheer van de dienst Stadsontwikkeling en Beheer, telefoon 671286.

Verkeerszaken

Burgemeester en wethouders hebben besloten dat bromfietsen in de gehele bebouwde kom van Den Helder, Julianadorp en Julianadorp aan Zee gebruik moeten maken van de rijbaan en niet van fietspaden en
-stroken. Uitgezonderd is de Langevliet, in de bebouwde kom in Julianadorp.

Voorts wordt door de Provincie Noord-Holland, als beheerder van de Binnenhaven, een besluit genomen om bromfietsers ook te verplichten gebruik te maken van het fietspad langs het gedeelte van de Binnenhaven gelegen tussen de Van Kinsbergenbrug en de Burgemeester Visserbrug.

De verkeersmaatregelen worden aangegeven door middel van borden G11, G12, G12a en G12b van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

Bezwaren tegen dit besluit kunt u tot 30 december 1999 indienen. Het bezwaarschrift stuurt u naar het college van burgemeester en wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA te Den Helder.

De stukken liggen vanaf vandaag tot 30 december 1999 ter inzage bij de afdeling Stadsbeheer van de dienst Stadsontwikkeling & Beheer, Sportlaan 62, tijdens lokettijden van 08.00 uur tot 14.00 uur of op afspraak via nummer 671286.

Wet Milieubeheer

Burgemeester en wethouders zijn van plan Wet milieubeheervergunning te verlenen aan:


- W. van de Berg, Brakkeveldweg 20. Het gaat om een vergunning (artikel 8.4) voor nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning in verband met een verandering (in de werking van de inrichting waarvoor een vergunning werd verleend) bestemd als timmermanswerkplaats annex opslagplaats bouwmaterialen met kantoor op het adres Amerstraat 15 (kadastraal bekend gemeente Den Helder, sectie H, nummer 00344).


- Baker Hughes (Nederland) BV, Bedrijfsweg 12. Het gaat om een vergunning (artikel 8.4) voor nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning in verband met een verandering (in de werking van de inrichting waarvoor een vergunning werd verleend) bestemd als offshore bedrijf met wasplaats, annex opslagplaats diverse materialen, op het adres Bedrijfsweg 12 (kadastraal bekend gemeente Den Helder, sectie K, nummer 598).

De aanvragen, de ontwerp-beschikkingen en andere terzake zijnde stukken liggen vanaf 19 november 1999 tot 17 december 1999 ter inzage, en wel op werkdagen tijdens kantooruren (08.00 - 14.00 uur) bij de Milieudienst, afdeling Milieuhygiëne (stadhuis, Drs. F. Bijlweg 20, Den Helder) en bij de Openbare Bibliotheek, Bernhardplein 76, Den Helder (tijdens de openingsuren).

U kunt tegen zowel de aanvragen als de ontwerp-beschikkingen tot 17 december 1999, schriftelijk bedenkingen indienen bij Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. U kunt daarbij verzoeken uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

U kunt voor 17 december 1999 ook mondeling bedenkingen inbrengen. Er vindt dan een gesprek plaats waarbij de aanvrager aanwezig kan zijn. Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken, neem dan telefonisch contact op met de Milieudienst, telefoon (0223) 671 611.

Hebt u op bovengenoemde wijze bedenkingen ingediend of bent u belanghebbende en kunt u aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest, dan kunt u naar aanleiding van de beschikking in beroep gaan bij de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Wet Milieubeheer

Burgemeester en wethouders hebben (onder het stellen van respectievelijk 109 en 55 voorschriften ter bescherming van het milieu) een Wet milieubeheervergunning verleend aan:


- L. v/d Wal, Postbus 52, een vergunning als bedoeld in art. 8.1 van de Wet milieubeheer voor het oprichten en inwerking hebben van een timmermanswerkplaats voor het maken van kleine hoeveelheden ramen, deuren en kozijnen, gevestigd op het adres Amerstraat 11 (kadastraal bekend gemeente Den Helder, sectie H, nummer 295;


- het Ministerie van Defensie, DGW&T, Directie West-Nederland, Postbus 90027 te Utrecht, een tijdelijke Wet milieubeheervergunning (art. 8.1) voor een periode van 2 jaar, voor de inrichting bestemd als opslagruimte voor gasflessen op het adres Het Nieuwe Diep 4 te Den Helder (kadastraal bekend gemeente Den Helder, sectie D, nummer 5522).

De beschikkingen en alle terzake zijnde stukken liggen ter inzage vanaf 19 november 1999 tot 31 december 1999 en wel op werkdagen tijdens kantooruren (08.00 - 14.00 uur) bij de Milieudienst, afdeling Milieuhygiëne (stadhuis, Drs. F. Bijlweg 20, Den Helder) en bij de Openbare Bibliotheek, Bernhardplein 76, Den Helder.

Volgens artikel 20.1, juncto art. 20.6 van de Wet milieubeheer staat tot 31 december 1999 beroep open bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State voor:

a. degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;

b. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;

c. degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;

d. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

De beschikkingen worden na afloop van vorenvermelde termijn van kracht, tenzij:

a. het oprichten of veranderen van de inrichting tevens is aan te merken als bouwen in de zin van de Woningwet; de vergunning wordt dan pas van kracht nadat de betrokken bouwvergunning is verleend;

b. voordien beroep is ingesteld en een schriftelijk verzoek is gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening.

Het beroepschrift moet in tweevoud worden gezonden aan de Raad van State, afdeling

Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het verzoek tot een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Kapvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben een verzoek voor een kapvergunning ontvangen van:


- Dhr. Hamminga, Gr. Willem II straat 302, voor het kappen van een wilg in de zijtuin.

Zienswijzen over de vergunning kunt u schriftelijk voor donderdag 25 november indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder.

Burgemeester en wethouders hebben een kapvergunning verleend aan:


- G.W.J. Bremer, Vliestroomlaan 27, voor het kappen van twee elzen in de achtertuin.

Bezwaar tegen het verlenen van deze vergunning kunt u schriftelijk tot 6 weken na de datum van publicatie van de vergunning indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. De stukken kunnen bij de Milieudienst worden ingezien.

Belastingen

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 10 november 1999 een wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van de leges, nr. 101/BD vastgesteld.

In deze verordening zijn tarieven vastgesteld voor de afgifte van gebruiksvergun-ningen. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2000.

De verordening ligt ter inzage bij de afdeling Financiën (bureau Belastingen) en het Centraal Informatie Punt (CIP) in het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg 20.

De verordeningen zijn opgenomen in de losbladige uitgave "Belastingverordeningen gemeente Den Helder". Zowel de afzonderlijke verordening als de losbladige

uitgave is verkrijgbaar bij de sectie Registratuur en bij het CIP.

Kinderopvang

De Stichting Kinderopvang Den Helder heeft een aanvraag ingediend voor het openstellen van een kindercentrum in de openbare basisscholen "Tweemaster/'t Truselant" en "de Dijk".

Het college van burgemeester en wethouders heeft dinsdag 16 november besloten om de vergunning hiervoor te verlenen.

De betreffende vergunning ligt vanaf vrijdag 19 november vier weken ter inzage bij het Centraal Informatiepunt.

DEN HELDER, 18 november 1999.
drs. W.K. Hoekzema, burgemeester.
drs. J.D. de Bruin, secretaris.

_________________________________________________________________

Laaste verandering: november 18, 1999

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...