Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bijdrage PvdA aan debat marktwerking assurantiebemiddeling

Datum nieuwsfeit: 18-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

Den Haag, 18 november 1999

BIJDRAGE VAN TINEKE WITTEVEEN-HEVINGA (PVDA) AAN HET PLENAIRE DEBAT DEREGULERING EN MARTKWERKING ASSURANTIEBEMIDDELING (25507 + 26531)

In het kader van de operatie Marktwerking, Deregulering en Wetgeving, oftewel het bevorderen van concurrentie, en in het kader van de evaluatie van de Wet assurantiebemiddelingsbedrijf zijn voorstellen gedaan tot aanpassing van deze wet. Deze beide trajecten hebben nu hun neerslag gevonden in de twee voorliggende wetsvoorstellen, die nu gelijktijdig worden afgehandeld.

Beide wetsontwerpen betreffen het vervallen van de wettelijk beschermde beloningsregels voor assurantiebemiddelaars en het afschaffen daarvan zal in termijnen gebeuren. Het beginsel dat aan deze wetsvoorstellen ten grondslag ligt heeft veel stof doen opwaaien, in de Kamer en in de branche zelf. De voornaamste zorg was: gooien we het kind niet met het badwater weg en blijven de belangen van de consument wel voldoende gewaarborgd? Zal de concurrentie niet dermate hevig worden dat de consument door de bomen het bos niet meer zal zien? Het is dan ook goed dat de Kamer, de regering, de branche en de consumentenorganisaties niet over één nacht ijs zijn gegaan.

Er is tijd genomen om tussen de betrokken partijen de noodzakelijke discussie te voeren over de afschaffing van de beloningsregels: de Consumentenbond steunde het kabinet en de verzekeringswereld had bezwaren die nog niet helemaal zijn verdwenen. Maar juist ook met het oog daarop hebben de wetsontwerpen een grondige schriftelijke voorbereiding gehad.

Er ligt nu een compromis tussen de Nederlandse Vereniging in Assurantiën en Assurantieadviseurs (NVA), de Nederlandse Bond van Assurantiebemiddelaars (NbvA), de Consumentenbond, het Verbond voor Verzekeraars en de ministers van Financiën en van Economische Zaken wat betreft het tijdspad van het afschaffen van de beloningsregels. Zo zal per 1 januari 2000 het verbod op de retourprovisie (artikel 16) verdwijnen. Het al dan niet afschaffen van de wettelijke regeling van de provisie wordt afhankelijk gesteld van een evaluatie (af te ronden voor 1 augustus 2001) van de marktwerking in het tussenpersonenkanaal en de effecten van afschaffing van artikel 16.

De fractie van de PvdA kan instemmen met beide wetsvoorstellen. Wij vinden het een uitstekende zaak dat de vakbekwaamheidseisen van de assurantiebemiddelaars zullen worden aangescherpt. Wij hebben echter nog een aantal vragen.

Kan de minister alvast de criteria aangeven op basis waarvan die evaluatie plaatsvindt? Die zijn belangrijk omdat daar immers vanaf hangt of de verdere afschaffing van beloningsregels zal plaatsvinden. Bestaat er bij alle betrokken overeenstemming over de te hanteren criteria? Wat zal de rol van het dit jaar opgerichte Klachteninstituut Verzekeringen zijn? Wij willen de garantie hebben dat de consument goed geïnformeerd wordt over de gewijzigde situatie. De vraag is dus: op welke wijze wordt men voorgelicht opdat men daadwerkelijk inzicht krijgt in de kosten van de bemiddeling c.q. diensten door de assurantiebemiddelaar c.q. tussenpersoon? Zal de Regeling informatieverstrekking aan verzekeringsnemers (inwerking getreden op 1 januari 1999) ook aangepast worden? Welke ervaringen zijn hiermee inmiddels opgedaan? Ik vind het belangrijk dat het zgn. standaardformulier, waarin relevante informatie over de relatie tussen de tussenpersoon en de consument wordt vastgelegd, ook daadwerkelijk beschikbaar is en ook toegepast wordt zodra deze wetten in werking treden (planning is 1 januari 2000). In de eerste helft van 2000 zal de Kamer een nota ontvangen over de informatieverstrekking, over het financiële product en de bemiddelaar en integriteit. Wat is de stand van zaken?

Tot slot: de PvdA-fractie heeft zich nogal druk gemaakt over de onafhankelijkheid van de assurantiebemiddelaars. Tot op heden is het weinig transparant of een tussenpersoon wel of geen binding heeft met een verzekeraar en onder welke voorwaarden. Dat moet veranderen. De PvdA-fractie bepleit dat Nederland, vooruitlopend op een mogelijke EU-richtlijn, alvast zelf maatregelen treft. Tussenpersonen moeten verplicht worden hun binding met een verzekeraar te melden. Bovendien het ik onder meer tijdens een werkbezoek aan de Stichting Toezicht Effectenverkeer kennisgenomen van de nog veel verder gaande en ons inziens terechte discussie over dat het toezicht op bemiddelende en adviserende tussenpersonen in de financiële sector vol lacunes zit. Hoe zit het bijvoorbeeld met het toezicht op vermogensbeheerders? Voor de Raad van Financiële Toezichthouders is het één van de topprioriteiten. Is dat het ook voor de minister van Financiën en, zo ja, kan de minister de Kamer informeren over zijn activiteiten op dit punt?

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie