Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ministeries VROM en LNV: geen sprake van censuur ambtenaren

Datum nieuwsfeit: 18-11-1999
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Beschuldiging van LTO Nederland aan het adres van VROM en LNV (TRC 1999/4700) doorkiesnummer url: www.minlnv.nl/infomart/parlemnt/1999/par99241.htm

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Actueel

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
DL. 19995442
datum
17-11-1999

onderwerp
Beschuldiging van LTO Nederland aan het adres van VROM en LNV (TRC 1999/4700) doorkiesnummer

bijlagen
1

Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u, mede namens de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de antwoorden toekomen op vragen gesteld door het lid Meijer (CDA) inzake de beschuldiging van LTO Nederland aan het adres van de Ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) en van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV).

up

datum
17-11-1999

kenmerk
DL. 19995442

bijlage

1
Ja.

2 en 6
Er is geen sprake van dat ambtenaren berichtgeving eigenhandig hebben gecensureerd. Het gaat hier om een persbericht van het project Praktijkcijfers. Persberichten van dit project worden opgesteld door de projectleiding, waarbij wordt overlegd met de opdrachtgevers van het project. De opdrachtgevers zijn LTO Nederland en de Ministeries van VROM en LNV.
Het project heeft op 4 oktober jl. een persbericht uitgebracht waarin de resultaten zijn beschreven van het mineralenmanagement op de deelnemende landbouwbedrijven.
In de conceptversie van het persbericht (1 oktober jl.) waren enkele passages opgenomen over de gevolgen van het voorgestelde nieuwe mestbeleid voor de deelnemers. De betrokken ambtenaren van VROM en LNV hebben de projectleiding geadviseerd deze passages niet op te nemen. Hun reden hiervoor was dat het nieuwe mestbeleid geen onderwerp is van het project. Het doel van het persbericht van het project Praktijkcijfers is om de resultaten van het project over het jaar 1998 te presenteren, conform de wijze waarop vorig jaar de resultaten van het project over 1997 zijn gepresenteerd.
Overigens waren de betrokken ambtenaren ook van mening dat het persbericht aanleiding zou geven tot onduidelijkheid in de praktijk over de invulling van het nieuwe mestbeleid.
Naar aanleiding hiervan heeft de projectleiding besloten de desbetreffende passages niet in het definitieve persbericht op te nemen.

3 en 4
Mijn ambtenaren, evenals die van VROM, hebben geen relevante informatie achtergehouden. Eindverantwoordelijke voor de inhoud van persberichten van het project Praktijkcijfers is de projectleiding. Deze is in handen van een onafhankelijke partij, noch gelieerd aan de overheid, noch aan LTO Nederland.
Gezien het feit dat de projectleiding verantwoordelijk is voor de inhoud van het persbericht was het niet noodzakelijk de Minister van VROM en mij daarover te informeren.

5
Gegeven het feit dat het hier ging om een persbericht van de projectleiding van Praktijkcijfers, acht ik het niet op mijn weg liggen om concepten daarvan aan de Kamer toe te zenden. Overigens is het onderwerp uit de gewraakte passages aan de orde geweest tijdens het recente mestdebat in uw Kamer. Ik ben daar nader op ingegaan in een brief aan de Vaste Commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van uw Kamer (DL. 19995136, d.d. 13 oktober 1999), onderdeel relatie tussen verliesnormen en mestafzetnormen.

De minister van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

mr. L.J. Brinkhorst

up

datum

kenmerk

bijlage

Vragen van het lid Th. A. M. Meijer (CDA) aan de ministers van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over de beschuldiging van het LTO aan het adres van de ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. (Ingezonden 21 oktober 1999)

1
Kent u het artikel «LTO beschuldigt Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van censuur? 1

2
Wat is waar van de bewering dat ambtenaren eigenhandig berichtgeving hebben gecensureerd om het debat dat plaatsvond op 7 oktober jl. te beïnvloeden?

3
Hoe gaat u om met ambtenaren die op eigen initiatief relevante informatie achterhouden voor de Tweede Kamer? Wie is eindverantwoordelijke voor de inhoud van het bewuste persbericht? Was u bekend met de inhoud van het persbericht?

4
Is het weglaten van de relevante informatie in het persbericht bekend bij zowel ambtenaren van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer als Landbouw, Natuurbeheer en Visserij?

5
Wilt u alsnog de bedoelde passage aan de Kamer doen toekomen?

6
Wat is de beweegreden geweest van de betrokken ambtenaren om de passage weg te laten?

1 ANP, 18 oktober jl.


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie