Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

CDA start discussie over vitale democratie

Datum nieuwsfeit: 19-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CDA

Den Haag, 11 november 1999

Conferentie op vrijdag 19 november a.s. in Scheveningen

CDA start discussie over vitale democratie

Op vrijdag 19 november a.s. vindt in het Kurhaus te Scheveningen van 10.00 tot 16.00 uur een conferentie plaats over de vraag hoe de Nederlandse democratie vitaler kan worden. Een discussiepaper van een CDA-commissie onder leiding van prof. mr. dr. A. Postma (oud-Eerste Kamerlid en hoogleraar staatrecht aan de rijksuniversiteit Groningen) vormt de basis van het debat dat aan de hand van stellingen en stemmingen daarover wordt gevoerd. (bijgaand treft u het volledige programma van de conferentie aan).
De conferentie is een gezamenlijk initiatief van partij, Wetenschappelijk Instituut en Bestuurdersvereniging. Met deze conferentie start het CDA een partijbrede discussie over het vitaler worden van de democratie die op de Partijraad van 13 mei 2000 zal worden afgerond met het in stemming brengen van een resolutie.

Sinds de kabinetscrisis over het referendum en de afhandeling van de Bijlmerenquête staan de inrichting van het openbaar bestuur en de positie van de volksvertegenwoordiging weer volop in de belangstelling. Thema's als de positie van de Eerste Kamer, het correctief referendum, plaats en betekenis van politieke partijen en de ministeriële verantwoordelijkheid trekken volop de aandacht. Bovendien verschijnt naar verwachting begin volgend jaar het rapport van de staatscommissie-Elzinga over dualisme en lokale democratie.

De partijdiscussie

Genoemde ontwikkelingen zijn voor het CDA aanleiding een partijbrede discussie over de Vitale democratie te starten. Begin volgend jaar zal een rapport van het Wetenschappelijk Instituut over de vitale democratie verschijnen; tevens zal dan het rapport van de staatscommissie-Elzinga het licht zien. Een door het Partijbestuur ingestelde commissie o.l.v. Jos Houben (burgemeester van Tubbergen) zal op basis van het discussiepaper, de uitkomsten van de conferentie op 19 november, het rapport van het W.I. en het rapport van de commissie-Elzinga een ontwerp-resolutie opstellen die binnen de diverse partijgeledingen besproken zal worden. De partijbrede discussie zal met het bespreken en in stemming brengen van een ontwerp-resolutie op de Partijraad van 13 mei 2000 worden afgerond.

Discussiepaper commissie-Postma

In het door de commissie-Postma voor de conferentie geschreven paper wordt benadrukt dat de discussie over de thema 'staatkundige vernieuwing' te lang een discussie over instrumenten is geweest. Een vitale (representatieve) democratie heeft alles te maken met de wijze waarop politici, bestuurders en politieke partijen omgaan met het politieke bestel. Het gaat daarbij allereerst om de politieke cultuur bij het vervullen van openbare functies. De inhoud van de politiek moet centraal staan. Een stevige inbreng van volksvertegenwoordiging en politieke partijen kan daarbij niet worden gemist. Van reinventing governement naar reinventing democracy, is derhalve leidraad voor de commissie. Voorzover structuuraanpassingen noodzakelijk zijn is dat vanuit de vraag in hoeverre die kunnen bijdragen aan versterking van checks and balances en aan de inhoud van het politieke debat.

Aanbevelingen voor de discussie

Vanuit dit referentiekader worden in het paper ondermeer de volgende aanbevelingen voor discussie gedaan:

Burgerschap en versterking politieke partijen en fracties

oproep aan het bedrijfsleven om meer maatschappelijk betrokken te opereren doordat sociale partners afspraken maken om in CAO's terugkeerregelingen op te nemen voor werknemers die (tijdelijk) een functie als volksvertegenwoordiger willen vervullen;

vastleggen van de bijzondere rol van politieke partijen bij publieke meningsvorming in de Grondwet;

minderheidsenquêtes verdienen serieuze overweging, om meer inhoud te kunnen geven aan controle van de regering;

betere ondersteuning van fracties van volksvertegenwoordigende lichamen, bijvoorbeeld in de vorm van een onderzoeksbureau of meer personele ondersteuning. Hierdoor kan de controlerende functie van de volksvertegenwoordiging worden versterkt;

(tijdelijke) extra financiële ondersteuning van gelieerde organisaties van politieke partijen (wetenschappelijke instituten, organisaties voor vrouwen, jongeren, allochtonen en scholingswerk)

meer aandacht in het lesprogramma in basis- en voortgezet onderwijs voor politieke stromingen en het Nederlandse staatsbestel.

Kiesstelsel

invoering van een gemengd kiesstelsel voor de Tweede Kamer waarbij de helft van de Tweede Kamer via een landelijke lijst en de helft via districten wordt gekozen. Dit onder het voorbehoud dat het stelsel van evenredige vertegenwoordiging behouden blijft;

spreiding van gemeenteraadsverkiezingen over landsdelen die ook in functioneel opzicht een bepaalde eenheid of samenhang vertonen.

Referendum

invoering van een referendum over besluiten van de regering om soevereine bevoegdheden en taken van de nationale staat over te dragen aan de EU of aan internationaal volkenrechtelijke organisaties;

Eerste Kamer

invoering van een terugzendrecht van wetsvoorstellen aan de Tweede Kamer waarbij de Eerste Kamer het eindoordeel (vetorecht) behoudt, verdient volgens de overgrote meerderheid van de commissie overweging omdat dit het feitelijke dualisme versterkt. Een lid van de commissie (Deetman) meent dat het terugzenden van het wetsvoorstel impliceert dat het Eerste Kamer niet opnieuw het voorstel zou kunnen verwerpen;

afwijzing van de binding van senaatsfracties aan het regeerakkoord omdat dit de wezenlijke positie van de senaat als 'Kamer van heroverweging' aantast en het coalitiemonisme versterkt.

Gemeenteraad

invoering van een recht van onderzoek in de Gemeente- en Provinciewet voor de gemeenteraad en provinciale staten, te vergelijken met het parlementaire enqueterecht

Wethouder (wethouder-niet raadslid, wethouder van buiten de raad)

loskoppeling van het wethouderschap en het raadslidmaatschap omdat daarmee de afstand tussen gemeenteraad en college van B en W wordt vergroot zodat met name de volksvertegenwoordigende en controlerende functies van de gemeenteraad beter tot hun recht komen. De commissie kiest voor de 'wethouder-niet raadslid'; kandidaten die bij de raadsverkiezingen gekozen zijn als raadslid en vervolgens na hun benoeming tot wethouder het raadslidmaatschap neerleggen. Een deel van de commissie wil een stap verder zetten en kiest voor de wethouder van buiten de raad. Om de recruteringsbereidheid en daarmee de kwaliteit van het bestuur te vergroten zou in de Gemeentewet de mogelijkheid moeten worden geopend dat de gemeenteraad wethouders 'van buiten de raad' benoemt. Het gaat hier om een facultatieve keuze: de gemeenteraad kan er zelf voor kiezen of ervan afzien.

Burgemeester (door burgers gekozen burgemeester, door de Kroon benoemde burgemeester en door de raad gekozen burgemeester)

In essentie is bij de aanstellingswijze de vraag aan de orde welke type burgemeester wij willen. Bij het ene type burgemeester past een andere wijze van 'selecteren' dan bij het andere. De vraag is of voor alle gemeenten een zelfde type burgemeester gewenst is. Er zijn ruwweg twee typen burgemeester denkbaar: een burgemeester met een zwaar politiek profiel waarbij een rechtstreekse verkiezing voor de hand ligt; en een proces sturende burgemeester waarbij de Kroonbenoeming beter past.
De commissie somt vervolgens de voor- en nadelen op van de rechtstreeks door de burger gekozen burgemeester, de door de Kroon benoemde burgemeester en de door de gemeenteraad gekozen burgemeester. De commissie geeft zelf de voorkeur aan de door de Kroon benoemde burgemeester (met voordracht van twee kandidaten) omdat rechtstreekse verkiezingen leiden tot zowel een kiezersmandaat van de burgemeester als van de raad terwijl zij juist de positie van de gemeenteraad wil versterken. De commissie beveelt echter tevens aan na te gaan of er wellicht voor verschillende bestuurslagen en voor verschillenden gemeenten (steden) verschillende varianten mogelijk zijn. (Omvang van) takenpaketten van de bestuurslagen, ontwikkelingen rond opkomstcijfers en dergelijke dienen daarbij te worden betrokken.

De commissie is als volgt samengesteld: prof. mr. dr. A. Postma (voorzitter), prof. dr. M. L. Bemelmans-videc (Eerste Kamerlid en hoogleraar bestuurskunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen), drs. W.J. Deetman (burgemeester van Den Haag en voorzitter van de CDA-bestuurdersvereniging),mr. dr A.J.E. Havermans (oud-burgemeester van Den Haag en lid van de Algemene Rekenkamer), mevrouw M.J.A. van der Hoeven (Tweede Kamerlid, adviserend lid van de commissie), dr. A. Klink (directeur van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA), mevrouw drs. E.A. Kuipers (beleidsmedewerker
CDA-bestuurdersvereniging), drs. P.W. Tettero (wetenschappelijk medewerker bij het Wetenschappelijk Instituut, secretaris van de commissie) en drs. C.J.G.M. de Vet (burgemeester van Leusden en lid van de Staatscommissie Dualisme en lokale democratie, adviserend lid van de commissie-Postma)

Voor meer informatie: CDA-Partijvoorlichting, telefoon 070-3424842/817; telefoon 06-53225950.

De integrale versie van het discussiepaper 'Naar een vitale democratie
- een christen-democratische verkenning van de relatie burger-overheid' is vanaf heden af te halen op het CDA-partijbureau, dr. Kuyperstraat 5 te Den Haag.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...