Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Agenda Visserijraad te Brussel

Datum nieuwsfeit: 22-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Vaste Kamercommissie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
Viss. 997606
datum
15-11-1999

onderwerp
Agenda Visserijraad 22 november 1999 te Brussel TRC 1999/5382 doorkiesnummer

bijlagen

Geachte Voorzitter,

Op 22 november 1999 zal de Raad van Visserijministers te Brussel bijeenkomen. De volgende onderwerpen zijn geagendeerd.

1. Voorstel voor de uitvoeringsbepalingen van de structuurmaatregelen in de visserijsector
Het voorstel bevat de maatregelen waarvoor, de voorwaarden waaronder, en de percentages waartegen het visserijstructuurfonds (FIOV) voor de periode van 2000 tot 2006 kan worden ingezet. Deze Verordening is een vervolg op de besluitvorming over Agenda 2000 tijdens de Top van Berlijn, eerder dit jaar. Het Commissievoorstel is reeds besproken tijdens de Visserijraden van 30 maart,
10 juni en 26 oktober jl. Alle delegaties hebben toen de op de vlootherstructurering gerichte maatregelen in relatie met het Meerjarig Oriëntatie Programma voor de vloot (MOP) als het meest belangrijke punt naar voren gebracht.
Ik heb ervoor gepleit, dat lidstaten die nog niet aan hun MOP-doelstellingen voldoen toch de hen toegewezen visserijstructuurgelden kunnen inzetten voor hun vissersvloot onder voorwaarde dat tegelijkertijd de capaciteit wordt teruggebracht.
Dit is voor Nederland van belang ter bevordering van de zogenaamde 'vernieuwbouw', dat wil zeggen de omschakeling binnen met name de kottervloot naar andere visserijmethoden onder gelijktijdige reductie van de capaciteit gemeten in motorvermogen en brutoinhoud. Hiermee kan Nederland dichter bij zijn capaciteitsreductiedoelstelling komen en tegelijkertijd meer duurzame vormen van visserij bevorderen.
In het Commissievoorstel is deze mogelijkheid niet opgenomen. Tijdens de Raadsbijeenkomst van 26 oktober jl. is geen akkoord bereikt over een door het Voorzitterschap voorgesteld compromis. Dit compromis, dat voortborduurde op het junicompromis, bevatte weliswaar versoepelingen, maar kwam op een aantal belangrijke punten niet tegemoet aan de wensen van de meerderheid van de Raad.

Het ging daarbij met name om het hoge percentage voor verplichte capaciteitsreductie bij nieuwbouw en modernisering van schepen. In de kern - de op de vloot gerichte maatregelen - is dit compromis voor Nederland niet aanvaardbaar, aangezien het de weg afsnijdt om met behulp van EU-fondsen een gewenste vlootontwikkeling onder gelijktijdige inlevering van capaciteit op gang te brengen. Omdat de klassieke sanering de afgelopen jaren in Nederland nauwelijks heeft gewerkt, lijkt deze omschakeling het instrument bij uitstek om in de buurt van de ons land opgelegde MOP-reductiedoelstelling te komen.
Bovendien maken de voorstellen de huidige, reeds zeer complexe MOP-regelgeving, nog complexer.
Het Voorzitterschap streeft naar besluitvorming in de komende Raad.
2. Voorstel herziening gemeenschappelijke marktordening Tijdens de Raad van 30 maart jl. heeft de Europese Commissie het voorstel met betrekking tot een herziening van de marktordening gepresenteerd.
De belangrijkste doelstellingen van de nieuwe verordening zijn: + rationeler vissen via betere planning; + versterking van de positie van de vissers en hun producentenorganisaties (PO's) op de markt; + meer informatievoorziening aan de consument over het visproduct;
+ verbetering van het evenwicht tussen aanbod en vraag, zowel van verse vis direct voor de consument, als in het verwerkingssegment.
In algemene zin sta ik positief tegenover de voorstellen en steun ik pogingen om via de marktordening te komen tot een betere aansluiting van het beheer van visbestanden op de werking van de markt.
Het compromis van het Voorzitterschap van de laatste Visserijraad ligt nog steeds op tafel. Het beoogt wijzigingen aan te brengen op een vijftal onderdelen van het Commissievoorstel. Het betreft: + een uitzondering van de etiketteringsplicht voor kleine partijen vis;
+ toevoeging van aquacultuur aan het hoofdstuk productie en planning, het optioneel maken van de vergoeding voor die plannen en het schrappen van vergoeding voor contractvisserij;
+ verhoging vergoedingen voor doordraai;
+ terugdraaien van een deel van de Commissievoorstellen tot omzetting van tariefschorsingen in tariefcontingenten;
+ aanpassingen die gerelateerd zijn aan het interventieregime.
Ik ben nog steeds van mening dat het compromisvoorstel op een aantal onderdelen een stap terug is ten opzichte van het oorspronkelijk Commissievoorstel.
Het gaat dan met name om het toevoegen van aquacultuur, de verruiming van de vergoedingen voor doordraai en het terugdraaien van een aantal tariefschorsingsvoorstellen. Ik blijf verder van oordeel dat de nieuwe marktordening geen belemmeringen mag opwerpen voor het voortbestaan van het co-managementsysteem in Nederland.
Op het punt van de voorgestelde etiketteringsverplichting is het mijns inziens de verantwoordelijkheid van de marktpartijen, producenten en consumenten om onderling afspraken te maken, die zijn gericht op een grotere transparantie van de markt. Het Voorzitterschap streeft in de komende Raad naar een politiek akkoord.
3. Voorstel voor Raadsverordening en Raadsbesluit met betrekking tot het verzamelen van basisgegevens in de visserij Het voorstel strekt ertoe een communautair kader te scheppen voor het verzamelen en beheren van gegevens, die nodig zijn om de toestand van de visbestanden en van de visserijsector te kunnen evalueren. Beoogd wordt volgens geharmoniseerde en niet van jaar tot jaar wisselende procedures te werken aan meerjarige gegevensreeksen. Het ontwerp Raadsbesluit zal het meerjarige budgettaire kader vastleggen.
De Europese Commissie zal de voorstellen in de Raad presenteren. 4. (eventueel) Visserijbetrekkingen met Marokko De Europese Commissie zal de Raad informeren over de stand van zaken met betrekking tot de onderhandelingen met Marokko over het nieuwe visserijakkoord.
5. (eventueel) Voorstel inzake NEAFC (North East Atlantic Fisheries Commission) controle verordening
Het voorstel van de Europese Commissie strekt tot uitvoering van de in NEAFC-kader in 1997 overeengekomen aanbeveling met betrekking tot de visserijcontrole. Het gaat met name om de controle in internationale wateren van het gebied waarop het Verdrag inzake de multilaterale samenwerking in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan van toepassing is. Besluitvorming in de komende Raad is niet voorzien. Het Voorzitterschap wenst op basis van het onderhavige voorstel een oriënterend debat over met name de vraag of de Europese Commissie dan wel de lidstaten de uitvoering van de controle in regionale organisaties zoals de NEAFC moeten organiseren en financieren. Met het oog op deze discussie zal de Europese Commissie ook een mededeling aan Raad en Parlement toezenden. 6. (eventueel) Voorstel voor verordening inzake de prijzen voor visserijproducten in het jaar 2000
Het betreft de jaarlijkse vaststelling van de richtprijzen en producentenprijzen voor een aantal visserijproducten. Het Voorzitterschap streeft naar besluitvorming.

De staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber

datum
15-11-1999

kenmerk
Viss. 997606

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie