Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst college van B&W van Oosterhout 23-11-99

Datum nieuwsfeit: 23-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Oosterhout

Besluitenlijst

Vergadering college van b. en w. 23 november 1999

College vraagt raad krediet voor aanpassingen Oelbertgymnasium

De aanpassing van het Sint-Oelbertgymnasium aan onder andere de invoering van het "studiehuis" vergt een investering van ƒ 6,2 miljoen. Burgemeester en wethouders vragen de raad hiervoor een bijdrage van ƒ 4.780.000 ter beschikking te stellen. Dit bedrag zal ten laste worden gebracht van de saldi-reserves. Het schoolbestuur zal een bedrag van ƒ 1,4 miljoen voor de aanpassing van het gymnasium uittrekken.

Het grote probleem waarmee het gymnasium kampt, is dat het beschikt over erg veel grote ruimten die dateren uit de tijd dat het gymnasium nog een klein-seminarie was en erg verweven met het aangrenzende klooster van de Kapucijnen. Dat betekent dat in het schoolgebouw bijvoorbeeld een kapel met nevenruimten is ondergebracht, die slechts beperkt inzetbaar zijn voor de school. Daarnaast noodzaakt de invoering van de nieuwe tweede fase in het voortgezet onderwijs (het studiehuis) tot aanpassing van het gebouw.

Een architect heeft, in overleg met schoolbestuur en gemeente, plannen ontwikkeld voor een aanpassing van het gymnasium. Daarbij is vooral ingezet op het beter gebruik van bestaande ruimten. Dat heeft tot gevolg gehad dat er slechts sprake is van een minimale uitbreiding van het schoolgebouw. De architect is daarbij naar de mening van het college "met respect omgegaan met de bestaande cultuurhistorische aspecten". Daarnaast vinden b. en w. dat er sprake is van een sober en doelmatig plan.

B. en w. constateren dat het uiteindelijke bedrag van ƒ 6,2 miljoen niet overdreven is. De keuze van glazen buitengevels is zeker niet goedkoop te noemen, beseffen burgemeester en wethouders. Daar staat tegenover dat het gaat om een bewuste keuze, die samenhangt met de noodzakelijke openheid en lichttoetreding. Bovendien kan door deze keuze de oorspronkelijke architectuur worden gerespecteerd.

Instellen vertrouwenscommissie voor onafhankelijk onderzoek

De gemeenteraad beslist in zijn vergadering van 14 december over het instellen van een vertrouwenscommissie, die tot doel heeft een onafhankelijk onderzoek te laten plaatsvinden naar de aansturing van de ambtelijke organisatie.

Het instellen van deze commissie is een logisch vervolg op de motie die de Oosterhoutse gemeenteraad tijdens de onlangs gehouden Algemene Beschouwingen aannam.

Van de commissie zullen de zeven fractievoorzitters deel gaan uitmaken. Het onderzoek zal worden uitgevoerd door een, nog nader door de commissie te selecteren bureau. De resultaten van dit onderzoek worden, zonder tussenkomst van het college, rechtstreeks besproken met en gerapporteerd aan de commissie. Personen van wie het functioneren wordt onderzocht, zullen vooraf en tijdens het onderzoek worden gehoord. Als in de rapportage uitspraken worden gedaan of beoordelingen worden gegeven over individuele personen, worden deze personen tevoren in de gelegenheid gesteld hun opvattingen weer te geven.

De commissie bepaalt zelf of en in hoeverre de rapportage geheel of gedeeltelijk openbaar wordt gemaakt. Bij die afweging draagt de commissie ervoor zorg dat de integriteit van de in de rapportage genoemde personen niet wordt aangetast.

In de "Regeling inzake de samenstelling en werkwijze van de vertrouwenscommissie onderzoek aansturing gemeente Oosterhout" wordt de onderzoeksvraag overigens verder geconcretiseerd. Deze tekst sluit aan bij de inhoud van de door de gemeenteraad aangenomen motie.

B. en w. plaatst twaalf panden in Dorst op gemeentelijke monumentenlijst

Het college heeft besloten twaalf panden en objecten in Dorst en omgeving op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. De status van gemeentelijk monument houdt extra bescherming voor deze panden en objecten in. Het betekent onder andere dat afbreken van of wijzigingen aan het pand aan een extra vergunning gebonden is. Doel daarvan is dat, in overleg met de eigenaar en de monumentencommissie, de monumentale waarde van het pand gewaarborgd blijft.

De eigenaren van de nieuwe monumentale panden en objecten kunnen voortaan beroep doen op advies, begeleiding en op subsidieverordening (in geval van onderhoud en restauratie) bij de gemeente.

De twaalf nieuwe panden op de gemeentelijke monumentenlijst zijn:
* pand Baarschotsestraat 34 (boerderij);

* pand Baarschotsestraat 77 (voormalige boerderij);
* pand Baarschotsestraat 85 (kerk Sint-Marcoen);
* Heilig Hartbeeld bij kerk Sint-Marcoen (Baarschotsestraat);
* pand Kapelerf 10 (cachot/brandhuisje);

* grenspaal zijweg Hoevestraat;

* grenspaal Oude Bredasebaan;

* pand Rijksweg 209 (boswachterswoning);

* pand Steenovensebaan 33 (boerderij);

* pand Weth. van Dijklaan 2 (boswachterswoning);
* pand Weth. van Dijklaan 17 (boswachterswoning en brandtoren).

De eigenaren van de panden zijn overwegend positief. Alleen de eigenaar van de boerderij aan de Baarschotsestraat 34 is tegen plaatsing op de lijst.

College heeft "geen behoefte" aan projectmatige glastuinbouw in Oosterhout

Burgemeester en wethouders hebben "geen behoefte" aan een projectmatige ontwikkeling van glastuinbouw in Oosterhout en "zéker niet in de Willemspolder".

Het college heeft dit in een brief aan Gedeputeerde Staten laten weten. GS hadden die vraag namelijk gesteld bij gelegenheid van de startnotitie voor de milieueffectrapportage voor projectmatige glastuinbouw in West-Brabant. Omdat die studie zich richt op de locatie Moerdijk, vinden burgemeester en wethouders dat ze op deze startnotitie geen inhoudelijke reactie hoeven te geven.

Wél gaan burgemeester en wethouders in op de door GS gestelde vraag of er in Oosterhout wellicht alternatieve locaties voor glastuinbouw aanwezig zijn. Die locaties zouden dan meegenomen kunnen worden in de milieueffectstudie rond Moerdijk. Burgemeester en wethouders maken daarom van deze gelegenheid gebruik opnieuw aan te geven dat die mogelijkheden er niet zijn.

De provincie heeft ook gevraagd in hoeverre binnen Oosterhout voor glastuinbouw nog mogelijkheden voor groei aanwezig zijn. Volgens b. en w. zijn die in principe niet aanwezig, al was het maar omdat de provincie de mogelijkheden daarvoor zelf, bij de goedkeuring van het bestemmingsplan Buitengebied, heeft geblokkeerd. Wél bestaat nog steeds de mogelijkheid binnen een agrarisch bouwblok om te schakelen naar een glastuinbouwbedrijf.

Overigens merkt het college op dat het definitieve gemeentelijke glastuinbouwbeleid zal worden bepaald in de discussie over het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied.

B. en w. ondertekenen contract met Arbeidsvoorziening over Wiw

Burgemeester en wethouders gaan over tot ondertekening van het contract met Arbeidsvoorziening voor de uitvoering van de Wet inschakeling werkzoekenden (Wiw). Het contract regelt dat Arbeidsvoorziening langdurig werklozen of werkloze jongeren gedurende maximaal twaalf maanden werk, in de vorm van een gesubsidieerde baan, aanbiedt. Doel is uiteindelijk een soepele overgang naar een niet-gesubsidieerde baan.

De werkgever ontvangt voor het aanbieden van de werkervaringsplaats van de gemeente een eenmalige loonkostensubsidie van ƒ 12.000, uitgaande van een dienstverband van twaalf maanden met een werkweek van minimaal 32 uur per week. Arbeidsvoorziening ontvangt voor acquisitie en plaatsing een bedrag van

ƒ 2395 en voor begeleiding op het werk nog eens ƒ 1065. Voor deze uitgaven ontvangt de gemeente van het rijk een vergoeding van ƒ 17.498.

Het aantal werkervaringsplaatsen dat een gemeente mag realiseren, is in principe onbegrensd. Tot op dit moment zijn via Arbeidsvoorziening in 1999 acht personen begonnen op een Wiw-plek.

Vergunning voor kinderdagcentrum `t Stationnetje

Burgemeester en wethouders van Oosterhout hebben kindercentrum `t Stationnetje aan de Zandheuvel vergunning verleend volgens de gemeentelijke Verordening kinderopvang. Het gaat om een voorlopige vergunning, omdat de brandweer het pand nog moet controleren.

Het kindercentrum heeft een tijdelijke vergunning gehad van een jaar tot augustus 1999. Volgens de verordening Kinderopvang van de gemeente 1996 moeten alle kindercentra een door de gemeente afgegeven vergunning hebben. De kindercentra worden jaarlijks door de GGD bezocht en gecontroleerd. In eerste instantie voldeed `t Stationnetje niet aan de eisen. Het kindercentrum is daarop verbouwd en opnieuw door de GGD gecontroleerd. De accommodatie voldoet nu wel aan de verordening Kinderopvang, al moeten er nog enkele kleine dingen worden aangepast.
De brandweer moet nog een gebruiksvergunning geven. Maar aangezien de brandweer betrokken is geweest bij de verbouwing, is de verwachting dat deze verklaring na een controle afgegeven zal worden.

B. en w. stellen klachtenregeling Wet inschakeling werkzoekenden vast

Het college heeft de "Klachtenregeling verdringing en concurrentieverstoring Wet Inschakeling Werkzoekenden (Wiw) Oosterhout" vastgesteld. In het kader van de wet kan Stichting Werk gesubsidieerde arbeid aanbieden. Dat gebeurt tegen een bepaalde inleenvergoeding. Als die inleenvergoeding te laag is, zou dat tot concurrentievervalsing kunnen leiden. In dat soort gevallen kunnen andere betrokkenen een klacht bij het college van b. en w. indienen.

De bedoeling van de regeling is dat het college een binnengekomen klacht hierover op basis van goed overleg met de klager van tafel zal proberen te krijgen. Lukt dat niet, dan buigt een geschillencommissie zich over de klacht. Deze commissie is ondergebracht bij de gemeente Breda. De verwachting is namelijk dat uitvoering van de Wiw tot zo weinig klachten zal leiden, dat het niet doenlijk is hiervoor een eigen Oosterhoutse klachteninstantie op te richten.

 

Oosterhout, 25 november 1999

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...