Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst college van B&W van Oosterhout 23-11-99

Datum nieuwsfeit: 23-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Oosterhout

Besluitenlijst

Vergadering college van b. en w. 23 november 1999

College vraagt raad krediet voor aanpassingen Oelbertgymnasium

De aanpassing van het Sint-Oelbertgymnasium aan onder andere de invoering van het "studiehuis" vergt een investering van ƒ 6,2 miljoen. Burgemeester en wethouders vragen de raad hiervoor een bijdrage van ƒ 4.780.000 ter beschikking te stellen. Dit bedrag zal ten laste worden gebracht van de saldi-reserves. Het schoolbestuur zal een bedrag van ƒ 1,4 miljoen voor de aanpassing van het gymnasium uittrekken.

Het grote probleem waarmee het gymnasium kampt, is dat het beschikt over erg veel grote ruimten die dateren uit de tijd dat het gymnasium nog een klein-seminarie was en erg verweven met het aangrenzende klooster van de Kapucijnen. Dat betekent dat in het schoolgebouw bijvoorbeeld een kapel met nevenruimten is ondergebracht, die slechts beperkt inzetbaar zijn voor de school. Daarnaast noodzaakt de invoering van de nieuwe tweede fase in het voortgezet onderwijs (het studiehuis) tot aanpassing van het gebouw.

Een architect heeft, in overleg met schoolbestuur en gemeente, plannen ontwikkeld voor een aanpassing van het gymnasium. Daarbij is vooral ingezet op het beter gebruik van bestaande ruimten. Dat heeft tot gevolg gehad dat er slechts sprake is van een minimale uitbreiding van het schoolgebouw. De architect is daarbij naar de mening van het college "met respect omgegaan met de bestaande cultuurhistorische aspecten". Daarnaast vinden b. en w. dat er sprake is van een sober en doelmatig plan.

B. en w. constateren dat het uiteindelijke bedrag van ƒ 6,2 miljoen niet overdreven is. De keuze van glazen buitengevels is zeker niet goedkoop te noemen, beseffen burgemeester en wethouders. Daar staat tegenover dat het gaat om een bewuste keuze, die samenhangt met de noodzakelijke openheid en lichttoetreding. Bovendien kan door deze keuze de oorspronkelijke architectuur worden gerespecteerd.

Instellen vertrouwenscommissie voor onafhankelijk onderzoek

De gemeenteraad beslist in zijn vergadering van 14 december over het instellen van een vertrouwenscommissie, die tot doel heeft een onafhankelijk onderzoek te laten plaatsvinden naar de aansturing van de ambtelijke organisatie.

Het instellen van deze commissie is een logisch vervolg op de motie die de Oosterhoutse gemeenteraad tijdens de onlangs gehouden Algemene Beschouwingen aannam.

Van de commissie zullen de zeven fractievoorzitters deel gaan uitmaken. Het onderzoek zal worden uitgevoerd door een, nog nader door de commissie te selecteren bureau. De resultaten van dit onderzoek worden, zonder tussenkomst van het college, rechtstreeks besproken met en gerapporteerd aan de commissie. Personen van wie het functioneren wordt onderzocht, zullen vooraf en tijdens het onderzoek worden gehoord. Als in de rapportage uitspraken worden gedaan of beoordelingen worden gegeven over individuele personen, worden deze personen tevoren in de gelegenheid gesteld hun opvattingen weer te geven.

De commissie bepaalt zelf of en in hoeverre de rapportage geheel of gedeeltelijk openbaar wordt gemaakt. Bij die afweging draagt de commissie ervoor zorg dat de integriteit van de in de rapportage genoemde personen niet wordt aangetast.

In de "Regeling inzake de samenstelling en werkwijze van de vertrouwenscommissie onderzoek aansturing gemeente Oosterhout" wordt de onderzoeksvraag overigens verder geconcretiseerd. Deze tekst sluit aan bij de inhoud van de door de gemeenteraad aangenomen motie.

B. en w. plaatst twaalf panden in Dorst op gemeentelijke monumentenlijst

Het college heeft besloten twaalf panden en objecten in Dorst en omgeving op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. De status van gemeentelijk monument houdt extra bescherming voor deze panden en objecten in. Het betekent onder andere dat afbreken van of wijzigingen aan het pand aan een extra vergunning gebonden is. Doel daarvan is dat, in overleg met de eigenaar en de monumentencommissie, de monumentale waarde van het pand gewaarborgd blijft.

De eigenaren van de nieuwe monumentale panden en objecten kunnen voortaan beroep doen op advies, begeleiding en op subsidieverordening (in geval van onderhoud en restauratie) bij de gemeente.

De twaalf nieuwe panden op de gemeentelijke monumentenlijst zijn:
* pand Baarschotsestraat 34 (boerderij);

* pand Baarschotsestraat 77 (voormalige boerderij);
* pand Baarschotsestraat 85 (kerk Sint-Marcoen);
* Heilig Hartbeeld bij kerk Sint-Marcoen (Baarschotsestraat);
* pand Kapelerf 10 (cachot/brandhuisje);

* grenspaal zijweg Hoevestraat;

* grenspaal Oude Bredasebaan;

* pand Rijksweg 209 (boswachterswoning);

* pand Steenovensebaan 33 (boerderij);

* pand Weth. van Dijklaan 2 (boswachterswoning);
* pand Weth. van Dijklaan 17 (boswachterswoning en brandtoren).

De eigenaren van de panden zijn overwegend positief. Alleen de eigenaar van de boerderij aan de Baarschotsestraat 34 is tegen plaatsing op de lijst.

College heeft "geen behoefte" aan projectmatige glastuinbouw in Oosterhout

Burgemeester en wethouders hebben "geen behoefte" aan een projectmatige ontwikkeling van glastuinbouw in Oosterhout en "zéker niet in de Willemspolder".

Het college heeft dit in een brief aan Gedeputeerde Staten laten weten. GS hadden die vraag namelijk gesteld bij gelegenheid van de startnotitie voor de milieueffectrapportage voor projectmatige glastuinbouw in West-Brabant. Omdat die studie zich richt op de locatie Moerdijk, vinden burgemeester en wethouders dat ze op deze startnotitie geen inhoudelijke reactie hoeven te geven.

Wél gaan burgemeester en wethouders in op de door GS gestelde vraag of er in Oosterhout wellicht alternatieve locaties voor glastuinbouw aanwezig zijn. Die locaties zouden dan meegenomen kunnen worden in de milieueffectstudie rond Moerdijk. Burgemeester en wethouders maken daarom van deze gelegenheid gebruik opnieuw aan te geven dat die mogelijkheden er niet zijn.

De provincie heeft ook gevraagd in hoeverre binnen Oosterhout voor glastuinbouw nog mogelijkheden voor groei aanwezig zijn. Volgens b. en w. zijn die in principe niet aanwezig, al was het maar omdat de provincie de mogelijkheden daarvoor zelf, bij de goedkeuring van het bestemmingsplan Buitengebied, heeft geblokkeerd. Wél bestaat nog steeds de mogelijkheid binnen een agrarisch bouwblok om te schakelen naar een glastuinbouwbedrijf.

Overigens merkt het college op dat het definitieve gemeentelijke glastuinbouwbeleid zal worden bepaald in de discussie over het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied.

B. en w. ondertekenen contract met Arbeidsvoorziening over Wiw

Burgemeester en wethouders gaan over tot ondertekening van het contract met Arbeidsvoorziening voor de uitvoering van de Wet inschakeling werkzoekenden (Wiw). Het contract regelt dat Arbeidsvoorziening langdurig werklozen of werkloze jongeren gedurende maximaal twaalf maanden werk, in de vorm van een gesubsidieerde baan, aanbiedt. Doel is uiteindelijk een soepele overgang naar een niet-gesubsidieerde baan.

De werkgever ontvangt voor het aanbieden van de werkervaringsplaats van de gemeente een eenmalige loonkostensubsidie van ƒ 12.000, uitgaande van een dienstverband van twaalf maanden met een werkweek van minimaal 32 uur per week. Arbeidsvoorziening ontvangt voor acquisitie en plaatsing een bedrag van

ƒ 2395 en voor begeleiding op het werk nog eens ƒ 1065. Voor deze uitgaven ontvangt de gemeente van het rijk een vergoeding van ƒ 17.498.

Het aantal werkervaringsplaatsen dat een gemeente mag realiseren, is in principe onbegrensd. Tot op dit moment zijn via Arbeidsvoorziening in 1999 acht personen begonnen op een Wiw-plek.

Vergunning voor kinderdagcentrum `t Stationnetje

Burgemeester en wethouders van Oosterhout hebben kindercentrum `t Stationnetje aan de Zandheuvel vergunning verleend volgens de gemeentelijke Verordening kinderopvang. Het gaat om een voorlopige vergunning, omdat de brandweer het pand nog moet controleren.

Het kindercentrum heeft een tijdelijke vergunning gehad van een jaar tot augustus 1999. Volgens de verordening Kinderopvang van de gemeente 1996 moeten alle kindercentra een door de gemeente afgegeven vergunning hebben. De kindercentra worden jaarlijks door de GGD bezocht en gecontroleerd. In eerste instantie voldeed `t Stationnetje niet aan de eisen. Het kindercentrum is daarop verbouwd en opnieuw door de GGD gecontroleerd. De accommodatie voldoet nu wel aan de verordening Kinderopvang, al moeten er nog enkele kleine dingen worden aangepast.
De brandweer moet nog een gebruiksvergunning geven. Maar aangezien de brandweer betrokken is geweest bij de verbouwing, is de verwachting dat deze verklaring na een controle afgegeven zal worden.

B. en w. stellen klachtenregeling Wet inschakeling werkzoekenden vast

Het college heeft de "Klachtenregeling verdringing en concurrentieverstoring Wet Inschakeling Werkzoekenden (Wiw) Oosterhout" vastgesteld. In het kader van de wet kan Stichting Werk gesubsidieerde arbeid aanbieden. Dat gebeurt tegen een bepaalde inleenvergoeding. Als die inleenvergoeding te laag is, zou dat tot concurrentievervalsing kunnen leiden. In dat soort gevallen kunnen andere betrokkenen een klacht bij het college van b. en w. indienen.

De bedoeling van de regeling is dat het college een binnengekomen klacht hierover op basis van goed overleg met de klager van tafel zal proberen te krijgen. Lukt dat niet, dan buigt een geschillencommissie zich over de klacht. Deze commissie is ondergebracht bij de gemeente Breda. De verwachting is namelijk dat uitvoering van de Wiw tot zo weinig klachten zal leiden, dat het niet doenlijk is hiervoor een eigen Oosterhoutse klachteninstantie op te richten.

 

Oosterhout, 25 november 1999

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie