Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Toespraak Verstand bij ontvangst NGO-rapportage Beijing +5

Datum nieuwsfeit: 23-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

23 november 1999 Nr. 99/213

Toespraak van staatssecretaris mr. A.E. Verstand-Bogaert, uitgesproken door directeur-generaal drs. H. Borstlap, bij het in ontvangst nemen van de Nederlandse NGO-rapportage Beijing +5 op dinsdag 23 november 1999 in Den Haag.

Hartelijk dank voor deze rapportage van de Nederlandse NGO’s over de uitvoering van het Platform for Action.

Volgend jaar juni zullen tijdens een speciale zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de afspraken van de Vierde VN Wereldvrouwenconferentie worden geëvalueerd. Nu lijkt volgend jaar juni nog ver weg, maar een half jaar is zo voorbij. En in januari 2000 hebben we al de regionale voorbereidingsbijeenkomst van Europa. Dus u komt met deze rapportage op het juiste moment. En ik spreek graag mijn waardering uit voor al het werk dat verricht is.

Dit is de eerste keer dat wij elkaar spreken over de voorbereiding van die speciale zitting van de Verenigde Naties. Daarom wil ik mij niet beperken tot een korte reactie op uw rapportage, maar iets uitvoeriger stil staan bij wat u en mij bezighoudt.

Ik heb mijn verhaal langs drie lijnen opgebouwd. Eerst een terugblik. Daarna een korte reactie op uw rapportage en ik zal afsluiten met een schets van enkele interessante internationale ontwikkelingen.

De vierde VN-Vrouwenconferentie in Beijing in 1995 was een bijzondere gebeurtenis. Geen enkele VN-conferentie tot dan toe telde zoveel deelnemende landen, zoveel NGO’s en zoveel journalisten. De verbetering van de positie van vrouwen wereldwijd stond voor een paar weken volop in de schijnwerpers. Een gelegenheid die vrouwen vanuit heel de wereld aangrepen om hun zorgen te uiten, ideeën uit te wisselen en een pleidooi te houden voor solidariteit.

Iedereen die de conferentie heeft meegemaakt, kan vertellen over de inspiratie en energie die welhaast voelbaar was in het Forum waar de NGO’s samen waren gekomen. En men spreekt met bewondering over de moed van vrouwen die in het openbaar getuigenis aflegden tijdens het tribunaal over geweld tegen vrouwen in de gemeente Huairou zo’n 50 kilometer buiten Beijing. Dat het allemaal niet van een leien dakje ging, blijkt ook uit de verhalen over de intensiteit van de onderhandelingen en nachtenlang doorwerken tijdens de conferentie. Het zijn voor velen dierbare herinneringen.

Ik droeg in 1995 een andere verantwoordelijkheid en was er dus helaas niet bij. Maar ik kan u melden: de borden die verwijzen naar de Vierde VN Vrouwenconferentie sieren nog steeds het straatbeeld van Beijing.

Maar daar gaat het natuurlijk niet om. En evenmin wil ik vandaag met u herinneringen ophalen. Het gaat om het onderhandelingsresultaat van de conferentie en wat daar verder mee gebeurd is. Dat is de zin van de evaluatie.

Ik denk dat het goed is dat wij ons realiseren dat het Platform for Action allesbehalve een vanzelfsprekend document is. De regeringsdelegatie en de NGO’s die in 1995 naar Beijing afreisden hadden een VN-document bij zich dat wemelde van teksten die tussen haken stonden. Dat betekende dat over evenzoveel passages in de vooronderhandelingen geen overeenstemming was bereikt. Sterker nog. Er bestond de vrees dat het erfgoed van vorige conferenties - zoals de verworvenheden van de Wereldmensenrechtenconferentie en de Wereldbevolkingsconferentie - teniet zouden kunnen worden gedaan.

Het vorige kabinet moest tijdens de voorbereiding van de conferentie aan de Tweede Kamer melden dat over de gehele breedte van het emancipatiebeleid de beginselen van vrijheid en gelijkheid voor vrouwen ter discussie zijn gesteld. Men sprak van een botsing van twee wereldbeelden. In het ene model - waar wij ons in herkennen - staat zelfbeschikking van vrouwen en verwezenlijking van gelijke rechten en een betere verdeling voorop. In het andere model - met name gevoed vanuit religieuze fundamentalistische bewegingen -wordt uitgegaan van een maatschappelijke ordening naar ‘natuurlijk bestel’.

Tijdens de conferentie bleek dat veel delegaties uit ontwikkelingslanden, vooral uit de Afrikaanse en Caraïbische groep samen met westerse delegaties zich in wilden zetten voor het behoud en het uitbouwen van mensenrechten van vrouwen op tal van terreinen. En met succes. Zeker ook omdat voor het eerst seksuele rechten van vrouwen als mensenrechten op wereldniveau werden erkend.

Zo bezien is het Platform for Action een kostbaar document van de internationale gemeenschap waar we nog lang mee voort kunnen. Vrouwengroepen, mensenrechtenorganisaties en politieke partijen kunnen zich erop beroepen en regeringen hebben zich - op zijn minst moreel - aan de uitvoering gebonden.

Wij staan nu aan het begin van de evaluatie. En wereldwijd wordt de vraag gesteld hoever we gekomen zijn, welke belemmeringen nog overwonnen moeten worden en welke acties daarvoor nodig zijn.

Ik hoop dat we met dezelfde energie en kracht die Beijing kenmerkte tot versnelling van de uitvoering kunnen komen. En dat we in de toekomst de positieve lijn vast blijven houden. De rol van de internationale vrouwenbeweging kunnen we daarbij niet missen.

Dat brengt mij op uw rapportage.

Ik zal uw rapportage en de aanbevelingen grondig bestuderen. Als coördinerend staatssecretaris zal ik uiteraard ook mijn collega-ministers en staatssecretarissen van uw bevindingen op de hoogte stellen. En ik nodig u uit hetzelfde te doen.

In alle bescheidenheid denk ik dat ik wel mag opmerken dat we ons niet hoeven te schamen voor de inzet van het kabinet. Al zal ik de eerste zijn die erkent dat er nog het nodige aan de positie van vrouwen verbeterd kan worden voordat we van een zeker evenwicht kunnen spreken.

Zoals wel eens vaker voorkomt, ben ik niet helemaal onkundig van de inhoud van uw rapportage. En natuurlijk ben ik blij dat een aantal ‘good practices’ die u noemt met name over het kabinetsbeleid gaan, ook al ontgaat mij de kritische toon zo hier en daar niet.

Toch vind ik dat u uw licht teveel onder de korenmaat steekt. Want de kracht van de NGO’s ligt nu juist in wat zij zelf aan de basis doen. En die ‘good practices’ vind ik nauwelijks in de rapportage terug. Terwijl ze er wel degelijk zijn.

Ik denk bijvoorbeeld aan de krant die E-Quality uitgaf om de nieuwe voornemens van het kabinet over arbeid en zorg onder een breed publiek te verspreiden. Aan de Vrouwenalliantie die het thema zorg en economie tot speerpunt van haar beleid maakt. Aan de activiteiten die agrarische vrouwen in de Land en Tuinbouworganisatie van de grond tillen. Aan de actie Presto: de kaartenactie voor gelijke beloning. Aan het IIAV met de Know How-conferentie om de informatievoorziening voor vrouwen wereldwijd te stimuleren en beter te organiseren. Aan het CDA-Vrouwenberaad dat door middel van een conferentie het thema huiselijk geweld met kracht aan de orde stelt. Er zijn ongetwijfeld nog veel meer voorbeelden te noemen. Ik zou willen zeggen: zorg dat begin volgend jaar in Genève en tijdens de speciale zitting in New York, uw eigen werk in de onderlinge uitwisseling tussen NGO’s en regeringen ook aan bod komt.

Ik heb u beloofd in deze toespraak aandacht te besteden aan enkele interessante internationale ontwikkelingen. Uiteraard in het licht van de evaluatie van de uitkomsten van Beijing.

Zoals u weet geeft het Platform for Action aan regeringen twee concrete opdrachten mee: Gendermainstreaming, oftewel het opnemen van emancipatiedoelstellingen in het reguliere beleid. Èn uitvoering, want we moeten vooral niet in de fase van de analyse blijven hangen.

En juist vanuit deze invalshoeken is er binnen de Europese Unie het nodige in beweging. Ik noem een paar voorbeelden.

In de Sociale Raad staat de uitvoering van Beijing en het bevorderen van de arbeidsparticipatie van vrouwen als vanzelfsprekend op de agenda. Dat geldt als het om regulier beleid gaat: de werkgelegenheidsrichtsnoeren en de Europese werkgelegenheidsstrategie bijvoorbeeld. Het geldt ook als het om specifiek beleid gaat. Zo zal de Europese Commissie vermoedelijk begin 2000 een voorstel voor een nieuw, vijfde actieprogramma ‘Gelijke kansen voor mannen en vrouwen’ op tafel leggen.

In de Sociale Raad heeft Nederland voorgesteld in zo’n actieprogramma dan met name aandacht te besteden aan thema’s zoals arbeid en zorg, ondernemerschap van vrouwen, gelijke beloning van mannen en vrouwen en een gelijkwaardige inschakeling van mannen en vrouwen bij zorgtaken. Zulke voorstellen vallen in vruchtbare aarde.

En hoewel het ten tijde van Beijing waarschijnlijk moeilijk voorstelbaar was, spreken we nu ook over het toepassen van Emancipatie Effectrapportages op commissievoorstellen en over de coördinatie van gendermainstreaming in het toekomstig beleid van de Europese Commissie. Het zijn vrij ingewikkelde vraagstukken, maar ze worden niet omzeild.

De integratie van emancipatieaspecten in het reguliere beleid van de EU is nog relatief nieuw en het is buitengewoon hoopvol dat we ook in andere raden dezelfde beweging zien. Zo zien we de bestrijding van vrouwenhandel op de agenda van de Raad van Justitie en Binnenlandse Zaken en bestrijding van geweld bij de Jeugdraad. En dat niet alleen. Men is zich ervan bewust dat het noodzakelijk is om verbindingen te leggen tussen de verschillende raden.

Ik ben ervan overtuigd dat het Platform for Action en het Verdrag van Amsterdam als belangrijke aanjagers fungeren. Nederland ondersteunt die ontwikkeling van harte. En ik kan me voorstellen dat het voor u de moeite waard is om de agenda van de nieuwe commissaris, mevrouw Anna Diamantopoulou, op de voet te volgen.

Ik besluit met een kleine vooruitblik naar de Dag van de Rechten van de Mens, 10 december van dit jaar.

Samen met staatssecretaris De Vries van Verkeer en Waterstaat organiseer ik aan de vooravond van de Dag van de Rechten van de Mens een conferentie over duurzame ontwikkeling en water in internationaal emancipatieperspectief. Dat doen we om aandacht te vragen voor het gebrek aan zeggenschap dat vrouwen hebben in zo’n belangrijke basisbehoefte als watervoorziening. Met name in ontwikkelingslanden is dat een groeiend probleem. Maar ook omdat een duurzaam waterbeheer niet van de grond komt als de positie, de ervaring en de kennis van vrouwen op het gebied van water - zeker in ontwikkelingslanden - niet worden benut.

De bevindingen zullen we inbrengen in de voorbereidingen van de speciale zitting van de Algemene Vergadering in New York, bij het Tweede Wereld Water Forum en bij de Ministeriële Conferentie over waterbeheer die volgend jaar onder leiding van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Willem Alexander wordt gehouden.

De Dag van de Rechten van de Mens vraagt om nog een reden onze speciale aandacht. In de laatste maand van de 20e eeuw wordt het twintigjarig bestaan van het VN Vrouwenverdrag gevierd met de openstelling van het Facultatief Protocol. Als alles gaat zoals we verwachten, zal Nederland op 10 december tot de eerste landen behoren die het Facultatief Protocol ondertekenen. Het Protocol vind ik echt een mijlpaal. Vier jaar scherp onderhandelen heeft er eindelijk toe geleid dat vrouwelijke slachtoffers van mensenrechtenschendingen de kans krijgen internationaal gehoord te worden.

Het zijn de landen van de internationale gemeenschap die consensus over het Protocol hebben bereikt, maar het is te danken aan de niet aflatende inzet van de wereldwijde vrouwenbeweging dat het gelukt is.

Emancipatie is een kwestie van kleine stappen en volhouden. En soms is er ineens een doorbraak. U en ik dragen daarin ieder een eigen verantwoordelijkheid. In het besef dat wij elkaars inzet kunnen versterken, wil ik graag uw gast zijn bij de manifestatie waarmee u uw voorbereidingen in mei volgend jaar afsluit.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Het leven is één groot spel volgens auteur van Yurish level 10
Onlangs verscheen bij Uitgeverij U2pi in Den Haag het boek “Yurish level 10” van Chris Towel. De meest gestelde vraag...

Vakantiebeurs Limburg zondag 20 november 2016 te Sittard
Op zondag 20 november van 10:00-17:00 uur wordt voor het eerst de gratis Vakantiebeurs Limburg in het Fortuna Sittard Stadion...

Bavaria trotse winnaar SMA Piet Heyn Award 2016
Wat een prachtige gala-avond had de Sales Management Association (SMA) ook dit jaar weer georganiseerd om de SMA Piet Heyn...

Milde vogelgriep in Deurne
Milde vogelgriep in Deurne Nieuwsbericht | 28-10-2016 | 10:55 In Deurne (Noord-Brabant) is bij een pluimveebedrijf met zo'n 11.000 kalkoenen...

KWL Maastricht sluit logistiek contract met Amerikaans medisch bedrijf
KWL European Warehousing & Logistics BV, specialist in hoogwaardige en medische logistiek, heeft wederom een meerjarig contract afgesloten met een...

SES YTD and Third Quarter 2016 Results
SES YTD and Third Quarter 2016 Results LUXEMBOURG-(BUSINESS WIRE)- SES S.A. (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange:SESG) reports financial results...

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...