Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Aanpassing quotumbeleid hervestiging vluchtelingen

Datum nieuwsfeit: 23-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

Binnenhof 4

DEN HAAG

Directie Personenverkeer, Migratie en Consulaire Zaken

Afdeling Asiel- en Migratiezaken

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 23 november 1999
Kenmerk DPC/AM-184/99
Blad /4
Bijlage(n) --
Betreft aanpassing quotumbeleid hervestiging uitgenodigde vluchtelingen
Zeer geachte voorzitter,

Mede namens de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking, de Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid, de Staatssecretaris van Justitie en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport moge ik als coòrdinerend bewindspersoon terzake Uw Kamer informeren over enkele wijzigingen, die wij overeengekomen zijn met betrekking tot het beleid inzake de hervestiging in Nederland van uitgenodigde vluchtelingen.

De Quotumregeling, zoals deze tot begin dit jaar functioneerde, is op
1 januari 1984 in werking getreden (Tweede Kamerstuk 18389 nr. 13, vergaderjaar 1984-1985) en per 1 januari 1987 op verzoek van UNHCR verhoogd van 250 tot maximaal 500 uit te nodigen vluchtelingen (Tweede Kamerstuk 19637 nrs. 1-2, vergaderjaar 1985-1986). Nu, 15 jaar later, achten wij, mede gelet op de toegenomen instroom van asielzoekers in ons land, de noodzaak aanwezig ons te beraden op de toekomst van het quotumbeleid.

Overwegingen

Sinds 1984 selecteert Nederland jaarlijks een vast aantal vluchtelingen voor hervestiging in Nederland. Dit ter ondersteuning van het beleid van de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor Vluchtelingen (UNHCR).

Sinds de jaren tachtig is de invulling van de Nederlandse bijdrage aan de wereldwijde inspanningen op het terrein van het vluchtelingenvraagstuk in tenminste één opzicht wezenlijk gewijzigd. In toenemende mate vinden grote aantallenasielzoekers zonder bemoeienis van UNHCR rechtstreeks hun weg naar Nederland. De hoofdbijdrage van ons land ter leniging van de internationale nood wordt thans gevormd door de opvang van asielzoekers en de integratie van personen die een voortgezet verblijf is toegestaan in de Nederlandse samenleving. Het quotumbeleid als instrument van de Nederlandse solidariteit heeft daarmee uit getalsmatig en financieel oogpunt inmiddels aanmerkelijk aan belang ingeboet. Dit heeft aanleiding gevormd voor de verantwoordelijke bewindspersonen om nader van gedachten te wisselen over het quotumbeleid.

Na ampel beraad wensen de voor het quotumbeleid verantwoordelijke bewindspersonen aan deze trend thans niet de conclusie te verbinden het quotumbeleid af te schaffen. Daarvan zou het verkeerde signaal uitgaan richting UNHCR. Bovendien wenst Nederland solidariteit te blijven betrachten jegens landen die noodgedwongen grote aantallen vluchtelingen en ontheemden ontvangen.

Omvang en invulling quotum

Wel zijn voornoemde ontwikkelingen, en zoals gezegd met name het gegeven dat grote aantallen asielzoekers ons land weten te vinden, voor de regering aanleiding een einde te maken aan de tot nu toe gebruikelijke groepsgewijze selectie van vluchtelingen ter plekke. Voortaan is het quotum slechts bestemd voor individueel voorgedragen vluchtelingen, welke voordracht door UNHCR zal geschieden of door tussenkomst van UNHCR tot stand zal komen. Het daarbij door Nederland te hanteren toetsingskader zal worden gevormd door het Vluchtelingenverdrag, de Vreemdelingenwet, de algemene ambtsberichten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het beleid van de Staatssecretaris van Justitie ten aanzien van het land van herkomst van de vluchteling.

Daarbij zal de omvang van het quotum blijven gehandhaafd op 500 personen per jaar, met dien verstande dat hier sprake is van een plafond. Dit zal gelden voor de jaren 1999, 2000 en 2001. Teneinde enige flexibiliteit te waarborgen over deze meerjarige periode zal, ingeval UNHCR Nederland in enig jaar zou verzoeken meer vluchtelingen te hervestigen dan het plafond van 500, hierover worden besloten met inachtneming van het tot dusverre aantal uitgenodigde vluchtelingen. Wel zal daarbij voor de driejarige periode een algeheel maximum van
1500 gelden. Na deze drie jaren zal de omvang van het quotum opnieuw worden bezien.

Binnen het quotum is een sub-quotum voor 3 jaar van 100 personen ingesteld voor gehandicapte vluchtelingen, die in het land waar zij zich bevinden of elders in de regio niet verder behandeld kunnen worden. Door hervestigingplaatsen te reserveren voor deze extra kwetsbare groep vluchtelingen geeft Nederland invulling aan het "Twenty or more "-plan van UNHCR.

Het enige verschil in behandeling tussen een quotumvluchteling en andere statushouders in Nederland zal in de toekomst nog slechts zijn de wijze van overkomst. Daar het bij quotumvluchtelingen om uitgenodigde vluchtelingen gaat, betaalt de Staat der Nederlanden de kosten van overkomst. In de vervolgprocessen, waaronder de opvang, zal geen onderscheid meer worden gemaakt naar de wijze van binnenkomst in ons land. Dit zou impliceren dat inzake gezinshereniging eveneens van een gelijke behandeling sprake zou moeten zijn. Wij zijn nochtans van mening dat als de Nederlandse overheid een persoon uitnodigt naar ons land deze uitnodiging zich dient uit te strekken tot ook zijn gezinsleden. Zulks impliceert dat gezinsleden, ook indien zij later zullen overkomen, voortaan deel zullen uitmaken van het quotum en dat bij gevolg de overkomst door de staat der Nederlanden zal worden gefinancierd.

De opvang van quotumvluchtelingen

De taken en verantwoordelijkheden ten aanzien van de eerste opvang van uitgenodigde vluchtelingen zullen overgaan van de Staatssecretaris van VWS naar de Staatssecretaris van Justitie. Vanwege synergie-overwegingen is gemeend de quotumopvang bij die bewindspersoon te leggen, die reeds verantwoordelijk is voor de opvang van asielzoekers.

Om redenen van onder meer beleidsmatige en organisatorische aard is ervoor gekozen om de uitvoering van de opvang na de verantwoordelijkheidsoverdracht naar Justitie, te laten verzorgen door het COA. De subsidierelatie met de stichting COV zal door VWS worden beëindigd. De beleidsmatige redenen houden verband met het gegeven dat onder het nieuwe quotumbeleid uitgenodigde vluchtelingen op individuele voordracht van de UNHCR, en niet langer groepsgewijs via selectiecommissies, worden uitgenodigd zich in Nederland te vestigen. De opvangvoorzieningen van het COA zijn er op ingericht opvang en dagstructureringsactiviteiten te bieden aan wisselende aantallen vreemdelingen die op verschillende momenten instromen in de opvang. Na de fase van eerste opvang zullen uitgenodigde vluchtelingen op grond van de huisvestingstaakstelling voor statushouders worden uitgeplaatst naar reguliere huisvesting in gemeenten, waar zij in het kader van de Wet inburgering nieuwkomers verder worden voorbereid op inburgering. Met het Ministerie van BZK zullen daarover nog nadere afspraken worden gemaakt.

De organisatorische redenen houden verband met het gegeven dat het om efficiencyredenen de voorkeur verdient om de opvang van uitgenodigde vluchtelingen te laten uitvoeren door het COA, dat daartoe als opvangorganisatie voor asielzoekers reeds volledig is geëquipeerd. Door het COA wordt gedurende het tijdelijke verblijf in de opvang programma's voor dagstructurering geboden, zoalsonderricht in de Nederlandse taal, maatschappij-oriëntatie en beroepsgerichte activiteiten. Gedurende het tijdelijke verblijf in de opvang bemiddelt het COA ten behoeve van de reguliere huisvesting van deze statushouders, een taak die het overigens al sinds jaren uitvoert ten behoeve van de door de stichting COV opgevangen vluchtelingen.

Verantwoordelijke departementen

Naast de Staatssecretaris van Justitie zullen de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking, de Minister voor GSI en ondergetekende voor het quotumbeleid verantwoordelijk zijn.

Besloten is dat de Staatssecretaris van Justitie na advisering door de Minister van Buitenlandse Zaken zal beslissen over individuele aanvragen voor toelating als quotumvluchteling. De dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden blijft opgedragen aan de Interdepartementale Commissie Vluchtelingen _ subcommissie quotumbeleid.

De Minister van Buitenlandse Zaken

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie