Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Aanpassing quotumbeleid hervestiging vluchtelingen

Datum nieuwsfeit: 23-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

Binnenhof 4

DEN HAAG

Directie Personenverkeer, Migratie en Consulaire Zaken

Afdeling Asiel- en Migratiezaken

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 23 november 1999
Kenmerk DPC/AM-184/99
Blad /4
Bijlage(n) --
Betreft aanpassing quotumbeleid hervestiging uitgenodigde vluchtelingen
Zeer geachte voorzitter,

Mede namens de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking, de Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid, de Staatssecretaris van Justitie en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport moge ik als coòrdinerend bewindspersoon terzake Uw Kamer informeren over enkele wijzigingen, die wij overeengekomen zijn met betrekking tot het beleid inzake de hervestiging in Nederland van uitgenodigde vluchtelingen.

De Quotumregeling, zoals deze tot begin dit jaar functioneerde, is op
1 januari 1984 in werking getreden (Tweede Kamerstuk 18389 nr. 13, vergaderjaar 1984-1985) en per 1 januari 1987 op verzoek van UNHCR verhoogd van 250 tot maximaal 500 uit te nodigen vluchtelingen (Tweede Kamerstuk 19637 nrs. 1-2, vergaderjaar 1985-1986). Nu, 15 jaar later, achten wij, mede gelet op de toegenomen instroom van asielzoekers in ons land, de noodzaak aanwezig ons te beraden op de toekomst van het quotumbeleid.

Overwegingen

Sinds 1984 selecteert Nederland jaarlijks een vast aantal vluchtelingen voor hervestiging in Nederland. Dit ter ondersteuning van het beleid van de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor Vluchtelingen (UNHCR).

Sinds de jaren tachtig is de invulling van de Nederlandse bijdrage aan de wereldwijde inspanningen op het terrein van het vluchtelingenvraagstuk in tenminste één opzicht wezenlijk gewijzigd. In toenemende mate vinden grote aantallenasielzoekers zonder bemoeienis van UNHCR rechtstreeks hun weg naar Nederland. De hoofdbijdrage van ons land ter leniging van de internationale nood wordt thans gevormd door de opvang van asielzoekers en de integratie van personen die een voortgezet verblijf is toegestaan in de Nederlandse samenleving. Het quotumbeleid als instrument van de Nederlandse solidariteit heeft daarmee uit getalsmatig en financieel oogpunt inmiddels aanmerkelijk aan belang ingeboet. Dit heeft aanleiding gevormd voor de verantwoordelijke bewindspersonen om nader van gedachten te wisselen over het quotumbeleid.

Na ampel beraad wensen de voor het quotumbeleid verantwoordelijke bewindspersonen aan deze trend thans niet de conclusie te verbinden het quotumbeleid af te schaffen. Daarvan zou het verkeerde signaal uitgaan richting UNHCR. Bovendien wenst Nederland solidariteit te blijven betrachten jegens landen die noodgedwongen grote aantallen vluchtelingen en ontheemden ontvangen.

Omvang en invulling quotum

Wel zijn voornoemde ontwikkelingen, en zoals gezegd met name het gegeven dat grote aantallen asielzoekers ons land weten te vinden, voor de regering aanleiding een einde te maken aan de tot nu toe gebruikelijke groepsgewijze selectie van vluchtelingen ter plekke. Voortaan is het quotum slechts bestemd voor individueel voorgedragen vluchtelingen, welke voordracht door UNHCR zal geschieden of door tussenkomst van UNHCR tot stand zal komen. Het daarbij door Nederland te hanteren toetsingskader zal worden gevormd door het Vluchtelingenverdrag, de Vreemdelingenwet, de algemene ambtsberichten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het beleid van de Staatssecretaris van Justitie ten aanzien van het land van herkomst van de vluchteling.

Daarbij zal de omvang van het quotum blijven gehandhaafd op 500 personen per jaar, met dien verstande dat hier sprake is van een plafond. Dit zal gelden voor de jaren 1999, 2000 en 2001. Teneinde enige flexibiliteit te waarborgen over deze meerjarige periode zal, ingeval UNHCR Nederland in enig jaar zou verzoeken meer vluchtelingen te hervestigen dan het plafond van 500, hierover worden besloten met inachtneming van het tot dusverre aantal uitgenodigde vluchtelingen. Wel zal daarbij voor de driejarige periode een algeheel maximum van
1500 gelden. Na deze drie jaren zal de omvang van het quotum opnieuw worden bezien.

Binnen het quotum is een sub-quotum voor 3 jaar van 100 personen ingesteld voor gehandicapte vluchtelingen, die in het land waar zij zich bevinden of elders in de regio niet verder behandeld kunnen worden. Door hervestigingplaatsen te reserveren voor deze extra kwetsbare groep vluchtelingen geeft Nederland invulling aan het "Twenty or more "-plan van UNHCR.

Het enige verschil in behandeling tussen een quotumvluchteling en andere statushouders in Nederland zal in de toekomst nog slechts zijn de wijze van overkomst. Daar het bij quotumvluchtelingen om uitgenodigde vluchtelingen gaat, betaalt de Staat der Nederlanden de kosten van overkomst. In de vervolgprocessen, waaronder de opvang, zal geen onderscheid meer worden gemaakt naar de wijze van binnenkomst in ons land. Dit zou impliceren dat inzake gezinshereniging eveneens van een gelijke behandeling sprake zou moeten zijn. Wij zijn nochtans van mening dat als de Nederlandse overheid een persoon uitnodigt naar ons land deze uitnodiging zich dient uit te strekken tot ook zijn gezinsleden. Zulks impliceert dat gezinsleden, ook indien zij later zullen overkomen, voortaan deel zullen uitmaken van het quotum en dat bij gevolg de overkomst door de staat der Nederlanden zal worden gefinancierd.

De opvang van quotumvluchtelingen

De taken en verantwoordelijkheden ten aanzien van de eerste opvang van uitgenodigde vluchtelingen zullen overgaan van de Staatssecretaris van VWS naar de Staatssecretaris van Justitie. Vanwege synergie-overwegingen is gemeend de quotumopvang bij die bewindspersoon te leggen, die reeds verantwoordelijk is voor de opvang van asielzoekers.

Om redenen van onder meer beleidsmatige en organisatorische aard is ervoor gekozen om de uitvoering van de opvang na de verantwoordelijkheidsoverdracht naar Justitie, te laten verzorgen door het COA. De subsidierelatie met de stichting COV zal door VWS worden beëindigd. De beleidsmatige redenen houden verband met het gegeven dat onder het nieuwe quotumbeleid uitgenodigde vluchtelingen op individuele voordracht van de UNHCR, en niet langer groepsgewijs via selectiecommissies, worden uitgenodigd zich in Nederland te vestigen. De opvangvoorzieningen van het COA zijn er op ingericht opvang en dagstructureringsactiviteiten te bieden aan wisselende aantallen vreemdelingen die op verschillende momenten instromen in de opvang. Na de fase van eerste opvang zullen uitgenodigde vluchtelingen op grond van de huisvestingstaakstelling voor statushouders worden uitgeplaatst naar reguliere huisvesting in gemeenten, waar zij in het kader van de Wet inburgering nieuwkomers verder worden voorbereid op inburgering. Met het Ministerie van BZK zullen daarover nog nadere afspraken worden gemaakt.

De organisatorische redenen houden verband met het gegeven dat het om efficiencyredenen de voorkeur verdient om de opvang van uitgenodigde vluchtelingen te laten uitvoeren door het COA, dat daartoe als opvangorganisatie voor asielzoekers reeds volledig is geëquipeerd. Door het COA wordt gedurende het tijdelijke verblijf in de opvang programma's voor dagstructurering geboden, zoalsonderricht in de Nederlandse taal, maatschappij-oriëntatie en beroepsgerichte activiteiten. Gedurende het tijdelijke verblijf in de opvang bemiddelt het COA ten behoeve van de reguliere huisvesting van deze statushouders, een taak die het overigens al sinds jaren uitvoert ten behoeve van de door de stichting COV opgevangen vluchtelingen.

Verantwoordelijke departementen

Naast de Staatssecretaris van Justitie zullen de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking, de Minister voor GSI en ondergetekende voor het quotumbeleid verantwoordelijk zijn.

Besloten is dat de Staatssecretaris van Justitie na advisering door de Minister van Buitenlandse Zaken zal beslissen over individuele aanvragen voor toelating als quotumvluchteling. De dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden blijft opgedragen aan de Interdepartementale Commissie Vluchtelingen _ subcommissie quotumbeleid.

De Minister van Buitenlandse Zaken

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...