Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verslag commissie algemeen bestuur en EZ Enkhuizen

Datum nieuwsfeit: 24-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Enkhuizen

Keywords: Commissie

Verslag van de openbare vergadering van de raadscommissie algemeen bestuurlijke en economische zaken, gehouden in het stadhuis van Enkhuizen op 24 november 1999, aanvang 20.00 uur.

Aanwezig: voorzitter,
secretaris,
leden:

de heer drs. S.P.M. de Vreeze
de heer E. Ruiter
de heer J. Domburg (PvdA)
de heer H. van Doornik (CDA)
de heer E.S. Fijma (PvdA)
de heer Th. de Geus (RPF/SGP)
de heer J.W. Hekkert (VVD)
de heer J.G. Langbroek (EB)
de heer J. Lok (VL / GL)
de heer drs. J.S. Tesselaar (EB)
de heer J. Verjaal (D66)

Voorts aanwezig:

Mevrouw J.A. van Rouwendal - van Die, notuliste

Afwezig met kennisgeving:

de heer J. Kis (VL / GL)

de heer D. van Pijkeren, vervangen door de heer De Geus


1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. Spreekrecht:
De heer K. Roosendaal spreekt in op agendapunt 7b. De kleine bootjes die vanuit de Oosterhaven zijn verplaatst zouden worden ontzien bij de vaststelling van de liggelden. Naar nu blijkt stijgt het liggeld in het geval van de spreker in het eerste jaar van f900 naar f1200. Ook blijkt de afmeting van de boot ineens groter te zijn. Hij vraagt waarom de toegezegde vier kleine steigers er nooit zijn gekomen. De bootjes moeten nu in een grote dure box liggen. Eigenaren die de box niet kunnen of willen betalen, moeten verkopen of verhuizen; dit is reeds 7 keer gebeurd. De belofte om een aantal voorzieningen zoals toiletten, vuilcontainers, een veilige ministeiger en voldoende stopcontacten aan te brengen is niet nagekomen.
De voorzitter voegt hieraan toe dat spreker een bezwaarschrift heeft ingediend. Deze is ongegrond verklaard. De heer Lok informeert of het toegezegde overleg heeft plaatsgevonden.
De heer Roosendaal antwoordt ontkennend.
Op vragen van de heer Fijma antwoordt hij dat hij al 17 jaar in de haven ligt en dat de afspraken zowel mondeling als schriftelijk zijn gemaakt. Voormalig wethouder Van Doornik, aanwezig als commissielid, is hiervan op de hoogte. Het bezwaarschrift bevatte dezelfde punten; hieraan zijn toegevoegd de niet nagekomen toezeggingen van een permanente brugwachter en van voldoende parkeergelegenheid.
De heer Lub is geen dijkligger, maar is ook van mening van zijn plaats verdreven te zijn. Hij vindt de boxmaat van 10.60 meter willekeurig gekozen. Gevolg is dat veel meer betaald moet worden. Hij vindt dit misplaatst. De schepen die niet in een box liggen betalen wel naar lengte van de boot.
De heer P. Prins is bestuurslid van de Vereniging Onderlinge Schippers (VOS). Hij verzoekt om meer overleg van de gemeente met de vereniging.
De voorzitter zegt toe een afspraak te maken met de vereniging. De heer E. Blaauw, secretaris van de Landelijke Woonbotenorganisatie, spreekt in op agendapunten 7a en 7b. Zijn reactie op de conceptverordeningen is uitgedeeld aan de commissieleden. Hij wijst erop dat is afgeweken van de modelverordening van de VNG wat betreft het overdraagbaar zijn van vergunningen. Hierdoor kunnen problemen ontstaan bij verkoop van woonboten. Een wachtlijst zou gebruikt moeten worden om inzicht te krijgen in de behoefte aan ligplaatsen. Een eventuele koppeling aan de huisvestingsverordening levert problemen op, omdat woonbootbewoners niet vallen onder ondergeschikte groepen. Hij vindt de verdeling van woonboten in categorieën onjuist. Dit maakt het nemen van ad hoc beslissingen mogelijk, waardoor problemen zullen ontstaan. Het op grond van uiterlijk van schepen het tarief bepalen is onjuist. Hij verzoekt alsnog om een inspraakprocedure. Op de vraag van de heer Van Doornik antwoordt hij, dat hij gisteren de stukken heeft gekregen en dat hij telefonisch contact heeft gehad met de heer E. Ruiter.


2. Verslag van de vergadering van 20 oktober 1999 De secretaris behandelt de actielijst:
Pag. 13 punt 2: De vragen over de toerekening van kostenplaatsen apparaatskosten zijn beantwoord in de brief van 27 oktober over Beantwoording vragen over begroting 2000.
Pag. 15 punt 3d: Naar verwachting zal de toekomst van het recreatieoord in de commissie WRO van januari aan de orde komen. Pag. 15 punt 4: Voor de commissie van januari worden uitgenodigd het hoofd ambulancezorg van het SOW, de heer Christensen van de provincie en de heer Burema van de afd. Welzijn. Pag. 16 punt 4: Gebleken is dat de leden van de opgeheven Havencommissie geen officieel bericht hadden ontvangen. In een brief d.d. 22 november is hiervan alsnog mededeling gedaan en is tevens excuus aangeboden dat dit niet eerder is gebeurd. Pag. 17 punt 7: De leges voor de horeca zijn verhoogd, om de benodigde f25.000,-- voor de beveiliging binnen te halen. Dit is beantwoord in de eerder genoemde brief van 27 oktober. Pag. 17 punt 7: De vraag of er een fout staat bij de kosten van de camping is eveneens beantwoord in de brief van 27 oktober. Pag. 18 punt 10a: Het voorstel grondverkoop Stichting Jachthaven is zodanig aangepast, dat de verkoop van de havenmond geen doorgang zal vinden.
Verslag pag. 14 punt 2: De heer Van Doornik vraagt om een verklaring van het verschil in inkomsten liggelden in de rekening en het overzicht van de havendienst van 1997 en 1998. De voorzitter brengt in herinnering dat de zomer van vorig jaar erg matig was. Het overzicht zal met de agenda worden meegestuurd en geagendeerd voor de volgende vergadering. Tevens zullen de heer Van der Schans en iemand van de Havendienst worden uitgenodigd Pag. 15 punt 2: De heer Domburg informeert of de evaluatie "slang" in de commissie van december aan de orde komt. De voorzitter antwoordt dat de evaluatie nagenoeg is afgerond en naar verwachting in december in de commissie aan de orde komt. Pag. 15 punt 3c: De heer Van Doornik vraagt welke onderdelen van het convenant met de ondernemers nog overeind staan. De voorzitter antwoordt dat de verslagen van de betreffende besprekingen met de ondernemers vertrouwelijk ter inzage worden gelegd. De evaluatie is niet afgerond doordat het overleg is geschorst i.v.m. de draagvlakmeting, waarmee de ondernemers niet instemden. Morgen vindt een gesprek plaats van het college met een brede vertegenwoordiging van de ondernemers. In de volgende vergadering wordt hierop teruggekomen.
De heer Lok informeert naar de uitkomst van de enquête en vraagt welke waarde hieraan wordt toegekend.
De voorzitter antwoordt dat op de 250 brieven ca.100 reacties zijn binnengekomen. De beoordeling is opgeschort en zal in een bespreking met de ondernemers aan de orde komen. De gemeente wil niet het risico lopen de opwaardering te voltooien, terwijl geen zekerheid bestaat over de 4 miljoen gulden. Pag. 16 punt 5: Niet de heer Domburg maar de heer Fijma heeft gevraagd naar een voetnoot bij de verwijzing naar art. 9.3 en 9.4 van de Algemene wet bestuursrecht.
Pag. 17 punt 8.III: Wijzigen in: Hij vindt dat dit niet past in de lijn van de DSW.
Pag. 19 punt 10a: Het verbaast de heer Lok dat er geen gewijzigde intentieverklaring ter inzage is gelegd, waarin de slotformulering is gewijzigd. Ook de andere partij moet met de wijziging instemmen.
De voorzitter antwoordt dat in het gesprek met Stichting Jachthaven nooit over samengaan is gesproken. Hij vindt het voldoende wanneer het in de notulen van deze vergadering is vastgelegd.
Vervolgens wordt het verslag vastgesteld.
De heer Lok merkt op dat in de raadsvergadering is toegezegd dat in deze commissie en in de commissie WRO zou worden gesproken over eventuele ontwikkelingen buitengaats bij Krabbersplaat-zuid. Hij is verontrust over geruchten en stoort zich eraan niet op de hoogte te zijn, maar er wel op aangesproken te worden. Volgens het collegeprogramma zouden geen inpolderingen plaatsvinden. De voorzitter antwoordt dat de heer Van der Schans een nota heeft gemaakt betreffende de bedrijventerreinen. Voor watergebonden bedrijven zouden voorzieningen kunnen worden gemaakt op Krabbersplaat. Hiervoor zijn schetsen gemaakt. Omdat het grond betreft van een buurgemeente, moet eerst met hen worden overlegd. Hij zegt toe dat het in een volgende vergadering zal worden besproken samen met een brief van de bedrijven op Krabbersplaat. De heer Lok vindt het een omissie van het college dat de commissie niet in het meest vroege stadium is geïnformeerd.


3. Ingekomen stukken en mededelingen

a. Stimulering verlichting charterschepen in de havens gedurende de wintermaanden

De commissie stemt in met het besluit van het college. De heer Lok vraagt in de toekomst strijklicht te stimuleren, zodat schepen beter kunnen worden bezichtigd.

b. Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing
De heer Verjaal vraagt of er voldoende capaciteit is in de organisatie; het is belangrijk dit goed op te pakken zodat het geld Enkhuizen niet de neus voorbij gaat. Hij vraagt of het bijwerken van de bestemmingsplannen weer achterop komt. De voorzitter antwoordt dat de afdeling zegt dat het kan en dat voor de bestemmingsplannen extra capaciteit wordt aangetrokken. c.
Stadsvernieuwingsfonds
De commissie neemt hiervan kennis.


4. Rondvraag

Recreatieoord
De heer Van Doornik informeert naar de wateroverlast in het recreatieoord.
De voorzitter verwijst hem naar de commissie OWSV. De heer Tesselaar vraagt wie de hekken daar geplaatst heeft en wanneer ze worden verwijderd.
De voorzitter antwoordt dat jongeren over de camping naar het strand liepen. Hierover is overlegd en na vier maanden blijken de hekken plotseling geplaatst. Dit zal aan de orde komen in de commissie OWSV.
De week van Willibrord
De heer Domburg informeert naar de 'overval' van de heer Willibrord Frequin.
De voorzitter heeft de heer Knukkel en de "palenman" erbij gehaald. Hij is van mening dat een invalidenauto in het gebied moet kunnen komen.
Gemeentelijke herindeling
De heer Verjaal informeert naar het overleg dat half november met Venhuizen, Stede Broec en Drechterland is gehouden. De voorzitter zegt toe de notulen ter inzage te leggen. Venhuizen wilde een breed onderzoek, maar hijzelf heeft voorgesteld om per onderdeel een onderzoek uit te voeren en de onderdelen als bouwstenen te gebruiken. Medio januari is er opnieuw overleg.


5. Statutenwijziging en grondverkoop Stichting Jachthaven Enkhuizen

De commissie stemt in met het voorstel.


6. Monumentenzorg en stadsvernieuwing
Geen mededelingen.

7. Economische zaken en havens

a
en b Vaststelling Havenverordening Enkhuizen en Verordening Liggelden Enkhuizen

De secretaris licht toe dat de havenverordening aangepast dient te worden aan de gewijzigde wetgeving. Het betreft vooral technische aanpassingen; hij is het niet eens met de inspreker, die grote problemen verwacht, omdat het voor een belangrijk deel bestaand beleid is. De belangrijkste wijziging van de verordening liggelden is de aanpassing van het jaartarief voor charterschepen. De bedoeling is om de bezettingsgraad van charterschepen in de havens van Enkhuizen in de winter te verhogen. Hij merkt op dat de tarieven in de tarieventabel onder punt 6.2 en 6.3 zijn verwisseld.
De heer Van Doornik heeft berekend dat charterschepen volgens dit voorstel aanzienlijk minder gaan betalen en vraagt of dit problemen oplevert voor het sluitend maken van de begroting voor de Gependam.
De voorzitter antwoordt dat de verwachting is dat een aantal schepen dat nu geen ligplaats in de winter in Enkhuizen inneemt zal kiezen voor een jaarabonnement, waardoor de opbrengst hoger zal zijn dan de optelsom van de zomertarieven. Nu wordt 's winters vaak gekozen voor een goedkopere ligplaats elders. De heer Fijma vraagt waarom verschillende definities zijn opgenomen voor typen woonboten en of in de toekomst woonarken mogelijk zijn in de Oosterhaven.
De heer Ruiter antwoordt dat er wordt gewerkt met verschillende categorieën woonboten, omdat het zodoende mogelijk is om gedifferentieerd beleid te voeren ten aanzien van de verschillende categorieën. Hij geeft aan dat uitsluitend woonschepen ligplaats mogen innemen in de Oosterhaven.
De heer Van Doornik mist de regeling van verhuur bedrijfswater. De heer Ruiter antwoordt dat dit privaatrechtelijk is geregeld. De heer Verjaal merkt op dat schippers misbruik kunnen maken van de regels door langer te blijven liggen. Hij informeert naar de handhaving.
De heer Ruiter antwoordt dat dit door de Havendienst gebeurt. Men moet bij binnenvaren opgeven of men komt provianderen of de stad bezoeken. De tijd van aankomst is bekend. Het duurdere tarief is bedoeld voor het wisselen van groep en het andere voor bezoek aan de stad.
De heer Tesselaar stelt voor de dijkliggers aan te slaan, alsof zij aan de kleine steiger liggen.
De heer Domburg informeert waarom bij het ene tarief uitgegaan wordt van de lengte en bij de andere van de oppervlakte. De heer Ruiter antwoordt dat dit zo is gegroeid. Er kan bij een toekomstige aanpassing van de verordening worden gekeken of dit aangepast behoeft.
De heer Fijma betreurt het dat geen inspraakprocedure heeft plaatsgevonden volgens afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en adviseert dit bij toekomstige zaken wel te doen. In principe kan hij akkoord gaan met de havenverordening. Hij vraagt of gebruik van een aggregaat waarvoor ontheffing is verleend en overlast veroorzaakt, een probleem wordt voor de gemeente. Voor de liggelden is bij de algemene beschouwingen gepleit voor een gedifferentieerd systeem waarbij de passanten marktconforme prijzen in rekening worden gebracht en de charters en vaste liggers worden ontzien. Voor de charters is dit gelukt, maar hij vraagt of er voor de vaste liggers nog iets mogelijk is. De heer Lok zegt dat i.p.v. de boxmaat de afmetingen van de boot in rekening kunnen worden gebracht. Er moet worden gehandeld in de geest van de afspraken die bij de verplaatsing zijn gemaakt, nl. dat slechts sprake zou zijn van een geleidelijke stijging. De kosten voor de heer Roosendaal bedragen van f900,-- vorig jaar, nu f1200,-- en zonder indexering na 4 à 5 jaar f1600,--. De voorzitter gaat uit van het gelijkheidsbeginsel en zegt dat er wel degelijk voorzieningen zijn aangebracht. De heer Fijma stelt voor om een categorie toe te voegen nl. vaste liggers, waarvoor de tarieven niet te sterk zullen stijgen. De heer Tesselaar informeert naar de korte steiger. Hij behoudt fractieberaad voor.
De heer Van Doornik is geschrokken van het betoog van de heer Blaauw en stelt voor eerst de inspraak zorgvuldig af te ronden. De heer Verjaal laat weten dat D66 denkt dat behoeft bestaat aan een havenadviesgroep. Hij vraagt of over de havenverordening contact is geweest met Rijkswaterstaat en wie het bevoegde gezag is rond de Krabbershaven.
De heer Lok vraagt gemaakte afspraken na te komen. Als dit niet is gebeurd dient dit alsnog te gebeuren. Hij zal dit in zijn fractie bespreken. Hij verwacht dat het toegezegde overleg met de betrokkenen alsnog zal plaatsvinden. Ook de Zuider Havendijk wil hij nader bespreken. Als de tarieven aan beide zijden van de sluis gelijk worden, moeten ook de voorzieningen gelijkwaardig zijn. Hij stemt in met het streven naar duurbezetting door charterschepen, maar zou dit graag geëvalueerd zien. In de Waterkampioen heeft hij gelezen dat de havenmeester vindt dat de tarieven voor passanten aan heroverweging toe zijn. Hij vindt dit wat vergaand. De voorzitter zegt dat de havenmeester aangeeft dat er grenzen zijn aan de hoogte van de tarieven.
De heer Lok deelt de opvatting dat de tarieven kostendekkend moeten zijn. Hij vindt dat het past in de beleidslijn van het college om beter te communiceren. Belangengroepen kunnen bijdragen aan een goede oplossing. Hij wijst op de Wet Openbaarheid Bestuur. De heer De Geus vindt dat de heer Blaauw relevante zaken naar voren heeft gebracht. Hij deelt de mening van de heer Lok dat de mening van deskundigen positief gebruik kan worden en behoudt fractieberaad voor. Een tariefstijging van 33% kan niet geleidelijk worden genoemd.. Er kan niet met twee maten worden gemeten: voor dijkliggers lengtematen en voor anderen boxmaten. Hij verzoekt de afspraak met de dijkliggers voor de raadsvergadering ter inzage te leggen. Hij stemt in met de tarieven voor de Zuider Havendijk en vindt de voorzieningen voldoende.
De heer Hekkert sluit zich aan bij de heer De Geus en behoudt fractieberaad voor.
De heer Fijma behoudt i.v.m. de opmerkingen van de heer Blaauw fractieberaad voor. Als wordt vastgehouden aan een persoonsgebonden vergunning voor ligplaatsen moeten duidelijke beleidsregels worden afgesproken.
Na een schorsing van tien minuten vervolgt de voorzitter de discussie. De heer Atsma heeft in het voorjaar bouwstenen verzameld waarmee de heer Ruiter aan het werk is gegaan. Hij heeft tevens contact opgenomen met zijn collega's te Amsterdam, met de VNG. Ook heeft terugkoppeling plaatsgevonden met BBZ, KLPD en diverse andere instanties. De bestaande verordening is opgeschoond en geactualiseerd en de meeste wijzigingen zijn van technische aard. Voor de woonboten die vanuit de Oosterhaven zijn verplaatst bestaat geen uitsterfbeleid. Aan één zijde van de Oosterhaven mogen varende woonboten (woonschepen) liggen. Omdat de ligplaats persoonsgebonden is, is ook de vergunning persoonsgebonden. Dit houdt niet in dat een eigenaar bij verkoop zijn ligplaats kwijtraakt. Als men vragen heeft, kan men terecht bij de heer Ruiter. Op onderdelen zullen wat puntjes op de i worden gezet. Wat betreft de inspraak is overlegd met de havendienst en de BBZ; hij vraagt wie verder nog in zou moeten spreken. Volgens het beleid moeten passanten meer gaan betalen. Alleen de tarieven verhogen gedurende het hoogseizoen is niet mogelijk. De havendienst heeft grote problemen met de verhoging van 3% plus 17% extra. Omdat er extra voorzieningen zijn aangelegd en omdat Enkhuizen erg aantrekkelijk is, vindt hij dat de raad dit moet durven. Met de verkondigde mening in het ANWB-blad heeft hij geen problemen. Als de Compagnieshaven is verkocht, zullen daar de tarieven ook stijgen. Hij acht het niet juist als de bewoners van Enkhuizen de ligplaatsen subsidiëren. Om te trachten de bruine vloot ook 's winters in Enkhuizen te houden, is een jaarabonnement toegevoegd. Als dit een financieel nadeel oplevert, zal herziening nodig zijn omdat bijgedragen moet worden voor de Gependam. In verband met het gelijkheidsbeginsel kan de eigen bevolking niet worden bevoordeeld. Er zal worden nagegaan wat is afgesproken. De afspraken omvatten ook de aangebrachte voorzieningen. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden om fietsklemmen te plaatsen. Er zijn voldoende stopcontacten; hiervoor is soms een lang snoer nodig. De heer Roosendaal is in beroep gegaan. Een onafhankelijke commissie heeft een advies uitgebracht en dit is gevolgd. De volgende stap is de Bestuursrechter.
De heer Tesselaar zou dit in zijn geval doen. De voorzitter merkt op dat als de bestuursrechter vindt dat hem onrecht is aangedaan, de tarieven voor de hele categorie aangepast zullen moeten worden. In de oude situatie waren er geen boxen. De vingersteigers waar aanvankelijk voor was gekozen, bleken van labiel materiaal te zijn vervaardigd. Aan de bredere en stevigere steigers hangt een prijskaartje. Bij het opmeten van één van de schepen bleken de oude maten niet te kloppen, waardoor jarenlang te weinig is betaald; dit is een fout geweest De heer Tesselaar vraagt of men er niet van uit had kunnen gaan alsof de kleine steigers waren aangebracht.
De voorzitter antwoordt dat dan een deel van de opbrengst weg zou vallen, doordat de gebruikte steigers meer plaats innemen. Hij zegt toe de komende week de Vereniging van Nederlandse Gemeenten naar de verordening, de opmerkingen en het advies van de LWO te laten kijken. Teneinde de rekeningen tijdig te kunnen versturen, moet de liggeldverordening in de raad van december worden behandeld. De havenverordening zou eventueel een maand kunnen wachten, maar liever niet. Wat betreft de evaluatie van de tarieven zal volgend jaar rond de begrotingsbehandeling een tussenstand worden gegeven en na twee jaar een totale evaluatie. De heer Ruiter deelt mede dat wat betreft de aggregaten een verbod geldt met uitzondering van plaatsen waar onvoldoende voorzieningen zijn zoals de Nieuw Harlingersteiger. Hiervoor kunnen regels worden opgesteld voor de tijden en voor technische kwalificaties. Hij deelt mede dat geregeld overleg plaatsvindt met Rijkswaterstaat en dat de gemeente het bevoegde gezag is op en rond de Krabbershaven.
De voorzitter zegt toe dat de uitspraak van de beroepscommissie betreffende de dijkliggers, dat ter inzage heeft gelegen, zal worden toegestuurd naar de commissieleden.
De heer Verjaal zegt dat D66 een havenadviescommissie noodzakelijk vindt.
De voorzitter heeft bij een vorige gelegenheid medegedeeld dat het overleg ten onrechte niet van de grond is gekomen. Hij zal met de besturen overleggen en hen hier aan tafel uitnodigen. Hij aarzelt om met belangengroepen te overleggen; er zijn reeds een aantal goede contacten.
De heer Fijma merkt op dat als volgens de Algemene wet bestuursrecht wordt gepubliceerd, het uit de reacties zal blijken wie voor overleg uitgenodigd moet worden. Hij vraagt de overgangstermijn voor de dijkliggers kan worden verlengd. Hij behoudt fractieberaad voor.
De voorzitter vindt dat een voorstel over verlengen van de overgangstermijn van zijn kant kan komen.
De heer Tesselaar behoudt fractieberaad voor. De heer Van Doornik is verheugd dat een externe deskundige zal worden ingeschakeld.
De heer De Geus is blij dat er geen uitsterfbeleid is voor woonarken; hij heeft wel schetsen gezien van de RDMZ. Hij sluit zich aan bij de heer Fijma wat betreft de openbare termijn voor een volgende keer. Hij heeft de indruk dat goed is overlegd met de VNG en denkt dat het in december door de raad kan. In Medemblik is iets geregeld op het leven van de eigenaren en hij zal hier naar informeren.
De voorzitter vindt dat dit wel erg ver gaat. Hij concludeert dat in de fracties overlegd zal worden. Hij verzoekt de om bij aarzelingen de heer Ruiter om argumenten te vragen.

c. Verkoop grond naast woning Wulpenlaan 26
De commissie stemt in met het voorstel.
d. Verkoop grond achter woning Westerstraat 124 De commissie stemt in met het voorstel.
e. Verkoop grond achter woning Westerstraat 126

De heer De Geus heeft geen problemen met 7.d en 7.e, maar wijst op het gelijkheidsbeginsel; bij de Kuipersdijk werd moeilijk gedaan. De heer Tesselaar sluit zich hierbij aan.


8. Algemeen bestuurlijke zaken

I. Politie
Geen mededelingen.
II. Brandweer
a. Aanpassing bedragen in vergoedingenregeling vrijwillige brandweer
De heer Van Doornik merkt op dat dit aangeeft hoe belangrijk de vrijwillige brandweer is.
III. Regionale zaken
a. Toekomst SOW
De heer Lok kan meer mogelijkheden bedenken en zou liever de voor- en nadelen van het resterende regio-SOW op een rijtje zien om de zaak beter te kunnen beoordelen, niet in het laatst vanwege de positie van het personeel.
De voorzitter verzoekt om in de fracties te bespreken of dit gewenst is in het perspectief van de gemeentelijke herindeling. De heer De Geus voegt hieraan toe dat ook gekeken moet worden naar de mogelijkheid waarbij de herindeling niet doorgaat om te voorkomen dat het kind met het badwater wordt weggegooid. IV. Begraafplaats

Geen mededelingen.

V. Voorlichting en PR

De heer Lok vindt de voorlichting over de begroting naar de burgerij ondermaats. Een glossy folder acht hij niet nodig, maar wel een betere voorlichting dan nu het geval was.
De voorzitter licht toe dat het voorstel om de folder niet te maken hem overvallen heeft. De enige mogelijkheid die resteerde was de pagina in de krant. De volgende keer zal weer betere informatie worden gegeven, maar geen glossy folder. Hierbij zou de eerste reactie van de politieke partijen kunnen worden gevoegd. Een voorstel zal voor de zomer in deze commissie en in de commissie FO worden behandeld.

VI. Overige algemeen bestuurlijke zaken

Geen mededelingen.


8. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 23.15 uur. E. Ruiter, secretaris.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...