Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeenteberichten week 47 Eemnes

Datum nieuwsfeit: 24-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Eemnes


* Gemeenteberichten week 47 (datum mededeling: 25 november 1999)

Bouwplannen
Kapvergunningen
Bestemmingsplannen

* Bestuurslid Stichting De Singel


* Bekendmaking vaststelling raadsbesluiten


* Opvang asielzoekers in Eemnes

* Winkelopenstelling 1999

* Gemeenteberichten voorgaande weken

Gemeenteberichten week 47

Bouwplannen

Ingekomen meldingen/bouwaanvragen


- Laarderweg 55, bouwen bijgebouw.

- Dravik 5, vergroten woning.

Verleende toestemmingen/bouwvergunningen


- Molenweg 21a, bouwen berging

- Wolfstedelaan 24, vergroten woning

Kapvergunningen

Verleende kapvergunningen

- Rietgors 1, een Esdoorn.

- Goyergracht-Zuid 23, een Eik.

- Noordbuurt, 38 bomen en 3 percelen bosplantsoen. Het kappen van de bomen is noodzakelijk om de uitbreiding van de Noordbuurt te realiseren. Voordat de werkzaamheden uitgevoerd worden, zullen wij de omwonenden nader informeren. In het nieuwe uitbreidingsplan worden ca. 170 bomen aangeplant.

Voor meer informatie over bouwplannen kunt u zich wenden tot de heer Van Oortmarssen en voor kapvergunningen tot de heer Leys, beiden van de sector VROM.

Wanneer u als belangstellende zich niet met een van deze besluiten kunt verenigen, dan kunt u hiertegen binnen 6 weken na verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en wethouders.

Tegelijkertijd kunt u bij spoed (schriftelijk) een voorlopige voorziening vragen bij de president van de rechtbank, Postbus 13023,
3507 LA Utrecht. De kosten die hieraan verbonden zijn bedragen: f.
225,- voor burgers en f. 450,- voor rechtspersonen.

Bestemmingsplannen

Voorgenomen vrijstellingen bestemmingsplan

- Aartseveen 74, vergroten garage.

Er kan uitsluitend toestemming worden verleend na vrijstelling van het

bestemmingsplan. Dit bouwplan ligt vanaf 26 november 1999 gedurende 14 dagen voor een ieder ter inzage bij de sector VROM. Gedurende deze

termijn kunt u schriftelijk bedenkingen tegen het verlenen van vrijstelling indienen bij Burgemeester en Wethouders.


- Laarderweg 32, gebruik garage voor opslag electrotechnische materialen.

De hierop betrekking hebbende bescheiden liggen vanaf 26 november 1999 gedurende vier weken ter inzage bij de sector VROM. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze naar voren brengen bij burgemeester en wethouders.

Goedgekeurd bestemmingsplan

Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben op 15 oktober 1999 het besluit van de raad tot vaststelling van het bestemmingsplan Landelijk Gebied noordwest goedgekeurd. Het bestemmingsplan omvat globaal het gebied tussen de Rijksweg 27 en de Goyergracht-Noord en wordt aan de noordkantbegrensd door de gemeentegrens. Aan de zuidkant wordt de grens gevormd door de gronden gelegen in het bestemmingsplan Nieuweweg.

Het besluit tot goedkeuring en het bestemmingsplan liggen ter inzage:
- In het gemeentehuis gedurende de openingstijden.
- In het provinciehuis Rijnsweerd, Pythagoraslaan 101 te Utrecht (kamer Ff 2.12, telefoon 030-2583731) op werkdagen van 9.00 tot 12.00 en van 14.00 tot 16.00 uur. Het verdient de voorkeur een afspraak te maken.

Beroep
Tegen het besluit van Gedeputeerde Staten kunt u vanaf 26 november
1999 zes weken beroep instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 25009 EA Den Haag door:
- Degenen die tijdig bedenking hebben ingediend bij Gedeputeerde Staten.

- Belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs hiertoe niet in staat te zijn geweest.

Inwerkingtreding
Het besluit tot goedkeuring treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van voorgenoemde Afdeling, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Voor het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Wie meldt zich aan als bestuurslid?

Het jongerengebouwtje Utopia wordt beheert door Stichting De Singel. Deze stichting is eigenaar van het gebouwtje en verantwoordelijk voor het verhuur, onderhoud en het aansturen van de beheerder. Door vertrek van bestuursleden zijn er in deze stichting vacatures ontstaan. Vacatures die op korte termijn moeten worden ingevuld. In verband hiermee roept het stichtingsbestuur belangstellenden op zich hiervoor aan te melden. Van de kandidaat bestuursleden wordt verwacht dat zij het werk op vrijwilligersbasis verrichten, op grond van deskundigheid een bijdrage kunnen leveren aan de organisatie en affiniteit hebben met sociaal-culturele en educatieve jongerenactiviteiten.

Voor meer informatie en aanmelden kunt u terecht bij de voorzitter van de stichting, mevrouw R.M. Zwart, tel. 035-5317830.

Bekendmaking vaststelling raadsbesluiten

Burgemeester en wethouders van Eemnes maken ingevolge artikel 139 van de Gemeentewet bekend dat de volgende raadsbesluiten per 1 november
1999 zijn vastgesteld:

I- Vaststelling van de Begroting 2000

II- Subsidieplafond
Met het vaststellen van de begroting is tevens het voor het jaar 2000 voor subsidie beschikbare bedrag (subsidieplafond) vastgesteld. De verdeling van de subsidiegelden vindt plaats aan de in de overzichtslijst genoemde instellingen en bestemmingen, met dien verstande dat het per instelling / bestemming opgenomen subsidiebedrag niet wordt overschreden. Het overzicht van de subsidies is als bijlage opgenomen in de begroting.

III- Vaststelling van de tariefswijzigingen van de navolgende verordeningen voor het jaar 2000:

* Hondenbelasting:

- voor elke hond fl. 135,00 (was fl. 127,80) en
- meerpersoonshuishouden fl. 405,00 (was fl. 383,40).


* Afvalstoffenheffing:

- alleenstaande fl. 375,00 (was fl. 354,00) en
- meerpersoonshuishouden fl. 447,00 (was fl. 423,00).


* Onroerende-zaakbelastingen; voor elke fl. 5.000,00 waarde in het economische verkeer bedraagt de:

- gebruikersbelasting fl. 4,93 (was fl. 4,35) en de
- eigenarenbelasting fl. 6,15 (was fl. 5,43).


* De Begrafenisrechten en de tarieven in de Tarieventabel behorende bij de Legesverordening zijn verhoogd met 2,25% inflatiecorrectie.


* Enkele tarieven zijn:

- Europese identiteitskaart (=rijkstarief) fl. 38,25 (was fl.
36,50).

- Paspoorten vanaf 16 jaar:
Wintertarief (01.10/31.03) fl. 92,00 (was fl. 90,00). Zomertarief (01.04/30.09) fl. 117,50 (was fl. 115,00).
-Rijbewijs fl. 52,50 (was fl. 51,50).

-Uittreksel bevolkingsregister fl. 9,50 (was fl. 9,00).

De datum van inwerkingtreding is 1 januari 2000.

De raadsbesluiten, de verordeningen en begroting liggen kosteloos ter inzage in de hal van het gemeentehuis.

Opvang asielzoekers in Eemnes

De vraag naar opvangplaatsen voor asielzoekers blijft onverminderd groot.
Reden voor het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) om een dringend verzoek te doen aan alle gemeenten waar nog geen opvangplaatsen voor asielzoekers zijn gerealiseerd om te onderzoeken of daar opvangplaatsen kunnen worden gerealiseerd. Een dergelijk verzoek is ook aan de gemeente Eemnes gedaan.

Het college van burgemeester en wethouders van Eemnes heeft zich, na overleg met de fractievoorzitters uit de gemeenteraad, bereid verklaard te onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor het realiseren van een asielzoekerscentrum in de gemeente.
Het gaat daarbij om ruim 100 opvangplaatsen voor een periode van 5 jaar.

De gemeente zal voor de zomervakantie in samenspraak met het COA gaan onderzoeken of er geschikte locaties aanwezig zijn.

Voor meer informatie:
J. van der Woude of
ing. P.H. van Dijk

Winkelopenstelling zon- en feestdagen in 1999

Burgemeester en wethouders maken bekend dat op grond van artikel 6, eerste lid van de Winkeltijdenverordening Eemnes, de volgende zon- en feestdagen voor 1999 aangewezen zijn waarop de winkels in (een deel van) de gemeente geopend mogen zijn:


14 november 1999, 5 en 12 december 1999; Deze ontheffing geldt alleen in het gedeelte van de gemeente dat ten Oosten van de A27 ten zuiden van de A1 is gelegen.

Indien u het met deze beslissing niet eens bent, kunt u daar-tegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na publicatie schriftelijk bezwaar maken bij ons college.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer G.H. Veerman tel: (035)539 06 74.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...