Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeenteberichten week 47 Eemnes

Datum nieuwsfeit: 24-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Eemnes


* Gemeenteberichten week 47 (datum mededeling: 25 november 1999)

Bouwplannen
Kapvergunningen
Bestemmingsplannen

* Bestuurslid Stichting De Singel


* Bekendmaking vaststelling raadsbesluiten


* Opvang asielzoekers in Eemnes

* Winkelopenstelling 1999

* Gemeenteberichten voorgaande weken

Gemeenteberichten week 47

Bouwplannen

Ingekomen meldingen/bouwaanvragen


- Laarderweg 55, bouwen bijgebouw.

- Dravik 5, vergroten woning.

Verleende toestemmingen/bouwvergunningen


- Molenweg 21a, bouwen berging

- Wolfstedelaan 24, vergroten woning

Kapvergunningen

Verleende kapvergunningen

- Rietgors 1, een Esdoorn.

- Goyergracht-Zuid 23, een Eik.

- Noordbuurt, 38 bomen en 3 percelen bosplantsoen. Het kappen van de bomen is noodzakelijk om de uitbreiding van de Noordbuurt te realiseren. Voordat de werkzaamheden uitgevoerd worden, zullen wij de omwonenden nader informeren. In het nieuwe uitbreidingsplan worden ca. 170 bomen aangeplant.

Voor meer informatie over bouwplannen kunt u zich wenden tot de heer Van Oortmarssen en voor kapvergunningen tot de heer Leys, beiden van de sector VROM.

Wanneer u als belangstellende zich niet met een van deze besluiten kunt verenigen, dan kunt u hiertegen binnen 6 weken na verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en wethouders.

Tegelijkertijd kunt u bij spoed (schriftelijk) een voorlopige voorziening vragen bij de president van de rechtbank, Postbus 13023,
3507 LA Utrecht. De kosten die hieraan verbonden zijn bedragen: f.
225,- voor burgers en f. 450,- voor rechtspersonen.

Bestemmingsplannen

Voorgenomen vrijstellingen bestemmingsplan

- Aartseveen 74, vergroten garage.

Er kan uitsluitend toestemming worden verleend na vrijstelling van het

bestemmingsplan. Dit bouwplan ligt vanaf 26 november 1999 gedurende 14 dagen voor een ieder ter inzage bij de sector VROM. Gedurende deze

termijn kunt u schriftelijk bedenkingen tegen het verlenen van vrijstelling indienen bij Burgemeester en Wethouders.


- Laarderweg 32, gebruik garage voor opslag electrotechnische materialen.

De hierop betrekking hebbende bescheiden liggen vanaf 26 november 1999 gedurende vier weken ter inzage bij de sector VROM. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze naar voren brengen bij burgemeester en wethouders.

Goedgekeurd bestemmingsplan

Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben op 15 oktober 1999 het besluit van de raad tot vaststelling van het bestemmingsplan Landelijk Gebied noordwest goedgekeurd. Het bestemmingsplan omvat globaal het gebied tussen de Rijksweg 27 en de Goyergracht-Noord en wordt aan de noordkantbegrensd door de gemeentegrens. Aan de zuidkant wordt de grens gevormd door de gronden gelegen in het bestemmingsplan Nieuweweg.

Het besluit tot goedkeuring en het bestemmingsplan liggen ter inzage:
- In het gemeentehuis gedurende de openingstijden.
- In het provinciehuis Rijnsweerd, Pythagoraslaan 101 te Utrecht (kamer Ff 2.12, telefoon 030-2583731) op werkdagen van 9.00 tot 12.00 en van 14.00 tot 16.00 uur. Het verdient de voorkeur een afspraak te maken.

Beroep
Tegen het besluit van Gedeputeerde Staten kunt u vanaf 26 november
1999 zes weken beroep instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 25009 EA Den Haag door:
- Degenen die tijdig bedenking hebben ingediend bij Gedeputeerde Staten.

- Belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs hiertoe niet in staat te zijn geweest.

Inwerkingtreding
Het besluit tot goedkeuring treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van voorgenoemde Afdeling, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Voor het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Wie meldt zich aan als bestuurslid?

Het jongerengebouwtje Utopia wordt beheert door Stichting De Singel. Deze stichting is eigenaar van het gebouwtje en verantwoordelijk voor het verhuur, onderhoud en het aansturen van de beheerder. Door vertrek van bestuursleden zijn er in deze stichting vacatures ontstaan. Vacatures die op korte termijn moeten worden ingevuld. In verband hiermee roept het stichtingsbestuur belangstellenden op zich hiervoor aan te melden. Van de kandidaat bestuursleden wordt verwacht dat zij het werk op vrijwilligersbasis verrichten, op grond van deskundigheid een bijdrage kunnen leveren aan de organisatie en affiniteit hebben met sociaal-culturele en educatieve jongerenactiviteiten.

Voor meer informatie en aanmelden kunt u terecht bij de voorzitter van de stichting, mevrouw R.M. Zwart, tel. 035-5317830.

Bekendmaking vaststelling raadsbesluiten

Burgemeester en wethouders van Eemnes maken ingevolge artikel 139 van de Gemeentewet bekend dat de volgende raadsbesluiten per 1 november
1999 zijn vastgesteld:

I- Vaststelling van de Begroting 2000

II- Subsidieplafond
Met het vaststellen van de begroting is tevens het voor het jaar 2000 voor subsidie beschikbare bedrag (subsidieplafond) vastgesteld. De verdeling van de subsidiegelden vindt plaats aan de in de overzichtslijst genoemde instellingen en bestemmingen, met dien verstande dat het per instelling / bestemming opgenomen subsidiebedrag niet wordt overschreden. Het overzicht van de subsidies is als bijlage opgenomen in de begroting.

III- Vaststelling van de tariefswijzigingen van de navolgende verordeningen voor het jaar 2000:

* Hondenbelasting:

- voor elke hond fl. 135,00 (was fl. 127,80) en
- meerpersoonshuishouden fl. 405,00 (was fl. 383,40).


* Afvalstoffenheffing:

- alleenstaande fl. 375,00 (was fl. 354,00) en
- meerpersoonshuishouden fl. 447,00 (was fl. 423,00).


* Onroerende-zaakbelastingen; voor elke fl. 5.000,00 waarde in het economische verkeer bedraagt de:

- gebruikersbelasting fl. 4,93 (was fl. 4,35) en de
- eigenarenbelasting fl. 6,15 (was fl. 5,43).


* De Begrafenisrechten en de tarieven in de Tarieventabel behorende bij de Legesverordening zijn verhoogd met 2,25% inflatiecorrectie.


* Enkele tarieven zijn:

- Europese identiteitskaart (=rijkstarief) fl. 38,25 (was fl.
36,50).

- Paspoorten vanaf 16 jaar:
Wintertarief (01.10/31.03) fl. 92,00 (was fl. 90,00). Zomertarief (01.04/30.09) fl. 117,50 (was fl. 115,00).
-Rijbewijs fl. 52,50 (was fl. 51,50).

-Uittreksel bevolkingsregister fl. 9,50 (was fl. 9,00).

De datum van inwerkingtreding is 1 januari 2000.

De raadsbesluiten, de verordeningen en begroting liggen kosteloos ter inzage in de hal van het gemeentehuis.

Opvang asielzoekers in Eemnes

De vraag naar opvangplaatsen voor asielzoekers blijft onverminderd groot.
Reden voor het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) om een dringend verzoek te doen aan alle gemeenten waar nog geen opvangplaatsen voor asielzoekers zijn gerealiseerd om te onderzoeken of daar opvangplaatsen kunnen worden gerealiseerd. Een dergelijk verzoek is ook aan de gemeente Eemnes gedaan.

Het college van burgemeester en wethouders van Eemnes heeft zich, na overleg met de fractievoorzitters uit de gemeenteraad, bereid verklaard te onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor het realiseren van een asielzoekerscentrum in de gemeente.
Het gaat daarbij om ruim 100 opvangplaatsen voor een periode van 5 jaar.

De gemeente zal voor de zomervakantie in samenspraak met het COA gaan onderzoeken of er geschikte locaties aanwezig zijn.

Voor meer informatie:
J. van der Woude of
ing. P.H. van Dijk

Winkelopenstelling zon- en feestdagen in 1999

Burgemeester en wethouders maken bekend dat op grond van artikel 6, eerste lid van de Winkeltijdenverordening Eemnes, de volgende zon- en feestdagen voor 1999 aangewezen zijn waarop de winkels in (een deel van) de gemeente geopend mogen zijn:


14 november 1999, 5 en 12 december 1999; Deze ontheffing geldt alleen in het gedeelte van de gemeente dat ten Oosten van de A27 ten zuiden van de A1 is gelegen.

Indien u het met deze beslissing niet eens bent, kunt u daar-tegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na publicatie schriftelijk bezwaar maken bij ons college.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer G.H. Veerman tel: (035)539 06 74.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie