Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeentelijke bijdrage Zwaaikomproject kan omlaag

Datum nieuwsfeit: 25-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Oosterhout

Definitief raadsbesluit uitgesteld tot februari 2000

Gemeentelijke bijdrage Zwaaikomproject kan waarschijnlijk omlaag

De gemeentelijke bijdrage aan de realisering van de Zwaaikomplannen zal naar verwachting aanzienlijk kleiner zijn dan altijd is aangenomen.

Burgemeester en wethouders melden dat in een rapportage aan de raadscommissie Ruimtelijke Ordening en Milieu. De oorspronkelijke plannen gingen ervan uit dat de gemeente een bedrag van ƒ 10 miljoen zou moeten bijdragen in de ontwikkeling van woningbouw - zo'n achthonderd woningen in totaal - in het Zwaaikomgebied. Nu merkt het college op dat "het exploitatietekort, mits de toegezegde subsidies verkregen zouden worden, drastisch kan worden teruggebracht, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van het plan".

Voor die meevaller geeft het college twee redenen. Allereerst mag aangenomen worden dat Oosterhout voor dit project subsidie ontvangt uit het budget voor stads- en dorpsvernieuwing. Zekerheid hierover is overigens pas in de loop van 2000 te verkrijgen. Daarnaast zullen b. en w. in de onderhandelingen met de projectontwikkelaar "een aanzienlijke financiële bijdrage" eisen in de verplaatsingskosten van Struijk naar Weststad. Struijk is een van de bedrijven die in de plannen voor de Zwaaikom plaats zou moeten maken voor woningbouw.

Overigens zou een tekort in de exploitatie van de Zwaaikom gedekt worden door aanspraak te maken op de gelden van het gemeentelijk grondbedrijf. B. en w. schatten de kans dat dat mogelijk is, redelijk optimistisch in. Dat heeft dan te maken met de hoge opbrengsten van de grondverkoop in Vrachelen en Weststad III. Pas in de loop van janauri 2000 komt daarover pas meer zekerheid.

Vanwege het grote aantal financiële onzekerheden, vinden burgemeester en wethouders het niet verantwoord de gemeenteraad nog dit jaar een besluit te laten nemen over het doorgaan van het plan. Een definitief oordeel van de raad zou moeten worden uitgesteld tot februari 2000. Hoewel ook dan niet alle financiële details bekend zijn, bestaat er wel meer zekerheid, aldus het college.

Aankoop terrein Weststad

Vooruitlopend op het raadsbesluit zullen b. en w. de raad wel voorstellen het terrein van Martens/Van Vugt op Weststad II aan te kopen. Dat is het enige terrein binnen Oosterhout waarop Struijk herplaatst zou kunnen worden. Ondanks de hoge investering is het aankooprisico beperkt, aldus het college. Als het Zwaaikomproject - en daarmee de verhuizing van Struijk - niet doorgaat, kan de gemeente het terrein bijna onmiddellijk aan andere ondernemers kwijt.

Betrekken terrein gemeentewerf

Het college wil verder van de commissie weten hoe het aankijkt tegen de suggestie ook de terreinen ten noorden van de Kanaalstraat (gemeentewerf, milieustraat en De Vos-terrein) bij de planontwikkeling te betrekken. Tot op heden is dit gebied steeds buiten het project gehouden. Het provinciebestuur heeft, bij monde van gedeputeerde Van Harten, echter sterk aangedrongen op het uitbreiden van het plangebied met deze terreinen. De gemeente Oosterhout zou daarvoor eventueel extra subsidie kunnen ontvangen.

Het betrekken van dit gebied bij De Zwaaikom heeft een aantal voordelen. Het leidt tot een nog lager geluidsniveau in de nieuwe woonwijk omdat het vrachtverkeer via een nieuw aan te leggen industrieweg kan worden afgewikkeld. Ook de milieustraat kan dan via deze weg bereikt worden. Het biedt bovendien de mogelijkheid de glasrecycling onder te brengen in een van de loodsen van De Vos, wat ook leidt tot vermindering van geluidsoverlast.

Binnen het project "Stad en Milieu" past daarnaast heel goed de mogelijkheid warmte-energie te gaan winnen uit de asfaltplaat die de vervuilde grond van De Vos moet afdekken. Hiermee zouden 250 woningen van warmte voorzien kunnen worden.

Het feit dat de gemeente de beschikking krijgt over terreinen langs het kanaal en de Kanaalstraat houdt in dat daar een face-lift mogelijk is. Door de aankoop van het terrein van De Vos zou de gemeente bovendien de uitbreidingsbehoeften van de gemeentewerf en milieustraat op termijn veilig stellen.

Voor de uitwerking van dit onderdeel van het plan is het wel nodig dat de gemeente het terrein van De Vos verwerft. De aankoopoptie voor dit terrein vervalt eind dit jaar. Over de eventuele aankoop van het terrein van De Vos zullen b. en w. een aparte nota naar de raad sturen.

Aansluiting op Wilhelminalaan

Tenslotte wil het college de mening van de commissie weten over de suggestie bij het project te betrekken het gebied bij de Wilhelminalaan tegenover de nieuwe ontsluiting van het noordelijk kanaaleiland (vlakbij de sluis). Hier zou, zo is althans de suggestie van de projectgroep Zwaaikom, een smalle torenflat moeten komen, die de hoofdingang naar zowel het noordelijk- als het zuidelijk kanaaleiland kan markeren.

De commissie Ruimtelijke Ordening en de commissie Volkshuisvesting bespreken in een gezamenlijke vergadering van 30 november onder andere de aankoop van het vervangend industrieterrein voor Struijk en het gebiedsdeel bij de Wilhelminalaan. Op 13 januari komt in een tweede ronde aan de orde het concept-raadsvoorstel en de inspraakreacties. In de raadsvergadering van 1 februari zal de gemeenteraad dan moeten uitspreken of de plannen voor de Zwaaikom verder ontwikkeld moeten worden.

Oosterhout, 25 november 1999

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie