Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verslag vergadering financien en onderwijs Enkhuizen

Datum nieuwsfeit: 25-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Enkhuizen

Verslag van de openbare vergadering van de raadscommissie financiën en onderwijs, gehouden in het stadhuis van Enkhuizen op 25 november 1999, aanvang 20.00 uur.

Aanwezig: voorzitter,
plv.secretaris,
leden:

mevrouw mr. P.C. de Munnik-Blank
de heer J.W.Th.M. Slagter
de heer C.H. Boland (D66)|
de heer N. Dol (VL / GL)
de heer Th. de Geus (RPF / SGP)
de heer F.C. Jans (EB)
mevrouw M.E. Oosters - van der Poel (VVD)
de heer D. Wiersma (CDA)

Voorts aanwezig:

Mevrouw Rothe
mevrouw J.A. van Rouwendal - van Die, notuliste de heer H.P.F. Bode (PvdA)

Afwezig met kennisgeving:

de heer J. Hart (vervangen door de heer Jans)
de heer W.M. Rieuwerts (vervangen door de heer Dol) de heer L. Tiesinga (vervangen door de heer Slagter)

Spreekrecht:

De heer Roosendaal spreekt in op agendapunt 11. Met de eigenaren van de bootjes die verplaatst zijn van de Oosterhaven was afgesproken dat zij bij de verhoging van de liggelden zouden worden ontzien. De tarieven gaan echter met 20 à 25 % omhoog. Omdat kleine steigertjes niet mogelijk waren, zijn zij gedwongen van grote boxen gebruik te maken. Hij pleit voor een aangepaste prijs. De heer De Geus brengt naar voren dat over meters water wordt betaald.

De voorzitter antwoordt dat dit een aparte regeling is die in de commissie ABEZ is behandeld. Bij de heer Ruiter kan naar de regeling worden geïnformeerd. De commissies adviseren, in de fracties wordt overlegd en in de raad wordt een beslissing genomen.

Een tweede inspreker wilde over hetzelfde onderwerp inspreken en dankt voor de aandacht.

De heer Schering is een oud-dijkligger en spreekt in op agendapunten 4 en 5. Hij vraagt waarom de Compagnieshaven wordt verkocht. De havengelden lopen uit de hand, waardoor de inkomsten dalen en passanten wegblijven. Met het verbeteren van de voorzieningen wordt een achterstand ingelopen. Hij vindt dat men met de bruine vloot op de goede weg is. Hij vraagt wanneer de Oosterhaven wordt opgeleverd en informeert naar de afspraken over de beveiliging.

De heer N. van der Stal spreekt in op agendapunten 9 en 12. Namens de bewoners van Kuipersdijk 18 t/m 32 brengt hij naar voren dat zij onrecht voelen bij de verkoop van deze grond omdat het hun destijds is geweigerd. De voorzitter antwoordt dat hier alleen over de grondprijs wordt gesproken.


1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. Zij deelt mede dat de vaste notuliste vanavond wordt vervangen omdat zij is bevallen van een dochter. De commissie wenst haar het beste toe en feliciteert haar van harte.

2. Verslag van de vergadering van 21 oktober 1999 Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Ingekomen stukken en mededelingen

a. Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) De heer Wiersma vraagt of het aanvullende stuk van SNV hierop betrekking heeft. De heer Slagter antwoordt dat Enkhuizen sinds 1995 deelneemt aan het Stimuleringsfonds. Het bedrag werd aanvankelijk door het Bouwfonds verdubbeld. Nu wordt nog 50% toegevoegd. Hiervoor is 1999 het laatste jaar. Wel blijft de regeling bestaan. Het ISV staat hier los van. Enkhuizen verliest zijn rechtstreekse status en moet een beroep doen op de provincie. Deze stort ook zodat het volume toeneemt. De aandelen van het Bouwfonds zijn nog niet verkocht. De gemeente moet hiervoor uiterlijk in januari een besluit nemen. Daarbij volgt een voorstel wat met de meeropbrengst zal worden gedaan. Als het voor stedelijke vernieuwing wordt aangewend, kan aan een revolving fund worden gedacht.
Mevrouw Oosters vindt het een duidelijk stuk en vraagt zich af wat de meerwaarde is van een bureau. De VVD is hier geen voorstander van. De heer Dol sluit zich hierbij aan. Het gaat om een bijzonder groot bedrag en hij hoopt dat het geregeld en binnengehaald wordt. b. Begroting 2000, overzicht vervroegde afschrijvingen t.l.v. de algemene reserve
De heer Jans merkt op dat dit voortkomt uit de begroting 2000, waar hij tegengestemd heeft. Het is een oplossing voor de korte termijn, op de lange termijn mist men rente. De heer De Geus sluit zich hierbij aan. De heer Wiersma vraagt of het gaat om restbedragen. De heer Slagter bevestigt dit. De totale vrijval is 3 ton. Er is gekeken welke posten hiervoor het best geschikt waren, m.n. immateriële activa waar geen fysieke investering tegenover staat.
c. Stimulering verlichting in de havens gedurende de wintermaanden De heer Jans stelt voor de verlichting alleen van vrijdag tot maandag te laten branden. De overige commissieleden vinden de verlichting gedurende de hele week een goede zaak. De heer Wiersma vraagt uitleg over hoe dit budgetneutraal kan. De heer Slagter legt uit dat in de tarieven die de gemeente berekent de vaste kosten zijn versleuteld. Doordat deze vaste kosten niet toenemen, kan budgetneutraal worden gewerkt.
d. Verzoek van de Stichting Woonzorg Nederland tot 50% achterborgstelling voor de herfinanciering van het complex Herfstzon met bijbehorend dienstencentrum ad f 3.152.000,-- De commissie neemt hiervan kennis.
e. Notitie naar aanleiding van vraag in de raadsvergadering van 8 november 1999: 50 of 80 km op randweg

De heer Boland vindt het een rare zaak dat tussen twee kruispunten plots 80 km gereden mag worden en zal hierop terug komen. De voorzitter wacht een voorstel van D66 af.

Mededeling

De voorzitter deelt mede dat na de openbare vergadering een besloten gedeelte zal volgen, waarvan zij het onderwerp nu niet bekend wenst te maken.

Statutenwijziging en grondverkoop Stichting Jachthaven Enkhuizen

De heren Wiersma, Jans, de Geus en Dol vragen wat Enkhuizen voor voordeel heeft bij het verstrekken van een lening tegen 5%. EB blijft tegen de verkoop. De heer Slagter licht toe dat, zoals vermeld in de VNG ledenbrief, onder bankieren wordt verstaan het aantrekken en uitzetten van geld met winstbejag als oogmerk. Bij de aandelen Bouwfonds wordt de opbrengst gespreid betaald. In dit geval wordt ingestemd met een latere betaling met als zekerheid de hypotheek op het volledige bezit van Stichting Jachthaven, hetgeen meer is dan wat nu verkocht wordt. Doordat de rente 1 à 1½ % lager ligt dan bij een bank, kon tegen een hogere verkoopsom worden verkocht. Als het aankoopbedrag door Enkhuizen uitgezet had moeten worden, zou dit minder opbrengen dan bij lenen. Bij de verkoop van de CAI, het gemeentelijk woningbedrijf en straks de aandelen Bouwfonds wordt dezelfde constructie gebruikt. De hypotheek wordt kosten koper afgesloten. Het onderhandelingsresultaat moet als totaal worden gezien. De heer Jans merkt op dat bij uitzetten van kapitaal niet altijd onder de 5% wordt gebleven. De heer Slagter zegt dat dit klopt, maar wel over het algemeen.

De heer Wiersma vraagt of het geld voor geldkasleningen gebruikt had kunnen worden of dat er mogelijk geen lening voor de Gependam hoefde worden afgesloten. De heer Slagter antwoordt dat de kasgeldlening beneden de 5% ligt en dat voor de Gependam tegen 5,59% wordt geleend, maar dit is voor 40 jaar. De heer De Geus brengt in herinnering dat er taxaties ten grondslag liggen aan de verkoop. De heer Slagter heeft zijn laatste twijfels weggehaald. De voorzitter vraagt met opmerkingen niet te wachten tot de raadsvergadering. De heren Boland en Dol onthouden zich van stemming daar zij bestuurslid zijn. EB is tegen de verkoop, de anderen adviseren positief.

Vaststellen belastingverordening 2000

De heer Wiersma vraagt waarom was afgesproken dat de begrafenistarieven niet omhoog zouden gaan. De heer Slagter antwoordt dat 6 à 7 jaar geleden de tarieven meer dan trendmatig zijn verhoogd. In 1997 is een uitgebreid bedrijfsplan gemaakt. Dit is minimaal kostendekkend, daarom worden de tarieven niet verhoogd, ook niet trendmatig. Momenteel wordt het bedrijfsplan opnieuw tegen het licht gehouden. In februari of maart zal het in de commissies ABEZ en Financiën en Onderwijs worden behandeld.

Subsidie Stichting Kinderopvang Harlekijn inzake buitenschoolse opvang

Mevrouw Oosters is er niet voor uit eigen middelen te financieren en vindt het geen nette berekening. De heer Slagter zal het intern bekijken; bij aanpassingen komt er een aangepast voorstel. De heer De Geus is het met mevrouw Oosters eens. De bedoeling is om alleen geld van de rijksoverheid door te sluizen.

Eindoverdracht bestuur openbaar onderwijs

Mevrouw Rothe geeft een toelichting op de eindoverdracht.

De commissie stemt in met het voorstel.

Financiële overdracht bestuur openbaar basisonderwijs

De voorzitter merkt op dat ook met de overdrachtscommissie overeenstemming is bereikt.

De commissie stemt in met het voorstel.

Verkoop grond achter woning Westerstraat 126

De heer Jans heeft geen problemen met de verkoop, maar kan zich indenken wat de inspreker naar voren heeft gebracht. De heer De Geus vraagt of f200 per m² de duurste prijs is. De voorzitter antwoordt dat de prijs afhangt van de oppervlakte, de ligging en het aantal gegadigden. Bij EZ kan hiernaar worden geïnformeerd.

De commissie stemt in met het voorstel.

Aanpassing verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Enkhuizen

De heer Boland vraagt of de verordening van de VNG is aangepast. Mevrouw Rothe antwoordt dat een model is gebruikt en ingevuld.

Verordening Liggelden Enkhuizen 2000

De heren De Geus en Jans behouden fractieberaad voor. De heer Wiersma verzoekt het speciale arrangement met de dijkliggers ter inzage te leggen. De voorzitter zegt dit toe.

Verkoop grond achter woning Westerstraat 124

De commissie stemt in met het voorstel.

Verkoop grond naast woning Wulpenlaan 26

De commissie stemt in met het voorstel.

Overzicht onvoorziene uitgaven en nieuw beleid

De commissie stemt in met het voorstel.

Toelichting op kosten en dekking project Meeuwenlaan

De heer Slagter licht toe dat tijdens de begrotingsvergadering is toegezegd de financiële aspecten in deze commissie te bespreken. Medio mei is een stuk met de globale kosten en opbrengsten gepresenteerd. Uit de reserve zou twee miljoen komen ter afdekking van de onrendabele top. Dit is nodig om het gebouw geschikt te maken voor zijn toekomstige functies. Een echte raming zal worden gemaakt op basis van o.a. de ARBO-eisen. Het is niet de bedoeling dat de vrijkomende locaties leeg blijven staan. De opbrengst hiervan komt ten goede aan de Meeuwenlaan. Afgelopen maandag is in de commissie WRO gesproken over de locatie Boschschool. Een raming van de opbrengst is pas mogelijk als een keus is gemaakt of men hier alleen woningbouw, woningbouw met kantoren of met winkels wil verwezenlijken. De heer Wiersma vraagt zich af of het bedrag van 8 miljoen dat nodig is voor het beoogde gebruik wel goed is besteed en of niet beter een geheelnieuw winkelcentrum kan worden gebouwd. De voorzitter adviseert dit plan op papier te zetten voor de commissie WRO.

De heer Boland herinnert aan een vergadering in het 'Wapen van Enkhuizen' waarin dit alternatieve plan ook is besproken en niet haalbaar werd geacht.

Toelichting op toerekening van apparaatskosten

De heer Slagter geeft een toelichting. Over de wijze waarop de apparaatskosten worden verdeeld is altijd discussie mogelijk. Daar tijdschrijven niet wordt uitgevoerd, wordt op basis van ervaring het aantal uur per project bepaald. Inzicht in de kosten wordt gebruikt om te kijken hoe dit zich verhoudt met de markt. Voor de begroting 2000 is de verdeling verder verfijnd. Er is een splitsing gemaakt tussen gemeentetaken en operationele taken, zoals wijk- en inspraakavonden, omdat dit overheidstaken zijn. De kosten van huisvesting worden toegekend aan de producten zodat het stadhuis niet wordt doorberekend aan haven, camping of begraafplaats. De salariskosten zijn duidelijk, wat daarboven komt roept vragen op. Bij gebruik van tijdschrijven zou en echte verfijning kunnen worden gemaakt.

De heer De Geus vindt verfijning een goede zaak. Het is nodig om te kunnen bepalen wanneer het havengebeuren kostendekkend is. De heer Jans vraagt of de overheadkosten ter inzage gelegd kunnen worden. De heer Slagter verwijst hem naar het schema en de verdeling in bijlage
9. Op pag. 224 staat hoe de berekening is uitgevoerd. De heer Wiersma vraagt zich af of tijdschrijven bij gemeentes gebruikelijk is. Het lijkt hem de moeite waard om de schatting door een stagiaire te laten verifiëren. Als de Witte Duif, de begraafplaats en de camping verzelfstandigd worden, is men van de apparaatskosten af. Hij stelt voor de kosten die men altijd heeft apart te houden en de rest te versleutelen om een meer reëel beeld te krijgen. Hij vindt het jammer dat niets is gedaan met de VBA; vergelijking met andere gemeentes geeft wat houvast. De heer De Geus denkt dat mensen het prettig vinden om te zien dat het goed gaat met hun tak.

Rondvraag

De heer Jans had verwacht dat voorstel 115, de opwaardering Westerstraat tussen Prinsenstraat en Bagijnenstraat, ook hier zou worden behandeld. De David Vlugstraat is niet geschikt om meer verkeer te verwerken. De voorzitter antwoordt dat om versplintering te voorkomen het voorstel in zijn geheel in de commissie OWSV is behandeld.

De heer Dol verwacht dat een antwoord op de brief van de gezamenlijke basisscholen over het achterstandenbeleid zal worden behandeld. Hij vindt het jammer dat de directies ermee zijn gestopt. De heer Wiersma denkt dat de motivatie is verdwenen doordat de subsidie is gestopt en doordat de scholen hebben geen antwoord ontvangen op hun vragen van 6 juli. De heer Dol vindt dat de scholen ook een eigen verantwoordelijkheid hebben. De voorzitter antwoordt dat het in december op de agenda zal worden geplaatst.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.20 uur.

J.W.Th.M. Slagter, plv.secretaris.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie