Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeentenieuws Baarn

Datum nieuwsfeit: 25-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Baarn

Het gemeentenieuws van woensdag 24 en donderdag 25 november 1999

De herfst doet ook heel wat stof opwaaien

Veel tuinbezitters werken er hard aan. De tuin moet bladervrij de winter in. In het mooie groene Baarn is dat een hele klus! Veel prachtige bomen, dus ook veel vallend blad in het herfstseizoen. Maar waarom al die bladeren verwijderen?

De boodschap hierachter is een paar weken geleden al aan de orde geweest. In het artikel "Laat dat blad toch lekker liggen", heeft mevrouw De Weerd van de Gemeente Baarn verteld hoe we eigenlijk met de herfstbladeren zouden moeten omgaan. Het is zonde om al dat kostbare blad zomaar "weg te blazen" en op te ruimen. U verwijdert met de bladeren de waardevolle aanvulling van organische stoffen voor plant, mens en dier in de natuurlijke kringloop.
Het is echt zonde om al het blad weg te halen waar het zou kunnen blijven liggen en er turfmolm /strooisel voor in de plaats te gooien. Steeds meer waardevolle turf- en veengebieden worden afgegraven en verdwijnen terwijl het gebruik van turf zelfs is af te raden omdat het de grond afsluit bij veel regen.

Geluidsoverlast
Als we dan gaan kijken naar de manier waarop we deze bladeren verwijderen, dient het volgende probleem zich aan. De bladblazers. Bijna iedere dag is wel het geluid van bladblazers waarneembaar en steeds meer mensen storen zich aan het lawaai dat dit met zich meebrengt. Ook de Gemeente Baarn maakt gebruik van zulke apparaten. Is het echt nodig om zo vaak gebruik te maken van deze herriemakers? De gemeente vindt van niet en zal ook in dit opzicht de hand in eigen boezem steken.
Als u toch gebruik maakt of laat maken van een bladblazer, doe het dan op een tijdstip dat weinig mensen er hinder van ondervinden en maak er zo effectief mogelijk gebruik van. In veel gevallen kan men namelijk beter een hark gebruiken. Blad dat erg nat of nog bevroren is laat zich slecht wegblazen; u bent er langer mee bezig, wat meer tijd en dus ook meer geld kost. De ergernis is dan ook groter.

Uiteraard moet er wel blad geruimd worden. Van de wegen, paden en goten moet het gevallen blad geruimd worden om gevaarlijke situaties te voorkomen en verstoppingen van putten en riool tegen te gaan. Om een indruk te geven van de hoeveelheden waarover we praten, de gemeente voert jaarlijks ca. 1000 m³ (kubieke meter) bladafval af dat gecomposteerd wordt.

Kortom, bezint voor ge aan het bladruimen begint!


-----------------------------------------

Het wordt stil in Baarn

Veel horecabedrijven houden zich aan de geluidseisen. Sinds dit jaar wordt regelmatig in de avond- en nachtelijke uren gecontroleerd of alle horecabedrijven zich netjes aan de geluidseisen houden. Deze eisen zijn in de milieuwetgeving voorgeschreven.

Tijdens eerdere controles dit jaar werden bij diverse horecabedrijven overtredingen geconstateerd. Bij de laatste controleronde van enkele weken geleden zijn slechts drie overtredingen vastgesteld. In het eerste geval ging het om een horecabedrijf, dat dit jaar al enige malen in overtreding is geweest. Daarvoor moet het bedrijf dwangsommen aan de gemeente betalen. De twee andere overtredingen betreffen cafés in het centrum van Baarn, waar de luchtbehandelinginstallaties teveel geluid veroorzaken. Ook deze horecaondernemers zijn hiervan inmiddels op de hoogte gesteld. Eén daarvan heeft een aanzegging voor de dwangsom ontvangen en de ander heeft een dwangsombesluit gehad. Het ene bedrijf heeft het probleem inmiddels opgelost en het andere bedrijf werkt aan een oplossing.
Andere horecaondernemers hebben in de afgelopen maanden het nodige gedaan om het muziekgeluid naar buiten toe te verminderen. Ondanks deze positieve signalen zullen de controles de komende tijd worden voortgezet.


--------------------------------

DE WEEKAGENDA

De eerstvolgende avondopenstelling van de afdeling Burgerzaken is op woensdag 1 december van 18.00 tot 19.30 uur. U kunt terecht voor het afhalen van paspoorten, rijbewijzen, ID-kaarten en uittreksels uit het Basisregister.

Huisvuil

Deze lopende week worden in de oneven genummerde wijken de groene containers geleegd en in de even genummerde wijken de grijze containers. In de week van 29 november tot en met 3 december worden in de oneven genummerde wijken de grijze containers geleegd en in de even genummerde wijken de groene containers.

Muizen en ratten
Als u overlast heeft van muizen of ratten kunt u de gemeente bellen,

tel. 54 81 655 (tussen 08.00 en 09.00 en tussen 13.00 en 14.00 uur)

Scheidingsstation
Het scheidingsstation aan de Drakenburgerweg is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 08.15 tot 11.45 uur en van 13.00 tot 16.45 uur. Op zaterdag is het station geopend van 08.30 tot 13.30 uur. Dus op maandag gesloten!

BURGERLIJKE STAND

GEBOORTEN

Félize Josephine, dv J Hartog en PJ van Veen
Cheyenne Kayleigh, dv RPM Evers en AM van Kesteren Nina, dv WW van de Groep en JA Korlaar
Koen Evert, zv L ter Haar en FPM Brouwer
Cheyenne, dv F Broerze en AR Brouwer
Sabine Kim, dv E Kalee en R Spoor
Anno Soran Mohammed Rasheed, dv Soran Mohammed Rasheed Hama en Banaz Muhamad Amin
Thomas Sipko, zv SLF de Ruiter en J Toorman

AANGIFTE PARTNERSCHAPSREGISTRATIE


-

AANGIFTE HUWELIJK


-

HUWELIJK


-

WEGWERKZAAMHEDEN


30 km maatregelen in noordrand en centrum
Op verschillende plaatsen in het gebied tussen de Drakenburgerweg, Eemnesserweg, Leestraat en Eemweg worden kleine aanpassingen aan het straatwerk verricht om de invoering van een maximumsnelheid van 30 km/h mogelijk te maken.

Met name zullen er in week 47 en 48 werkzaamheden worden uitgevoerd op de kruisingen Berkenweg/Dalweg en J.F. Kennedylaan/Prof. Krabbelaan.

Eemnesserweg/Diepenbrocklaan
Deze week zal op de Eemnesserweg, de kruising met de Diepenbrocklaan worden gereconstrueerd.

Op verschillende plaatsen kunnen, kortdurend, door de Nutsbedrijven werkzaamheden worden uitgevoerd.

Openbare straatverlichting
Wanneer u als inwoner merkt dat een bepaalde lichtmast niet brandt, of een gehele straat donker blijft, dan kunt u deze storing onder vermelding van het nummer dat op de lichtmast staat zelf melden aan de REMU. Het algemene storingsnummer tijdens kantooruren is: 035-6094496. Het storingsnummer 035-6025065 is 24 uur per dag te bereiken. Tijdens kantooruren mag de melding ook via het gemeentehuis worden gedaan.

COLLECTEN

In de weken van 21 tot en met 27 november en van 28 november tot en met 4 december zullen er geen collecten worden gehouden waarvoor door het college van burgemeester en wethouders vergunning is verleend.

BOUWEN AAN BAARN

Burgemeester en wethouders van Baarn maken bekend dat

Ingekomen kapaanvragen liggen ter inzage in het Gemeentehuis. Belanghebbenden kunnen hun zienswijze schriftelijk indienen tot vrijdag 17 december 1999 gericht aan het gemeentebestuur van Baarn.

De aanvragen liggen vanaf vrijdag 26 november 1999 ter inzage tijdens

openingstijden in het gemeentehuis (in de hal)

Berekening inhoud woningen landelijk gebied
In het bestemmingsplan "Landelijk Gebied 1992" van de gemeente Baarn worden regels geven met betrekking tot het bepalen van de inhoud van woningen. In deze berekening werd tot op heden de ondergrondse bebouwing zoals kelders niet betrokken.
Uit een aantal recente uitspraken van de bestuursrechter is echter gebleken dat ondergrondse bebouwing wel degelijk dient te worden meegerekend bij het bepalen van de inhoud van een woning. Dit houdt in dat de Baarnse rekenwijze niet juist is en daarom moet worden aangepast aan de uitspraken van de bestuursrechter; het meetellen van kelders bij het bepalen van de inhoud van een woning. In de commissie voor verkeer, economie, ruimtelijke ordening en financiën van 10 november 1999 is aan de hand van een notitie van burgemeester en wethouders hierover gesproken. Deze commissie is het eens met de conclusie dat bij de berekening van de inhoud van woningen in het buitengebied ook de ondergrondse bebouwing moet worden betrokken.
De betreffende notitie ligt voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis gedurende openingstijden (andere tijden op afspraak)

Aangezien het hier het bijstellen van een gemeentelijke handelwijze betreft, dient bekendmaking daarvan plaats te vinden gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht. Er is echter geen sprake van een besluit ingevolge de Algemene wet bestuursrecht waartegen bezwaar en/of beroep kan worden ingesteld.

Algemene wet bestuursrecht/invalidenparkeerplaats besloten hebben een invalidenparkeerplaats aan te leggen in de Troelstralaan nabij Zandvoortweg 110/3.

Het aanleggen van een invalidenparkeerplaats gebeurt door het aanbrengen van een vakmarkering en de plaatsing van een bord. Aan anderen is het dan niet meer toegestaan daar te parkeren.

Het besluit ligt ter inzage van 26 november 1999 tot en met 6 januari
2000 tijdens openingsuren in kamer B.22 van het gemeentehuis. .

Gedurende de ter inzage termijn kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht door belanghebbenden een bezwaarschrift tegen dit besluit ingediend worden bij het college van burgemeester en wethouders van Baarn. In geval van spoedeisende belangen, bestaat de mogelijkheid om -zodra het bezwaarschrift is ingediend- tevens een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de president van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht, sector bestuursrechtspraak, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Daarvoor is een griffierecht van ƒ 225,- verschuldigd.

Voor meer informatie kunt u bellen met tel.nr. 5481640.

Wet Milieubeheer
Zij op 12 november 1999 de onderstaande melding(en) op grond van artikel 8.41 Wet milieubeheer hebben ontvangen:

Gemeente Baarn
Stationsweg 18 te Baarn

Deze meldingen zijn voor het van toepassing worden van het Besluit riool- of poldergemalen milieubeheer.
Deze bestaande riool- of poldergemalen zijn opgesteld op de volgende locaties.

Baarnsche Dijk nabij nr 2, Bestevaerweg hoek Kortenaerlaan, Doormanlaan hoek Eemweg, Dotterbloemlaan nabij nr. 7, Eemweg nabij
102a, Florislaan nabij nr. 27, Geerenweg hoek Tolweg (2x), Grimmesteinseweg nabij nr. 2, Hilversumsestraatweg ter hoogte van het Bosbad, Koekoeksbloemlaan nabij nr. 9, Kloosterlaan nabij nr. 31, Koudelaan nabij nr. 16, Rutgers van Rozenburglaan nabij nr. 17, Van Heemstralaan nabij nr. 19, Zuidereind nabij nr. 1, nr. 2, nr. 5, nr.
6, nr. 10, nr. 11, nr. 13/15, nr. 19, nr. 21, nr. 23, nr. 25, nr. 27, nr. 29, nr. 31, nr. 33, nr. 35 (2x)
Zevenlindenweg (bungalowpark)

De meldingen kunnen tot twee weken na de datum van deze publicatie worden ingezien tijdens openingstijden op het gemeentehuis. Tegen betaling van de kosten kunnen kopieën van de stukken worden verkregen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met W.G. Stolp, tel.
5481653

Verleende kap en bouwvergunningen
De belangrijkste besluiten waartegen door belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) een bezwaarschrift kan worden ingediend, liggen ter inzage in het Gemeentehuis.

Eventuele bezwaren moeten schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Baarn, binnen zes weken nadat het betreffende besluit is bekendgemaakt. De datum van bekendmaking is vermeld onder de plaats waar het besluit wordt uitgevoerd. Voor de ontvankelijkheid van de bezwaren is het bij of krachtens de Awb bepaalde beslissend.
Als bij een bezwaar spoedeisende belangen gelden, kan -zodra het bezwaarschrift is ingediend- tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de president van de arrondissementsrechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, Postbus 13023,
3507 LA Utrecht. (Voor het in behandeling nemen van een verzoek om voorlopige voorziening brengt de rechtbank griffierecht in rekening.)

VERGADERINGEN GEMEENTE BAARN

Commissievergaderingen beginnen om 19.30 uur in het Gemeentehuis, ingang Laanstraat 1, te Baam.
Raadsvergaderingen beginnen om 20.00 uur in het Gemeentehuis, ingang Laanstraat 1.

December 1999

7. Commissie Soc. Zaken, Onderwijs en Welzijn
8. Commissie Verkeer, Economie, R.O. en Financiën
9. Commissie voor Volksh., Openbare werken, Milieu en Sport
13. Commissie ABZ

22. Gemeenteraadsvergadering

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...