Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeentenieuws Baarn

Datum nieuwsfeit: 25-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Baarn

Het gemeentenieuws van woensdag 24 en donderdag 25 november 1999

De herfst doet ook heel wat stof opwaaien

Veel tuinbezitters werken er hard aan. De tuin moet bladervrij de winter in. In het mooie groene Baarn is dat een hele klus! Veel prachtige bomen, dus ook veel vallend blad in het herfstseizoen. Maar waarom al die bladeren verwijderen?

De boodschap hierachter is een paar weken geleden al aan de orde geweest. In het artikel "Laat dat blad toch lekker liggen", heeft mevrouw De Weerd van de Gemeente Baarn verteld hoe we eigenlijk met de herfstbladeren zouden moeten omgaan. Het is zonde om al dat kostbare blad zomaar "weg te blazen" en op te ruimen. U verwijdert met de bladeren de waardevolle aanvulling van organische stoffen voor plant, mens en dier in de natuurlijke kringloop.
Het is echt zonde om al het blad weg te halen waar het zou kunnen blijven liggen en er turfmolm /strooisel voor in de plaats te gooien. Steeds meer waardevolle turf- en veengebieden worden afgegraven en verdwijnen terwijl het gebruik van turf zelfs is af te raden omdat het de grond afsluit bij veel regen.

Geluidsoverlast
Als we dan gaan kijken naar de manier waarop we deze bladeren verwijderen, dient het volgende probleem zich aan. De bladblazers. Bijna iedere dag is wel het geluid van bladblazers waarneembaar en steeds meer mensen storen zich aan het lawaai dat dit met zich meebrengt. Ook de Gemeente Baarn maakt gebruik van zulke apparaten. Is het echt nodig om zo vaak gebruik te maken van deze herriemakers? De gemeente vindt van niet en zal ook in dit opzicht de hand in eigen boezem steken.
Als u toch gebruik maakt of laat maken van een bladblazer, doe het dan op een tijdstip dat weinig mensen er hinder van ondervinden en maak er zo effectief mogelijk gebruik van. In veel gevallen kan men namelijk beter een hark gebruiken. Blad dat erg nat of nog bevroren is laat zich slecht wegblazen; u bent er langer mee bezig, wat meer tijd en dus ook meer geld kost. De ergernis is dan ook groter.

Uiteraard moet er wel blad geruimd worden. Van de wegen, paden en goten moet het gevallen blad geruimd worden om gevaarlijke situaties te voorkomen en verstoppingen van putten en riool tegen te gaan. Om een indruk te geven van de hoeveelheden waarover we praten, de gemeente voert jaarlijks ca. 1000 m³ (kubieke meter) bladafval af dat gecomposteerd wordt.

Kortom, bezint voor ge aan het bladruimen begint!


-----------------------------------------

Het wordt stil in Baarn

Veel horecabedrijven houden zich aan de geluidseisen. Sinds dit jaar wordt regelmatig in de avond- en nachtelijke uren gecontroleerd of alle horecabedrijven zich netjes aan de geluidseisen houden. Deze eisen zijn in de milieuwetgeving voorgeschreven.

Tijdens eerdere controles dit jaar werden bij diverse horecabedrijven overtredingen geconstateerd. Bij de laatste controleronde van enkele weken geleden zijn slechts drie overtredingen vastgesteld. In het eerste geval ging het om een horecabedrijf, dat dit jaar al enige malen in overtreding is geweest. Daarvoor moet het bedrijf dwangsommen aan de gemeente betalen. De twee andere overtredingen betreffen cafés in het centrum van Baarn, waar de luchtbehandelinginstallaties teveel geluid veroorzaken. Ook deze horecaondernemers zijn hiervan inmiddels op de hoogte gesteld. Eén daarvan heeft een aanzegging voor de dwangsom ontvangen en de ander heeft een dwangsombesluit gehad. Het ene bedrijf heeft het probleem inmiddels opgelost en het andere bedrijf werkt aan een oplossing.
Andere horecaondernemers hebben in de afgelopen maanden het nodige gedaan om het muziekgeluid naar buiten toe te verminderen. Ondanks deze positieve signalen zullen de controles de komende tijd worden voortgezet.


--------------------------------

DE WEEKAGENDA

De eerstvolgende avondopenstelling van de afdeling Burgerzaken is op woensdag 1 december van 18.00 tot 19.30 uur. U kunt terecht voor het afhalen van paspoorten, rijbewijzen, ID-kaarten en uittreksels uit het Basisregister.

Huisvuil

Deze lopende week worden in de oneven genummerde wijken de groene containers geleegd en in de even genummerde wijken de grijze containers. In de week van 29 november tot en met 3 december worden in de oneven genummerde wijken de grijze containers geleegd en in de even genummerde wijken de groene containers.

Muizen en ratten
Als u overlast heeft van muizen of ratten kunt u de gemeente bellen,

tel. 54 81 655 (tussen 08.00 en 09.00 en tussen 13.00 en 14.00 uur)

Scheidingsstation
Het scheidingsstation aan de Drakenburgerweg is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 08.15 tot 11.45 uur en van 13.00 tot 16.45 uur. Op zaterdag is het station geopend van 08.30 tot 13.30 uur. Dus op maandag gesloten!

BURGERLIJKE STAND

GEBOORTEN

Félize Josephine, dv J Hartog en PJ van Veen
Cheyenne Kayleigh, dv RPM Evers en AM van Kesteren Nina, dv WW van de Groep en JA Korlaar
Koen Evert, zv L ter Haar en FPM Brouwer
Cheyenne, dv F Broerze en AR Brouwer
Sabine Kim, dv E Kalee en R Spoor
Anno Soran Mohammed Rasheed, dv Soran Mohammed Rasheed Hama en Banaz Muhamad Amin
Thomas Sipko, zv SLF de Ruiter en J Toorman

AANGIFTE PARTNERSCHAPSREGISTRATIE


-

AANGIFTE HUWELIJK


-

HUWELIJK


-

WEGWERKZAAMHEDEN


30 km maatregelen in noordrand en centrum
Op verschillende plaatsen in het gebied tussen de Drakenburgerweg, Eemnesserweg, Leestraat en Eemweg worden kleine aanpassingen aan het straatwerk verricht om de invoering van een maximumsnelheid van 30 km/h mogelijk te maken.

Met name zullen er in week 47 en 48 werkzaamheden worden uitgevoerd op de kruisingen Berkenweg/Dalweg en J.F. Kennedylaan/Prof. Krabbelaan.

Eemnesserweg/Diepenbrocklaan
Deze week zal op de Eemnesserweg, de kruising met de Diepenbrocklaan worden gereconstrueerd.

Op verschillende plaatsen kunnen, kortdurend, door de Nutsbedrijven werkzaamheden worden uitgevoerd.

Openbare straatverlichting
Wanneer u als inwoner merkt dat een bepaalde lichtmast niet brandt, of een gehele straat donker blijft, dan kunt u deze storing onder vermelding van het nummer dat op de lichtmast staat zelf melden aan de REMU. Het algemene storingsnummer tijdens kantooruren is: 035-6094496. Het storingsnummer 035-6025065 is 24 uur per dag te bereiken. Tijdens kantooruren mag de melding ook via het gemeentehuis worden gedaan.

COLLECTEN

In de weken van 21 tot en met 27 november en van 28 november tot en met 4 december zullen er geen collecten worden gehouden waarvoor door het college van burgemeester en wethouders vergunning is verleend.

BOUWEN AAN BAARN

Burgemeester en wethouders van Baarn maken bekend dat

Ingekomen kapaanvragen liggen ter inzage in het Gemeentehuis. Belanghebbenden kunnen hun zienswijze schriftelijk indienen tot vrijdag 17 december 1999 gericht aan het gemeentebestuur van Baarn.

De aanvragen liggen vanaf vrijdag 26 november 1999 ter inzage tijdens

openingstijden in het gemeentehuis (in de hal)

Berekening inhoud woningen landelijk gebied
In het bestemmingsplan "Landelijk Gebied 1992" van de gemeente Baarn worden regels geven met betrekking tot het bepalen van de inhoud van woningen. In deze berekening werd tot op heden de ondergrondse bebouwing zoals kelders niet betrokken.
Uit een aantal recente uitspraken van de bestuursrechter is echter gebleken dat ondergrondse bebouwing wel degelijk dient te worden meegerekend bij het bepalen van de inhoud van een woning. Dit houdt in dat de Baarnse rekenwijze niet juist is en daarom moet worden aangepast aan de uitspraken van de bestuursrechter; het meetellen van kelders bij het bepalen van de inhoud van een woning. In de commissie voor verkeer, economie, ruimtelijke ordening en financiën van 10 november 1999 is aan de hand van een notitie van burgemeester en wethouders hierover gesproken. Deze commissie is het eens met de conclusie dat bij de berekening van de inhoud van woningen in het buitengebied ook de ondergrondse bebouwing moet worden betrokken.
De betreffende notitie ligt voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis gedurende openingstijden (andere tijden op afspraak)

Aangezien het hier het bijstellen van een gemeentelijke handelwijze betreft, dient bekendmaking daarvan plaats te vinden gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht. Er is echter geen sprake van een besluit ingevolge de Algemene wet bestuursrecht waartegen bezwaar en/of beroep kan worden ingesteld.

Algemene wet bestuursrecht/invalidenparkeerplaats besloten hebben een invalidenparkeerplaats aan te leggen in de Troelstralaan nabij Zandvoortweg 110/3.

Het aanleggen van een invalidenparkeerplaats gebeurt door het aanbrengen van een vakmarkering en de plaatsing van een bord. Aan anderen is het dan niet meer toegestaan daar te parkeren.

Het besluit ligt ter inzage van 26 november 1999 tot en met 6 januari
2000 tijdens openingsuren in kamer B.22 van het gemeentehuis. .

Gedurende de ter inzage termijn kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht door belanghebbenden een bezwaarschrift tegen dit besluit ingediend worden bij het college van burgemeester en wethouders van Baarn. In geval van spoedeisende belangen, bestaat de mogelijkheid om -zodra het bezwaarschrift is ingediend- tevens een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de president van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht, sector bestuursrechtspraak, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Daarvoor is een griffierecht van ƒ 225,- verschuldigd.

Voor meer informatie kunt u bellen met tel.nr. 5481640.

Wet Milieubeheer
Zij op 12 november 1999 de onderstaande melding(en) op grond van artikel 8.41 Wet milieubeheer hebben ontvangen:

Gemeente Baarn
Stationsweg 18 te Baarn

Deze meldingen zijn voor het van toepassing worden van het Besluit riool- of poldergemalen milieubeheer.
Deze bestaande riool- of poldergemalen zijn opgesteld op de volgende locaties.

Baarnsche Dijk nabij nr 2, Bestevaerweg hoek Kortenaerlaan, Doormanlaan hoek Eemweg, Dotterbloemlaan nabij nr. 7, Eemweg nabij
102a, Florislaan nabij nr. 27, Geerenweg hoek Tolweg (2x), Grimmesteinseweg nabij nr. 2, Hilversumsestraatweg ter hoogte van het Bosbad, Koekoeksbloemlaan nabij nr. 9, Kloosterlaan nabij nr. 31, Koudelaan nabij nr. 16, Rutgers van Rozenburglaan nabij nr. 17, Van Heemstralaan nabij nr. 19, Zuidereind nabij nr. 1, nr. 2, nr. 5, nr.
6, nr. 10, nr. 11, nr. 13/15, nr. 19, nr. 21, nr. 23, nr. 25, nr. 27, nr. 29, nr. 31, nr. 33, nr. 35 (2x)
Zevenlindenweg (bungalowpark)

De meldingen kunnen tot twee weken na de datum van deze publicatie worden ingezien tijdens openingstijden op het gemeentehuis. Tegen betaling van de kosten kunnen kopieën van de stukken worden verkregen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met W.G. Stolp, tel.
5481653

Verleende kap en bouwvergunningen
De belangrijkste besluiten waartegen door belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) een bezwaarschrift kan worden ingediend, liggen ter inzage in het Gemeentehuis.

Eventuele bezwaren moeten schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Baarn, binnen zes weken nadat het betreffende besluit is bekendgemaakt. De datum van bekendmaking is vermeld onder de plaats waar het besluit wordt uitgevoerd. Voor de ontvankelijkheid van de bezwaren is het bij of krachtens de Awb bepaalde beslissend.
Als bij een bezwaar spoedeisende belangen gelden, kan -zodra het bezwaarschrift is ingediend- tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de president van de arrondissementsrechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, Postbus 13023,
3507 LA Utrecht. (Voor het in behandeling nemen van een verzoek om voorlopige voorziening brengt de rechtbank griffierecht in rekening.)

VERGADERINGEN GEMEENTE BAARN

Commissievergaderingen beginnen om 19.30 uur in het Gemeentehuis, ingang Laanstraat 1, te Baam.
Raadsvergaderingen beginnen om 20.00 uur in het Gemeentehuis, ingang Laanstraat 1.

December 1999

7. Commissie Soc. Zaken, Onderwijs en Welzijn
8. Commissie Verkeer, Economie, R.O. en Financiën
9. Commissie voor Volksh., Openbare werken, Milieu en Sport
13. Commissie ABZ

22. Gemeenteraadsvergadering

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie