Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Zitting Raad Begroting Europese Unie

Datum nieuwsfeit: 25-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

2223. Raad - BEGROTING
Go Back INDEX
Press Release: Brussels (25-11-1999) - Press: 374 - Nr: 13293/99
_________________________________________________________________

13293/99 (Presse 374)

PERSMEDEDELING

Onderwerp :

2223e zitting van de Raad


- BEGROTING -

Brussel, 25/26 november 1999

Voorzitter :

mevrouw Suvi-Anne SIIMES

Minister van Financiën van Finland

INHOUD

DEELNEMERS

*

BESPROKEN PUNTEN

VOORTZETTING VAN DE BEGROTINGSPROCEDURE

*


-
ONTMOETING MET HET EUROPEES PARLEMENT *

-

*
TWEEDE LEZING VAN DE BEGROTING DOOR DE RAAD
*

ZONDER DEBAT AANGENOMEN PUNTEN

*

ECOFIN

*

* Accijnzen op minerale oliën *

MILIEU

*

* Verdrag van Bern inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijk milieu in Europa *

* Afvalverbranding *


_________________

Voor meer informatie: tel. 285.84.15 of 285.63.19

DEELNEMERS

De regeringen van de lidstaten en de Europese Commissie waren als volgt vertegenwoordigd:

België

de heer Johan VANDE LANOTTE

Vice-Eerste Minister en Minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie

Denemarken:

de heer Gunnar ORTMANN

Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken

Duitsland:

de heer Caio KOCH-WESER

Staatssecretaris van Financiën

Griekenland:

de heer Nikolaos CHRISTODOULAKIS

Staatssecretaris van Financiën

Spanje:

de heer José FOLGADO BLANCO

Staatssecretaris voor Begroting en Overheidsbestedingen

Frankrijk:

de heer Pierre VIMONT

Ambassadeur, Permanent Vertegenwoordiger

Ierland:

de heer Martin CULLEN

Onderminister van Financiën

Italië:

de heer Natale d'AMICO

Staatssecretaris van de Schatkist, van Begroting en van Economische Planning

Luxemburg:

de heer Nicolas SCHMIT

Ambassadeur, Permanent Vertegenwoordiger

Nederland:

de heer Dick BENSCHOP

Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken

Oostenrijk:

de heer Wolfgang RUTTENSTORFER

Staatssecretaris van Financiën

Portugal:

de heer Fernando PACHECO

Staatssecretaris van Begroting

Finland:

mevrouw Suvi-Anne SIIMES

Minister van Financiën

Zweden:

de heer Peter LAGERBLAD

Staatssecretaris van Financiën

Verenigd Koninkrijk:

mevrouw Melanie JOHNSON

Economisch Secretaris van de Schatkist


* * *

Commissie:

mevrouw Michaele SCHREYER

Lid

VOORTZETTING VAN DE BEGROTINGSPROCEDURE


-
ONTMOETING MET HET EUROPEES PARLEMENT

Met het oog op de tweede lezing van de ontwerp-begroting 2000 heeft de Raad een ontmoeting gehouden met een delegatie van het Europees Parlement onder leiding van de heer Terry WYNN, voorzitter van de Begrotingscommissie, en bestaande uit:


- de heer Jean-Louis BOURLANGES en de heer Kyösti Tapio VIRRANKOSKI, rapporteurs voor de begroting 2000;

- de heer Reimer BÖGE, mevrouw Kathalijne BUITENWEG, de heer Joan COLOM I NAVAL, mevrouw Barbara DÜHRKOP DÜHRKOP, de heer James ELLES, de heer Salvador GARRIGA POLLEDO, de heer Willi GÖRLACH, mevrouw Jutta HAUG, de heer Bartho PRONK, mevrouw Diemut THEATO, de heer Ralf WALTER, de heer Francis WURTZ, leden van de Begrotingscommissie.

De besprekingen waren tijdens deze ontmoeting toegespitst op de financiële behoeften voor de wederopbouw van Kosovo.

De Raad had in de eerste lezing in juli jongstleden in totaal 500 miljoen euro voor de wederopbouw van Kosovo in het jaar 2000 bestemd. Het Parlement heeft in oktober voorgesteld de aan het Interinstitutioneel Akkoord van 6 mei 1999 gehechte financiële vooruitzichten te herzien.

Aan het eind van de besprekingen reikte de Raad het Parlement mogelijke elementen voor een akkoord over deze kwestie aan, waaronder met name gebruikmaking van het flexibiliteitsinstrument. ( 1)

De delegatie van het Europees Parlement nam nota van deze aanpak en zegde toe hem in de loop van de volgende week aan de Begrotingscommissie van het Parlement te zullen voorleggen, teneinde er een gedetailleerde bespreking aan te wijden. Mocht deze commissie geen overeenstemming kunnen bereiken over de door de Raad aangereikte elementen, dan zal het Parlement de procedure van artikel 272 toepassen (vaststelling van het maximumpercentage van de stijging voor niet-verplichte uitgaven).


-
TWEEDE LEZING VAN DE BEGROTING DOOR DE RAAD

Na de ontmoeting met de delegatie van het Europees Parlement heeft de Raad de tweede lezing van de ontwerp-begroting voor het jaar 2000 gehouden, en daarbij besluiten genomen over alle voorgestelde wijzigingen en de door het Europees Parlement in eerste lezing aangenomen amendementen. De Raad heeft tevens nota van wijzigingen nr. 2 op de ontwerp-begroting voor hetzelfde begrotingsjaar opgesteld, naar aanleiding van nota van wijzigingen nr. 4 van de Commissie op het voorontwerp van begroting betreffende met name de landbouw, Kosovo en OLAF.

Na de tweede lezing van de Raad (met inbegrip van nota van wijzingen nr. 2) zien de totale uitgaven er als volgt uit:

Kredieten voor vastleggingen (vk) 92.510,69

Kredieten voor betalingen (bk) 87.900,65

(waarvan:
verplichte uitgaven vk 38.703,05
bk 38.787,88
niet-verplichte uitgaven vk 53.807,64
bk 49.112,77)
Voor de gedetailleerde tabellen, zie de bijlage.

In vergelijking met de begroting voor 1999 betekenen deze cijfers een toename met 2,7% van de kredieten voor betalingen en een verlaging met 4,5% van de kredieten voor vastleggingen. De betalingskredieten bedragen in totaal 1,09% van het BNP van de Gemeenschap.

Met betrekking tot de financiering van de wederopbouw van Kosovo binnen rubriek 4 (extern beleid) van de financiële vooruitzichten is de Raad overeengekomen dat de 360 miljoen euro die in 2000 ter beschikking moet worden gesteld, als volgt moet worden gefinancierd:


- 140 miljoen euro: 30 miljoen over te dragen van de OBNOVA-kredieten voor 1999, 50 miljoen uit hoofde van humanitaire hulp (waarvan 30 miljoen eveneens van 1999 zal worden overgedragen) en 60 miljoen uit de OBNOVA-kredieten die voor 2000 beschikbaar zijn;
- 180 miljoen euro via herschikking binnen rubriek 4, zoals voorgesteld door de Commissie in haar nota van wijzigingen;
- 40 miljoen euro via een forfaitaire verlaging binnen rubriek 4.

Er zij op gewezen dat de Raad bereid zou zijn te aanvaarden dat voor een nog nader te bepalen bedrag gebruik wordt gemaakt van het flexibiliteitsinstrument, zoals de Commissie voorstelt, indien het Parlement daar eveneens mee instemt. Op die manier zou een gedeelte van de voorgenomen herschikking kunnen worden voorkomen.

Er zij aan herinnerd dat de Commissie tijdens de tweede donorenconferentie van 7 november 1999 toezeggingen heeft gedaan voor in totaal 500 miljoen. De 140 miljoen euro die na aftrek van de voor 2000 benodigde 360 miljoen euro overblijft zal deel uitmaken van de toezeggingen die de Commissie voor 2001 zou mogen doen.

In de financieringsbehoeften voor Turkije naar aanleiding van de recente aardbevingen zal worden voorzien door EIB-leningen, macrofinanciële bijstand en reservering van ten hoogste 30 miljoen euro aan kredieten uit het MEDA-programma.

De Raad besloot tevens een nieuw begrotingsonderdeel in te voeren voor steun aan Oost-Timor.

Eveneens binnen rubriek 4 (extern beleid) voorzag de Raad in de benodigde financiële middelen voor een nieuwe visserijovereenkomst met Marokko.

Wat de andere rubrieken betreft, blijkt uit de vergelijking van de tweede lezing van de Raad (met inbegrip van nota van wijzigingen nr. 2) met zijn eerste lezing van juli en met de eerste lezing van het Parlement van oktober het volgende:

Rubriek 1 (landbouw): de tweede lezing van de Raad voorziet in hetzelfde bedrag als tijdens de eerste lezing was overeengekomen, waarbij evenwel een verhoging met 55 miljoen euro (50 miljoen voor de verbetering van de verwerking en de afzet van landbouwproducten (dioxine), 2 miljoen voor buitengewone marktondersteuningsmaatregelen (BSE) en 3 miljoen voor maatregelen in de EU (snijbloemen)) gecompenseerd wordt door een forfaitaire verlaging van alle begrotingsonderdelen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Rubriek 2 (structurele maatregelen): ook hier bevestigde de Raad de bedragen van de eerste lezing, die met name gebaseerd was op de ramingen van de Commissie van de benodigde kredieten om vastleggingen uit het verleden te betalen en op de instemming van de lidstaten met de vooruitbetalingen voor de nieuwe structurele programma's.

Rubriek 3 (intern beleid): de Raad aanvaardde de meeste amendementen van het Parlement, met name de invoering van specifieke begrotingsonderdelen voor technische bijstand ter vervanging van de bestaande bureaus voor technische bijstand.

Rubriek 5 (administratieve uitgaven): de Raad aanvaardde vrijwel alle amendementen van het Parlement, met uitzondering van de oprichting van een pensioenfonds, omdat daarmee volgens de Raad zou worden vooruitgelopen op een mogelijke hervorming van de pensioenregeling voor de ambtenaren van de instellingen van de Gemeenschap. De Raad wees ook 75 nieuwe ambten toe voor OLAF, naast de 30 ambten die bij twee vorige aanvullende begrotingen in 1999 reeds waren toegewezen.

Rubriek 7 (pretoetredingssteun): de Raad bevestigde zijn eerste lezing.

Verdeling van de kredieten voor betalingen (in miljoen euro - afgeronde bedragen):

Verschil in vergelijking met 1999 (%)

vk 1

bk 2

vk

bk

Landbouw

40 526,00

40 526,00

0,7

0,7


- Gemeenschappelijk landbouwbeleid

36 889,00

36 889,00


- 2,0


- 2,0


- Plattelandsontwikkeling en begeleidende maatregelen

3 637,00

3 637,00

40,0

40,0

Structurele maatregelen

32 678,00

30 977,00


- 16,2

1,8

Intern beleid

5 933,17

5 609,58

0,8

11,1

Extern beleid

4 606,14

3 491,40


- 1,4

4,4

Administratieve uitgaven

4 694,67

4 694,67

4,2

4,2


- Commissie

3 060,30

3 060,30

4,7

4,7


- Andere instellingen

1 634,37

1 634,37

3,4

3,4

Monetaire reserve

500,00

500,00

0,0

0,0

Reserve voor garanties op leningen

203,00

203,00


- 41,3


- 41,3

Reserve voor noodhulp

203,00

203,00


- 41,3


- 41,3

Pretoetredingssteun


- Landbouw

529,00

200,00


-


-


- Structurele pretoetredingsinstrumenten

1 058,00

245,00


-


-


- PHARE (kandidaat-lidstaten)

1579,71

1 251,00

15,1

55,1

1
vk: vastleggingskredieten

2
bk: betalingskredieten


*


* *

De Raad heeft ook de op 15 november opgestelde gewijzigde en aanvullende begroting voor 1999 behandeld, die tot doel heeft te voorzien in een versterking van de betalingskredieten voor externe maatregelen (PHARE, OBNOVA, FYROM) ten belope van 202 miljoen euro door herschikking van kredieten uit het EOGFL-Garantie. Wat PHARE betreft, voorzag deze begroting in een versterking met 147 miljoen euro. Na de aanneming door het Parlement van een amendement teneinde te voorzien in een extra bedrag van 25 miljoen euro voor PHARE, heeft de Raad besloten dit verzoek van het Parlement in te willigen.


*


* *

Wat de 8e reeks B van wijzigingen van het Financieel Reglement betreft, zijn de Raad en het Parlement het erover eens geworden dat de bemiddeling over het desbetreffende richtsnoer kan worden afgesloten.

Deze reeks wijzigingen betreft met name de Europese ombudsman (invoering in de begroting van een specifieke afdeling voor de Ombudsman) en de afschaffing van de gemeenschappelijke organisatie en structuur van het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's.

Het Parlement bevestigde in dit verband zijn verbintenis om zijn jaarlijkse begroting, nadat de ombudsman er is uitgelicht, binnen de limiet van 20% van rubriek 5 van de financiële vooruitzichten te houden. Voorts zegde het Parlement toe een voorstel tot wijziging van het statuut van de Ombudsman te zullen indienen.

De Raad zal dit richtsnoer in een volgende zitting formeel aannemen.

ZONDER DEBAT AANGENOMEN PUNTEN

ECOFIN

Accijnzen op minerale oliën

De Raad heeft zijn goedkeuring gehecht aan een beschikking waarbij de Republiek Finland wordt gemachtigd om verlaagde accijnstarieven of vrijstelling van accijnzen toe te passen of te blijven toepassen op bepaalde minerale oliën die voor bijzondere doeleinden worden gebruikt.

Meer in het bijzonder wordt Finland gemachtigd om tot 31 december 1999 een vrijstelling van accijnsrecht toe te passen op aardgas dat gebruikt wordt als motorbrandstof. Deze machtiging is toegekend op grond van overwegingen van milieubeleid overeenkomstig de procedure van artikel 8, lid 4, van Richtlijn 92/81/EEG, en kan geen aanleiding geven tot concurrentievervalsing, noch de werking van de interne markt verstoren.

MILIEU

Verdrag van Bern inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijk milieu in Europa

De Raad heeft een besluit aangenomen betreffende de deelname van de Gemeenschap aan de 19e bijeenkomst van de permanente commissie van het Verdrag van Bern inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijk milieu in Europa.

Afvalverbranding

De Raad heeft zijn gemeenschappelijk standpunt vastgesteld ten aanzien van het voorstel voor een richtlijn betreffende de verbranding van afval. Het gemeenschappelijk standpunt zal nu voor een tweede lezing aan het Europees Parlement worden toegezonden, overeenkomstig de medebeslissingsprocedure.

Nadere details over de inhoud van het gemeenschappelijk standpunt staan in de mededeling aan de pers over de Raad Milieu van 24/25 juni 1999 (doc. 9406/99 Presse 203).


_______________

Footnotes:

( 1) Dit instrument is ingesteld bij het nieuwe Interinstitutioneel Akkoord en is bestemd om voor een gegeven begrotingsjaar, voor ten hoogste 200 miljoen euro, nauwkeurig bepaalde uitgaven te financieren die niet binnen het beschikbare maximum van een of meer andere rubrieken zouden kunnen worden gefinancierd.

_________________________________________________________________

nl/budget/13293.NL9.html Top of page

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...