Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Voorstel ontwerp van BPA Vallei Bovenschelde gemeente Gent

Datum nieuwsfeit: 25-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Gent

<< terug heet van de naald archief zoek

B P A Z - 6 V a l l e i v a n d e B o v e n s c h e l d e

Op donderdag 25 november wordt aan de gemeenteraadsleden tijdens een themavergadering het voorontwerp van het BPA Vallei Bovenschelde voorgesteld. Met de bijsturingen die ondermeer uit deze voorstelling voortvloeien, zal het BPA worden aangepast en voor voorlopige goedkeuring aan het college en de gemeenteraad worden voorgelegd. Daarna start de officiële goedkeuringsprocedure met onder andere het openbaar onderzoek. Dit BPA, opgemaakt door het studiebureau D+A Planning, kadert in het Scheldevalleiproject en helpt groenas 4 realiseren. (Aan de 2 kleinere BPAs binnen dit studiegebied wordt niet getornd: BPA Hondelee langs Hondelee/Zwartekobenstraat blijft sport aan Hondelee voorzien; en de begraafplaats en het pompstation blijven voorzien binnen het BPA Scheldeakker.)

Ligging

Het gebied waarvoor dit Bijzonder Plan van Aanleg het toekomstige ruimtebeslag zal bepalen, is gelegen in Zwijnaarde en wordt omsloten door de A. Della Faillelaan, de gemeentegrens met Merelbeke (de Bovenschelde), de autosnelweg E17 en de gemeentegrens met De Pinte.

Waarom een nieuw BPA?

Het is een gebied met nog belangrijke landschappelijke waarden: ecologische en recreatieve waarden en potenties die de Stad graag wil veilig stellen met dit nieuwe BPA: er is een geringe bebouwing, mensen wonen er landelijk, er is een kasteelpark, er zijn nog landbouwactiviteiten, er is natuur en recreatie

Het Scheldevalleiproject en groenassen

De Stad is niet de enige die deze waarden onderkent; ook op provinciaal en Vlaams niveau lopen heel wat studies en projecten rond de bescherming van de Vallei van de Bovenschelde: het Scheldevalleiproject van de Provincie Oost-Vlaanderen (een landschappelijk en ecologisch herwaarderingsproject), het Landinrichtingsproject Leie en Schelde van de Vlaamse Landmaatschappij (formuleert opties voor zachte recreatie, hengelen, landschap, natuur en landbouw) het GNOP (Stad Gent), Groenas 4 (Stad Gent: ecologische en recreatieve as die stadscentrum met de Vallei van de Bovenschelde in Zwijnaarde verbindt) en de aanduiding als Ecologisch Impulsgebied (het Vlaams Gewest wil verwervingen in functie van natuurontwikkeling).

De belangrijkste aaneensluitende open ruimten worden in de stad gevormd door de Schelde, de Leie, De Lieve en hun vertakkingen. Deze waterlopen hebben daardoor ook een landschappelijke en ecologische waarde met heel wat mogelijkheden voor recreanten en fietsers en voetgangers. Daarom zijn ze de dragers van de groenassen: dit zijn ecologische en recreatieve assen die het stadscentrum met bijvoorbeeld valleien aan de rand van de stad verbinden. Deze groene assen zullen geïsoleerde parken en andere groene elementen aaneenrijgen tot 1 samenhangend geheel - conform de Ruimtelijke Ontwikkelings Structuur voor de Stad Gent - 1993)

Wat Groenas 4 beoogt


1) Landschappelijk zou het goed zijn de populierenaanplanten en bossen nabij het kasteelpark van Zwijnaarde met elkaar te verbinden en dus aan bosuitbreiding te doen. Ecologisch is het ook verantwoord om de populierenbossen om te vormen naar inheems bos.

Deelgebieden
:

A) het gebied tussen de Schelde en de E17 wordt verdeeld in 3 deelgebieden: de strook nabij de E17 wordt voor landbouw voorbehouden. De functionele samenhang met het landschap aan de overzijde van de E17 kan worden benadrukt door middel van een tunneltje onder de E17 op het einde aan Hondelee.

Hagen en bomenrijen kunnen nog worden uitgebreid. Een aantal droogstaande sloten kunnen opnieuw vochtig worden gemaakt en er zouden ook boomgaarden kunnen worden aangelegd.

B) Strook langs de Schelde
: natuur als hoofdfunctie.

Daar zouden opgehoogde terreinen worden afgegraven om een specifieke fauna en flora te laten gedijen.

Verder wil de Stad de graslanden tussen de Zwartekobensbeek en de Schelde veilig stellen en aan natuurvriendelijke oeverontwikkeling doen.

De Oude Scheldemeanders - behalve de Karpelput - bezitten een landschappelijke waarde en een potentiële natuurwaarde. Door allerlei aanpassingen zal men de belangen van de hengelaars verzoenen met de andere waarden. Het is overigens ook de bedoeling om op lange termijn de meanders opnieuw in verbinding te stellen met de Schelde zodra de waterkwaliteit van de Schelde dat toelaat.

C) Het tussenliggend gebied
krijgt een dubbele functie: voor landbouw en voor natuur. Dieren zullen er kunnen blijven de graslanden begrazen, en ook de akkerbouw komt niet in het gedrang, al wordt wel gestreefd naar gedifferentieerde akkerbouw en een milieuvriendelijke landbouw (geen minerale mesttoevoer en sproeistoffen, noch overbegrazing).


3) Ontsluiting

Voor de fiets- en wandelroutes kunnen de huidige verharde wegen worden gebruikt en kunnen ook enkele buurtwegen worden opengesteld. Daarbij wordt bijzondere aandacht geschonken aan de vrijwaring van fauna en flora.

De twee woningen langs de Scheldeoever kunnen worden bereikt langs de Zwarte Kobenstraat. De Eggestraat wordt daarom, vanaf Hondelee, een voet- en fietsweg die zowel voor landbouw- als dienstverkeer langsheen de Bovenschelde kan worden gebruikt. Daartoe zal op het kruispunt Hondelee-Eggestraat een landbouwvoertuigensluis worden ingebouwd.

Concreet

Dit nieuwe BPA wil eigenlijk alleen de inrichting van dit gebied ordenen en sturen. Het is vooral de bedoeling de bestemmingen van het Gewestplan te optimaliseren mét respect voor de bestaande toestand.

Zo wordt ter hoogte van taverne De Meersbloem het gebied van de voormalige Scheldemeander behouden als natuurgebied, maar met mogelijkheden voor passieve recreatie: hengelen. Landschappelijke inkadering en een voor hengelen aangepaste oeverinrichting zullen daartoe wel nodig zijn.

De Meersbloem wordt opgenomen in de zone voor recreatie: de taverne is nu toch al een rustiek rustpunt voor fietsende en wandelende recreanten en gehandicapten die er graag even verpozen.

Aan de ingang van het woongebied (langs Hondelee) worden eveneens twee kleine parkeerzones voorzien om beperkt verkeer van recreanten op te vangen die te voet verder willen.

Voorts wordt ook het eiland (landtong) in de Bovenschelde bestemd van buffergebied naar zone voor natuur. Deze opwaardering zal de natuurfunctie in de vallei van de Bovenschelde versterken.

Informatie

Dienst Stedenbouw, Koen Lepla, Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel. (09)266 78 50, fax (09) 266 78 39, e-mail (stedenbouw@gent.be).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie