Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Tekst douaneverdrag tussen Nederland en Rusland

Datum nieuwsfeit: 26-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Douaneverdrag tussen Nederland en RuslandVERDRAG TUSSEN DE REGERING VAN HET KONINKRIJK DER

NEDERLANDEN EN DE REGERING VAN DE RUSSISCHE FEDERATIE

INZAKE SAMENWERKING EN WEDERZIJDSE ADMINISTRATIEVE

BIJSTAND IN DOUANEZAKEN

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

en

de Regering van de Russische Federatie, hierna te noemen de Partijen,

Gelet op het belang van het verzekeren van een juiste vaststelling van de douanerechten, belastingen en andere heffingen die bij invoer of uitvoer van goederen worden geïnd en van het waarborgen van een juiste handhaving van verboden, beperkingen en controlemaatregelen;

Overwegende dat inbreuken op de douanewetgeving de economische, fiscale, sociale en culturele belangen en de volksgezondheidsbelangen van hun respectieve staten, alsmede de rechtmatige handelsbelangen, schaden;

Overwegende dat de illegale handel in verdovende middelen en psychotrope stoffen, gevaarlijke stoffen, bedreigde diersoorten en giftig afval een gevaar voor de samenleving vormt;

Bevestigend hun wil om het wettige verkeer van goederen en personen te vergemakkelijken;

Erkennende de noodzaak van internationale samenwerking ter zake van aangelegenheden die verband houden met de toepassing en handhaving van de douanewetgeving van hun respectieve staten;

Ervan overtuigd dat het optreden tegen inbreuken op de douanewetgeving doeltreffender kan worden door middel van nauwe samenwerking tussen hun douane-administraties;

Gelet op de Aanbeveling van de Internationale Douaneraad inzake wederzijdse administratieve bijstand van 5 december 1953;

Tevens gelet op verdragen die verboden, beperkingen en bijzondere controlemaatregelen met betrekking tot bepaalde goederen bevatten en waarbij beide staten partij zijn;

Zijn het volgende overeengekomen:

Artikel 1

Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van dit Verdrag,


1. wordt onder douane-administratie verstaan:

wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft: de centrale administratie die verantwoordelijk is voor de toepassing van de douanewetgeving;

wat de Russische Federatie betreft: het staatscomité voor de douane van de Russische Federatie;


2. wordt onder douanewetgeving verstaan: alle wettelijke en administratieve bepalingen die door de douane-administraties worden toegepast of gehandhaafd, met name in verband met de invoer, uitvoer, doorvoer en het vervoer van goederen, met inbegrip van wettelijke en administratieve bepalingen met betrekking tot verbods-, beperkings- en controlemaatregelen;


3. wordt onder inbreuk op de douanewetgeving verstaan: elke schending of poging tot schending van de douanewetgeving;


4. wordt onder douanevordering verstaan: elk bedrag aan rechten en belastingen, alsmede verhogingen, administratieve boeten, achterstallige betalingen, renten en kosten die betrekking hebben op de genoemde rechten en belastingen die niet op een van de grondgebieden van de staten van de Partijen kunnen worden geïnd.


5. wordt onder persoon verstaan: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon;


6. wordt onder persoonsgegevens verstaan: alle gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;


7. wordt onder informatie verstaan: alle gegevens, documenten, rapporten, gewaarmerkte of gelegaliseerde afschriften daarvan, of andere mededelingen in ongeacht welke vorm, met inbegrip van de elektronische vorm.

Artikel 2

Toepassingsgebied van het Verdrag


1. De Partijen verlenen elkaar door tussenkomst van hun douane-administraties administratieve bijstand onder de in dit Verdrag genoemde voorwaarden ten behoeve van de juiste toepassing van de douanewetgeving, van de voorkoming, opsporing en bestrijding van inbreuken op de douanewetgeving, alsmede van de invordering van douanevorderingen.


2. De Partijen nemen, door middel van een wederzijdse regeling van hun douane-administraties, maatregelen om douanesystemen,
-technieken en -regelingen te verbeteren met het oog op het vergemakkelijken van het wettige verkeer van commerciële en niet-commerciële goederen, overeenkomstig de bepalingen van dit Verdrag.


3. Alle bijstand en samenwerking uit hoofde van dit Verdrag door een van de Partijen wordt verleend in overeenstemming met de wetgeving van hun respectieve staten en binnen de grenzen van de bevoegdheden en beschikbare middelen van haar douane-administratie.


4. Dit Verdrag laat onverlet de communautaire wetgeving inzake de communicatie tussen de bevoegde instanties van de Commissie van de Europese Gemeenschap en de douane-autoriteiten van de lidstaten over informatie die in douanezaken wordt verkregen.


5. Dit Verdrag is uitsluitend bedoeld voor de wederzijdse administratieve bijstand tussen de douane-administraties; particulieren kunnen aan de bepalingen van dit Verdrag niet het recht ontlenen bewijsmateriaal te doen verkrijgen, te doen achterhouden of ontoelaatbaar te doen verklaren dan wel de uitvoering van een verzoek te doen beletten.


6. De aangezochte douane-administratie geeft aan welke autoriteiten het betreft indien wederzijdse bijstand dient te worden verleend in overeenstemming met een andere geldende overeenkomst tussen de Partijen, zoals een overeenkomst inzake wederzijdse bijstand in strafzaken.

Artikel 3

Vormen van samenwerking en wederzijdse administratieve bijstand


1. De douane-administraties verstrekken elkaar op verzoek of uit eigen beweging informatie met het oog op de juiste toepassing van de douanewetgeving en de voorkoming, opsporing en bestrijding van inbreuken op de douanewetgeving, alsmede de invordering van douanevorderingen.


2. Elk van beide douane-administraties handelt bij het instellen van een onderzoek namens de andere douane-administratie alsof het onderzoek werd ingesteld ten behoeve van haarzelf of op verzoek van een andere autoriteit van haar eigen Staat.


3. De aangezochte douane-administratie verstrekt, op verzoek, alle informatie over de in haar staat toepasselijke douanewetgeving en
-regelingen die van belang is voor het onderzoek met betrekking tot een inbreuk op de douanewetgeving.


4. Elk van beide douane-administraties verstrekt, op verzoek of uit eigen beweging, onverwijld alle beschikbare informatie met betrekking tot:


a. nieuwe handhavingstechnieken betreffende de douanewetgeving die hun doeltreffendheid hebben bewezen;


b. nieuwe trends, middelen of werkwijzen betreffende het maken van inbreuken op de douanewetgeving.


c. wezenlijke wijzigingen van de douanewetgeving en
-regelingen in haar staat.

Artikel 4

Technische bijstand

De douane-administraties kunnen elkaar technische bijstand verlenen bij onder andere de volgende douanezaken:


a. de uitwisseling van douaneambtenaren wanneer dat bevorderlijk is voor het wederzijds begrip van elkaars technieken;


b. training en bijstand bij de ontwikkeling van gespecialiseerde vaardigheden van douaneambtenaren;


c. de uitwisseling van informatie en ervaringen met betrekking tot het gebruik van destructie- en detectie-apparatuur;


d. de uitwisseling van deskundigen die goed geïnformeerd zijn over douanezaken; en


e. de uitwisseling van vakmatige, wetenschappelijke en technische gegevens met betrekking tot de douanewetgeving en
-regelingen.

Artikel 5

Bijzondere vormen van wederzijdse administratieve bijstand


1. De douane-administratie van de ene Partij verstrekt de douane-administratie van de andere Partij op verzoek de volgende informatie:


a. of goederen die worden ingevoerd in het douanegebied van de staat van de verzoekende Partij op rechtmatige wijze zijn uitgevoerd uit het douanegebied van de staat van de andere Partij;


b. of goederen die worden uitgevoerd uit het douanegebied van de staat van de verzoekende Partij op rechtmatige wijze zijn ingevoerd in het douanegebied van de staat van de andere Partij en over de douaneregeling waaronder de goederen eventueel zijn gebracht.


2. De in het eerste lid genoemde informatie kan ook uit eigen beweging door een van de douane-administraties worden verstrekt.

Artikel 6

Bijzonder toezicht op personen, goederen en vervoermiddelen


1. De aangezochte douane-administratie houdt op verzoek bijzonder toezicht op:


a. personen ten aanzien van wie het de verzoekende douane-administratie bekend is dat zij een inbreuk op de douanewetgeving hebben gemaakt of die daarvan worden verdacht, met name diegenen die het douanegebied van de staat van de aangezochte Partij betreden en verlaten;


b. goederen in vervoer of in opslag ten aanzien waarvan door de verzoekende douane-administratie is medegedeeld dat er een vermoeden bestaat van ongeoorloofd verkeer, of betaalmiddelen ten aanzien waarvan door de verzoekende administratie is medegedeeld dat er een vermoeden bestaat van ongeoorloofd verkeer, naar het douanegebied van de staat van de verzoekende Partij;


c. vervoermiddelen waarvan de verzoekende douane-administratie weet of vermoedt dat zij worden gebruikt voor het maken van inbreuken op de douanewetgeving in het douanegebied van de staat van de verzoekende Partij.


2. Het in het eerste lid genoemde bijzondere toezicht kan ook uit eigen beweging door een van de douane-administraties worden gehouden.


3. De douane-administraties kunnen, in overeenstemming met hun nationale wetgeving, met wederzijdse overeenstemming en door middel van een wederzijdse regeling, toestemming verlenen voor de onder hun toezicht verrichte invoer in, uitvoer uit of doorvoer via het douanegebied van hun respectieve staten van goederen die zijn betrokken bij illegale handel om deze illegale handel te onderdrukken.

Artikel 7

Optreden tegen illegale handel in gevoelige goederen


1. De douane-administraties verstrekken elkaar op verzoek of uit eigen beweging informatie over verrichte of voorgenomen activiteiten die een inbreuk op de douanewetgeving vormen of lijken te vormen. Dit is met name van toepassing op informatie over:


a. verkeer van wapens, munitie, explosieven en explosieve apparaten;


b. verkeer van kunstvoorwerpen en antiquiteiten die van substantieel historisch, cultureel of archeologisch belang zijn voor een van de Partijen;


c. verkeer van giftige stoffen en stoffen die gevaarlijk zijn voor het milieu en de volksgezondheid;


d. verkeer van goederen die onderworpen zijn aan substantiële douanerechten of belastingen;


e. verkeer van gevoelige en strategische goederen die onderworpen zijn aan niet-tarifaire beperkingen, overeenkomstig lijsten die volgens de procedure van artikel 17, tweede lid, door de douane-administraties zijn overeengekomen.


2. In ernstige gevallen die aanzienlijke schade voor de economie, volksgezondheid, openbare veiligheid of enig ander vitaal belang van de ene Partij met zich zouden kunnen brengen, verstrekt de douane-administratie van de andere Partij waar mogelijk onverwijld uit eigen beweging informatie.

Artikel 8

Bijstand bij de invordering


1. De douane-administraties verlenen elkaar bijstand met het oog op het innen van douanevorderingen overeenkomstig de respectieve wetgevingen van de staten van de Partijen.


2. De douane-administraties zullen in onderlinge overeenstemming regels voorschrijven met betrekking tot de toepassing van dit artikel, overeenkomstig artikel 17, tweede lid, van dit Verdrag.

Artikel 9

Informatie


1. Om originele informatie en documenten wordt slechts verzocht in gevallen waarin niet met gewaarmerkte of gelegaliseerde afschriften kan worden volstaan, en deze worden zo spoedig mogelijk teruggezonden; zulks laat rechten van de aangezochte douane-administratie of van derden ter zake onverlet.


2. Alle ingevolge dit Verdrag uit te wisselen informatie gaat vergezeld van alle gegevens die van belang zijn om deze te interpreteren of te gebruiken.

Artikel 10

Deskundigen en getuigen


1. De aangezochte douane-administratie kan op verzoek haar ambtenaren machtigen om ter zake van een inbreuk op de douanewetgeving als deskundige of getuige te verschijnen voor gerechtelijke of administratieve autoriteiten in de staat van de verzoekende douane-administratie.


2. De details van een dergelijk verzoek worden door de douane-administraties overeengekomen, in overeenstemming met artikel 17, tweede lid, van dit Verdrag.

Artikel 11

Toezending van verzoeken


1. Verzoeken om wederzijdse administratieve bijstand uit hoofde van dit Verdrag worden, schriftelijk en vergezeld van nuttig geachte documenten, rechtstreeks aan de douane-administratie van de andere Partij gericht. Wanneer de omstandigheden dit vereisen, kunnen ook mondeling verzoeken worden gedaan. Dergelijke verzoeken worden onmiddellijk schriftelijk bevestigd.


2. Verzoeken ingevolge het eerste lid van dit artikel bevatten de volgende bijzonderheden:


a. de douane-administratie die het verzoek doet;


b. het onderwerp van en de reden voor het verzoek;


c. een korte beschrijving van de zaak, de juridische aspecten en de aard van de te nemen stappen;


d. de namen en adressen van de betrokken personen, voorzover bekend.


3. De in dit Verdrag bedoelde informatie met betrekking tot wederzijdse administratieve bijstand wordt alleen aan ambtenaren medegedeeld die door elke douane-administratie hiertoe zijn aangewezen. Een lijst van aldus aangewezen ambtenaren wordt overeengekomen in overeenstemming met artikel 17, tweede lid, van dit Verdrag.

Artikel 12

Uitvoering van verzoeken

Indien de aangezochte douane-administratie niet over de gevraagde informatie beschikt, stelt zij een onderzoek in om die informatie te verkrijgen in overeenstemming met haar nationale wetgeving. Dit onderzoek omvat mede het optekenen van verklaringen van personen van wie informatie wordt verlangd in verband met een inbreuk op de douanewetgeving en van getuigen en deskundigen.

Artikel 13

Regeling voor bezoeken van ambtenaren


1. Door de verzoekende douane-administratie hiertoe aangewezen ambtenaren kunnen, met instemming van de aangezochte douane-administratie en onder de door laatstgenoemde hieraan verbonden voorwaarden, ten behoeve van de opsporing van een inbreuk op de douanewetgeving, op schriftelijk verzoek:


a. informatie verkrijgen van de eenheden van de aangezochte douane-administratie;


b. aanwezig zijn bij een door de aangezochte douane-administratie geleid onderzoek in het douanegebied van de staat van de aangezochte Partij dat van belang is voor de verzoekende douane-administratie.


2. Wanneer, onder de in artikel 10 of in het eerste lid van dit artikel bedoelde omstandigheden, ambtenaren van de douane-administratie van de ene Partij aanwezig zijn in het douanegebied van de staat van de andere Partij, moeten zij te allen tijde in staat zijn hun ambtelijke hoedanigheid aan te tonen.


3. Gedurende hun verblijf aldaar genieten zij dezelfde bescherming als die welke wordt toegekend aan douane-ambtenaren van de andere Partij, in overeenstemming met de in de staat van de andere Partij geldende wetgeving. Zij zijn verantwoordelijk voor de strafbare feiten die zij eventueel begaan.

Artikel 14

Vertrouwelijk karakter van informatie


1. De douane-administraties kunnen, overeenkomstig de doelstellingen en in het kader van dit Verdrag, in hun bewijsstukken, rapporten en getuigenissen, en in procedures die aanhangig worden gemaakt bij het gerecht of de administratieve autoriteiten, informatie en documenten gebruiken die zij overeenkomstig dit Verdrag hebben ontvangen.


2. Niettegenstaande het in het eerste lid van dit artikel bepaalde, mag alle uit hoofde van dit Verdrag ontvangen informatie slechts voor de doeleinden van dit Verdrag en door de douane-administraties worden gebruikt, behalve in de gevallen waarin de douane-administratie die deze informatie verschafte, uitdrukkelijk haar goedkeuring hecht aan het gebruik daarvan voor andere doeleinden of door andere autoriteiten. In dat geval is dat gebruik onderworpen aan eventuele beperkingen die zijn vastgesteld door de verstrekkende douane-administratie. Deze informatie mag, voor zover zij is verstrekt door de douane-administratie van Nederland, slechts in strafrechtelijke vervolgingen worden gebruikt nadat het openbaar ministerie of de rechterlijke autoriteiten van Nederland met dit gebruik hebben ingestemd.


3. Voor alle uit hoofde van dit Verdrag ontvangen informatie gelden ten minste dezelfde bescherming en vertrouwelijkheid als die welke voor soortgelijke informatie gelden krachtens de nationale wetgeving.


4. De overdracht van persoonsgegevens op basis van het Verdrag vindt plaats overeenkomstig de nationale wetgeving van de staat van elke Partij en is onderworpen aan de bepalingen in de bijlage bij dit Verdrag.

Artikel 15

Ontheffing


1. De aangezochte douane-administratie is niet verplicht de in dit Verdrag bedoelde bijstand te verlenen indien deze de openbare orde of veiligheid of enig ander wezenlijk belang van de aangezochte Partij zou kunnen schaden of tot een schending van een industrieel of een commercieel geheim, dan wel van een beroepsgeheim zou kunnen leiden.


2. Indien de verzoekende douane-administratie niet in staat zou zijn een soortgelijk verzoek van de aangezochte douane-administratie in te willigen, wijst zij daarop in haar verzoek. Inwilliging van een dergelijk verzoek wordt overgelaten aan het oordeel van de aangezochte douane-administratie.


3. De bijstand kan door de aangezochte douane-administratie worden uitgesteld op grond van het feit dat een lopend onderzoek of een lopende vervolging of procedure hiermee wordt doorkruist. In een dergelijk geval pleegt de aangezochte douane-administratie overleg met de verzoekende douane-administratie om te bepalen of de bijstand kan worden verleend onder de voorwaarden of omstandigheden die de aangezochte douane-administratie verlangt.


4. Wanneer de bijstand wordt geweigerd of uitgesteld, dienen de redenen voor de weigering of het uitstel te worden gegeven.

Artikel 16

Kosten


1. De douane-administraties zien af van alle vorderingen tot vergoeding van ter uitvoering van dit Verdrag gemaakte kosten, met uitzondering van bedragen en vergoedingen betaald aan deskundigen en getuigen alsook de kosten van tolken die niet in dienst zijn van de Regering.


2. Indien met de uitvoering van het verzoek aanmerkelijke kosten van buitengewone aard zijn of zullen zijn gemoeid, plegen de douane-administraties overleg om de voorwaarden en omstandigheden te bepalen waaronder het verzoek zal worden uitgevoerd, alsmede de wijze waarop de kosten worden gedragen.

Artikel 17

Uitvoering van het Verdrag


1. De douane-administraties nemen maatregelen opdat hun aangewezen ambtenaren persoonlijke en rechtstreekse betrekkingen met elkaar kunnen onderhouden.


2. De douane-administraties besluiten over nadere regelingen voor de uitvoering van dit Verdrag.


3. De douane-administraties streven ernaar eventuele problemen naar aanleiding van de interpretatie of toepassing van dit Verdrag in onderlinge overeenstemming op te lossen.


4. Geschillen die voortvloeien uit de interpretatie of toepassing van dit Verdrag worden door middel van onderhandelingen of langs diplomatieke weg geregeld.

Artikel 18

Toepassing


1. Wat de Russische Federatie betreft, is dit Verdrag van toepassing op haar douane-gebied.


2. Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, is dit Verdrag van toepassing op het grondgebied in Europa. Het Verdrag kan echter, hetzij in zijn geheel, hetzij met de nodige wijzigingen, worden uitgebreid tot de Nederlandse Antillen of Aruba.


3. Bedoelde uitbreiding wordt van kracht met ingang van een datum en met inachtneming van wijzigingen en voorwaarden, met inbegrip van voorwaarden ten aanzien van de beëindiging, die nader worden vastgesteld en overeengekomen bij diplomatieke notawisseling.

Artikel 19

Inwerkingtreding

Dit Verdrag treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand nadat de Partijen elkaar langs diplomatieke weg schriftelijk ervan in kennis hebben gesteld dat alle nationale wettelijke procedures die nodig zijn voor de inwerkingtreding van dit Verdrag zijn voltooid.

Artikel 20

Slotbepalingen


1. Dit Verdrag wordt in principe voor onbepaalde tijd gesloten, maar elk van beide Partijen kan het te allen tijde langs diplomatieke weg opzeggen.


2. De beëindiging wordt van kracht drie maanden na de datum van de kennisgeving van opzegging aan de andere Partij. Lopende procedures op het tijdstip van beëindiging worden niettemin voltooid in overeenstemming met de bepalingen van dit Verdrag.


3. Tenzij anders overeengekomen, wordt door de beëindiging van dit Verdrag niet tegelijkertijd de toepassing daarvan op de Nederlandse Antillen of Aruba beëindigd, indien het daartoe is uitgebreid overeenkomstig de bepalingen van artikel 18, tweede lid.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden, daartoe naar behoren gemachtigd, dit Verdrag hebben ondertekend.

GEDAAN te op in tweevoud in de Nederlandse, de Russische en de Engelse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek. In geval van verschil in interpretatie is de Engelse tekst doorslaggevend.

Voor de Regering van het Voor de Regering van de

Koninkrijk der Nederlanden Russische Federatie

Bijlage

Bepalingen

van toepassing op de douane-administraties

van de Partijen bij het verstrekken van persoonsgegevens


1. De ontvangende douane-administratie mag de verschafte persoonsgegevens alleen gebruiken voor het aangegeven doel en overeenkomstig de door de verstrekkende douane-administratie gestelde voorwaarden.


2. De ontvangende douane-administratie licht de verstrekkende douane-administratie op haar verzoek in over het gebruik dat van de verstrekte persoonsgegevens is gemaakt en over de daarmee bereikte resultaten.


3. Persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan de bevoegde douane-autoriteiten. Toezending ervan aan andere autoriteiten kan alleen plaatsvinden met voorafgaande toestemming van de verstrekkende douane-administratie.


4. De verstrekkende douane-administratie zorgt ervoor dat persoonsgegevens zowel nauwkeurig zijn als noodzakelijk en niet te uitvoerig in verhouding tot het doel waarvoor zij dienen te worden verschaft. Verboden inzake het verschaffen van persoonsgegevens krachtens nationaal recht worden in acht genomen. Indien aan het licht komt dat onnauwkeurige gegevens verstrekt zijn of gegevens die niet verschaft mogen worden, wordt de ontvanger terstond ingelicht en is deze verplicht de desbetreffende gegevens te verbeteren of te vernietigen.


5. De betrokken natuurlijke persoon wordt op verzoek ingelicht over de omtrent hem aanwezige persoonsgegevens en over het beoogde gebruik ervan. Een dergelijke verplichting bestaat niet voorzover het openbaar belang bij het niet inlichten van de betrokken natuurlijke persoon zwaarder weegt dan het belang van die natuurlijke persoon te worden ingelicht. Het recht te worden ingelicht wordt voor het overige beheerst door nationaal recht.


6. Indien enig persoon wordt geschaad door een onrechtmatig handelen bij het verschaffen van persoonsgegevens uit hoofde van dit Verdrag, is de ontvangende douane-administratie aansprakelijk jegens genoemde persoon overeenkomstig het nationale recht. In haar verweer jegens genoemde persoon kan zij zich er niet op beroepen dat de schade is veroorzaakt door de verstrekkende douane-administratie.


7. Bij het verschaffen van persoonsgegevens vermeldt de verstrekkende douane-administratie de krachtens nationaal recht toepasselijke termijnen waarna die gegevens dienen te worden verwijderd.


8. De douane-administraties van de Partijen zijn verplicht het verschaffen en ontvangen van persoonsgegevens te registreren.


9. De douane-administraties van de Partijen zijn verplicht de verschafte persoonsgegevens doeltreffend te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, tegen niet door de verstrekkende douane-administratie geoorloofde wijzigingen en tegen ongeoorloofde toezending aan derde partijen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...