Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Conclusies OVSE-top Istanbul en toespraak Kok

Datum nieuwsfeit: 26-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Aan de Voorzitter van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4

's-Gravenhage

i.a.a. de Voorzitter van de

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Directie Veiligheidsbeleid

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 26 november 1999
Kenmerk DVB/VD-491/99
Blad /6
Bijlage(n) Toespraak MP Kok
Betreft OVSE-top Istanbul
C.c.

Zeer geachte Voorzitter,

Op 18 en 19 november 1999 vond in Istanbul plaats de topconferentie van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE). De Nederlandse delegatie stond onder leiding van minister-president Kok en ondergetekende. De op de top bekrachtigde documenten heb ik u reeds per brief d.d. 22 november jl. toegestuurd. De door minister-president Kok uitgesproken rede treft u bijgevoegd aan.

Hieronder geef ik de belangrijkste resultaten van de top weer.

I. Tsjetsjenië

De top werd overschaduwd door de kwestie Tsjetsjenië. De ondertekening van het Handvest voor Europese Veiligheid werd bij uitblijven van overeenstemming over een passage inzake Tsjetsjenië in de slotverklaring, met een dag uitgesteld.

President Jeltsin stelde, dat de OVSE-staten geen recht hadden het Russische optreden in Tsjetjsenië te bekritiseren. Het ging hier om de bestrijding van het "kanker terrorisme". Rusland was bereid tot het voeren van vreedzame onderhandelingen, maar eerst moest definitief worden afgerekend met "terrroristen, bandieten en moordenaars". Zowel president Clinton, als onder anderen bondskanselier Schròder, president Chirac, EU-voorzitter Ahtisaari en minister-president Kok stelden dat de territoriale integriteit noch de bestrijding van terrorisme ter discussie stonden. Een oplossing zou echter alleen via politieke weg gevonden kunnen worden, niet met militaire middelen. Clinton en Schròder stelden daarbij ook het disproportionele karakter van het Russische militaire optreden aan de kaak, dat de mogelijkheid tot een politieke oplossing eerder minder waarschijnlijk maakte dan naderbij bracht.

Uiteindelijk werd overeenstemming bereikt over een passage in de slotverklaring die stelt dat:


- een politieke oplossing essentieel is,


- de OVSE daarin een faciliterende rol kan spelen door middel van het weer op gang brengen van de politieke dialoog, een bezoek van de OVSE-voorzitter aan de regio en de bestaande OVSE-missie in Tsjetsjenië,


- internationale organisaties in staat gesteld moeten worden humanitaire hulp te verlenen.

Maandag 29 november a.s. vertrekt de Noorse OVSE voorzitter Vollebaek naar Moskou om de modaliteiten van zijn bezoek aan Tsjetsjenië te bespreken. Vollebaek hoopt dat zijn bezoek aan Tsjetsjenië in de eerste helft van december kan plaatsvinden.

II. Handvest voor Europese Veiligheid

Het door de staatshoofden en regeringsleiders bekrachtigde Handvest voor Europese Veiligheid stelt dat veiligheid en stabiliteit in Europa niet alleen bedreigd worden door conflicten tussen staten, maar ook door conflicten binnen staten. De aan de OVSE deelnemende staten zijn voor wat betreft de naleving van de OVSE beginselen niet alleen verantwoording schuldig aan hun burgers, maar ook aan elkaar. Dit betekent dat overtreding van deze beginselen, ongeacht of dat tussen landen dan wel binnen een land gebeurt, "onmiddellijke en legitieme zorg" rechtvaardigt van andere OVSE-staten. Daarmee kunnen binnenlandse conflicten niet langer afgedaan worden als een interne aangelegenheid.

Een ander essentieel onderdeel van het Handvest vormt het Platform voor Cooperatieve Veiligheid. Veiligheid en stabiliteit in Europa kunnen niet langer gegarandeerd worden door een enkele organisatie, maar zijn gebaat bij samenwerking tussen alle aan veiligheid gerelateerde organisaties, zoals bijvoorbeeld de NAVO of de Raad van Europa.

Het Handvest biedt tevens een aantal concrete handvaten ter verdere versterking van de operationele effectiviteit van de OVSE. Het gaat hier onder meer om het instellen van een operatie-centrum, uitbreiding van de activiteiten op gebied van begeleiding en training van politie en het instellen van Rapid Expert Assistance and Cooperation Teams (REACT). Essentie van REACT is het snel kunnen inzettenvan goed gekwalificeerde deskundigen, op gebied van bijvoorbeeld mensenrechten, democratisering, politie en verkiezingen, ten behoeve van het voorkomen dan wel oplossen van conflicten. REACT moet uiterlijk 30 juni 2000 operationeel zijn.

Zowel voor het instellen van het operatie-centrum als voor REACT heeft Nederland zich actief ingezet.

Teleurstellend is de uiteindelijke passage over nationale minderheden en statenloze personen. Formuleringen over rechten van minderheden op gebied van taal, onderwijs en deelname aan het openbare leven stuitten uiteindelijk op een veto van Letland.

III. Verklaring van de top van Istanbul

De Istanbul-verklaring is een politieke bestandsopname van een groot aantal actuele regionale en thematische kwesties. Hieronder volgen enkele meer in het oog springende onderwerpen.

a. Regionale kwesties

Kosovo

Onderstreept wordt de belangrijke rol die de OVSE-missie speelt bij de opbouw van de multi-culturele samenleving. Op Nederlands aandringen werd ook een zinsnede opgenomen over het belang van actieve deelname van de lokale bevolking aan de opbouw van deze samenleving.

FRJ

De FRJ wordt opgeroepen tot spoedige democratisering, hetgeen op termijn mede kan bijdragen aan het opnieuw deelnemen aan de activiteiten van de OVSE. Ter ondersteuning van de democratische krachten in de FRJ organiseerde het Noorse OVSE-voorzitterschap, op initiatief van de Tsjechische president Havel, en marge van de top een bijeenkomst met de Servische oppositie. Ondergetekende was daarbij aanwezig.

Stabiliteitspact

Ter ondersteuning van het Stabiliteitspact, dat onder auspiciën van de OVSE staat, zal de organisatie een regionale strategie ontwikkelen. En marge van de top organiseerde het Noorse OVSE-voorzitterschap een bijeenkomst voor alle deelnemers aan het Stabiliteitspact, die door ondergetekende werd bijgewoond.

Centraal-Azië

Bevestigd wordt de in het afgelopen jaar sterk toegenomen belangstelling van de OVSE voor Centraal-Azië. Specifieke aandachtspunten betreffen met name het bevorderen van de mensenrechten en de ontwikkeling van de rechtsstaat. Erkend wordt dat bepaalde ontwikkelingen op het gebied van economie en milieu in de regio van invloed zijn op de veiligheid.

Moldavië

Voor wat betreft de terugtrekking van Russische troepen en materieel is sprake van een doorbraak. Formeel is thans een concrete datum voor voltooiing van het proces vastgelegd, namelijk uiterlijk eind 2002.

Georgië

Ook hier is sprake van een doorbraak in de vorm van een reductie van het aanwezige Russische militaire materieel in Georgië volgens een afgesproken tijdpad.

b. Thematische kwesties

Gelijke behandeling mannen en vrouwen

De OVSE zal spoedig een "gender action plan" aannemen en implementeren. Dit past uitstekend in het Nederlandse regeringsbeleid (derde richtlijn emancipatie).

Rechtspersoonlijkheid

Opnieuw zullen de mogelijkheden onderzocht worden tot het verlenen van rechtspersoonlijkheid aan de OVSE. Nederland heeft zich hier in het recente verleden regelmatig voor ingezet.

Arbeidsvoorwaarden

Teneinde hoogwaardig kwalitatief personeel aan te kunnen trekken zullen de arbeidsvoorwaarden worden verbeterd. Ook hiervoor beijvert Nederland zich al geruime tijd.

IV. Aanblijven HCNM Van der Stoel

De OVSE-staten zijn het niet eens geworden over de benoeming van een nieuwe Hoge Commissaris voor Nationale Minderheden. Het zoeken naar een geschikte kandidaat wordt voortgezet. Tot die tijd, maar tot uiterlijk eind 2000, is Mr. Max van der Stoel bereid gevonden zijn werkzaamheden voort te zetten.

V. Verdrag tot herziening van het Verdrag inzake conventionele strijdkrachten in Europa

Op 19 november is door de dertig partijen bij het Verdrag inzake de conventionele strijdkrachten in Europa (CSE-Verdrag) het Verdrag tot herziening van het CSE-Verdrag (Agreement on Adaptation of the CFE Treaty) ondertekend. Het verdrag zorgt ervoor dat het CSE-Verdrag ook in de veranderde veiligheidsomgeving in de Euro-Atlantische regio een belangrijke rol zal blijven vervullen. De verdragspartijen zullen onder het aangepaste verdrag elk een nationaal en territoriaal plafond hebben en aan een uitgebreider gegevensuitwisselings- en inspectieregime onderworpen zijn. In de toekomst zullen andere landen die tussen de Atlantische Oceaan en het Oeralgebergte zijn gelegen tot het verdrag kunnen toetreden.

Gelet op de militaire acties van Rusland in Tsjetsjenië hebben de verdragspartijen van Rusland de uitdrukkelijke toezegging geëist en gekregen dat het land zich gebonden acht aan de vastgestelde plafonds van het aangepaste CSE-Verdrag.

Tijdens een persconferentie stelde president Clinton dat indien Rusland zich niet aan deze toezegging zou houden, hij het verdrag niet ter ratificatie aan de Senaat zou voorleggen.

Met de goedkeuringsprocedure voor het Verdrag tot herziening van het CSE-Verdrag zal zo spoedig mogelijk worden begonnen. Daartoe zal dit Verdrag binnenkort voor advies aan de Raad van State worden voorgelegd. Na mogelijke goedkeuring door het parlement zal de regering, afhankelijk van de feitelijke situatie in Tsjetsjenië, bezien of zij de acte van bekrachtiging al dan niet wil aanhouden. Zulks zal in overleg met de bondgenoten geschieden.

VI. Weens Document 1999

De Top is er, zoals verwacht, niet in geslaagd overeenstemming te bereiken over meer dan een bescheiden aanpassing van het Weens Document 1994. Een belangrijke stap voorwaarts is wel dat het nieuwe Weens Document 1999, op vooral Nederlands aandringen, een hoofdstuk bevat over (sub) regionale vertrouwenwekkende en veiligheidbevorderende maatregelen (csbms).

VII. Kleine wapens

Erkend wordt dat het groeiende probleem van de ongecontroleerde verspreiding van kleine wapens een bedreiging voor de veiligheid vormt. De betrokkenheid van de OVSE bij het vraagstuk van de kleine wapens wordt, conform Nederlandse wens, stevig verankerd.

VIII. Nederlandse kandidatuur OVSE-voorzitterschap

In zijn toespraak heeft minister-president Kok het Nederlandse aanbod het OVSE-voorzitterschap in 2003 op zich te nemen bekrachtigd. Een besluit hierover valt te verwachten in 2001.

De Minister van Buitenlandse Zaken

OSCE Summit in Istanbul, 18 November 1999

Statement by

Prime Minister of the Netherlands

Mr Wim Kok

Mr Chairman, ladies and gentlemen,

First I would like to convey my deepest condolences to the Government and people of Turkey who have been confronted with the dramatic human and economic consequences of an earthquake again.

My thoughts are with the families of the victims, the wounded and those who lost their homes and belongings. It is our common responsibility not only to express solidarity but also to put it into practice. And I want to thank the Turkish Government for the excellent preparation of this Summit.

I now turn to our OSCE agenda for today, but not without congratulating the Chairman in Office with his contribution to our work. Security and stability in Europe cannot be safeguarded by words alone. It will also take deeds.

There is broad consensus within the OSCE on principles, values and norms.

We must redouble our efforts to make sure these norms and principles are put into practice.

One way of doing this is to enhance the operational effectiveness of the OSCE.

Mr President,

In the recent past the OSCE has responded to conflicts - with speed and flexibility, extending its operations from the conference hall to the field. In Bosnia and Kosovo the organisation is providing essential help with rebuilding democratic institutions and a civil society.

This combination of norm-setting and active implementation gives the OSCE a unique position within the European security architecture. To be able to fulfil its new responsibilities properly the OSCE needs strengthening in two ways:


1) the secretariat's operational capacity must be increased, and


2) cooperation and coordination must be expanded further, both within the organisation itself and with other organisations.

The Netherlands wholeheartedly supports the Secretary-General's proposals for enhancing the operational capacity of the OSCE. This organisation must be well equipped to meet the challenges of the twenty-first century.

The decision to set up a rapid deployment capacity through Rapid Expert Assistance and Cooperation Teams (REACT) is an important concrete step. The REACT concept also ties in well with the lessons the EU has drawn from the large-scale mission in Kosovo. I therefore welcome the idea to make REACT operational within six months.


Mr President,

The disappearance of divisions in Europe has brought peace, democracy and economic progress to many people. But stability has not yet taken firm hold throughout the continent. Conflict between states has given way to conflict within states. Over the past decade we have been faced with the terrible consequences of this in Southeast Europe.

The situation in Chechnya is a source of serious and growing concern to us. The Netherlands rejects terrorism in all its forms and we fully respect the territorial integrity of the Russian Federation.

But we are convinced that this conflict will not end until a political solution has been found.

A genuine dialogue is needed, making use of the good offices of the OSCE. A high level OSCE mission to the region could assist in the renewal of the political dialogue. Of immediate concern is the unhindered humanitarian assistance by international organisations to the large number of Internally Displaced Persons in the area.

Mr President,

Today's conflicts are too large and too complex to be resolved by a single security organisation.

In Kosovo no less than four organisations with different perspectives
- the UN, UNHCR, the EU and the OSCE - are working under one umbrella. UNMIK as a whole works closely with KFOR and many other organisations. Cooperation like this can help to achieve lasting stability and is a logical component of the OSCE's concept of comprehensive security.

The High Commissioner on National Minorities has made a major contribution to our OSCE's achievements. Over the past seven years, Mr. Max van der Stoel has worked with enormous energy and commitment to prevent conflicts.

Another important development that has resulted from the work of the OSCE is the adaptation of the CFE Treaty. The Netherlands is proud to serve as its Depositary. The original Treaty helped inspire confidence and promote security in the old Europe. The adapted Treaty will play an equally important role in the new Europe.

Finally, Mr. President, I can think of no better way of expressing the Netherlands' commitment to the OSCE and its unique role in promoting stability and security in Europe than to say that we would be delighted to take over the chair in 2003.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...