Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Geannoteerde agenda Ecofin Raad

Datum nieuwsfeit: 29-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Geannoteerde agenda Ecofin Raad 29 november 1999

DIRECTIE BUITENLANDSE FINANCIËLE BETREKKINGEN

Aan:

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Plein 2

2511 CR DEN HAAG

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

BFB/99-1207m

19 november 1999

Onderwerp

Toezending geannoteerde agenda voor de Ecofin Raad van 29 november 1999 te Brussel.

Hierbij zend ik u, mede namens de Staatssecretaris, de geannoteerde agenda voor de Ecofin Raad van 29 november 1999.

Het is mogelijk dat nog punten worden toegevoegd aan de agenda of dat bepaalde onderwerpen worden afgevoerd of worden uitgesteld tot in de volgende vergadering.

Deze ontwerp-agenda wordt toegezonden aan de Voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer alsmede de Voorzitters van de Algemene Commissie voor Europese Zaken en de Vaste Commissie voor Financiën van de Tweede Kamer.

DE MINISTER VAN FINANCIEN,
Geannoteerde agenda Euro-11 d.d. 29 november

Tijdens de Euro-11 zal gesproken worden over de begrotingssituatie 2000 in Italië en mogelijk Oostenrijk, de najaarsvoorspellingen van de Commissie en lopende-rekeningonevenwichtigheden op mondiaal niveau.

Begrotingssituatie 2000 in Italië en Oostenrijk

Met het oog op de begrotingsvoorbereiding 2000 en vooruitlopend op de presentatie van de stabiliteits- en convergentieprogrammas door de Lidstaten is het inmiddels gebruik geworden de economische en budgettaire situatie in individuele Lidstaten te bespreken. Na Duitsland, Italië, Nederland, Frankrijk, Ierland, Spanje, België en Finland zullen nu Italië en mogelijk Oostenrijk een korte presentatie geven.

De Italiaanse groei blijft in 1999 met 1,1% aanzienlijk achter bij de gemiddelde groei van 2,2% in de Eurozone. Dit is met name te wijten aan de Aziëcrisis die de Italiaanse exporten bijzonder hard heeft getroffen. Ondanks de tegenvallende groei ziet het ernaar uit dat Italië een begrotingstekort zal realiseren onder het officieel nog steeds door Rome verwachte cijfer van 2,4% BBP. Overeenkomstig de aanbeveling in de Globale Richtsnoeren dient de Italiaanse begroting voor 2000 een primair overschot van 5,5% BBP te hebben om een voortgezette snelle afname van de nog steeds hoge schuldquote (117,9% BBP in 1999) te verzekeren. Italië zal naar verwachting binnenkort haar geactualiseerde stabiliteitsprogramma voor de periode 1999 tot en met 2002 presenteren.

Begin oktober zijn in Oostenrijk parlementsverkiezingen gehouden. Onder leiding van de grootste partij, de SPÖ, vinden momenteel oriënterende gesprekken plaats ten behoeve van de vorming van een nieuwe regering. Het aantreden van een nieuwe regering wordt echter niet op korte termijn verwacht. Dit houdt in dat nog geen nieuwe begroting kan worden opgesteld. Het is dan ook niet waarschijnlijk dat Oostenrijk reeds nu nieuwe beleidsinitiatieven zal kunnen presenteren. Het geactualiseerde stabiliteitsprogramma voor de periode 1999 tot en met 2002 wordt begin volgend jaar verwacht. Hoewel de Oostenrijkse economie in 1999 gekenmerkt wordt door een relatief snelle groei (2,1%), lage inflatie (HCPI 0,4%) en een stijgende werkgelegenheid, blijven structurele hervormingen (o.a. van het pensioenstelsel en het sociale zekerheidsstelsel) de komende jaren noodzakelijk. Prioriteit zal met name moeten liggen bij het verder terugdringen van het overheidstekort: met 2,2% BBP in 1999 is het tekort te hoog om voldoende rekening te kunnen houden met o.a. een tegenvallende conjunctuur. Bovendien achtte de Ecofin Raad de tekortdoelstelling van 1,4% BBP in 2002 uit het vorige stabiliteitsprogramma, met het oog op de budgettaire gevolgen van de vergrijzing, weinig ambitieus.

Najaarsvoorspellingen van de Commissie

De Commissie maakt 24 november a.s. de Autumn Forecasts 1999 officieel bekend. Uit een voorlopige versie komt het volgende beeld naar voren. De groei in de Eurozone ontwikkelt zich in 1999 zoals reeds verwacht in de Spring Forecasts. In 2000 zal de groei in de Eurozone aantrekken als gevolg van een sterke binnenlandse vraag en de verbeterde wereldeconomie. De groei in Duitsland en Italië zal in 2000 aantrekken, maar onder de gemiddelde groei van de Eurozone blijven.

De inflatie in de Eurozone is voor 1999 in de Autumn Forecasts dezelfde als in de Spring Forecasts. In de meeste kleine Lidstaten is de inflatie voor 1999 licht opwaarts bijgesteld. Vooral de gestegen olieprijzen en de in een aantal Lidstaten gestegen lonen dragen hieraan bij. De inflatie in de grote Lidstaten (Duitsland, Italië en Frankrijk) is niet veranderd t.o.v. de gematigde prognoses in de Spring Forecasts. In 2000 loopt de inflatie in de Eurozone licht op. De inflatieverschillen tussen de Lidstaten zijn gematigd en zullen naar verwachting de komende jaren verder afnemen.

Lopende-rekeningonevenwichtigheden op mondiaal niveau

Tijdens de Euro-11 van 7 november jl. is kort gesproken over lopende-rekeningonevenwichtigheden op mondiaal niveau. Afgesproken is om op een volgende bijeenkomst nader aandacht aan dit onderwerp te besteden. Het algemeen bevinden was dat in een wereld van vrij kapitaalverkeer niet zozeer het bestaan van grote lopende-rekeningtekorten/overschotten het probleem is (sustainability), maar veeleer de kwetsbaarheid van economieën voor plotselinge veranderingen in de risico-rendementsafweging van beleggers (vulnerability), zeker bij langdurige tekorten (stock). Dit kan aanleiding geven tot grote volatiliteit in kapitaalstromen, wisselkoersen en rente.

Geannoteerde agenda Ecofinraad d.d. 29 november 1999

Voorbereiding van de Europese Raad in Helsinki

a) Beleidscoördinatie

aard bespreking: oriënterend debat

Besproken wordt een concept rapport van de Ecofinraad aan de Europese Raad van Helsinki van 10/11 december 1999 over economische beleidscoördinatie. Met de ingang van de derde fase is het noodzakelijk om de economische beleidscoördinatie te verdiepen en versterken teneinde bij te dragen aan het succes van de EMU en het bevorderen van een houdbare, werkgelegenheidsbevorderende groei. Inmiddels is sprake van een coördinatie-raamwerk dat in principe alle facetten van het economisch beleid dekt (begrotingsbeleid, structureel beleid, werkgelegenheidsbeleid, macro-economische dialoog). Bezien zal worden welke verbeteringen in het raamwerk van de Europese economische beleidscoördinatie kunnen worden aangebracht. Het begrip coördinatie is daarbij de vlag die verschillende vormen van afstemming op de verschillende beleidsonderdelen dekt (lopend van pure uitwisseling van informatie, discussies over best practices, beleidsdialoog, peer review, tot formele overeenkomsten en gezamenlijk vastgestelde actie).

Voor Nederland is daarbij met name van belang dat in Europa een convergentie naar het best presterende niveau wordt bereikt door het inzetten van twee complementaire instrumenten: beleidscoördinatie en beleidsconcurrentie. De optimale mix tussen coördinatie en concurrentie is maatwerk en kan in de loop van de tijd verschuiven. Het huidige coördinatie-raamwerk voldoet op zichzelf, maar moet worden gestroomlijnd en verbeterd. Verder is meer aandacht nodig voor de implementatie van de coördinatie-inspanningen. Thans is de aandacht gericht op het formuleren van concrete suggesties voor verbeteringen. Werkgelegenheid

Zie geannoteerde agenda Jumboraad d.d. 29 november 1999

c) Verslag over versterkte samenwerking inzake het belastingbeleid

aard bespreking: vaststelling verslag aan de Europese Raad

De Ecofinraad verzorgt elk half jaar een verslag aan de Europese Raad over de stand van zaken in de verschillende Europese belastingdossiers. Dit verslag bevat een feitelijke weergave en geen beslispunten of voorstellen voor nieuwe Europese initiatieven. Op dit moment is nog geen voorstel gedaan voor het verslag aangezien onduidelijk is hoe de onderhandelingen over het belastingpakket zullen worden afgerond.

d) Fraudebestrijding

document: Jaarverslag en werkprogramma fraudebestrijding (nog niet beschikbaar)

aard bespreking: Presentatie jaarverslag over 1998 en nieuwe werkprogramma door de Commissie

Het jaarverslag 1998 en het nieuwe werkprogramma worden in november door de Commissie uitgebracht. Onder dit agendapunt zal worden gesproken over het verslag dat de Commissie heeft samengesteld over haar activiteiten op het terrein van de fraudebestrijding in 1998 en over het nieuwe werkprogramma. Het jaarverslag 1998 zal waarschijnlijk ingaan op het aantal door de Lidstaten zelf gemelde onregelmatigheden en fraudes, alsmede op de door de Commissie in samenwerking met de Lidstaten uitgevoerde onderzoeken naar fraudes. In het werkprogramma zal de Commissie waarschijnlijk een overzicht geven van de lopende en de in gang te zetten prioritaire acties ter verbetering van de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschappen. Wellicht zal worden ingegaan op de toekomstige werkzaamheden van het nieuw opgerichte fraudebestrijdingsbureau OLAF.

e) Doeltreffend financieel beheer (SEM 2000)

document: zesde voortgangsverslag van de groep van Persoonlijke Vertegenwoordigers (SEM 2000)

aard bespreking: aanbieding voortgangsverslag door commissaris Schreyer

Onder dit agendapunt wordt het zesde voortgangsverslag van de groep van Persoonlijke Vertegenwoordigers van de ministers van Financiën besproken. Over de werkzaamheden van deze groep van Persoonlijke Vertegenwoordigers wordt elk halfjaar een voortgangsverslag aangeboden aan de Ecofinraad.

De groep van Persoonlijke Vertegenwoordigers is opgericht in het kader van SEM 2000 (Sound and Efficient Financial Management), een initiatief van de Europese Commissie dat in 1995 onder verantwoordelijkheid van de toenmalige commissarissen Liikanen en Gradin is gestart om het financieel beheer- en controlestelsel zowel binnen de Europese Commissie als binnen de lidstaten te verbeteren. SEM 2000 bestaat uit drie fasen. De eerste en tweede fase zijn gericht op verbetering van het financieel beheer binnen de Commissie. De derde fase richt zich op versterking van het partnerschap met de lidstaten. Om invulling te geven aan deze derde fase is begin 1996 de groep van persoonlijke vertegenwoordigers van de ministers van Financiën uit de lidstaten ingesteld. Met name in de derde fase zijn op deelterreinen belangrijke zaken tot stand gekomen. Zo zijn er minimum eisen ten aanzien van de financiële controle door de lidstaten in een verordening opgenomen, is overeenstemming bereikt over de criteria die bepalen welke structuurfondsuitgaven door de Commissie gesubsidieerd worden (eligibilty) en zijn ten slotte richtsnoeren vastgesteld voor het toepassen van netto (forfaitaire) financiële correcties. Deze resultaten hebben hun weerslag gevonden in de
structuurfondsenverordening (Raadsverordening) die in het kader van Agenda 2000 tot stand is gekomen.

In het zesde voortgangsverslag wordt onder meer aandacht besteed aan de evaluatie-uitkomsten van het SEM 2000 initiatief, die op 15 juli 1999 aan de persoonlijke vertegenwoordigers zijn aangeboden. In het voortgangsverslag is opgenomen dat de nieuwe Commissie bij de aangekondigde hervormingen gebruik zal moeten maken van de evaluatie-uitkomsten. In het voortgangsverslag wordt verder vermeld dat de groep van Persoonlijke Vertegenwoordigers zijn werk zal voortzetten. Daarnaast wordt in het verslag stilgestaan bij de hervorming van het Financieel Reglement, de werkzaamheden van het Comité van Wijzen en de uitkomsten uit het Europese Rekenkamerrapport over 1998.

Belastingpakket

aard bespreking: stand van zaken bij de verschillende onderdelen van het belastingpakket;

Ecofinraad zal conclusies formuleren t.b.v. Europese Raad in december

Bespreking van het zogenoemde belastingpakket van 1 december 1997. Op deze datum stelde de Ecofinraad het belastingpakket vast dat bestaat uit drie onderdelen: (a) de gedragscode ter voorkoming van schadelijke belastingconcurrentie, (b) een nieuw richtlijnvoorstel over de fiscale behandeling van rente uit spaartegoeden en (c) een nieuw richtlijnvoorstel over de afschaffing van bronheffingen op interest en royalty-betalingen tussen verbonden ondernemingen. Het is de bedoeling dat tijdens de Ecofinraad conclusies worden opgesteld met betrekking tot het belastingpakket. Op dit moment is nog onduidelijk of en in welke vorm de conclusies zullen worden opgesteld. Nederland is nog altijd gecommitteerd aan een mooi eindresultaat en zal zich inzetten om het nemen van eventuele hindernissen te vergemakkelijken.

Energiebelasting

aard bespreking: bespreking compromisvoorstel

Steeds meer landen besluiten ter verwezenlijking van milieu-doelstellingen gebruik te maken van fiscale maatregelen. Wordt er gebruik gemaakt van fiscale heffingen zoals een energiebelasting, terwijl andere lidstaten niet gelijksoortige maatregelen invoeren dan kan er sprake zijn van concurrentieverstoringen met als gevolg dat energie-intensieve ondernemingen wegtrekken uit lidstaten met een energiebelasting. Om dit te voorkomen is het wenselijk dat er op Europees niveau een energiebelasting wordt ingevoerd. In dat kader lopen er al geruime tijd onderhandelingen over een nieuwe richtlijn. Tijdens de afgelopen Ecofinraden werd duidelijk dat 13 lidstaten konden instemmen met de hoofdlijnen van een compromisvoorstel van het voorzitterschap, maar dat het voorstel voor twee lidstaten onaanvaardbaar was als grondslag voor verdere werkzaamheden.

Nederland is een voorloper op het terrein van de milieubelastingen en is voorstander van de totstandkoming van de nieuwe richtlijn over een minimumbelasting van alle energieproducten. Dit kan ervoor zorgen dat de bestaande concurrentieverstoring wordt opgeheven. Mocht blijken dat het nog steeds niet mogelijk is om met alle lidstaten overeenstemming te bereiken, dan is Nederland voorstander om afspraken te maken met een zo groot mogelijke kopgroep van gelijkgezinde lidstaten.

Procedure bij buitensporige tekorten

document: Concept Cie aanbeveling

aard bespreking: besluitvorming is voorzien

besluitvormingsprocedure: Ecofinraad beslist op basis van Commissieaanbeveling bij meerderheid van tweederde van de gewogen stemmen, met uitzondering van de stemmen van Griekenland.

Griekenland is de enige Lidstaat waarop nog een buitensporig-tekortoordeel van kracht is. Intrekking van dit tekort vormt een vereiste om Griekenland toe te kunnen laten treden tot de EMU. Griekenland heeft herhaaldelijk in internationale fora aangegeven in maart 2000 een officiële aanvraag in te dienen om per 1 januari 2001 tot de EMU toe te treden. Intrekking van het buitensporig-tekortoordeel moet tegen deze achtergrond worden bezien.

De Ecofinraad kan het buitensporig-tekortoordeel, conform artikel 104, lid 12 , intrekken als ze van mening is dat het tekort en de schuld gecorrigeerd zijn. Hierbij zal de Ecofinraad tevens kijken in hoeverre is voldaan aan de aanbevelingen die zij, conform artikel 104, lid 7, aan de betrokken Lidstaat heeft gericht. De Ecofin-aanbeveling heeft Griekenland opgeroepen het overheidstekort voor 1998 onder de 2,4% BBP te houden en voor 1999 onder de 2,1% BBP. De meest recente cijers van de Commissie wijzen erop dat voor 1998 een tekort van 2,5% BBP is gerealiseerd en voor 1999 wordt een verdere daling verwacht. Van 1997 op 1998 daalde de schuldquote van 109,4% BBP naar 106,3% BBP en wordt voor 1999 een verdere daling voorzien.

Eigen middelen van de Europese Unie

aard bespreking: besluitvorming is voorzien

besluitvormingsprocedure: ER besluit met eenparigheid van stemmen na raadpleging EP; ratificatie nationale parlementen

Tijdens de ER van Berlijn zijn wijzigingen in het Eigen-Middelenbesluit van de EU overeengekomen. De perceptiekostenvergoeding bij de traditionele eigen middelen (landbouwheffingen en douanerechten) stijgt vanaf 2001 van 10% naar 25%. Het maximum heffingspercentage bij het BTW-middel zal in twee stappen worden verlaagd van 1% nu naar 0,5% in 2004. De financiering van de compensatie die het Verenigd Koninkrijk krijgt zal zodanig worden gewijzigd, dat Nederland, Duitsland, Zweden en Oostenrijk een korting krijgen van 75% op hun aandeel in de financiering. De VK-compensatie wordt bovendien gecorrigeerd voor onbedoelde voordelen die voortvloeien uit het nieuwe Eigen-Middelenbesluit. Deze wijzigingen en enkele juridische wijzigingen (met name naar aanleiding van het Verdrag van Amsterdam) zijn door de Commissie verwerkt in een concept Eigen-Middelenbesluit dat 1 januari 2002 inwerking moet treden.

Het voorstel is voor Nederland van groot belang, omdat de in Berlijn bereikte verbetering van de Nederlandse nettopositie (ten opzichte van de oorspronkelijke Commissie-voorstellen) voor de helft via het nieuwe Eigen-Middelenbesluit moet worden gerealiseerd. Het onderhandelingsresultaat van Berlijn moet daarom op de juiste wijze in juridische tekst worden omgezet. Van belang voor Nederland is met name de korting op de financiering van de VK-compensatie en tijdige inwerkingtreding (1 januari 2002).

Voortgangsverslag financiele diensten

aard bespreking: presentatie voortgangsrapportage

Op 25 mei 1999 heeft de Ecofinraad het Actieplan Financiële Diensten aangenomen. De Ecofinraad verzocht de Commissie regelmatig te rapporteren over de voortgang die wordt geboekt met de in het Actieplan genoemde voorstellen. Op de Ecofinraad van 29 november zal de Commissie de eerste voortgangsrapportage presenteren. Tijdens de Financial Services Policy Group (FSPG) op 19 oktober heeft een verkennende bespreking plaatsgevonden over de onderwerpen die in de voortgangsrapportage dienen te worden meegenomen.

De voortgangsrapportage zal naar verwachting aangeven dat op een aantal punten voldoende voortgang is geboekt. Verschillende Mededelingen van de Commissie zijn inmiddels gepubliceerd en werkgroepen zijn van start gegaan. Daarnaast heeft de FSPG een aanvang gemaakt met een studie naar de praktische toezichtsvragen die worden opgeroepen door het toenemende belang van internationale financiële conglomeraten.

Een aantal voorstellen van de Commissie heeft enige vertraging opgelopen, wegens het aantreden van de nieuwe Commissie. Bij een aantal andere dossiers heeft de FSPG gesignaleerd dat politiek mandaat vereist is om voortgang te boeken. Besloten is dat over deze dossiers gerichte vraagpunten zullen worden opgenomen in de rapportage aan de Ecofinraad. Een voorbeeld is de Gibraltar-kwestie. Diverse concept-richtlijnen staan al geruime tijd stil als gevolg van het geschil tussen de VK en Spanje over de status van Gibraltar. De FSPG heeft geconstateerd dat dit geschil grote risicos met zich mee brengt voor de voltooiing van de Interne Markt en besloot derhalve dat het probleem onder de aandacht van de Ecofinraad diende te worden gebracht.

Jaarverslag van de Rekenkamer betreffende het begrotingsjaar 1998

document: jaarverslag van de Europese Rekenkamerverslag over 1998, met de daarin opgenomen betrouwbaarheidsverklaring.

aard bespreking: presentatie van de voorzitter van de Europese Rekenkamer over het jaarverslag 1998.

Op de Ecofinraad van 29 november 1999 zal de voorzitter van de Europese Rekenkamer een presentatie geven over het jaarverslag van de Rekenkamer over het begrotingsjaar 1998. De Europese Rekenkamer kan opnieuw niet tot een globale positieve verklaring komen gezien het grote aantal fouten dat in de steekproef is gevonden met betrekking tot de betalingen. Het foutenpercentage is vergelijkbaar met voorgaande jaren (rond de 5%, terwijl de norm van de goedkeuring 1% is). Het foutenpercentage bij de landbouwgarantie-uitgaven is stabiel is en het foutenpercentage bij de structuurfondsuitgaven is verslechterd ten opzichte van vorig jaar. De Europese Rekenkamer benadrukt in haar jaarverslag dat de lidstaten zelf een belangrijke taak hebben in het bewerkstelligen van een goed financieel beheer. Immers 80% van de betalingen en 100% van de ontvangsten loopt via de lidstaten. Wel zou de Commissie zich meer moeten inspannen om ervoor te zorgen dat de tekortkomingen door de lidstaten naar behoren worden aangepakt.

De bevindingen van de Europese Rekenkamer stemmen Nederland tot zorg. Zowel de controles binnen de Commissie als binnen de lidstaten zijn nog onvoldoende. Nederland wil daarom in deze Ecofinraad laten blijken dat zij het zorgelijk vindt dat het foutenpercentage nog steeds te hoog is. Hoewel de nieuwe Commissievoorzitter hervormingsplannen heeft aangekondigd en er ook onder de oude Commissie diverse verbeteringen tot stand zijn gekomen, zullen de effecten van deze plannen en maatregelen pas op lange termijn zichtbaar worden. Nederland wil daarom de noodzaak benadrukken dat de Europese Commissie een tijdpad aangeeft, met duidelijk verifieerbare mijlpalen, waarin de Commissie aangeeft wanneer zij denkt dat een positieve
betrouwbaarheidsverklaring (DAS) kan worden bereikt. Nederland acht het derhalve wenselijk dat de Commissie het hervormingsplan dat in februari 2000 uitkomt voorziet van dit tijdpad.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...