Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

SER adviesaanvraag AOW-gat problematiek

Datum nieuwsfeit: 29-11-1999
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

CONCEPTTEKST ADVIESAANVRAAG AAN DE SER

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Aan de Voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER) Postbus 90405
2509 LK Den Haag

Den Haag, 29 november 1999


Onderwerp: SER adviesaanvraag AOW-gat problematiek

Inleiding
De Tweede Kamer der Staten-Generaal verzoekt de Sociaal-Economische Raad advies uit te brengen over denkbare beleidsvarianten die tot doel hebben de financiële positie van ouderen met een zogenaamd AOW-gat (personen met een onvolledige AOW-opbouw) te verbeteren. Tevens wordt de Raad verzocht te adviseren over mogelijkheden om het ontstaan van een AOW-gat in de toekomst te doen laten afnemen. Uit oogpunt van sociaal beleid acht de Tweede Kamer het wenselijk dat wordt gezocht naar oplossingen op korte en lange termijn om de inkomenspositie van ouderen met een onvolledige AOW-opbouw te verbeteren.

De Tweede Kamer der Staten-Generaal verzoekt de Raad in zijn advies in te gaan op een aantal beleidsvarianten die voor bovengenoemd probleem een oplossing kunnen vormen. Zij verzoekt de Raad voorts in zijn advisering de voor- en nadelen van de verschillende opties te schetsen en daarbij tevens inzicht te geven in de financiële consequenties. Nadrukkelijk verzoekt de Tweede Kamer de Raad zo mogelijk ook alternatieven te formuleren naast de in deze adviesaanvraag geformuleerde beleidsvarianten.

De Tweede Kamer stelt het op prijs als de Raad zijn advies uiterlijk vóór 1 mei 2000 uitbrengt.

Deze adviesaanvraag geeft achtereenvolgens een algemene beschouwing over de inkomenspositie van ouderen, een nadere schets van het geconstateerde probleem (AOW-gat), omschrijving van de betreffende doelgroep en een formulering van mogelijke beleidsvarianten.

Inkomenspositie van ouderen
De Regering heeft de afgelopen jaren gericht inkomensbeleid gevoerd. Het besteedbaar inkomen is voor het merendeel van de bevolking gestegen. De uitkeringen zijn weer gekoppeld aan de lonen. De meest kwetsbare groepen zijn er relatief meer op vooruit gegaan dan de hogere inkomens. Veel minder mensen zijn afhankelijk van een uitkering. Met de bestrijding van armoede en het voorkomen van sociale uitsluiting is vooruitgang geboekt.

Ook de inkomenspositie van ouderen in Nederland is de laatste jaren verbeterd. Ouderen met alleen een AOW-pensioen of een klein aanvullend pensioen hebben de afgelopen jaren een koopkrachtvooruitgang geboekt. Toch ondervinden groepen ouderen in het dagelijks leven problemen om rond te komen. Zeer kwetsbaar is de groep ouderen met alleen een AOW of een klein aanvullend pensioen. De Regering heeft gericht inkomensbeleid gevoerd om de inkomenspositie van deze groep te verbeteren. Hiertoe zijn verschillende regelingen ingevoerd, zoals op het gebied van de belastingen, de ouderenaftrek. In de bijstand is een speciale ouderennorm ingevoerd voor ouderen van 65 jaar en ouder. De hoogte van de bijstandsuitkering voor deze groep is hiermee netto gelijkgesteld met een volledige AOW-uitkering.

Ondanks deze regelingen zijn er groepen ouderen waarvan de inkomenspositie desondanks kwetsbaar is. Dit zijn veelal ouderen met een onvolledig opgebouwde AOW, zij hebben een AOW-gat.

AOW-gat
Elke ingezetene heeft vanaf het bereiken van de leeftijd van 65 jaar recht op AOW. Voor een volledig AOW-pensioen moet men van het 15e tot het 65e levensjaar verzekerd zijn geweest. De AOW kent het opbouwsysteem dat voor elk kalenderjaar dat iemand verzekerd is geweest 2% van het ouderdomspensioen wordt opgebouwd. Heeft iemand steeds in Nederland gewoond, dan zal een volledig pensioen zijn opgebouwd. Voor een volledige AOW is dus een opbouw van 50 verzekerde jaren vereist. Is de verzekering onderbroken geweest, of pas na het 15e levensjaar gestart, omdat iemand daarvoor in een ander land woonde, dan wordt voor de niet-verzekerde jaren een aftrek toegepast.

Het aantal personen met een dergelijke onvolledige AOW bestaat op dit moment uit 250.000 personen.

Ouderen met een onvolledige AOW-opbouw
De groep ouderen met een onvolledige AOW zijn autochtone Nederlanders en allochtone Nederlanders. De groep autochtone Nederlanders met een AOW-gat bestaat vooral uit ontwikkelingswerkers, missiewerkers en anderen die enige tijd in het buitenland woonachtig zijn geweest. Daarnaast hebben veel allochtone ouderen te maken met een AOW-gat. Uit onderzoek1 van het SCP blijkt dat de inkomenspositie van migranten zwak is. Veel migranten van 65 jaar en ouder hebben te maken met de korting op de AOW-uitkering, omdat zij niet vanaf hun 15e in Nederland woonden. Zo ontvangen bijvoorbeeld bijna alle pensioengerechtigde Turken en Marokkanen op dit moment een gekort AOW-pensioen. Driekwart van de allochtone 65-plussers heeft minimaal tien jaar niet in Nederland gewoond en eenderde mist 20% van de AOW-rechten. Het gemiddelde aantal niet-verzekerde jaren bedraagt voor Turken en Marokkanen 13,5 jaar en voor Surinamers en Antillianen 17 jaar. Dit heeft een korting van 26% tot 34% tot gevolg. In de periode dat zij buiten Nederland woonden, hebben zij meestal geen of nauwelijks pensioen opgebouwd. Vermoedelijk werkt ook de relatief korte verblijfsduur in Nederland negatief uit voor de opbouw van het aanvullend pensioen van allochtone ouderen. Voor een volledig aanvullend pensioen is doorgaans een opbouw van 40 jaren vereist. Hier komt nog bij dat oudere migranten - met name Turken en Marokkanen - een relatief laag inkomen hebben en wegens de volledige AOW-franchise weinig pensioen hebben opgebouwd.

Voor het deel van de AOW-uitkering dat is gekort, kan een beroep worden gedaan op de Algemene Bijstand. Bij de toekenning hiervan wordt - in tegenstelling tot de AOW - rekening gehouden met inkomsten van overige leden van het huishouden, met eventueel opgebouwd vermogen en met het pensioen. Aanvullend pensioen dat is opgebouwd wordt eerst weggekort. Mensen die soms 30 of 40 jaar in Nederland hebben gewoond en gewerkt, zijn in de huidige situatie dus vaak niet in staat een voldoende pensioen op te bouwen.

De Tweede Kamer acht het uit sociaal oogpunt wenselijk verbetering te brengen in de inkomenspositie van mensen met een onvolledig opgebouwd AOW. Zij is daarom van mening dat onderzocht dient te worden welke verschillende beleidsvarianten mogelijk zijn om een oplossing te vinden voor het hierboven geconstateerde probleem. De Tweede Kamer ziet daarover het advies van de Raad tegemoet. Een aantal mogelijke varianten, waarover de Raad wordt verzocht in ieder geval te adviseren, wordt hieronder reeds aangegeven. De Raad wordt tevens gevraagd mogelijke andere alternatieven te onderzoeken die kunnen bijdragen aan een oplossing voor de geschetste problematiek, en daarover te adviseren.

Mogelijke varianten
De Raad wordt verzocht advies uit te brengen over de volgende beleidsvarianten:

1. Verhoging van de leeftijd waarop de AOW-opbouw start De leeftijd waarop de AOW wordt opgebouwd - vanaf het 15e jaar - zou kunnen worden verhoogd. Wordt bijvoorbeeld pas vanaf het 25e jaar opgebouwd, dan bestaat de totale AOW-opbouw uit 40 jaar, waarbij dan jaarlijks 2,5% wordt opgebouwd. Wijziging in de opbouwperiode kan op verschillende manieren worden ingevoerd, variërend van een geleidelijke tot een snelle invoering.

2. Ruimere pensioenvrijstelling in de bijstand
De huidige ABW kent een beperkte vrijstelling van het pensioen. Deze vrijlating zou verder kunnen worden verruimd.

3. Bijverzekeren via pensioenfondsen of via lijfrente-regime Onderzocht kan worden welke mogelijkheden er zijn om tekorten in de AOW-opbouw via individuele modulen bij pensioenfondsen bij te verzekeren of via lijfrenteverzekeringen.

4. Verhogen van de ouderenaftrek
De bestaande ouderenaftrek voor 65-plussers zou extra kunnen worden verhoogd voor bijvoorbeeld inkomens die vallen binnen de (nieuwe) eerste schijf. Dit zijn inkomens tot het niveau van het minimumloon. 5. Inkoop van AOW-jaren
Om tekorten in de AOW-opbouw aan te vullen zouden AOW-jaren kunnen worden ingekocht waarbij dan bijvoorbeeld in het tarief rekening gehouden kan worden met de hoogte van het arbeidsinkomen op dat moment.

De Tweede Kamer hoopt het advies van de Sociaal-Economische Raad vóór 1 mei 2000 te kunnen ontvangen.

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,

Jeltje van Nieuwenhoven
1 SCP, Armoedemonitor 1999
SCP, Ouderenrapportage 1996
1

4

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...

HamiltonRoche en Cashforce samen sterk in cash flow management
HamiltonRoche en Cashforce kondigen een samenwerking aan op het gebied van cash flow management voor middelgrote en grote bedrijven. Voor...

GSMA: Nederlandse wet voor netneutraliteit botst met EU-verordening
GSMA: Nederlandse wet voor netneutraliteit botst met EU-verordening BRUSSEL -(BUSINESS WIRE)- De GSMA maakt zich ernstige zorgen om de herziene...