Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bijdrage PvdA aan algemeen overleg Melklease en Quotumbeurs

Datum nieuwsfeit: 30-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

30 november 1999

 

 

Bijdrage van Waalkens aan het algemeen overleg Melklease en Quotumbeurs


--------------------------------------------------------------

Het huidige beleid ten aanzien van melkquotum overdracht moet volgens het voorstel van minister Brinkhorst om verschillende redenen worden veranderd. In de eerste plaats zijn de kosten voor zowel permanente als tijdelijke overdracht van melkquota de hoogste in de Europese Unie. Die kosten zijn van invloed op de concurrentiepositie van Nederland. In de tweede plaats dient er een systeem van quotumoverdracht te komen dat optimaal bijdraagt aan de ontwikkeling van een duurzame melkveehouderij (grondgebondenheid en het imago van Nederland in internationaal verband spelen hierbij een rol). Daarnaast bestaat er een uitdrukkelijke wens van de sector om het systeem aan te passen, ook met het oog op verlaging van de quotumkosten en de ontwikkeling van een duurzame veehouderij. In het huidige systeem is het mogelijk melk te verhuren (verleasen) terwijl men zelf niet meer actief is in de melkveehouderij.

Andere redenen die pleiten voor aanpassing van het systeem zijn dat er meer inzicht moet komen in de quotummarkt en in de aan- en verkoopprijzen en dat quotum in de huidige situatie niet los van grond kan worden overgedragen.

A. Permanente overdracht

Om melkveehouders de optie te bieden om te kiezen voor meer transparante transacties ligt er een voorstel van de minister voor de opzet van een melkquotumbeurs. In de huidige situatie wordt er bij transacties bemiddeld door makelaars en bemiddelaars. De bemiddelingskosten die dat systeem met zich meebrengt maken het quotum duurder voor de melkveehouder. Daarnaast is het systeem wat betreft hoeveelheid en prijsbepaling onvoldoende transparant.

De PvdA is voorstander van een melkquotumbeurs om de volgende redenen:

De voordelen van het instellen van een quotumbeurs zijn de volgende:


* Bij een verhandeling op de beurs is de overdracht goedkoper doordat er lagere transactiekosten hoeven te worden betaald;
* Quotum kan op de beurs los van grond worden verhandeld, wat bijdraagt aan een grondgebonden, meer duurzame veehouderij. Tot nu toe moet voor losse grond (wanneer het geen geheel bedrijf betreft) steeds grond mee worden overgedragen met een maximum van 20.000kg per hectare.
* Quotum wordt op de beurs tegen een evenwichtsprijs verhandeld op basis van vraag en aanbod. Dit vergroot de transparantie bij transacties en een mogelijke verlaging van de prijs.

Wat in mijn ogen een belangrijk nadeel is, is dat er bij een verhandeling op de beurs geen exact maatwerk kan worden geleverd betreffende de hoeveelheid en het vetpercentage, doordat er sprake is van een afrondingsverschil. Hierdoor kunnen bedrijven schade oplopen doordat ze voor meer melkquotum betalen dan ze uiteindelijk ontvangen na de afronding. Een oplossing hiervoor zou wellicht kunnen liggen in een aangepaste indeling bij de Centrale Organisatie Superheffing (COS), de voorgestelde uitvoeringsinstantie (onderdeel van het Productschap voor Zuivel). De vraag aan de minister is of hij een dergelijke oplossing mogelijk acht of op welke andere manier hij dit anders wil oplossen.

De vraag kan worden gesteld waarom het transactiesysteem bij de overheid wordt geplaatst in plaats van bij particuliere bemiddelaars. Het standpunt van de PvdA is dat gezien het feit dat de melkquotering een overheidsmaatregel is, het niet juist zou zijn wanneer een derde partij daar winst uit gaat halen. Daarnaast is er bij de invoering van een beurssysteem geen risico op bewuste beïnvloeding van de prijs. Het systeem wordt volledig afhankelijk gemaakt van vraag en aanbod.

De uitvoering:

Aan de quotumsituatie in de pachter-verpachter verhouding verandert niets ten opzichte van de huidige situatie, ook de fiscale behandeling blijft volgens het plan ongewijzigd. Verder is het voorstel gedaan de beurs onder te brengen bij de COS. Zij is nu al belast met de uitvoering van de Beschikbare Superheffing en het is een publiekrechtelijke instantie.

Makelaars verdwijnen niet van de markt: Transacties van melkquotum mèt grond blijven mogelijk via makelaars. Met het nieuwe systeem wordt alleen een extra mogelijkheid geboden aan melkveehouders die quotum willen verkopen.

Wat betreft de technische uitvoering van het beurssysteem zouden wij de minister willen vragen naar een meer gespecificeerde uitwerking. Zo moet er duidelijkheid komen over hoe er wordt gehandeld in geval van een niet volgemolken quotum: hoe denkt de minister in dergelijke situaties aan de boeren tegemoet te kunnen komen?

 

B. Tijdelijke overdracht (leasen):

Ongeveer 6% van het melkquotum wordt per jaar tijdelijk overgedragen, waarvan 60% afkomstig is van bedrijven die hun gehele quotum verleasen. Dit is een zeer hoog aantal. Van de 8600 bedrijven verleasen ongeveer 2600 bedrijven 100.000kg of minder.

Het doel van de regeling was de melkveehouders een extra mogelijkheid te bieden om de omvang van het melkquotum en de melkproductie op elkaar af te stemmen. Daarnaast kan leasen dienen als tijdelijke oplossing bij calamiteiten, bijvoorbeeld bij arbeids-ongeschiktheid of ziekte van het vee. De leaseregeling is opgezet om voor een jaar quotum te huren dan wel te verhuren. Er is echter nooit een verbod geweest op huur/verhuur voor een langere periode. Het systeem is op die manier gaan fungeren als inkomstenbron voor melkveehouders die zelf niet meer actief zijn. Zij verhuren het quotum structureel. De ontwikkeling van een een grondgebonden en duurzame landbouw wordt hierdoor belemmerd. Om die reden is het van belang dat de mogelijkheden tot tijdelijke overdracht worden beperkt, zonder dat bestaande bedrijven daardoor worden gedupeerd.

Het voorstel van het ministerie van LNV is melkverhuur voor een periode van 2 jaar onbeperkt toe te staan en het daarna te beperken tot 10% van het quotum. De regeling moet per 1 april 2000 ingaan.

Standpunt PvdA:

Het is niet de bedoeling dat bedrijven die actief willen blijven produceren in de problemen komen door de verandering van het systeem. Daarom zijn wij het eens met de door de minister voorgestelde 2 jaar. De leaseregeling is bedoeld als een afrondingssysteem, op deze manier krijgen bedrijven in onze ogen een eerlijke kans om naar die afronding toe te werken.

Het nadeel van de 10% regeling is dat kleinere bedrijven benadeeld worden. Wij zouden dan ook voor willen stellen om in plaats van een percentage een absolute hoeveelheid te hanteren, zodat kleine bedrijven dezelfde kansen hebben als de groten. Het voorstel van de PvdA is 75.000kg. Een bedrijf mag dus 2 jaar het volledige quotum verhuren en daarna maximaal 75.000kg per jaar. Op deze manier vindt er opvang plaats aan de onderkant.

 

 

 

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie