Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Overzicht persberichten gemeente Hilversum

Datum nieuwsfeit: 30-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Hilversum

Archief persberichten

Gemeentebestuur

Home

Nieuws van het gemeentebestuur

Hieronder ziet u een overzicht van de actuele persberichten van de gemeente Hilversum. De belangrijkste persberichten van de afgelopen zes maanden zijn opgenomen in het archief. De agenda's en besluitenlijsten van het College van B&W, de raadscommissies en de gemeenteraad kunt u inzien op de pagina's van het gemeentebestuur.


Persberichten Week 47
(22 - 28 november 1999)

* College keurt Bereikbaarheidsplan 2000 goed
* Ontwerp Langgewenst opnieuw ter visie

* Doseerlicht Dr. J.M. Den Uylplein in werking
* Kruispunt Johan. Geradtsweg/Simon Stevin veiliger
* Renovatie sportaccommodaties


* Wegwerkzaamheden komende week


College keurt Bereikbaarheidsplan 2000 goed
Nadruk op voltooiing centrumring en verbeteringen buitenring

Met de goedkeuring van het Bereikbaarheidsplan 2000 geeft het College van Burgemeester en Wethouders het groene licht voor een groot aantal projecten die het volgend jaar op de Hilversumse wegen worden uitgevoerd. Het plan dat in december nog voor advies wordt voorgelegd aan de raadscommissie Verkeer en Buurt, legt grote nadruk op verbeteringen aan de buitenring en geeft de aanzet voor de voltooiing van de centrumring.

Centrumring
De voltooiing van de centrumring krijgt na de bouwvakantie een nieuwe impuls. De gemeente gaat alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat de ring in de zomer van 2001 rond is. Als het werk klaar is, is de centrumring voortaan duidelijk te herkennen als dé logische route rondom het centrum. Het wordt, net als nu de Langestraat, één rijbaan, geasfalteerd, met aan beide zijden rode verhoogde fietspaden. Op dit moment wordt gewerkt aan het ontwerp voor de laatste ontbrekende schakels: een stukje ´s-Gravelandseweg, Melkpad, Stationsstraat, de Schapenkamp vanaf de Stationsstraat tot aan de Beatrixtunnel en daarnaast een deel van de Koninginneweg.

Het werk begint, meteen na de bouwvak, met de kruising ´s-Gravelandseweg/Albertus Perkstraat.
In de tweede helft van september is het Melkpad aan de beurt. Vanaf de noordkant wordt begonnen met het vernieuwen van de riolering. Daarna volgt de herinrichting.

Kop van de Neuweg één jaar later

Eén project wordt uitgesteld. In het voorjaar zou de kop van de Neuweg, tussen de Langestraat en de Koningsstraat, weer geschikt gemaakt worden voor verkeer in twee richtingen, maar dat project wordt een jaar uitgesteld. De bouwhekken rond het bouwproject Ruitersbosch op de hoek Langestraat/Neuweg staan de herinrichting ter plaatse in de weg.

Buitenring

Gespreid over het jaar 2000 wordt op de buitenring een viertal projecten uitgevoerd, twee grote en twee kleinere. Meest in het oog springend: de aanleg in het voorjaar van een grote tweestrooksrotonde op de kruising van de Diependaalselaan en de Loosdrechtseweg en in het najaar de reconstructie van de rotonde Diependaalselaan/Vreelandseweg. De kleinere projecten zijn de aanleg van een foetspad, een gecombineerde strook voor zowel voetgangers als fietsers, in de Krugerbocht en de reconstructie van de kruising Johannes Geradtsweg/Simon Stevinweg.

Radialen

In 2000 komen er twee radialen aan de beurt, zij het gedeeltelijk. De Utrechtseweg krijgt een face-lift: asfalt plus fietspaden, tussen de Gijsbrecht van Amstelstraat en de Diependaalselaan. Een deel van de uitgaande radiaal Neuweg/Hilvertsweg wordt opnieuw ingericht. Het betreft de Neuweg tussen de Gijsbrecht van Amstelstraat en de Hilvertsweg en het stukje Hilvertsweg tussen de Neuweg en de Diependaalselaan. De oorspronkelijk als radiaal gedachte route Orchideestraat/Eikbosserweg krijgt een 30-kilometerinrichting. Voor dat laatste is nog wel goedkeuring van de raad nodig.

Bereikbaarheid

Het plan brengt 'het evenwicht in beeld tussen enerzijds het hoog houden van het uitvoeringstempo en anderzijds het behoud van voldoende bereikbaarheid', staat in de inleiding van het Bereikbaarheidsplan
2000 te lezen. Niettemin zijn er een paar duidelijke bereikbaarheidshobbels. Tijdens de aanleg van de rotonde Diependaalselaan/Loosdrechtseweg kan het autoverkeer de eerste twee maanden nog over de Diependaalselaan langs het werk worden geleid, maar in de laatste fase moet het hele kruispunt een paar weken worden afgesloten. Dat betekent moeizame omleidingen via de Kerkelandenlaan, de Oscar Romerolaan, een stukje Loosdrechtseweg en de Van Ghentlaan. En de aanpassing van de rotonde Vreelandseweg kan - afhankelijk van het ontwerp - wel eens voor aanzienlijke problemen gaan zorgen, vooral ook door de verscherpte ARBO-veiligheidseisen die thans aan werken aan de weg worden gesteld. Voor de in feite betrekkelijk eenvoudige aanleg van het foetspad in de Krugerbocht moet bijvoorbeeld al één rijrichting worden omgeleid.

Communicatie

Het streven naar tijdige, adequate en zorgvuldige berichtgeving over werken aan de weg heeft in 1999 geresulteerd in een vermindering van het aantal klachten. Die ingeslagen weg wordt voortgezet. Er zal extra aandacht worden besteed aan de berichtgeving over de centrumring. En voor informatie over werkzaamheden en omleidingen zijn nieuwe borden ontworpen in de huisstijl van de gemeente. Op de borden staat in kernachtige bewoordingen aangegeven wat de werkzaamheden inhouden, waarom er aan de weg gewerkt wordt en hoe lang het werk gaat duren.

overzicht persberichten


Ontwerp Langgewenst opnieuw ter visie

In de raadsvergadering van 13 oktober 1999 heeft de gemeenteraad besloten het ontwerp-bestemmingsplan Langgewenst aan te passen. Het gaat om de volgende punten:


1. de in het ontwerp bestemmingsplan aangegeven bestemmingsvlekken met een maximale bouwhoogte van 40 meter zijn teruggebracht naar maximaal 30 meter;

2. de grootte van de parkeergarage vast te stellen op 500 parkeerplaatsen;

3. het opnemen van een 2e inrit-mogelijkheid van de parkeergarage nabij de Huizerstraat;

4. het aantal te bouwen woning vast te stellen op ca. 200.

Het ontwerpplan Langgewenst zal vanaf 26 november 1999 vier weken ter visieggen in de burgerleeskamer. Binnen deze termijn (dus tot 24 december) kunnen belanghebbenden schriftelijk hun zienswijze indienen over dit aangepast ontwerp-bestemmingsplan.

overzicht persberichten


Doseerlicht Dr. J.M. Den Uylplein in werking

Voor de zomer van dit jaar heeft het college besloten om een zogenaamd doseerlicht te plaatsen op de Kamerlingh Onnesweg, vlak voor de rotonde Dr. J.M. Den Uylplein. Dat doseerlicht is een verkeerslicht dat het verkeer vanaf de Kamerlingh Onnesweg in de ochtenspits gedoseerd de rotonde op laat rijden. Daarvoor is gekozen om in de ochtenspits het oponthoud voor het verkeer vanaf Laren te verminderen.

In het voorjaar van 2000 gaat de gemeente na of het oponthoud voor het verkeer uit Laren ook echt minder is geworden door het doseerlicht. Ook gaat de gemeente na of er elders problemen zijn ontstaan als gevolg van het doseerlicht.
Het verkeerslicht wordt in de week van 29 november geinstalleerd. Dat zal gebeuren buiten de drukke perioden.

Naast het plaatsen van het verkeerslicht zal de gemeente ook attentieborden plaatsen ter hoogte van de rotonde. Op die borden wordt er nadrukkelijk op gewezen dat automobilisten richting moeten aangeven bij het verlaten van de rotonde. Geen richting aangeven, betekent namelijk onnodig oponthoud voor het verkeer dat de rotonde op wil rijden.

Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij de heer Van Wessel (035
- 629 23 15) of de heer Stroo (035 629 28 23). Beiden zijn medewerker van de dienst stadsontwikkeling.

overzicht persberichten


Kruispunt Johan. Geradtsweg/Simon Stevin veiliger

Het kruispunt Johannes Geradtsweg/Simon Stevinweg wordt een stuk overzichtelijker voor de vele verkeersdeelnemers die dagelijks van dit drukke verkeersknooppunt gebruik maken. Met name het zicht op het kruispunt en de fietsoversteekplaatsen worden verbeterd.

Als het aan het college van b en w ligt, dan worden nog voor 1 maart de daarvoor noodzakelijke werkzaamheden aanbesteed. Aanbesteding vóór
1 maart is voorwaarde om in aanmerking te komen voor een provinciale subsidie.

Over enkele jaren wordt de Simon Stevinweg aangepakt. Nu al is bekend dat de Simon Stevinweg dan éénrichtingsverkeer krijgt. Dit is in het verkeersplan Wegen vastgelegd. Met het opnieuw inrichten van het kruispunt wordt hier al rekening mee gehouden door alvast over een lengte van circa vijftig meter éénrichtingsverkeer in te stellen. Het gaat om het stuk tussen het kruispunt en de H. de Keyserlaan. Eénrichtingsverkeer komt de verkeersveiligheid op het kruispunt ten goede. Hiermee wordt ook voorkomen dat, als gevolg van het instellen van éénrichtingsverkeer op de Larenseweg, het verkeer in de Simon Stevinweg te sterk toeneemt.

Inspraakprocedure

De raadscommissie Verkeer en Buurt heeft het collegevoorstel vrijgegeven voor inspraak. Op donderdag 16 december wordt er om 19.30 uur een inspraakbijeenkomst gehouden in de Burgerzaal van het raadhuis. Daarnaast wordt U in de gelegenheid gesteld schriftelijk op het voorstel te reageren. U wordt verzocht er voor te zorgen, dat uw reactie uiterlijk 10 januari a.s. bij de gemeente binnen is. U dient uw reactie te zenden aan de dienst Stadsontwikkeling t.a.v. de heer J.W. Fonk, Postbus 9900, 1201 GM te Hilversum.

Uw reactie dient alleen betrekking te hebben op de herinrichting van het kruispunt. Het instellen van éénrichting verkeer in de Simon Stevinweg maakt geen deel meer uit van de inspraak.. De op de herinrichting betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in de leeskamer van het Raadhuis en bij de balie van de dienst Stadsontwikkeling, Oude Enghweg 23.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer J.W. Fonk van de dienst Stadsontwikkeling, telefoon 629 25 13.

overzicht persberichten


Renovatie sportaccommodaties

De sport- en spelinventaris van de sporthallen Oost en Kerkelanden en sportzaal De Meent krijgt komend jaar een grondige opknapbeurt. Dit hebben B&W van Hilversum besloten. Met deze renovatie is een bedrag gemoeid van ƒ 43.000,-. Daarnaast wordt een deel van de vloerbedekking van de bijruimten van sporthal Kerkelanden vervangen door een kunststof gietvloer.

Dat de ingreep noodzakelijk bleek, kwam aan het licht tijdens de jaarlijkse onderhoudsbeurt. De onderhoudsstaat van een aantal sport- installaties bleek daarbij van dien aard, dat onveilige situaties zouden kunnen ontstaan.

In sporthal Kerkelanden worden de colivinyl-tegels vervangen. Dit materiaal bevat astbest en kan bij slijtage gevaar voor de gezondheid opleveren. Bovendien bemoeilijken gebroken tegels het schoonmaken. De colivinyltegels bedekken de vloeren van de vergaderruimte, de scheidsrechterdouches, de openbare toiletten, de materiaalbergingen naast de sportzaal en de EHBO-ruimte.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij de heer C. Leeflang, hoofd Beheer en Exploitatie van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO), tel. (035) 629 2870.

overzicht persberichten


Wegwerkzaamheden komende week

In de week van 29 november geen werkzaamheden meer langs de hoofdroutes. Er wordt nog gewerkt aan de herinrichting van de Silenestraat (tot de tweede helft van december) en aan de Röntgenstraat, tussen de Minckelersstraat en de Buizerdstraat (laatste week).

overzicht persberichten


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...