Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Overzicht persberichten gemeente Hilversum

Datum nieuwsfeit: 30-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Hilversum

Archief persberichten

Gemeentebestuur

Home

Nieuws van het gemeentebestuur

Hieronder ziet u een overzicht van de actuele persberichten van de gemeente Hilversum. De belangrijkste persberichten van de afgelopen zes maanden zijn opgenomen in het archief. De agenda's en besluitenlijsten van het College van B&W, de raadscommissies en de gemeenteraad kunt u inzien op de pagina's van het gemeentebestuur.


Persberichten Week 47
(22 - 28 november 1999)

* College keurt Bereikbaarheidsplan 2000 goed
* Ontwerp Langgewenst opnieuw ter visie

* Doseerlicht Dr. J.M. Den Uylplein in werking
* Kruispunt Johan. Geradtsweg/Simon Stevin veiliger
* Renovatie sportaccommodaties


* Wegwerkzaamheden komende week


College keurt Bereikbaarheidsplan 2000 goed
Nadruk op voltooiing centrumring en verbeteringen buitenring

Met de goedkeuring van het Bereikbaarheidsplan 2000 geeft het College van Burgemeester en Wethouders het groene licht voor een groot aantal projecten die het volgend jaar op de Hilversumse wegen worden uitgevoerd. Het plan dat in december nog voor advies wordt voorgelegd aan de raadscommissie Verkeer en Buurt, legt grote nadruk op verbeteringen aan de buitenring en geeft de aanzet voor de voltooiing van de centrumring.

Centrumring
De voltooiing van de centrumring krijgt na de bouwvakantie een nieuwe impuls. De gemeente gaat alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat de ring in de zomer van 2001 rond is. Als het werk klaar is, is de centrumring voortaan duidelijk te herkennen als dé logische route rondom het centrum. Het wordt, net als nu de Langestraat, één rijbaan, geasfalteerd, met aan beide zijden rode verhoogde fietspaden. Op dit moment wordt gewerkt aan het ontwerp voor de laatste ontbrekende schakels: een stukje ´s-Gravelandseweg, Melkpad, Stationsstraat, de Schapenkamp vanaf de Stationsstraat tot aan de Beatrixtunnel en daarnaast een deel van de Koninginneweg.

Het werk begint, meteen na de bouwvak, met de kruising ´s-Gravelandseweg/Albertus Perkstraat.
In de tweede helft van september is het Melkpad aan de beurt. Vanaf de noordkant wordt begonnen met het vernieuwen van de riolering. Daarna volgt de herinrichting.

Kop van de Neuweg één jaar later

Eén project wordt uitgesteld. In het voorjaar zou de kop van de Neuweg, tussen de Langestraat en de Koningsstraat, weer geschikt gemaakt worden voor verkeer in twee richtingen, maar dat project wordt een jaar uitgesteld. De bouwhekken rond het bouwproject Ruitersbosch op de hoek Langestraat/Neuweg staan de herinrichting ter plaatse in de weg.

Buitenring

Gespreid over het jaar 2000 wordt op de buitenring een viertal projecten uitgevoerd, twee grote en twee kleinere. Meest in het oog springend: de aanleg in het voorjaar van een grote tweestrooksrotonde op de kruising van de Diependaalselaan en de Loosdrechtseweg en in het najaar de reconstructie van de rotonde Diependaalselaan/Vreelandseweg. De kleinere projecten zijn de aanleg van een foetspad, een gecombineerde strook voor zowel voetgangers als fietsers, in de Krugerbocht en de reconstructie van de kruising Johannes Geradtsweg/Simon Stevinweg.

Radialen

In 2000 komen er twee radialen aan de beurt, zij het gedeeltelijk. De Utrechtseweg krijgt een face-lift: asfalt plus fietspaden, tussen de Gijsbrecht van Amstelstraat en de Diependaalselaan. Een deel van de uitgaande radiaal Neuweg/Hilvertsweg wordt opnieuw ingericht. Het betreft de Neuweg tussen de Gijsbrecht van Amstelstraat en de Hilvertsweg en het stukje Hilvertsweg tussen de Neuweg en de Diependaalselaan. De oorspronkelijk als radiaal gedachte route Orchideestraat/Eikbosserweg krijgt een 30-kilometerinrichting. Voor dat laatste is nog wel goedkeuring van de raad nodig.

Bereikbaarheid

Het plan brengt 'het evenwicht in beeld tussen enerzijds het hoog houden van het uitvoeringstempo en anderzijds het behoud van voldoende bereikbaarheid', staat in de inleiding van het Bereikbaarheidsplan
2000 te lezen. Niettemin zijn er een paar duidelijke bereikbaarheidshobbels. Tijdens de aanleg van de rotonde Diependaalselaan/Loosdrechtseweg kan het autoverkeer de eerste twee maanden nog over de Diependaalselaan langs het werk worden geleid, maar in de laatste fase moet het hele kruispunt een paar weken worden afgesloten. Dat betekent moeizame omleidingen via de Kerkelandenlaan, de Oscar Romerolaan, een stukje Loosdrechtseweg en de Van Ghentlaan. En de aanpassing van de rotonde Vreelandseweg kan - afhankelijk van het ontwerp - wel eens voor aanzienlijke problemen gaan zorgen, vooral ook door de verscherpte ARBO-veiligheidseisen die thans aan werken aan de weg worden gesteld. Voor de in feite betrekkelijk eenvoudige aanleg van het foetspad in de Krugerbocht moet bijvoorbeeld al één rijrichting worden omgeleid.

Communicatie

Het streven naar tijdige, adequate en zorgvuldige berichtgeving over werken aan de weg heeft in 1999 geresulteerd in een vermindering van het aantal klachten. Die ingeslagen weg wordt voortgezet. Er zal extra aandacht worden besteed aan de berichtgeving over de centrumring. En voor informatie over werkzaamheden en omleidingen zijn nieuwe borden ontworpen in de huisstijl van de gemeente. Op de borden staat in kernachtige bewoordingen aangegeven wat de werkzaamheden inhouden, waarom er aan de weg gewerkt wordt en hoe lang het werk gaat duren.

overzicht persberichten


Ontwerp Langgewenst opnieuw ter visie

In de raadsvergadering van 13 oktober 1999 heeft de gemeenteraad besloten het ontwerp-bestemmingsplan Langgewenst aan te passen. Het gaat om de volgende punten:


1. de in het ontwerp bestemmingsplan aangegeven bestemmingsvlekken met een maximale bouwhoogte van 40 meter zijn teruggebracht naar maximaal 30 meter;

2. de grootte van de parkeergarage vast te stellen op 500 parkeerplaatsen;

3. het opnemen van een 2e inrit-mogelijkheid van de parkeergarage nabij de Huizerstraat;

4. het aantal te bouwen woning vast te stellen op ca. 200.

Het ontwerpplan Langgewenst zal vanaf 26 november 1999 vier weken ter visieggen in de burgerleeskamer. Binnen deze termijn (dus tot 24 december) kunnen belanghebbenden schriftelijk hun zienswijze indienen over dit aangepast ontwerp-bestemmingsplan.

overzicht persberichten


Doseerlicht Dr. J.M. Den Uylplein in werking

Voor de zomer van dit jaar heeft het college besloten om een zogenaamd doseerlicht te plaatsen op de Kamerlingh Onnesweg, vlak voor de rotonde Dr. J.M. Den Uylplein. Dat doseerlicht is een verkeerslicht dat het verkeer vanaf de Kamerlingh Onnesweg in de ochtenspits gedoseerd de rotonde op laat rijden. Daarvoor is gekozen om in de ochtenspits het oponthoud voor het verkeer vanaf Laren te verminderen.

In het voorjaar van 2000 gaat de gemeente na of het oponthoud voor het verkeer uit Laren ook echt minder is geworden door het doseerlicht. Ook gaat de gemeente na of er elders problemen zijn ontstaan als gevolg van het doseerlicht.
Het verkeerslicht wordt in de week van 29 november geinstalleerd. Dat zal gebeuren buiten de drukke perioden.

Naast het plaatsen van het verkeerslicht zal de gemeente ook attentieborden plaatsen ter hoogte van de rotonde. Op die borden wordt er nadrukkelijk op gewezen dat automobilisten richting moeten aangeven bij het verlaten van de rotonde. Geen richting aangeven, betekent namelijk onnodig oponthoud voor het verkeer dat de rotonde op wil rijden.

Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij de heer Van Wessel (035
- 629 23 15) of de heer Stroo (035 629 28 23). Beiden zijn medewerker van de dienst stadsontwikkeling.

overzicht persberichten


Kruispunt Johan. Geradtsweg/Simon Stevin veiliger

Het kruispunt Johannes Geradtsweg/Simon Stevinweg wordt een stuk overzichtelijker voor de vele verkeersdeelnemers die dagelijks van dit drukke verkeersknooppunt gebruik maken. Met name het zicht op het kruispunt en de fietsoversteekplaatsen worden verbeterd.

Als het aan het college van b en w ligt, dan worden nog voor 1 maart de daarvoor noodzakelijke werkzaamheden aanbesteed. Aanbesteding vóór
1 maart is voorwaarde om in aanmerking te komen voor een provinciale subsidie.

Over enkele jaren wordt de Simon Stevinweg aangepakt. Nu al is bekend dat de Simon Stevinweg dan éénrichtingsverkeer krijgt. Dit is in het verkeersplan Wegen vastgelegd. Met het opnieuw inrichten van het kruispunt wordt hier al rekening mee gehouden door alvast over een lengte van circa vijftig meter éénrichtingsverkeer in te stellen. Het gaat om het stuk tussen het kruispunt en de H. de Keyserlaan. Eénrichtingsverkeer komt de verkeersveiligheid op het kruispunt ten goede. Hiermee wordt ook voorkomen dat, als gevolg van het instellen van éénrichtingsverkeer op de Larenseweg, het verkeer in de Simon Stevinweg te sterk toeneemt.

Inspraakprocedure

De raadscommissie Verkeer en Buurt heeft het collegevoorstel vrijgegeven voor inspraak. Op donderdag 16 december wordt er om 19.30 uur een inspraakbijeenkomst gehouden in de Burgerzaal van het raadhuis. Daarnaast wordt U in de gelegenheid gesteld schriftelijk op het voorstel te reageren. U wordt verzocht er voor te zorgen, dat uw reactie uiterlijk 10 januari a.s. bij de gemeente binnen is. U dient uw reactie te zenden aan de dienst Stadsontwikkeling t.a.v. de heer J.W. Fonk, Postbus 9900, 1201 GM te Hilversum.

Uw reactie dient alleen betrekking te hebben op de herinrichting van het kruispunt. Het instellen van éénrichting verkeer in de Simon Stevinweg maakt geen deel meer uit van de inspraak.. De op de herinrichting betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in de leeskamer van het Raadhuis en bij de balie van de dienst Stadsontwikkeling, Oude Enghweg 23.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer J.W. Fonk van de dienst Stadsontwikkeling, telefoon 629 25 13.

overzicht persberichten


Renovatie sportaccommodaties

De sport- en spelinventaris van de sporthallen Oost en Kerkelanden en sportzaal De Meent krijgt komend jaar een grondige opknapbeurt. Dit hebben B&W van Hilversum besloten. Met deze renovatie is een bedrag gemoeid van ƒ 43.000,-. Daarnaast wordt een deel van de vloerbedekking van de bijruimten van sporthal Kerkelanden vervangen door een kunststof gietvloer.

Dat de ingreep noodzakelijk bleek, kwam aan het licht tijdens de jaarlijkse onderhoudsbeurt. De onderhoudsstaat van een aantal sport- installaties bleek daarbij van dien aard, dat onveilige situaties zouden kunnen ontstaan.

In sporthal Kerkelanden worden de colivinyl-tegels vervangen. Dit materiaal bevat astbest en kan bij slijtage gevaar voor de gezondheid opleveren. Bovendien bemoeilijken gebroken tegels het schoonmaken. De colivinyltegels bedekken de vloeren van de vergaderruimte, de scheidsrechterdouches, de openbare toiletten, de materiaalbergingen naast de sportzaal en de EHBO-ruimte.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij de heer C. Leeflang, hoofd Beheer en Exploitatie van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO), tel. (035) 629 2870.

overzicht persberichten


Wegwerkzaamheden komende week

In de week van 29 november geen werkzaamheden meer langs de hoofdroutes. Er wordt nog gewerkt aan de herinrichting van de Silenestraat (tot de tweede helft van december) en aan de Röntgenstraat, tussen de Minckelersstraat en de Buizerdstraat (laatste week).

overzicht persberichten


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie