Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Aanvullende begroting gemeentefonds en provinciefonds

Datum nieuwsfeit: 30-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Tweede suppletore begroting gemeentefonds en begroting provinciefondsWijziging van de begroting van de uitgaven en ontvangsten van het gemeentefonds voor het jaar 1999 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

VOORSTEL VAN WET

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begroting van de uitgaven en ontvangsten van het gemeentefonds voor het jaar 1999, vastgesteld bij de wet van 28 januari 1999, Stb. 91, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 8 juli 1999, Stb. 350.

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begroting van de uitgaven van het gemeentefonds voor het jaar 1999 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit kolom 3 van de bij deze wet behorende begrotingsstaat, onderdeel uitgaven en verplichtingen.

Artikel 2

De begroting van de ontvangsten van het gemeentefonds voor het jaar 1999 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit kolom 3 van de bij deze wet behorende begrotingsstaat, onderdeel ontvangsten.

Artikel 3

Het verplichtingenbedrag bedoeld in artikel 5 van de Financiële-verhoudingswet terzake van de algemene uitkering, vermeerderd of verminderd met de uitkeringen ex artikel 2 en artikel 6 van de Invoeringswet Financiële-verhoudingswet, en de aanvullende uitkeringen wordt voor het uitkeringsjaar 1999 vastgesteld op 23 434 785 000.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

De Staatssecretaris van Financiën,

De Minister van Financiën,

Begrotingsstaat behorende bij de Wet van . . , Stb. .

Begroting 1999, inclusief tweede suppletore begroting

gemeentefonds

Onderdeel uitgaven en verplichtingen (bedragen x 1 000)

(1)

(2)

(3)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde

begroting

Mutaties (+ of -) op grond van eerste suppletore begroting

Mutaties (+ of -) op grond van tweede suppletore begroting

verplichtingen

uitgaven

verplichtingen

uitgaven

verplichtingen

uitgaven

TOTAAL

23 286 785


+721 282


-35 100

01

Algemeen

6 900


+100

03

Kosten uitvoering financiële verhoudingen

5 500

5 500

04

Kosten Waarderingskamer

1 400

1 400


+100


+100

02

Algemene uitkering met inbegrip van de netto-uitkeringen over vorige jaren

22 668 385


+744 182


-37 100

01

Algemene uitkering, vermeerderd of verminderd met de uitkeringen ex artikel 2 en artikel 6 van de IFvw en de aanvullende uitkeringen

23 128 385

22 668 385


+308 500


+744 182


-2 100


-37 100

03

Integratie-uitkeringen met inbegrip van de netto-uitkeringen over vorige jaren

611 500


-23 000


+2 000

02

Integratie-uitkering WUW-middelen

142 900

142 900

06

Integratie-uitkering huisvesting onderwijs

200 500

200 500


+2 000


+ 2 000

07

Integratie-uitkering Verdi (personele consequenties)

5 700

5 700

09

Integratie-uitkering sociale vernieuwing

144 300

144 300

10

Integratie-uitkering afschaffing milieuleges

68 100

68 100

11

Integratie-uitkering precariobelasting omroepkabels

50 000

50 000


-23 900


-23 000

Ons bekend,

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

De Staatssecretaris van Financiën,

De Minister van Financiën,
Begrotingsstaat behorende bij de Wet van . . , Stb. .

Begroting 1999, inclusief tweede suppletore begroting

gemeentefonds

Onderdeel ontvangsten (bedragen x 1 000)

(1)

(2)

(3)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde

begroting

Mutaties (+ of -) op grond van eerste suppletore begroting

Mutaties (+ of -) op grond van tweede suppletore begroting

ontvangsten

ontvangsten

ontvangsten

TOTAAL

23 286 785


+721 282


-35 100

01

Algemeen

memorie

04

Terugontvangsten Waarderingskamer

memorie

02

Ontvangsten ex artikel 4 van de Financiële-verhoudingswet

23 286 785


+721 282


-35 100

Ons bekend,

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

De Staatssecretaris van Financiën,

De Minister van Financiën,

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het gemeentefonds voor het jaar 1999 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

MEMORIE VAN TOELICHTING

ALGEMEEN DEEL

In aansluiting op de eerste suppletore begroting (Stb. 1999, nr. 350) wordt door middel van dit wetsvoorstel voorgesteld de uitgaven en de ontvangsten van het gemeentefonds voor het jaar 1999 te verlagen met 35 100 000 en te brengen op 23 972 967 000. De verplichtingen worden ten opzichte van de eerste suppletore begroting verlaagd met 100 000 en worden gebracht op 24 031 385 000.

De mutaties die tot deze wijzigingen leiden zijn deels opgenomen in de Miljoenennota 2000 (kamerstukken II 1999-2000, 26 800, nr. 1) en betreffen verder nadere wijzigingen, die ook in de Najaarsnota 1999 zijn verwerkt.

In onderstaande tabel zijn de wijzigingen op de begroting van het gemeentefonds weergegeven die zijn opgetreden ten opzichte van de Voorjaarsnota 1999 (per begrotingsartikel en in de volgorde van de begrotingsstaat). De mutaties worden toegelicht in de artikelsgewijze toelichting.

Tabel 1. Gemeentefonds, stand Voorjaarsnota 1999 en Najaarsnota 1999 (bedragen x 1 000)

Stand Voorjaarsnota 1999

Stand Najaarsnota 1999

Verplichtingen

Uitgaven

Verplichtingen

Uitgaven

01

03

Kosten uitvoering financiële verhoudingen

5 500

5 500

01

04

Kosten Waarderingskamer

1 500

1 500

02

01

Algemene uitkering

23 436 885

23 412 567


-2 100


-37 100

03

02

Integratie-uitkering WUW-middelen

142 900

142 900

03

06

Integratie-uitkering huisvesting onderwijs

200 500

200 500


+2 000


+2 000

03

07

Integratie-uitkering Verdi (personele consequenties)

5 700

5 700

03

09

Integratie-uitkering sociale vernieuwing

144 300

144 300

03

10

Integratie-uitkering afschaffing milieuleges

68 100

68 100

03

11

Integratie-uitkering precariobelasting omroepkabels

26 100

27 000

Totaal mutaties Najaarsnota 1999


-100


-35 100

Totaal gemeentefonds

24 031 485

24 008 067

24 031 385

23 972 967

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Wetsartikel 1 (Uitgaven/verplichtingen)

Artikel 02.01 Algemene uitkering
Verplichtingen

Het verplichtingenbedrag van de algemene uitkering wordt met 37 100 000 neerwaarts bijgesteld. Deze verlaging kan als volgt worden gespecificeerd:

Tabel 2. Verplichtingenbedrag algemene uitkering, stand Najaarsnota 1999 (bedragen x 1 000)

Omschrijving mutatie

Bedrag per mutatie

Verplichtingenbedrag algemene uitkering stand Voorjaarsnota 1999

23 436 885

Algemene mutaties


1. Naar BZK: wachtgelden herindeling


-500


2. Van BZK: terugontvangsten Rfv / Rob


+200


3. AU/IU huisvesting onderwijs


-2 000

Overige mutaties


4. Van BZK: wijzigingen Kieswet


+200

Totaal mutaties


-2 100

Verplichtingenbedrag algemene uitkering stand Najaarsnota 1999

23 434 785

Toelichting per mutatie

Naar BZK: wachtgelden herindeling

Jaarlijks vindt er een mutatie plaats van de algemene uitkering van het gemeentefonds op basis van de uitputting van het artikel wachtgelden gemeentelijke herindeling op de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In 1999 zal ten laste van deze begroting een eenmalige nabetaling plaatsvinden aan personen met recht op wachtgeld. Daarom is op deze begroting een hoger budget vereist dan aanvankelijk was voorzien. Ter compensatie zal in 1999 een uitname van 500 000 uit het gemeentefonds worden gedaan.

AU/IU huisvesting onderwijs

Door honorering van bezwaarschriften van gemeenten door de bestuursrechter is in 1999 2 000 000 extra benodigd voor de integratie-uitkering huisvesting onderwijs. Dit bedrag komt ten laste van de algemene uitkering.
Van BZK: terugontvangsten Raad voor de financiële verhoudingen

Op de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn op artikel 01.15 de apparaats- en onderzoeksuitgaven en de vakantiegelden geraamd met betrekking tot de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv). Bij de instelling van de Rfv per 1997 is in dit verband 2 000 000 overgeheveld van de begroting van het gemeentefonds naar de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit bedrag was eerder op de begroting van het gemeentefonds opgenomen in verband met de Raad voor de gemeentefinanciën. Bij de overheveling is vastgelegd dat onderuitputting op het Rfv-budget, die ten tijde van de tweede suppletore begroting van een jaar valt te voorzien, aan het gemeentefonds wordt toegevoegd. Op basis van de verwachte onderuitputting over 1999 wordt thans 200 000 van de begroting van BZK naar het gemeentefonds overgeheveld.
Van BZK: wijzigingen Kieswet

In de ontwerpbegroting van het gemeentefonds voor 1999 is voor 1999 een incidentele toevoeging aan het gemeentefonds opgenomen van 900 000 in verband met wijzigingen in de Kieswet (zie kamerstukken II 1998-1999, 26 200 C, nr. 2, blz. 14-15). De wijzigingen betroffen enerzijds de registratie van in Nederland woonachtige onderdanen van andere EU-landen als kiezer voor het Europese parlement en anderzijds de kiezersregistratie voor Tweede Kamerverkiezingen van Nederlanders die in het buitenland wonen. In aanvulling op deze eenmalige toevoeging voor de incidentele kosten wordt thans, ten laste van de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 200 000 aan het gemeentefonds toegevoegd om de structurele kosten terzake te compenseren. De incidentele en de structurele compensatie vloeit bijna volledig voort uit eerstgenoemde wijziging in de Kieswet.

Uitgaven

Het uitgavenbedrag van de algemene uitkering wordt ten opzichte van de stand Voorjaarsnota 1999 met 37 100 000 naar beneden bijgesteld. Deze verlaging kan als volgt worden gespecificeerd:

Tabel 3. Uitgavenbedrag algemene uitkering stand Najaarsnota 1999 (bedragen x 1 000)

Omschrijving mutatie

Bedrag per mutatie

Uitgavenbedrag algemene uitkering stand Voorjaarsnota 1999

23 412 567


1. Verplichtingenmutaties bij Najaarsnota 1999


-2 100


2. Wijziging betalingsverloop algemene uitkering


-35 000

Totaal mutaties bij Najaarsnota 1999


-37 100

Uitgavenbedrag algemene uitkering stand Najaarsnota 1999

23 375 467

Toelichting per mutatie

Verplichtingenmutaties bij Najaarsnota 1999

Deze mutaties zijn reeds opgenomen in tabel 2 en toegelicht onder A. Wijziging betalingsverloop algemene uitkering

De raming van het betalingsverloop van de algemene uitkering van het gemeentefonds levert in 1999 een onderuitputting op van 35,0 miljoen. De onderuitputting wordt veroorzaakt doordat de definitieve statistische informatie, op basis waarvan de verdeling van de algemene uitkering bepaald wordt, thans nog niet beschikbaar is. Hierdoor zijn de uitkeringen aan de gemeenten op dit moment lager dan het in het gemeentefonds beschikbare bedrag. Het jaarlijks uit het gemeentefonds uit te keren bedrag wordt op basis van objectieve verdeelmaatstaven, zoals bijvoorbeeld het aantal bijstandsontvangers en de omgevingsadressendichtheid, over de gemeenten verdeeld. Omdat de exacte omvang van dergelijke maatstaven vaak pas na een begrotingsjaar beschikbaar komt, wordt gewerkt met voorschotten, die

vaak gebaseerd zijn op oudere statistieken. Deze voorschotten aan gemeenten kunnen achteraf te hoog of te laag blijken. Het bedrag aan onderuitputting zal overigens in 2000 (of later) alsnog aan de gemeenten worden uitgekeerd. Voor het gemeentefonds zijn de verplichtingen leidend, deze komen altijd tot uitkering. Geld dat in enig jaar nog niet aan gemeenten wordt uitgekeerd, wordt aan het volgende begrotingsjaar toegevoegd.

Artikel 03.06 Integratie-uitkering onderwijshuisvesting

Door de honorering van bezwaarschriften van gemeenten door de bestuursrechter is in 1999 2 000 000 extra benodigd voor de integratie-uitkering onderwijshuisvesting. Dit bedrag komt ten laste van de algemene uitkering.

Wetsartikel 2 (Ontvangsten)

Sinds de invoering van de nieuwe Financiële-verhoudingswet zijn de ontvangsten van het gemeentefonds gelijk aan de uitgaven van het fonds. De ontvangsten ex artikel 4 van de Financiële-verhoudingswet worden daarom met 35 100 000 verlaagd en komen uit op 23 972 967 000.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

De Staatssecretaris van Financiën,

De Minister van Financiën,

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het provinciefonds voor het jaar 1999 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

VOORSTEL VAN WET

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk, vastgesteld bij de Wet van 28 januari 1999, Stb. nr. 76, laatstelijk gewijzigd bij de Wet van 8 juli 1999, Stb. nr. 330;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begroting van de uitgaven van het provinciefonds voor het jaar 1999 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit kolom 3 van de bij deze wet behorende begrotingsstaat, onderdeel uitgaven en verplichtingen.

Artikel 2

De begroting van de ontvangsten van het provinciefonds voor het jaar 1999 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit kolom 3 van de bij deze wet behorende begrotingsstaat, onderdeel ontvangsten.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

De Staatssecretaris van Financiën,

De Minister van Financiën,

Begrotingsstaat behorende bij de Wet van 19 , Stb.

Begroting 1999, inclusief tweede suppletore begroting

provinciefonds

Onderdeel uitgaven en verplichtingen (bedragen x f 1 000)

(1)

(2)

(3)

Artikel

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde

begroting

Mutaties op grond van eerste

suppletore begroting

Mutaties op grond van tweede suppletore begroting

verplich-

tingen

uitgaven

verplich-

tingen

uitgaven

verplich-tingen

uitgaven

TOTAAL

1 785 300

32 900

15

01

Algemene uitkering aan de provincies

1 649 300

1 609 300

29 200

51 100


-


-

02

01

Integratie-uitkering rivierdijkversterking/ hoofdwaterkeringen Provinciefonds

131 600

131 600


-


-


-


-

02

Integratie-uitkering afschaffing milieuleges

36 500

36 500


-18 200


-18 200


-


-

03

Integratie-uitkering personele middelen VERDI

7 700

7 700


-


-


-


-

04

Integratie-uitkering precariobelasting omroepkabels

200

200


-


-

15

15

Ons bekend,

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,

DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN,

DE MINISTER VAN FINANCIËN,

Begrotingsstaat behorende bij de Wet van 19 , Stb.

Begroting 1999, inclusief tweede suppletore begroting

provinciefonds

Onderdeel ontvangsten (bedragen x f 1000)

(1)

(2)

(3)

Artikel

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde

begroting

Mutaties op grond van eerste suppletore begroting

Mutaties op grond van tweede suppletore begroting

ontvangsten

ontvangsten

ontvangsten

TOTAAL

1 785 300

32 900

15

01

Ontvangsten ex artikel 4 van de Financiële-verhoudingswet

1 785 300

32 900

15

Ons bekend,

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,

DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN,

DE MINISTER VAN FINANCIËN,

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het provinciefonds voor het jaar 1999 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

MEMORIE VAN TOELICHTING


1. ALGEMEEN

In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de uitgaven van het provinciefonds voor het jaar 1999 ten opzichte van de eerste suppletore begroting met f 15.000 te verhogen. De verplichtingen worden ten opzichte van de eerste suppletore begroting eveneens met f 15.000 verhoogd. De mutatie die tot deze verhoging leidt, is opgenomen in de Najaarsnota 1999. Verder wordt voorgesteld de begroting van de ontvangsten van het provinciefonds voor het jaar 1999 met f 15.000 te verhogen.


2. TOELICHTING OP DE ARTIKELEN 1 en 2

Wetsartikel 1

Voorgesteld wordt de uitkeringen uit het provinciefonds voor het jaar 1999 te verhogen met f 15.000. Deze mutatie komt uitsluitend voort uit een stijging van f 15.000 van de integratie-uitkering precariobelasting omroepkabels.

VERPLICHTINGEN/UITGAVEN

Er is geen verschil tussen de mutaties in de verplichtingen en die in de uitgaven. De onderstaande toelichting is daarom op zowel de verplichtingen als de uitgaven van toepassing.

Integratie-uitkeringen

Begrotingsartikel 2.04 Integratie-uitkering precariobelasting omroepkabels

In verband met de afschaffing van de precariobelasting op omroepkabels is in de ontwerpbegroting van 1999 een bedrag van 0,2 miljoen aan het provinciefonds toegevoegd.

Uit de opgaven van provincies blijkt dat de gederfde inkomsten voor de precariobelasting op jaarbasis 215.000 bedragen.

Het is gebruikelijk mutaties in het provinciefonds op tienden van miljoenen guldens af te ronden. Dit betekent dat er 0,2 miljoen aan het provinciefonds is toegevoegd. Aangezien er 215.000 dient te worden uitgekeerd is het nodig een uitzondering te maken op de wijze van afronden en alsnog 15.000 bij te boeken. Deze boeking van technische aard kan niet wachten tot de slotwet, omdat de ontvangsten van het provinciefonds in 1999 geboekt dienen te zijn. Het correct boeken van de ontvangsten is alleen mogelijk als de mutatie ook in de uitgaven is verwerkt (zie onderstaande toelichting op wetsartikel 2).

Wetsartikel 2

Artikel 4, eerste lid van de Financiële verhoudingswet (Fvw), regelt dat bij (begrotings)wet voor ieder uitkeringsjaar een bedrag aan middelen van het Rijk wordt afgezonderd ten behoeve van het provinciefonds. Op grond van het tweede lid van genoemd artikel zijn de uitgaven en de 'afgezonderde' inkomsten over ieder uitkeringsjaar aan elkaar gelijk. Gelet hierop is voor de dekking van de uitgaven ten laste van het provinciefonds een post 'ontvangsten ex artikel 4 van de Fvw' geraamd.

De verhoging van dit artikel is het gevolg van de verhoging van f 15.000 van de uitgaven.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

De Staatssecretaris van Financiën,

De Minister van Financiën,

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...