Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Groningen

Datum nieuwsfeit: 30-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

DATUM: 30 NOVEMBER

HEADLINE:

Besluitenlijst B&W Groningen

Gemeente Groningen: Nieuws & Wetenswaardigheden: B & W besluiten www.groningen.nl/nieuws_en_wetensw/bnw.htm

B & W besluiten

* Spoorverdubbeling Groningen noord - Sauwerd * Voorbereidingsbesluit voormalige melkfabriek * Vragen van SP over legionellabesmetting * Wijziging gemeenschappelijke regeling RCG * Financiering vernieuwingsplan Suikerbuurt * Platform Groningen Architectuur en Stedenbouw

Archief B & W Besluiten 1997 Archief B & W Besluiten 1998 Archief B & W Besluiten 1999


Spoorverdubbeling Groningen noord - Sauwerd Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de verdubbeling van het spoor tussen Groningen noord en Sauwerd. Het ministerie van verkeer en waterstaat heeft hiervoor budget beschikbaar gesteld. Verdubbeling van de spoorbaan is noodzakelijk, om de kwetsbaarheid van de dienstregeling te verminderen. Om de verdubbeling van het spoor te realiseren is het noodzakelijk dat er tevens een brug over het Van Starkenborghkanaal gebouwd wordt. Ook wordt er langs de spoorbaan en de brug (tussen de Plataanlaan en de Geuzenweg) een fietspad aangelegd. Dit fietspad vormt een verbinding tussen de noordelijke regio en de stad. De start van de werkzaamheden zal rond mei 2000 plaatsvinden. In 2003 zullen de treinen gebruik kunnen maken van de nieuwe verbinding. Verwacht wordt dat in 2004 het fietspad officieel in gebruik kan worden genomen. De kosten van de maatregelen die verband houden met de spoorverdubbeling zullen door de NS zelf verzorgd worden. De kosten voor de fietsverbinding zullen door provincie en gemeente opgebracht worden. De hiervoor begrote kosten zijn in totaal 2,4 miljoen. Het inspraaktraject vindt tussen 8 december 1999 en 12 januari 2000 plaats.

Datum besluit: dinsdag, 30 november 1999 Nota: Spoorverdubbeling Groningen noord-Sauwerd

Voorbereidingsbesluit voormalige melkfabriek De firma Brivec BV heeft een bouwplan ingediend om de voormalige melkfabriek 'De Ommelanden' aan de Friesestraatweg te veranderen. De firma wil de voormalige melkfabriek voor kantoordoeleinden gaan gebruiken. In 1998 had de raad al een voorbereidingsbesluit genomen over deze locatie. Dit voorbereidingsbesluit is echter verlopen, waardoor er nu een nieuw voorbereidingsbesluit genomen moet worden. Dit besluit heeft te maken met een wijziging in het bestemmingsplan. In het huidige bestemmingsplan 'Friesestraatweg' is aan de locatie van 'De Ommelanden' namelijk de bestemming handel en industrie toegekend. De vestiging van een kantoor is hier dus momenteel niet toegestaan. De vestiging van een kantorencomplex past echter wel binnen de door B&W voorgenomen planontwikkeling voor dit gebied. B&W hebben dan ook besloten hun medewerking aan het bouwplan te verlenen. Het voorbereidingsbesluit wordt voor de duur van twee jaar genomen.

Datum besluit: dinsdag, 30 november 1999 Nota: Voorbereidingsbesluit voormalige melkfabriek De Ommelanden

Vragen van SP over legionellabesmetting Begin oktober is tijdens een routine-onderzoek de legionellabacterie aangetroffen in de watervoorziening van Intratuin in Groningen. Het publiek werd niet ingelicht over de besmetting omdat er op dat moment geen sprake was van een risico voor de volksgezondheid. Wanneer er geen gevaar is voor de volksgezondheid, wordt er geen actieve publiciteit gegeven aan de legionella-vondst. Wanneer media of anderen vragen hierover stellen, probeert de GGD zoveel mogelijk openheid van zaken te geven. Uitgangspunt blijft in alle gevallen dat onnodige onrust moet worden voorkomen. Dit antwoordt het college op vragen van de SP-fractie.

Datum besluit: dinsdag, 30 november 1999 Nota: Vragen inzake reactie op legionellabesmetting

Wijziging gemeenschappelijke regeling RCG Het college stelt voor de gemeenschappelijke regeling Regio Centraal Groningen te wijzigen. Een speciaal ingestelde commissie van advies heeft onderzoek gedaan naar het functioneren van het algemeen bestuur van de Regio Centraal Groningen. De commissie adviseert om het aantal leden van het algemeen bestuur met de helft te verminderen. Deze inkrimping komt het functioneren van het algemeen bestuur ten goede zonder dat hierdoor de zeggenschap en de deelname van de verschillende gemeenten in dit bestuur wordt beperkt. Elke deelnemende gemeente blijft verhoudingsgewijs in dezelfde mate in het algemeen bestuur vertegenwoordigd als voorheen. Het raadsvoorstel zal via de raadscommissie Veiligheidsbeleid, Externe betrekkingen en Bestuurlijke zaken worden voorgelegd aan de raad.

Datum besluit: dinsdag, 30 november 1999 Nota: Wijziging gemeenschappelijke regeling RCG

Financiering vernieuwingsplan Suikerbuurt De woningbouwvereniging Hoogkerk heeft een vernieuwingsplan uitgewerkt voor de (naoorlogse) Suikerbuurt. Het plan hangt samen met het ontwerp en de plaatsbepaling van de geluidsmuur, die de Suikerbuurt af zal schermen van het fabrieksterrein van CSM-Vierverlaten. Naar verwachting zal de bouw van beide projecten volgend jaar van start gaan. Het doel van het vernieuwingsplan is drieledig. In de eerste plaats is het plan gericht op het behoud en de ontwikkeling van de Suikerindustrie, in de tweede plaats wil men door invoering van het plan de milieubelasting verminderen en ten slotte wordt door middel van het plan uitbreiding aan de westzijde van de stad mogelijk gemaakt. B&W hebben besloten in te stemmen met het vernieuwingsplan en stellen voor de financiering van het 'Vernieuwingsplan Suikerbuurt' een krediet van f 500.000,- beschikbaar, waarvan f 180.000,- bestemd is voor de eerste fase (sloop van vijf woningen aan de Noorderstraat, evenals de samenvoeging van de overige woningen waardoor 'dubbele' kavels ontstaan) en f 320.000,- voor de verplaatsing van het speeltuingebouw. B&W dekken dit krediet uit de hiervoor gereserveerde middelen van het 'Plan van aanpak IMR-Suikerindustrie'. Ook heeft het college besloten de begroting van het concern en van de dienst RO/EZ dienovereenkomstig te wijzigen.

Datum besluit: dinsdag, 30 november 1999 Nota: Financiering vernieuwingsplan Suikerbuurt

Platform Groningen Architectuur en Stedenbouw B&W stellen voor om voor een periode van drie jaar een structurele jaarlijkse bijdrage van f 125.000,- toe te kennen aan het Platform GRAS. Het Platform GRAS (Groningen, Architectuur en Stedenbouw) is voortgekomen uit de verzelfstandiging van het Centrum voor Architectuur en Stedenbouw (CAS). Het Platform GRAS is een culturele instelling die tot doel heeft om als intermediair iedereen die het aangaat te betrekken bij Groningen en de stedelijke samenleving. Dit wil men bereiken door de samenspraak en de kennis op het gebied van architectuur te bevorderen. Aanleiding voor de oprichting van het platform Groningen, Architectuur en Stedenbouw was om het Centrum voor Architectuur en Stedenbouw van een breder draagvlak te voorzien en een groter publiek te bedienen. Aangezien de activiteiten van GRAS een belangrijke meerwaarde betekenen voor het denken over en het uitwisselen en verspreiden van denkbeelden over de stad, vinden B&W een financiële bijdrage van de gemeente aan het platform op zijn plaats. Het college stelt de raad voor een structurele bijdrage van f 125.000,- toe te kennen aan het platform GRAS. Die bijdrage geldt in eerste instantie voor een periode van drie jaar die, gelet op de feitelijke startdatum van het platform GRAS, met terugwerkende kracht ingaat per 1 juli 1999. Aan het eind van 2002 zal aan de hand van een evaluatie opnieuw worden besloten over de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage aan het platform GRAS. Het voorstel wordt via de raadscommissie Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening voorgelegd aan de raad.

Datum besluit: dinsdag, 30 november 1999 Nota: Toekenning budgetten aan platform GRAS


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie