Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief Landbouw: verslag Raad van Visserijministers

Datum nieuwsfeit: 30-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal


00000000.145 brief sts lnv verslag visserijraad 22 november 1999
Gemaakt: 14-12-1999 tijd: 19:52


2

DE Voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij


30 november 1999

De Raad van Visserijministers is op 22 november bijeen geweest. De volgende onderwerpen zijn aan de orde gekomen.


1. Voorstel voor de uitvoeringsbepalingen van de structuurmaatregelen in de visserij-sector

Het Voorzitterschap heeft in de Raad met tegenstemmen van Nederland en het Verenigd Koninkrijk een gekwalificeerde meerderheid bereikt over een finaal compromisvoorstel. Het compromisvoorstel kwam tegemoet aan de bezwaren van een groot aantal lidstaten tegen het hoge percentage van verplichte capaciteitsreductie bij nieuwbouw en modernisering van schepen met steun. De Europese Commissie was na lang verzet bereid een verlaging van dit percentage te accepteren. Voor het Verenigd Koninkrijk was deze verlaging juist een reden om niet akkoord te gaan met het compromis.

Op een enkel punt werd weliswaar aan de Nederlandse bezwaren tegemoetgekomen, maar mijn voorstel dat lidstaten, die nog niet aan hun MOP-doelstellingen voldoen, toch de hen toegewezen structuurgelden kunnen inzetten voor hun vissersvloot onder de voorwaarde van gelijktijdige capaciteitsreductie, werd niet overgenomen. Met de bevordering van de «vernieuwbouw» dat wil zeggen de omschakeling binnen de Nederlandse kottervloot naar andere visserijmethoden kan Nederland immers dichter bij zijn capaciteitsreductiedoelstelling komen en tegelijkertijd meer duurzame vormen van visserij bevorderen. Het ontbreken van de mogelijkheid om op zinvolle en verantwoorde wijze de capaciteit van de vloot af te bouwen met steun uit de Europese fondsen was voor mij de reden om tegen het compromisvoorstel te stemmen.

Middelen uit de Structuurfondsen voor de klassieke sanering en voor de «niet op de vloot gerichte maatregelen», als flankerende sociaal-economische maatregelen, maatregelen voor de uitrusting van vissershavens en voor verbetering van de verwerking en afzet van visserijproducten blijven voor Nederland beschikbaar.


- 2. Voorstel -


2. Voorstel herziening gemeenschappelijke marktordening

De Raad heeft met gekwalificeerde meerderheid (Denemarken tegen) een politiek akkoord bereikt over het compromisvoorstel van het Voorzitterschap. Hoewel het compromisvoorstel op enkele onderdelen een stap terug is ten opzichte van het Commissievoorstel zijn de algemene uitgangspunten en doelstellingen die aan het oorspronkelijke Commissievoorstel ten grondslag lagen, behouden. Van belang is voorts dat de Europese Commissie in een verklaring heeft vastgelegd dat de bepalingen van de herziene marktordening geen belemmering zullen vormen voor het Nederlandse co-managementsysteem. Eveneens heeft de Europese Commissie op mijn verzoek de in het compromis opgenomen bepaling over de «economic link» bij de erkenningsvoorwaarden voor producentenorganisaties in een verklaring afgezwakt.


3. Voorstel voor een Raadsverordening en Raadsbesluit met betrekking tot het verzamelen van basisgegevens in de visserij

De Raad heeft tijdens een presentatie kennisgenomen van het voorstel van de Europese Commissie. De Europese Commissie heeft aangeven dat er voor de uitvoering van het Gemeenschappelijk Visserij Beleid behoefte bestaat aan betrouwbare en volledige gegevens over de exploitatie van de visbestanden. Met het oog daarop stelt de Commissie een communautair kader voor waarin de nationale programma's moeten worden ingepast. Het voorstel zal met de lidstaten worden besproken en naar verwachting in de loop van het volgend jaar op Raadsagenda worden geplaatst.


4. Visserijbetrekkingen met Marokko

Commissaris Fischler heeft de Raad geïnformeerd over het feit dat de onderhande-lingen met Marokko nog niet zijn gestart. Op 20 december zal hij een ontmoeting hebben met de Marokkaanse Minister van Visserij. Hij heeft tevens de betrokken lidstaten verzocht om in verband met het aflopen van het huidige akkoord per 1 december tijdig voorstellen in te dienen voor een vergoedingsregeling in het kader van het structuurbeleid.


5. Voorstel inzake NEAFC (North East Atlantic Fisheries Commission) controle verordening

De Raad heeft op basis van een aantal door het Voorzitterschap geformuleerde vragen een oriënterend debat gevoerd over de vraag of de Europese Commissie dan wel de lidstaten de uitvoering van de controle in de regionale organisaties zoals de NEAFC moeten organiseren en financieren. In dit oriënterende debat bleek de Raad verdeeld. Ik heb betoogd dat op basis van een binnenkort te verwachten Mededeling van de Commissie aan Raad en Europees Parlement besluitvorming in de Raad moet plaatsvinden. Ik heb daarbij tevens aangegeven dat, indien de lidstaten deze taken op zich nemen, de kosten daarvan gedragen moeten worden op basis van het principe de gebruiker betaalt.

Om met ingang van 1 januari aan de internationale NEAFC-verplichtingen te voldoen, heeft de Raad besloten voor één jaar te opereren in het kader van een pilot project.


- 6. Voorstel -


6. Voorstel inzake de prijzen voor visserijproducten in het jaar 2000

Over dit voorstel was al in het voorbereidend stadium overeenstemming bereikt, zodat het van de agenda is afgevoerd.

DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER

EN VISSERIJ,

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie