Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare kennisgevingen gemeente Houten

Datum nieuwsfeit: 01-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Digitale Gemeente Houten

Gemeentenieuws van 01/12/99

Openbare kennisgevingen

Burgemeester en wethouders van Houten maken het volgende bekend.

Nieuwe bouwplannen
De volgende aanvragen om een bouwvergun-ning zijn binnengekomen:


* (S99457) Prins Willem-Alexanderweg 20, betreft het vergroten van een woning

* (D99458) Stadhoudersland 9, betreft het vergroten van een woning
* (S99459) Tournooicamp 13, betreft het verbouwen garage
* (S99460) Batavenpoort 10, betreft het vergroten woning en oprichten tuinmuur

* (S99461) Schuilhoeve 7, betreft het plaatsen van een dakkapel
* (S99462) Korenmolen 2, betreft het vergroten van directie-ruimten
* (H99463) Ruitercamp 25, betreft het plaatsen dakkapel en vergroten berging

* (S99464) Jukveld 9, betreft het vergroten van een woning

Van deze aanvragen is aantekening gemaakt in het openbaar register. Het openbaar register bevat in deze fase alleen administratieve informatie (wie wat waar wil gaan bouwen en door wie de werkzaamheden worden uitge-voerd), dus geen tekeningen. Dit register ligt ter inzage in het gemeente-huis, bij de afdeling Bouw- en Milieu-za-ken, kamer
3.21 (tele-foon 030-6392816). Het inloopspreek-uur is van 9.00 tot
12.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek alleen mogelijk op afspraak.

Verleende bouwvergunningen / goedgekeurde meldingen bouwvoornemen De afgelopen week hebben burgemeester en wethouders de volgende bouwvergun-ningen verleen-d en/of zijn akkoord gegaan met de volgende meldingen:


* (W99219) Zaagmolen 22 en 24, betreft het vergroten van woningen
* (G99328) Bosmeer 16, betreft het plaatsen van een tuinhuisje
* (D99295) Lange Uitweg 73, betreft het vergroten van een woning
* (D99366) Kleihoeve 30, betreft het vergroten van een woning
* (O99324) Lupine-oord 52, betreft het veranderen van schuur in woning

* (D99571) Dorpsstraat 25, betreft het plaatsen van een blokhut
* (D99422) Hagepreekland 7, betreft het plaatsen van een dakkapel
* (D99392) Strijpweg 25, betreft het vergroten van een woning
* (S99574) Patriottenland 31, betreft het plaatsen van een tuinhuisje

* (C99252) Schonauwen I, betreft het tijdelijk plaatsen van twee mobiele ketels, inclusief hekwerk

* (S99578) Dorscamp 6, betreft het vergroten van een berging
* (D99360) Achterdijk 2B, betreft het veranderen van een woning
* (X99387) Centraalspoor 39, betreft het vergroten van een woning
* (S99570) Hoefbladhof 13, betreft het plaatsen van een tuinhuisje
* (X99408) Boekweit-oord 16, betreft het plaatsen van een dakkapel
* (X99410) Geuzenland 10, betreft het plaatsen van een dakkapel
* (X99421) Hoefbladhof 26, betreft het plaatsen van een dakkapel
* (W99561) nabij Peppelkade 2A+2B, betreft het plaatsen van een transfor-matorgebouw

* (W99323) Leedijk 18, betreft het oprichten van een garage
* (G99263) Loerik IV, betreft het oprichten van 40 woningen
* (D99329) Prins Clausstraat 29, betreft het oprichten van een berging/dui-venhok

* (S99454) Hoenderhoeve 60, betreft het plaatsen van een dakkapel

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belangheb-benden (degenen wiens belangen rechtstreeks bij een besluit zijn betrokken) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 30, 3990 DA Houten. Een eventueel bezwaarschrift moet ingediend worden binnen zes weken na de dag waarop burgemeester en wethouders het besluit hebben verzonden. Tevens bestaat de mogelijkheid om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de president van de arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 CA Utrecht. Het indienen van een bezwaarschrift en/of een verzoek om een voorlopige voorziening heeft geen schorsende werking.
Met eventuele vragen hierover kunt u terecht bij de afdeling Bouw- en Milieuzaken, kamer 3.21 (telefoon 030-6392816). Het inloopspreek-uur is van 9.00 tot 12.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek alleen mogelijk op afspraak.

Subsidieregeling gemeentelijke monumenten
Burgemeester en wethouders van de gemeente Houten maken hierbij bekend dat zij overeenkomstig het bepaalde in de Subsidieverordening monumenten 1999 en de Algemene subsidieverordening Houten een subsidieplafond hebben vastgesteld met de volgende verdeling.


* Het subsidiebudget voor de restauratie van gemeentelijke monumenten voor het jaar 2000 bedraagt f 154.500,-.
* Het bovengenoemd budget wordt in principe besteed aan die subsidieverzoeken waarvan de restauratiebehoefte het meest urgent is in verband met het behoud van het gemeentelijk monument.
* voor die subsidieaanvragen waarvan geen urgentie-volgorde kan worden bepaald, zal het college het resterende subsidiebedrag verdelen in de volgorde van ontvangst van de subsidie-aanvragen.

Als u hierover nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met mw. M.A.C. van den Berg, toestelnummer 030 - 6392760 of mw. D. van Duppen, 030 -
6392684.

Subsidieverzoek gemeentelijke monumenten
De eigenaren van gemeentelijke monumenten ontvangen jaarlijks een brief waarin staat hoe subsidie aangevraagd kan worden voor het geheel of gedeeltelijk restaureren.
Deze brief komt iets later dan u gewend bent. U ontvangt deze brief in januari 2000.

Als u hierover nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met mw. M.A.C. van den Berg, toestel 030 - 6392760, of mw. D. Van Duppen, 030 -
6392684.

Openbare kennisgeving Wet milieubeheer

Intrekking milieuvergunning
Burgemeester en wethouders van Houten maken het volgende bekend:


* wij hebben de milieuvergunning van Varian Medical Systems Nederland B.V., aan de Kokermolen 2 in Houten inge-trokken.
* de reden hiervoor is dat bedrijven zijn gesplitst en gedeeltelijk verhuisd; de inrichting valt nu onder het Besluit woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer.

* ten opzichte van de ontwerpbeschikking is deze beschikking ongewijzigd.

Inzien
De beschikking(en) en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis bij de afdeling Bouw- en Milieuzaken (kamer 3.19) vanaf morgen tot en met 13 januari 2000 elke werkdag van 9.00 uur tot 12.00 uur.
Verder liggen de stukken gedurende deze periode elke donderdag na telefoni-sche afspraak ter inzage van 17.00 uur tot 20.00 uur.

Beroep
Tegen het besluit kan in beroep worden gegaan bij de Afdeling Bestuurs-rechtspraak van de Raad van State. Voor de ontvankelijk-heid van het beroep is een griffierecht ver-schuldigd van ¦ 210,- voor een natuurlijk persoon en ¦ 420,- voor een rechtspersoon.

Het beroep kan worden ingesteld door:

a. degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;
b. de betrokken adviseurs die advies uitgebracht hebben over het ontwerp van het besluit;
c. degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen of verschillen tussen het ontwerpbe-sluit en het definitieve besluit; d. belanghebbenden die vanwege een geldige reden geen bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

(beroep op grond van artikel 20.10 van de Wet milieubeheer).

Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019 2500 EA 's-Gravenhage.

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij voor het einde van die termijn beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8.81 Algemene wet bestuursrecht een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is gedaan. Het besluit wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Het verzoek tot schorsing of een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
(publicatie op grond van artikel 3.44 en 3.45 Algemene wet bestuursrecht).

Houten, woensdag 1 december 1999
Burgemeester en wethouders van Houten

Terug ]

Copyright © De Digitale Gemeente Houten 1998 - 1999 Vragen, opmerkingen, suggesties? (info@houten.com)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie