Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kennisgevingen Gemeente Eemnes

Datum nieuwsfeit: 01-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Eemnes

Gemeenteberichten week 48

Bouwplannen

Ingekomen meldingen/bouwaanvragen


- Oud Eemnesserweg 27, vergroten garage.

- Maalderij 9, plaatsen dakkapel.

- Goyergracht Zuid 11a, bouwen afslaggebouw golfclub.

Voor meer informatie over bouwplannen kunt u zich wenden tot de heer

Van Oortmarssen van de sector VROM.

Bestemmingsplannen

Voorgenomen vrijstelling bestemmingsplan

- Rietgors 23, vestiging nagelsalon.

De hierop betrekking hebbende bescheiden liggen vanaf 3 december 1999

gedurende vier weken ter inzage bij de sector VROM. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze naar voren brengen bij

Burgemeester en Wethouders.

Wijziging APV in verband met formulering drugsbeleid.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 22 november 1999 heeft ingestemd met de Nota drugsbeleid en het in verband daarmee te voeren beleid. In verband daarmee is vastgesteld de derde wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Eemnes. Deze wijziging heeft tot doel om verkooppunten van softdrugs in de gemeente te weren. De wijziging treedt 3 december in werking.

Vaststelling klachtenregeling

Op 22 november jl. heeft de raad vastgesteld de Externe klachtenregeling Eemnes 1999. De regeling geeft aan op welke wijze klachten over gedragingen van gemeentelijke bestuursorganen moeten worden afgedaan.
Deze regeling treedt 3 december a.s. in werking.

Inzage stukken
De betreffende regelingen liggen bij de balie van de basisadministratie (tijdens openingstijden) in het gemeentehuis ter inzage.

Wie meldt zich aan als bestuurslid?

Het jongerengebouwtje Utopia wordt beheert door Stichting De Singel. Deze stichting is eigenaar van het gebouwtje en verantwoordelijk voor het verhuur, onderhoud en het aansturen van de beheerder. Door vertrek van bestuursleden zijn er in deze stichting vacatures ontstaan. Vacatures die op korte termijn moeten worden ingevuld. In verband hiermee roept het stichtingsbestuur belangstellenden op zich hiervoor aan te melden. Van de kandidaat bestuursleden wordt verwacht dat zij het werk op vrijwilligersbasis verrichten, op grond van deskundigheid een bijdrage kunnen leveren aan de organisatie en affiniteit hebben met sociaal-culturele en educatieve jongerenactiviteiten.

Voor meer informatie en aanmelden kunt u terecht bij de voorzitter van de stichting, mevrouw R.M. Zwart, tel. 035-5317830.

Invalkracht gevraagd

De gemeente Eemnes heeft twee Openbare basisscholen: De Zuidwend en De Hink Stap Sprong.
Voor De Hink Stap Sprong hebben wij behoefte aan een full time invalkracht voor onbepaalde tijd voor de groepen 1 t/m 3.

Geinteresseerden worden verzocht contact op te nemen met de adjunct directeur van De Hink Stap Sprong, de heer R. Linde (035 5386854).

Bekendmaking vaststelling raadsbesluiten

Burgemeester en wethouders van Eemnes maken ingevolge artikel 139 van de Gemeentewet bekend dat de volgende raadsbesluiten per 1 november
1999 zijn vastgesteld:

I- Vaststelling van de Begroting 2000

II- Subsidieplafond
Met het vaststellen van de begroting is tevens het voor het jaar 2000 voor subsidie beschikbare bedrag (subsidieplafond) vastgesteld. De verdeling van de subsidiegelden vindt plaats aan de in de overzichtslijst genoemde instellingen en bestemmingen, met dien verstande dat het per instelling / bestemming opgenomen subsidiebedrag niet wordt overschreden. Het overzicht van de subsidies is als bijlage opgenomen in de begroting.

III- Vaststelling van de tariefswijzigingen van de navolgende verordeningen voor het jaar 2000:

* Hondenbelasting:

- voor elke hond fl. 135,00 (was fl. 127,80) en
- meerpersoonshuishouden fl. 405,00 (was fl. 383,40).


* Afvalstoffenheffing:

- alleenstaande fl. 375,00 (was fl. 354,00) en
- meerpersoonshuishouden fl. 447,00 (was fl. 423,00).


* Onroerende-zaakbelastingen; voor elke fl. 5.000,00 waarde in het economische verkeer bedraagt de:

- gebruikersbelasting fl. 4,93 (was fl. 4,35) en de
- eigenarenbelasting fl. 6,15 (was fl. 5,43).


* De Begrafenisrechten en de tarieven in de Tarieventabel behorende bij de Legesverordening zijn verhoogd met 2,25% inflatiecorrectie.


* Enkele tarieven zijn:

- Europese identiteitskaart (=rijkstarief) fl. 38,25 (was fl.
36,50).

- Paspoorten vanaf 16 jaar:
Wintertarief (01.10/31.03) fl. 92,00 (was fl. 90,00). Zomertarief (01.04/30.09) fl. 117,50 (was fl. 115,00).
-Rijbewijs fl. 52,50 (was fl. 51,50).

-Uittreksel bevolkingsregister fl. 9,50 (was fl. 9,00).

De datum van inwerkingtreding is 1 januari 2000.

De raadsbesluiten, de verordeningen en begroting liggen kosteloos ter inzage in de hal van het gemeentehuis.

Opvang asielzoekers in Eemnes

De vraag naar opvangplaatsen voor asielzoekers blijft onverminderd groot.
Reden voor het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) om een dringend verzoek te doen aan alle gemeenten waar nog geen opvangplaatsen voor asielzoekers zijn gerealiseerd om te onderzoeken of daar opvangplaatsen kunnen worden gerealiseerd. Een dergelijk verzoek is ook aan de gemeente Eemnes gedaan.

Het college van burgemeester en wethouders van Eemnes heeft zich, na overleg met de fractievoorzitters uit de gemeenteraad, bereid verklaard te onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor het realiseren van een asielzoekerscentrum in de gemeente.
Het gaat daarbij om ruim 100 opvangplaatsen voor een periode van 5 jaar.

De gemeente zal voor de zomervakantie in samenspraak met het COA gaan onderzoeken of er geschikte locaties aanwezig zijn.

Voor meer informatie:
J. van der Woude of
ing. P.H. van Dijk

Winkelopenstelling zon- en feestdagen in 1999

Burgemeester en wethouders maken bekend dat op grond van artikel 6, eerste lid van de Winkeltijdenverordening Eemnes, de volgende zon- en feestdagen voor 1999 aangewezen zijn waarop de winkels in (een deel van) de gemeente geopend mogen zijn:


5 en 12 december 1999; Deze ontheffing geldt alleen in het gedeelte van de gemeente dat ten Oosten van de A27 ten zuiden van de A1 is gelegen.

Indien u het met deze beslissing niet eens bent, kunt u daar-tegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na publicatie schriftelijk bezwaar maken bij ons college.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer G.H. Veerman tel: (035)539 06 74.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie