Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Promotie H.S. Hiemstra Faculteit Geneeskunde

Datum nieuwsfeit: 01-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Universiteit Leiden

Meer informatie: dienst Interne en Externe Communicatie, tel. 071-5273282

Wetenschapsagenda 1-17 december 1999

Persbericht 14 (30-nov-99)

woensdag 1 december 14.15 uur

promotie H.S. Hiemstra Faculteit der Geneeskunde*
titel: Synthetic peptide libraries for analysis of T cell specificity
promotor: prof.dr. R.R.P. de Vries

woensdag 1 december 15.15 uur

promotie R.E. Ruizendaal Faculteit der Letteren
titel: Marionette theatre in Quanzhou

promotor: prof.dr. W.L. Idema
Robin Ruizendaal verdiepte zich in de lokale theatertraditie van de Chinese stad Quanzhou. In de sociale context van de optredens en de organisatie van de marionettentheater-gezelschappen valt van alles waar te nemen over religie, ritueel, taal, historie en sociale structuur. Ook recente sociale en politieke veranderingen vinden hun weerslag in het marionettentheater. Het marionettentheater biedt inzicht in het functioneren van de huidige Chinese maatschappij. Ruizendaal verrichtte intensief veldwerk ter plaatse. Hij voegde onder meer de volgende stellingen toe aan zijn proefschrift:

China in de twintigste eeuw heeft een religieuze bevolking maar atheïstische regeringen.
Westerse waarnemers in China waren nog meer verrast door de activiteiten van de aanhangers van Falun Gong dan de Chinese regering zelf.
Omdat alle geschreven bronnen uit de vijftig jaren van bestaan van de Volksrepubliek onbetrouwbaar zijn, is oral history onze enige hoop om iets van het werkelijke leven tijdens deze periode te begrijpen.

woensdag 1 december 16.15 uur

promotie H.M.H. van de Schoor Faculteit der Letteren
titel: Bedrijfspanden van post, telegrafie en telefonie in Nederland 1850-1915

promotor: prof.dr. A.J.J. Mekking
Henk van de Schoor hield zich bezig met de huisvesting van post-, telegraaf- en telefoonkantoren voor en na de aanstelling van rijksbouwmeesters bij het ministerie van Financiën vanaf 1876. Voor die tijd waren het vooral gemeenten en particulieren die gebouwen aan het rijk verhuurden om er de posterijen en de telegrafie in onder te brengen. Het ging meestal om bestaande panden die speciaal voor de nieuwe functie werden verbouwd; een enkele keer ging het om nieuwbouw. Na de benoeming van de rijksbouwmeesters Peters en Hoeufft van Velsen werd de bouw van post- en telegraafgebouwen, nu vaak gecombineerd in één gebouw, steeds meer een rijksaangelegenheid. Van de Schoor richtte zich in zijn onderzoek op de relatie tussen de functie en de vorm van de gebouwen. Zijn centrale vraag was hoe veranderingen in de organisatie, verbeteringen in de techniek en uitbreiding van de dienstverlening hun weerslag hebben gehad op het gebouw. Hij concludeert dat die veranderingen heel direct van invloed zijn geweest op de plattegronden en de gevels van de PTT-gebouwen, maar dat de bouwstijl er niet door beïnvloed werd. Van de Schoor maakte een uitvoerige landelijke inventarisatie van nog bestaande gebouwen en analyseerde ze met behulp van bouwtekeningen en oud fotomateriaal.

donderdag 2 december 14.15 uur

promotie mw. D.M.E. van Est Faculteit der Sociale Wetenschappen

titel: Vissen in andermans vijver

promotor: prof.dr. P.L. Geschiere

donderdag 2 december 15.15 uur

promotie M.M.E.D. van den Eijnden Faculteit der Geneeskunde*
titel: Tissue factor expression during monocyte-macrophage differentiation and foam cell formation

promotor: prof.dr. R.M. Bertina

donderdag 2 december 16.15 uur

promotie mw. K. Hoogeveen Faculteit der Sociale Wetenschappen
titel: Het kunnen allemaal je eigen kinderen zijn. Leerkrachten basisonderwijs over hun beroep

promotor: prof.dr. J.V. Outshoorn
Wat vinden vrouwen en mannen die lesgeven in het basisonderwijs belangrijk in hun vak? Karin Hoogeveen onderzocht dit door ruim 1700 onderwijsgevenden vele vragen te stellen en 47 van hen uitgebreider te interviewen. Waarom kozen zij ooit voor het beroep van leerkracht? Wat maakt volgens hen de kern uit van het vak? En welke veranderingen hebben hun opvattingen in de loop der tijd ondergaan? Zijn hierin verschillen te zien tussen mannen en vrouwen? Wordt het lesgeven aan jonge kinderen nog steeds gekoppeld aan het hebben van vrouwelijke eigenschappen? Wat heeft het zelf vader of moeder zijn voor invloed op hun beleving van het beroep?
Daarnaast analyseerde Hoogeveen nota's over het onderwijsbeleid van de overheid en vergeleek deze met de antwoorden van de leerkrachten. De beroepsbeelden van de leerkrachten blijken aanzienlijk af te wijken van de beelden en opvattingen die we terugvinden in nota's over het onderwijsbeleid.

vrijdag 3 december 16.00 uur
oratie prof.dr. R.J. Baatenburg de Jong Faculteit der Geneeskunde*
vakgebied: keel-, neus- en oorheelkundige oncologie

dinsdag 7 december 14.15 uur

promotie H.B. Krans Faculteit der Rechtsgeleerdheid
titel: Schadevergoeding bij wanprestatie

promotor: prof.mr. Jac. Hijma
Schadevergoedingsrecht kan aan de orde komen indien contracten niet goed worden nageleefd. Wanprestatie kan leiden tot een verplichting om schade te vergoeden. In dit proefschrift wordt onderzocht hoe schadevergoeding moet worden toegepast in geval van wanprestatie. Naast een bespreking van het begrip wanprestatie en verschillende soorten verplichtingen die door een debiteur kunnen worden geschonden, komen ook aan de orde: de wijze van berekening van schade, toekomstige schade, afdracht van ten onrechte genoten winst, het causaal verband tussen de wanprestatie en de schade, verrekening van door de wanprestatie opgekomen voordelen, de vorm van de vergoeding, matiging en limitering. Tevens bespreekt Krans de bijzondere schadesoorten letselschade, overlijdensschade en immateriële schade.

woensdag 8 december 14.15 uur

promotie G.J. Brouwers Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen

titel: Molecular genetic aspects of microbial manganese oxidation
promotor: prof.dr. Th.C. Schadeberg

woensdag 8 december 16.15 uur

promotie mw. B.F.M. Werdmuller Faculteit der Geneeskunde*
titel: Dyspepsia and heliobacter

promotor: prof.dr. C.B.H.W. Lamers

woensdag 8 december 16.30 uur
William and Mary Lecture

spreker: Donald Dewar MSP, minister-president van de Schotse deelregering

titel: Devolution in Europe: the Scottish Experience Het is voor de zesde keer dat de William and Mary Lecture wordt uitgesproken. De traditie van de William and Mary Lecture is ingesteld in 1989, ter herdenking van de Glorious Revolution van 1688. De lezing wordt afwisselend gehouden in Cambridge en Leiden. (De Glorious Revolution wordt zo genoemd omdat het een revolutie zonder bloedvergieten was. De Engelse koning James II, die regeerde zonder instemming van het Engelse parlement, wilde het katholicisme tot staatsgodsdienst maken. In 1688 werd een erfopvolger geboren, zodat de voortzetting van James' katholieke monarchie gewaarborgd leek. De tegenkrachten bundelden zich en het parlement nodigde Willem van Oranje en zijn vrouw Mary uit om koning en koningin van Engeland te worden. Tijdens hun regering werden belangrijke wetten aangenomen, zoals de Bill of Rights, de Toleration Act en de Act of Settlement.) Plaats: Academiegebouw, Rapenburg 73 te Leiden

donderdag 9 december 14.15 uur

promotie E.C.M. Noijons Faculteit der Sociale Wetenschappen
titel: Bibliometric mapping as a science policy and research management tool

promotor: prof.dr. A.F.J. van Raan

donderdag 9 december 15.15 uur

promotie J.T. Wijnen Faculteit der Geneeskunde*
titel: Molecular genetics of hereditary non-polyposis colorectal cancer

promotor: prof.dr. G.J.B. van Ommen

dinsdag 9 december 16.15 uur

promotie C.O.P. Arts Faculteit der Letteren
titel: Oulipo et tel quel

promotor: prof.dr. E. van der Starre
Dit proefschrift gaat over twee literaire groepen, Tel Quel en de Oulipo, die in hetzelfde jaar - 1960 - zijn opgericht in Parijs. Beide hebben in de jaren zestig en zeventig hun grootste bloeitijd beleefd. De avant-garde-groep Tel Quel stond in die jaren volop in de belangstelling met een teksttheorie die, door het schrijven te bevrijden uit het strakke keurslijf van traditionele literaire vorm en inhoud, een radicale omwenteling van de literatuur en uiteindelijk ook van de maatschappij beoogde. Daarbij vergeleken koesterde Oulipo met zijn ludieke literatuuropvattingen een heel wat minder verheven doel: nieuwe literaire vormen en structuren verzinnen en uitproberen. Een bekend voorbeeld is de e-loze roman La disparition van Georges Perec. Terwijl de ene groep er dus alles aan gelegen is zich van het juk van de literaire vorm te ontdoen, onderwerpt de andere groep zich daar juist vrijwillig aan.

vrijdag 10 december 16.00 uur
oratie prof.dr.ir. C. Roos Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen
vakgebied: toepassingen van de wiskunde
De leerstoel wordt gevestigd vanwege het Leids Universiteits Fonds.

zaterdag 11 december 10.30 - 17.30
congres Gender in het Nederlands
Waarom staat er op adreslijsten wel 'Mevr.' voor een naam, maar niet 'Dhr.'? Waarom was het een compliment toen Churchill ooit koningin Wilhelmina 'de enige man uit de Nederlandse regering in ballingschap noemde? Waarom is het raar om 'dames' te zeggen tegen mannen, terwijl je meisjes wel met 'jongens' kunt aanspreken? Waarom verwierf Claus als echtgenoot van de koningin niet de titel 'koning', terwijl een toekomstige echtgenote van Willem Alexander wel ooit 'koningin' zal zijn? Waarom bestaan er wel damesromans, maar geen herenromans? Het is maar een kleine bloemlezing uit alle vragen die aan de orde zijn binnen de genderlinguïstiek. Op het congres zal de taal kritisch worden bekeken om te achterhalen welke vanzelfsprekendheden uit de cultuur en de maatschappij ongemerkt in onze taal tot uitdrukking worden gebracht.
Dit congres wordt georganiseerd door de Landelijke Vereniging van Neerlandici, LVVN.
Meer informatie en opgave bij het secretariaat van LVVN, Postbus 11398, 1001 GJ Amsterdam, tel. 020 525 47 37; e-mail: (g.leerdam@dienst.vu.nl)
Plaats: WSD-complex, Cleveringaplaats 1 te Leiden, zaal 11.

zaterdag 11 december, 10.30 - 16.00 uur finale debattoernooi
Vandaag vindt de finale van het Nederlands kampioenschap debatteren voor middelbare scholieren plaats. Zestien scholen hebben aan de voorrondes deelgenomen, met ieder een team van twee scholieren. In de finale op 11 december staan twee scholen tegenover elkaar. Plaats: Academiegebouw, Rapenburg 73 te Leiden.

dinsdag 14 december 14.15 uur

promotie M.J. Rinkes Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen

titel: Conflicts in chichlid head morphology due to optimization of functional demands on suction feeding

promotor: prof.dr. G.A. Zweers

dinsdag 14 december 16.15 uur

promotie mw. N.C.M. Theunissen Faculteit der Geneeskunde*
titel: Health related quality of life in children
promotoren: prof.dr. J.M. Wit en prof.dr. S.P. Verloove-Vanhorick

woensdag 15 december 14.15 uur

promotie P.H.C. Eilers Faculteit der Geneeskunde*
titel: Discrete roughness penalties for likelihood estimation in III-posed problems

promotor: prof.dr. J.C. van Houwelingen

woensdag 15 december 15.15 uur

promotie mw. C. de Haan Faculteit der Letteren
titel: Dichten in stijl

promotor: prof.dr. F.P. van Oostrom
Niet alleen in het hedendaags Nederlands worden soms buitenlandse woorden gebruikt. Ook in verschillende Nederlandstalige teksten van rond 1400 komen woorden uit een andere taal voor. Voor het tegenwoordige Nederlands is het Engels een belangrijke leverancier van taalmateriaal, in de Middeleeuwen was dat het Duits. In verschillende middeleeuwse gedichten komt naast het Nederlandse 'ic' ook het Duitse 'ich' voor, naast 'dat' staat er 'das' in het gedicht, en in plaats van 'herte' (hart) lezen we soms ook 'herze'. Het gebruik van Middelhoogduitse (het Duits van de Middeleeuwen) taalvormen in Middelnederlandse (het Nederlands van de Middeleeuwen) wordt Duitse kleuring genoemd. Voor dit proefschrift onderzocht Corrie de Haan de Duitse kleuring in een aantal Middelnederlandse teksten: de liederen uit het beroemde Gruuthuse-liedboek, de non-fictie-tekst 'Der minnen loep' (De ontwikkelingsgang van de liefde) van de Hollandse ambtenaar Dirc Potter, de lofgedichten van heraut Gelre en de gedichten uit het Haags liederenhandschrift. Voor de meeste onderzochte teksten kon De Haan aantonen dat de Duitse vormen door de dichter zelf zijn aangebracht. Duits gekleurd taalgebruik is dus geconstrueerd taalgebruik. In de Gruuthuse-liederen, 'Der minnen loep' en de meeste teksten uit het Haags liederenhandschrift staat de hoofse liefde centraal. Hiermee hangt het gebruik van kleuring samen.

woensdag 15 december 16.15 uur

promotie C.A. Rijnbrand Faculteit der Geneeskunde*
titel: Internal ribosomal entry in hepatitis C virus and pestiviruses
promotor: prof.dr. W.J.M. Spaan

donderdag 16 december 14.15 uur

promotie mw. M.T.N. Govaars-Tjia Faculteit der Letteren
titel: Hollands onderwijs in een koloniale samenleving. De Chinese ervaring in Indonesië 1900-1942.

promotoren: prof.dr. J.L. Blussé van Oud Alblas Mevrouw Govaars-Tjia onderzocht de ontwikkeling van het onderwijs aan de Chinese bevolkingsgroep in Nederlands-Indië in de twintigste eeuw. Het Nederlandse bestuur was wel overtuigd van de economische betekenis van de Chinezen, maar het duurde tot 1908 voor ze voorzieningen trof voor het onderwijs aan de Chinezen. Ming Govaars laat zien dat de geschiedenis van het gouvernementsonderwijs ten nauwste samenhangt met het beleid dat de overheid hanteerde ten aanzien van de Chinese onderdanen. Dat beleid had een sterke invloed op het identiteitsbesef bij de Chinezen. Maar ook de opkomst van het Chinees nationalisme in China, het aanhoudende respect voor de Confucianistische traditie en de moeilijke economische omstandigheden speelden een rol bij de wijze waarop de Chinese identiteit zich ontwikkelde.
Mevrouw Govaars behaalt haar doctorstitel op 77-jarige leeftijd. Ze werd geboren in Padang, en kwam in de jaren vijftig naar Nederland. Ze behaalde doctoraalexamens aan de Universiteit Leiden in de filosofie, de kunstgeschiedenis en de sinologie. Haar proefschrift verschijnt bij uitgeverij De Vijver, telefoon 0487 515972.

donderdag 16 december 15.15 uur

promotie mw. G.J.M. van Loon Faculteit der Letteren
titel: The gate of heaven

promotoren: prof.dr. L.R.A. van Rompay en prof.dr. C.A. Chavannes-Mazel (Universiteit Amsterdam)

donderdag 16 december 16.15 uur

promotie mw. A. de Roode Faculteit der Geneeskunde*
titel: Elusive memories

promotoren: prof.dr. J.G. Bovill

vrijdag 17 december 16.00 uur
oratie mw.prof.dr. W.L.H. van Lierop-Debrauwer Faculteit der Letteren
vakgebied: kinder- en jeugdliteratuur
De leerstoel wordt gevestigd vanwege het Leids Universiteits Fonds.

vrijdag 17 december 20.00uur
Huizinga-lezing

spreker: Jorge Semprún

titel: Fin du siècle, début du millénaire
Jorge Semprún, nu 73 jaar oud, is geboren in Madrid, maar bracht het grootste deel van zijn leven in Frankrijk door. Tijdens de nazi-tijd werd hij lid van de Spaanse communistische partij en ging hij in het verzet. Hij werd gearresteerd en naar concentratiekamp Buchenwald gebracht. Zijn eerste boek, Le grand voyage, is een stream-of-consciousness-achtige beschrijving van de treinreis naar Buchenwald. Later schreef hij 'L'écriture ou la vie', een boek dat zowel essayistisch als verhalend is, en waarin hij de helse jaren in het kamp onder de loupe neemt. In 1997 won hij de fameuze Jerusalem Prize for Literature; eerder ging deze prijs naar Mario Vargas Llosa, Milan Kundera en V.S. Naipaul. De prijs vormt een erkenning voor zijn 'greatness as a writer and fearless fighter for freedom, both in his life and in literature.'
Semprún spreekt de Huizinga-lezing lezing uit in het Frans, maar tijdens de lezing wordt in een vertaling voorzien. De Huizinga-lezing wordt jaarlijks georganiseerd door de faculteit der Letteren van de Universiteit Leiden, NRC Handelsblad en de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.
Plaats: Pieterskerk, Pieterskerkhof te Leiden.


------------------------------
(*) Nadere inlichtingen geneeskundige promoties: Bureau Voorlichting LUMC, tel. 071-5268005

Meer informatie: mw.dr. B.T. Hogenelst, Internationalisering, Communicatie en Studenten; Tel. 071-5273282 / Email (B.T.Hogenelst@bvdu.leidenuniv.nl) / 30 november 1999, 11:36 uur

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie