Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

SER wil arbeidsdeelname ouderen bevorderen

Datum nieuwsfeit: 01-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
SER

1 december 1999

SER doet in ontwerpadvies aanbevelingen aan bedrijfsleven en overheid om arbeidsdeelname ouderen te bevorderen

Ouderen moeten langer blijven werken. Dat is van groot belang, omdat zo spanningen op de arbeidsmarkt kunnen worden verlicht en de kosten van de vergrijzing kunnen worden opgevangen. De SER doet in een ontwerpadvies (1) aanbevelingen en voorstellen aan zowel het bedrijfsleven als de overheid om de arbeidsdeelname van ouderen te bevorderen.

Dat staat in een ontwerpadvies dat zal worden besproken in de raadsvergadering van vrijdag 17 december a.s. Het is opgesteld door een werkgroep van de Commissie Arbeidsmarktvraagstukken, onder voorzitterschap van prof.dr. F. Leijnse. Het is een reactie op een adviesaanvraag van minister de Vries en staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 mei 1999.

Doelstelling

In het ontwerpadvies onderschrijft de raad met het kabinet de noodzaak van een beleid ter vergroting van de arbeidsdeelname van ouderen. Het kabinet beoogt een stijging van de werkgelegenheidsgraad onder ouderen van circa 25-30 procent nu tot meer dan 50 procent in het jaar 2030. In het ontwerpadvies beschouwt de raad deze kwantitatieve beleidsdoelsteling als een na te streven richting voor het te voeren beleid; de nagestreefde stijging moet in de eerste plaats worden gerealiseerd bij de leeftijdscategorieën jonger dan 60 jaar. In beginsel dienen alle arbeidsgeschikte personen jonger dan 60 jaar deel te nemen aan het arbeidsproces. Uittreding van 60-plussers dient plaats te vinden op basis van individuele preferenties (bewuste kosten/baten-afweging tussen (door)werken en niet-werken of pensionering).

Twee beleidssporen
Volgens het ontwerpadvies zijn er naast intensivering van het bestaande beleid extra inspanningen nodig om ouderen aan het werk te houden. Daartoe dienen twee beleidssporen te worden gevolgd. Het eerste spoor betreft de verantwoordelijkheid van de sociale partners. Bedrijven moeten een leeftijdsbewust en op termijn leeftijdsonafhankelijk personeelsbeleid voeren. Het tweede spoor gaat over de regelingen voor de arbeidsvoorwaarden en vervroegde uittreding. Er moeten zodanige financiële prikkels komen dat mensen die langer blijven werken worden beloond en mensen die vervroegd uittreden de daaraan verbonden kosten zelf dragen.

Aanbevelingen aan bedrijfsleven

Het ontwerpadvies doet de volgende aanbevelingen aan CAO-partijen, ondernemingen en werknemers:

* Voer een toekomstgericht employability-beleid. Werkgevers moeten blijvend investeren in de employability van alle werknemers en werknemers moeten investeren in de eigen inzetbaarheid en mobiliteit op de arbeidsmarkt.

* Bezie periodiek alle elementen van de arbeidsvoorwaarden in het licht van de bevordering van de arbeidsdeelname van ouderen. Gedwongen eenzijdig opgelegde demotie is hierbij niet aan de orde.
* Kies voor een duurzame financiering van de op ouderen gerichte arbeidsvoorwaardelijke regelingen (zoals
vervroegdeuittredingsregelingen, seniorendagen, toeslagen voor oudere werknemers) op een wijze die niet leidt tot een verhoging van de arbeidskosten van oudere werknemers. Deze financiering over een langer deel van de loopbaan kan worden gerealiseerd binnen het collectieve kader van de regeling. Op die manier wordt ook individueel maatwerk mogelijk.

* Bezie de bestaande keuzemogelijkheden binnen het arbeidsvoorwaardenpakket op hun bruikbaarheid voor een leeftijdsbewust personeelsbeleid.

* Bezie of in de praktijk flexibeler dan tot nu toe kan worden omgegaan met het doorwerken na het beëindigen van de arbeidsovereenkomst bij het ingaan van het (flexibele) pensioen, bijvoorbeeld door een nieuwe arbeidsovereenkomst aan te gaan. De raad gaat er daarbij in algemene zin van uit dat het ingaan van het pensioen leidt tot het beëindigen van de bestaande arbeidsovereenkomst.

* Geef ouderen bij werving en selectie meer kansen. Geef het zittend personeel introductiecursussen en oriëntatiecursussen om hun kansen op de externe arbeidsmarkt te vergroten.
* Wees terughoudend met aanvullingen op WW-uitkeringen, aangezien deze de prikkel wegnemen voor ouderen om weer te gaan werken. De middelen kunnen beter worden ingezet om ouderen te herplaatsen in passende arbeid en om hun employability te verbeteren.
* Houd bij collectieve ontslagen nadrukkelijk rekening met de arbeidsmarktkansen van de betrokkenen. De groep die ontslagen wordt, moet een afspiegeling vormen van de leeftijdsopbouw van het personeelsbestand van het betreffende bedrijf.
* Zet VUT-regelingen met voortvarendheid om in prepensioen- of flexibele pensioenregelingen. Deze regelingen dienen een bewuste afweging tussen (door)werken en pensionering mogelijk te maken en mogen geen belemmeringen opwerpen voor langer werken (na de spilleeftijd).

Voorstellen aan overheid

Naast deze aanbevelingen aan het bedrijfsleven doet het ontwerpadvies de volgende voorstellen voor het overheidsbeleid:
* Start een voorlichtingscampagne gericht op het vergroten van de inzetbaarheid, flexibiliteit en mobiliteit van 40-plussers.
* Leg in arboconvenanten ook het accent op maatregelen die het langer werken van ouderen aantrekkelijk maken.
* Stimuleer de uitvoeringsorganen van de sociale zekerheid het voortouw te nemen voor een leeftijdsbewuste aanpak van oudere werkzoekenden (maatwerk, intensieve individuele begeleiding, scholing en training).

* Zet de huidige arbeidsvoorzieningsinstrumenten in voor het voeren van een mobiliteitbevorderend ouderenbeleid, bijvoorbeeld in de vorm van intersectorale bemiddeling.

* Houd binnen het arbeidsvoorzieningsbeleid ruimte om een sectorale aanpak te continueren en zo mogelijk te intensiveren zodat in sectoren maatwerk kan worden geleverd voor de aanpak van knelpunten.

* Voer de sollicitatieplicht voor werkloze 57½- plussers gefaseerd in, nadat het kabinet aannemelijk heeft gemaakt gemaakt dat oudere werkzoekenden een reële kans hebben op een passende baan. Bij de invoering van deze plicht spelen verschillende elementen een rol: 1) bij de omschrijving van het begrip passende arbeid waarvoor de sollicitatieplicht geldt, moet op adequate wijze rekening worden gehouden met de leeftijd en arbeidservaring van de betrokkenen; 2) indien bij de wederinvoering van de sollicitatieplicht onderscheid naar categorieën wordt gemaakt, dan dient deze plicht bij voorrang te worden ingevoerd voor kansrijke werklozen; 3) de gefaseerde invoering van de sollicitatieplicht dient te geschieden door het geleidelijk opschuiven van de leeftijdsgrens waarboven geen sollicitatieplicht geldt, waardoor deze plicht zal gelden voor nieuwe oudere werklozen. Volgens het ontwerpadvies zijn er uiteenlopende opvattingen over de vraag wanneer de sollicitatieplicht opnieuw kan worden ingevoerd en wat precies de interpretatie is van de voorwaarden die daaraan moeten worden verbonden.

* Overweeg onder strikte voorwaarden (in het bijzonder ten aanzien van het financiële draagvlak) verdergaande vormen van differentiatie van de sectorale WW-premie (specifiek door de voortzetting van de vorming van premiegroepen) te overwegen na ommekomst van evaluatieonderzoeken.

* Zet fiscale instrumenten in om de arbeidskosten van oudere werknemers te verlagen en om de extra kosten voor de vergroting van hun employability te compenseren, zoals een afdrachtkorting voor werkgevers, toegespitst op specifieke categorieën oudere werknemers.

* Verwijder (via de Wet REA) regelingen in pensioenen die de reïntegratie van oudere gedeeltelijk arbeidsongeschikten belemmeren.

* Geef de individuele werknemer het wettelijk recht een knip in de pensioenberekening te laten aanbrengen, indien als gevolg van aanpassing van de arbeidsduur of van een lager gesalarieerde functie het pensioengevend salaris wordt verlaagd.
* Overweeg VUT-regelingen die na een nader te bepalen datum tot stand komen niet meer fiscaal te faciliëren.
* Ga na of prepensioen- en flexibele pensioenregelingen zodanig zijn ingericht dat zij een bewuste afweging tussen (door)werken en pensionering mogelijk maken en geen belemmeringen opwerpen voor langer werken (na de spilleeftijd). Mocht uit onderzoek blijken dat dit niet het geval is, dan beveelt het ontwerpadvies aan de desbetreffende bepalingen in de Wet fiscale behandelingen pensioenen nader te bezien.

Het ontwerpadvies gaat ervan uit dat via deze combinatie van aanbevelingen en voorstellen de arbeidsdeelname van ouderen afdoende en duurzaam kan worden verhoogd. Eveneens zal deze mix bijdragen tot de ook door het kabinet beoogde mentaliteitsomslag, in die zin dat het voor werknemers vanzelfsprekender wordt langer door te werken en dat werkgevers rekening houden met de groeiende noodzaak oudere werknemers in te zetten in het arbeidsproces.

De aanbevelingen en voorstellen worden in het ontwerpadvies geformuleerd in plaats van de vele denkbare beleidsmaatregelen die het kabinet in de adviesaanvraag heeft gepresenteerd. De adviesaanvraag bevat immers geen beleidsprogramma, maar een lijst van beleidsopties met de daaraan verbonden voor- en nadelen. Een deel van deze maatregelen en instrumenten is volgens het ontwerpadvies niet effectief. De door het kabinet gekozen opzet maakt het onvermijdelijk dat een aanzienlijk aantal denkbare beleidsopties wordt verworpen, maar dat betekent niet dat de SER de problematiek minder urgent acht of een gericht beleid op dit punt minder noodzakelijk, aldus het ontwerpadvies.

1. Het gaat om een ontwerpadvies. De opvattingen die hier worden weergegeven, zijn die van de werkgroep van voorbereiding

Noot van de redactie:
Meer informatie bij Mariek de Valk, tel.: 070 3499648

-

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...