Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bijdrage Van Zijl (Pvda) aan debat begroting sociale zaken

Datum nieuwsfeit: 01-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

Den Haag, 1 december 1999

BIJDRAGE VAN JAN VAN ZIJL (PVDA) AAN HET PLENAIRE DEBAT OVER DE BEGROTING 2000 SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Het gaat in veel opzichten goed met Nederland en dus ook op de werkterreinen van de minister en staatssecretarissen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
De economie groei langer dan verwacht en meer dan voorzien. Mede hierdoor kon de grote beleidsinzet van de afgelopen jaren op het vlak van werkgelegenheid, sociale zekerheid en inkomensverdeling tot goede en tastbare resultaten leiden.
Enorme groei van het aantal banen, grote afname werkloosheid, minder beroep op de sociale zekerheid en een geleidelijke afname van de armoede. Met goede economische vooruitzichten en de wetenschap dat de resultaten van een aantal majeure beleidswijzigingen pas in de toekomst zichtbaar zullen worden, is er alle reden voor optimisme.
Het zal voor wat de Partij van de Arbeid betreft bij deze begrotingsbehandeling dan ook niet gaan om grote nieuwe concepten. Wel om het agenderen van een aantal hardnekkige hiaten en nieuwe vragen.

Allereerst op het vlak van het inkomensbeleid.
Het lijkt er soms een beetje op dat het momenteel alleen nog maar gaat om de vijf miljard gulden belastingverlaging in het kader van het belastingplan en dan nog wel vooral om de middeninkomens en ouderen met een goed aanvullend pensioen.
Geen misverstand.
Als het inkomensbeeld dat voortvloeit uit het belastingplan niet helemaal is wat het moet zijn, dan moeten we corrigeren waar dat mogelijk en verantwoord is.
Maar ik wil vandaag toch ook nog eens wat langer stilstaan bij een paar andere prioriteiten.
Dat moet ook, want uit het regeerakkoord vloeit voort dat inkomstenmeevallers voor de helft zullen worden aangewend voor verlaging van het tekort en voor de andere helft voor lastenverlichting. En hoewel pas volgend voorjaar zeker is welk deel van de actuele meevaller structureel is, overheerst bij de minister van Financiën kennelijk groot optimisme, gezien zijn suggestie om 3/4 miljard gulden extra te reserveren in het kader van het belastingplan.
Dat is dus niet zo'n goed idee en in ieder geval veel te voorbarig. Voorbarig en niet goed omdat nog geen drie maanden geleden in de Kamer terecht veel is gesproken over de nog altijd bestaande noodzaak om, los van het belastingplan, aandacht te hebben voor groepen mensen voor wie het nog altijd moeilijk is om de eindjes aan elkaar te knopen. Die noodzaak is na drie maanden niet veel minder en al helemaal niet in het licht van de goede economische vooruitzichten.

Laat ik beginnen met nadruk te zeggen dat wij grote waardering hebben voor wat tot op de dag van vandaag door deze en de vorige coalitie aan generieke en specifieke inkomensondersteuning is gedaan en bereikt. Uit alle cijfers blijkt dat het armoedebestrijdingsbeleid van de laatste jaren vruchten begint af te werpen.
Ook de extra inspanningen van de afgelopen zomer dragen daaraan betekenisvol bij.
Een en ander neemt niet weg dat er nog altijd kwetsbare groepen zijn waar de huishoudbeurs voor het einde van de maand leeg is. Die nog niet het gevoel hebben, dat het met ons allemaal beter gaat dan een paar jaar geleden.
Ik denk dan met name aan gezinnen met kinderen op het laagste inkomensniveau. Op uiteenlopende manieren worden gezinnen met kinderen ondersteund. Toch blijkt, dat deze mix aan maatregelen nog altijd niet voldoende is, om de laagste inkomens voldoende te ondersteunen in de kosten van kinderen. Zo blijft op het niveau van het minimumloon van een huishouden met twee kinderen, afhankelijk van de leeftijd, tussen 12 en 23% achter op hetzelfde huishouden zonder kinderen.
Wie deze cijfers zelf nog eens wil analyseren, neme de voortgangsrapportage van het ministerie van SZW er nog eens bij, want daar komen ze uit. Uit internationale vergelijkingen blijkt dat het gezinsondersteunend beleid in Nederland nog al mager afsteekt ten opzichte van ons omringende landen. Naar het zich laat aanzien ontstaat de komende jaren ruimte binnen de lastenverlichtingsformule van het kabinet om daar iets aan te doen. Verdere kinderbijslagverhoging is wellicht te weinig specifiek en te kostbaar. En bovendien geen lastenverlichting in onze definities. Ik zou het kabinet willen vragen verdergaand gezinsondersteunend beleid te ontwikkelen langs een paar andere, nog nader te verkennen lijnen. In de eerste plaats brutering van de kinderbijslag. Bij brutering wordt kinderbijslag bruto bij het inkomen opgeteld en is derhalve het netto voordeel voor mensen die een laag belastingtarief betalen groter, dan voor mensen in de hoogste schijven van de belasting. Een tweede, wellicht iets minder complexe mogelijkheid is een kinderaftrek introduceren in de vorm van een heffingskorting en deze beperken tot bijvoorbeeld de tweede schijf.
Zoiets doen we momenteel al voor de ouderen met een laag inkomen. Overigens, ere wie ere toekomt.
Afgelopen zomer opperde mijn collega Bakker van D66 een soortgelijk idee als wat ik nu de minister voorhoudt, maar toen werd gekozen voor een meer generieke aanpak.
We zien graag dat de minister tijdig voor besluitvorming in het kader van de voorjaarsnota, de kamer informeert over de door mij geopperde suggesties. In dit verband nog een ander aandachtspunt.
Zou het niet voor de handliggend zijn om een deel van de structurele meevaller te storten in het AOW-fonds?
Ik meen mij te herinneren dat in veel verkiezingsprogramma's stond dat onvoorziene extra inkomsten voor het Rijk ook in het AOW-fonds gestort zouden moeten worden.
Die gelegenheid hebben we nu.
Graag een reactie van de minister.

Ik gaf aan vandaag aandacht te zullen vragen voor ogenschijnlijk kleine, maar voor de mensen die het aangaat pijnlijke hiaten in ons sociale beleid. Mensen of groepen mensen die niet in dezelfde mate kunnen profiteren van de toegenomen welvaart als voor de samenleving als geheel geldt. Zo'n groep mensen betreft ook de ouderen die zitten met het zogenaamde AOW-gat.
Dit lot treft en heeft reeds een aantal Nederlanders getroffen die een of meerdere jaren in het buitenland werkzaam en woonachtig zijn geweest. De komende jaren zal een toenemend aantal allochtone gepensioneerden met dit AOW-gat te maken krijgen.
Weliswaar voorziet de bijstand in een aanvulling tot AOW-niveau, maar ingeval sprake is van een aanvullend pensioentje wordt daarop eerst stevig gekort.
Niets doen aan het AOW-gat zal ertoe leiden dat tienduizenden medeburgers die soms 30 of 40 jaar in ons land gewoond en gewerkt hebben, niet in staat zullen zijn een pensioen op te bouwen.
Dat moeten we als samenleving niet willen.
Overigens, geen misverstand.
Op zichzelf is het niet onredelijk om het recht op een volledige AOW te koppelen aan een lange verblijfstijd in ons land en een veeljarige bijdrage aan de opbouw van onze samenleving.
Maar 50 jaar is naar de maatstaven van nu wel erg lang en staat bijvoorbeeld in geen enkele verhouding tot de periode waarin mensen in staat gesteld worden een pensioen op te bouwen.

Er zijn een paar mogelijkheden om aan het groter wordende probleem van het AOW-gat iets te doen.
Zo zou de opbouwperiode verkort kunnen worden tot bijvoorbeeld 40 jaar, maar ook een grotere vrijlating voor pensioen in de Algemene Bijstandswet is denkbaar en zou al voor veel mensen soelaas bieden. Er kleven, naar wij hebben begrepen, echter stevige juridische bezwaren aan het verkorten van de opbouwperiode.
Of die bezwaren onoverkomelijk zijn is niet zo goed in te schatten. Met het substantieel verkleinen van het AOW-gat zijn weliswaar financiële middelen gemoeid maar in het licht van de totale AOW uitgaven toch ook weer niet zoveel; een en ander natuurlijk afhankelijk van de vormgeving en de maatvoering.
Tienduizenden buitenlandse medeburgers maar ook een aanzienlijk aantal Nederlanders met een kortstondig buitenlands verleden zouden geweldig geholpen zijn met een oplossing van dit vraagstuk. Omdat er aan de wijze van aanpak nogal wat principiële, praktische en juridische aspecten kleven, lijkt het mij goed om hierover de SER advies te vragen.
En omdat de Kamer sinds twee jaar zelf een SER-advies kan aanvragen, lijkt het mij een goed idee om dat met betrekking tot dit onderwerp te doen. Wij hebben daartoe een concept adviesaanvrage opgesteld en wij zouden het erg op prijs stellen als de collega's dit initiatief zouden willen ondersteunen.

Mijn laatste inkomenspolitieke onderwerp is vorig jaar ook al tijdens de begrotingsbehandeling aan de orde geweest.
In een bijna kamerbreed ondersteunde motie is toen aandacht gevraagd voor een aantal ongewenstheden die optreden in inkomensafhankelijke regelingen indien het uitgangspunt voor deze regelingen het belastbaar inkomen is of wordt.
Ik loop niet weg voor het feit dat ook de PvdA-fractie, zoals veel andere, er mee akkoord is gegaan dat het belastbaar inkomen in beginsel vertrekpunt is voor het vaststellen van subsidies en eigen bijdragen in het kader van dergelijke regelingen.
Nu gaande weg echter duidelijker wordt tot welke ongewenste neveneffecten dit uitgangspunt leidt, kunnen wij om een heroverweging van dit uitgangspunt niet langer heen.
Indien niet wordt gecorrigeerd voor grote aftrekposten, waarvan na de belastingherziening de hypotheekrenteaftrek de belangrijkste is, zullen in veel van deze regelingen ongewenste en onrechtvaardige effecten optreden. De minister studeert nog steeds op armoedeval en harmonisatieaspecten van deze regelingen - collega Bijleveld sprak daar ook al over. Ik zou hem willen vragen welke rampen ons overkomen als we alsnog zouden besluiten om niet het belastbaar inkomen maar het onzuiver inkomen tot vertrekpunt te kiezen.
Kan de minister, concreet in de context van de regelingen waarover we het hier hebben, voor de Kamer nog eens op een rijtje zetten wat de voor- en nadelen zijn van het belastbaar inkomen als uitgangspunt en wat de voor- en nadelen zijn van het onzuiver inkomen
In ieder geval kan mijn fractie vooralsnog geen genoegen nemen met de conclusie van de regering dat er weliswaar sprake is van een onaangenaam probleem maar dat er helaas niets aan te doen is.
En ik kan mij ook niet voorstellen dat alle andere ondersteuners van de motie van vorig jaar hier veel anders over denken.

Omdat mijn oud-collega Rick van de Ploeg mij onlangs in een interview een typische representant van de inkomenssocialisten noemde, ben ik mijn bijdrage vandaag maar begonnen met de inkomenspolitiek - al was het maar om deze geuzentypering zo lang mogelijk in stand te houden. Desalniettemin wil ik in dit deel van mijn bijdrage stilstaan bij het overigens buitengewoon succesvolle werkgelegenheidsbeleid van het kabinet. Toch blijft er nog wel wat te wensen over.
Het meest in het oogspringende kenmerk van de actuele situatie op de arbeidsmarkt is het inmiddels veelbesproken dubbele gezicht. Het najaarsoverleg heeft de notie opgeleverd dat behoefte is aan een meer samenhangende, geïntegreerde benadering.
Daartoe zal het kabinet initiatief nemen tot het organiseren van een informele conferentie met sociale partners, te houden in het voorjaar 2000. Ik ben van deze voortvarendheid tussen haakjes nog niet zo onder de indruk. De minister van Economische Zaken kennelijk ook niet want van haar departement kwam de afgelopen weken de ene arbeidsmarktluchtballon na de andere, waarvan in ieder geval de merkwaardige suggestie over het afschaffen van de verplichte pensionering mij het meest is bijgebleven. Veel management bij speech, maar weinig zoden aan de dijk. Bovendien missen wij een beetje de minister van SZW in deze discussie. Nu kennen we die overigens als een man van niet teveel speech en liefst wat meer daden, dus echt ongerust maken we ons nog niet. Maar vandaag is toch een goed moment om ook de rol van SZW in het arbeidsmarktbeleid onder de loep te nemen.
Meer in het bijzonder zagen we graag een actieve rol van SZW waar het gaat om het wegnemen van arbeidsmarktknelpunten bij zorg, onderwijs en politie. De minister van Werkgelegenheid beschikt bij uitstek over kennis en instrumenten, die het beter mogelijk maken om beleidsinitiatieven te ondersteunen, waarmee de genoemde knelpunten kunnen verminderen. Eerder is al besloten om een deel van de uitgavenreserve voor dit doel te bestemmen.
Volgend jaar zal blijken dat hiervoor nog meer financiële ruimte is. Wij vragen de minister om na overleg met zijn collega's van de betreffende portefeuille, maar uiterlijk 1 maart, de Kamer te informeren over de voortgang.
Overigens hoeft natuurlijk niet alles tot 1 maart te wachten. Mijn collega Jet Bussemaker zal een aantal concrete suggesties doen die op korte termijn al vruchten kunnen afwerpen.

Dezer dagen verschijnt het SER-advies over de arbeidsparticipatie van oudere werknemers.
Nog altijd is de arbeidsparticipatie van werknemers tussen 55 en 65 jaar uitzonderlijk laag, al is de laatste jaren sprake van enige verbetering. Na inmiddels jarenlange discussie is duidelijk dat hier geen simpele en snelwerkende oplossingen zijn.
Nodig is een cultuuromslag; een verandering in denken en daar is tijd voor nodig, maar niet alleen dat.
Met beleid van zowel de overheid als de sociale partners zijn de cultuuromslag en de benodigde veranderingstijd wel degelijk te beïnvloeden. Gelet op onze ervaring bij WW en WAO moeten maatregelen om de arbeidsparticipatie van oudere werknemers te bevorderen in eerste instantie gericht zijn op het ontmoedigen van vervroegd uittreden en het stimuleren van langer blijven werken.
Wij denken in dit verband aan:

- premiedifferentiatie WW (sectorgewijs)

- wettelijk recht op knip in de pensioenregeling bij verlaging pensioengevend salaris

- horizonbepaling t.a.v. fiscale facilitering van VUT-regelingen
- gerichte fiscale ondersteuning of subsidies in geval van op ouderen gericht personeelsbeleid

- meer ruimte voor doorwerken na 65

- en vooral veel voorlichting.
Wij zagen in ieder geval van de minister graag een offensieve strategie. Misschien kan hij er vandaag al iets over zeggen.

Mijn laatste onderwerp regardeert de portefeuille van de staatssecretaris. Pensioenen staan meer dan ooit in de belangstelling en we behandelen hier in de Kamer momenteel de ene wijziging van de PSW na de andere. Aan pensioenen worden steeds hogere eisen gesteld en daar valt veel goeds van te zeggen.
Toch roept het ook een fundamentele vraag op.
Namelijk de vraag of het wel zo logisch en rechtvaardig is om aan de ene kant steeds zwaardere eisen te stellen aan deelnemers in een pensioenregeling, terwijl we aan de andere kant nog steeds toestaan dat bijna 10% van alle werknemers een korte of langere tijd geen pensioen kunnen opbouwen.
Daar komt bij dat de zogenaamde witte vlek - want daarover hebben we het hier - maar niet echt veel kleiner wil worden.
En dat terwijl het kleiner worden van de witte vlek voor ons, maar ook voor andere fracties in deze Kamer, aanleiding was om maar af te zien van het wettelijk recht op pensioen.
Die witte vlek wordt niet alleen niet veel kleiner, maar verandert ook nog van samenstelling.
Het zijn vooral mensen in flexibele banen en met tijdelijke contracten, waaronder overigens onevenredig veel vrouwen, die uitgesloten zijn van het recht op een pensioenopbouw.
Dit alles nu is voor mijn fractie aanleiding om het wettelijk recht op pensioen weer hoger op de politieke agenda te plaatsen. We willen dezer dagen van de staatssecretaris weten of hij bereid is om op grond van deze tamelijk nieuwe overwegingen serieus te bezien of een pensioenplicht niet alsnog moet worden overwogen.
Mocht de staatssecretaris daar onverhoopt niet toe bereid zijn, dan ben ik van plan om samen met collega Schimmel een initiatief wetsontwerp in deze voor te bereiden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...