Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Overheden presenteren gezamenlijke visie op jeugdbeleid

Datum nieuwsfeit: 01-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

MINISTERIE BZK

www.minbzk.nl

Overheden presenteren gezamenlijke visie op jeugdbeleid

Gezamenlijk persbericht van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) , het Interprovinciaal Overleg en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

OVERHEDEN PRESENTEREN GEZAMENLIJKE VISIE OP JEUGDBELEID

Het Rijk, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben vandaag tijdens het Overhedenoverleg de volgende afspraken gemaakt: . Er is een gezamenlijke visie op jeugdbeleid ontwikkeld op basis van vijf criteria. Als eerste aanzet
voor de uitwerking van deze visie zal op lokaal niveau worden gewerkt aan een sluitende aanpak voor jeugd van 0 tot 6 jaar. . Rijk, provincies en gemeenten geven een impuls aan de vitalisering van het platteland via pilotprojecten.
Rijk, gemeenten en provincies zullen hun beleid rondom armoedebestrijding en sociale activering
verder op elkaar afstemmen.
Het Overhedenoverleg vindt ieder half jaar plaats om heldere afspraken te maken over de inhoud van het Bestuursakkoord-nieuwe-stijl dat Rijk, IPO en VNG op 4 maart 1999 ondertekenden.

Het Rijk, het IPO en de VNG hebben een gezamenlijke visie op jeugdbeleid ontwikkeld: jeugd in ba(la)ns. Deze zal als leidraad dienen voor het jeugdbeleid van de verschillende overheden en is gericht op versterking van de samenhang in het aanbod van voorzieningen voor de categorieën jeugd van 0 tot 6 jaar, 6 tot 12 jaar en 12 tot 18 jaar. De kern van de visie bestaat uit vijf toetsbare criteria. In de visie is tevens overeengekomen dat de komende jaren er in elke gemeente een netwerk van voorzieningen voor jeugd van 0 tot 6 jaar tot stand komt of dat bestaande netwerken worden versterkt. Consultatiebureaus, peuterspeelzalen en kinderopvangvoorzieningen, GGD'en(jeugdgezondheidszorg) en (eerste klassen van) de basisschool vormen de kern van deze netwerken. Zij zorgen ervoor dat alle kinderen optimale ontwikkelingskansen en een goede toerusting voor het basisonderwijs krijgen, met bijzondere aandacht voor kinderen die iets extra's nodig hebben. De gemeenten zorgen voor een structuur van samenwerking tussen betrokken instellingen waardoor een effectief en doelmatig functioneren van deze netwerken mogelijk wordt. In de komende Overhedenoverleggen zal de aandacht worden gericht op het maken van afspraken over de aanpak van de categorieën 6 tot 12 jaar en 12 tot 18 jaar.

Voor het platteland hebben Rijk, IPO en VNG afspraken gemaakt gericht op de selectie van een tiental pilotgebieden, waarin de aandacht gericht wordt op de versterking van de sociale vitaliteit en de economische vitaliteit in onderlinge samenhang. Deze pilots moeten aansluiten bij bestaande locale en regionale initiatieven en deze verder versterken en faciliteren. De verschillende overheden hebben hun bereidheid uitgesproken om daar waar ten onrechte belemmeringen in het streven naar die versterking van de sociale en economische vitaliteit aan de orde zijn in de pilots weg te nemen. Het werken met een gebiedsvisie vormt hierbij het uitgangspunt. De BANS-partners willen de pilotgebieden niet van bovenaf, maar juist in samenspraak met de betreffende gemeenten en provincies selecteren. De selectie van de tien gebieden zal door de VNG en IPO plaatsvinden in de komende maanden zodat op korte termijn aan de slag gegaan kan worden met het maken van de gebiedsvisies en de daaruit voortvloeiende realisering van te maken plannen. In het volgende overhedenoverleg (voorjaar 2000) zullen voor de belangrijkste knelpunten zoals die zijn geïnventariseerd en die om een oplossing in heel Nederland vragen (ook buiten de pilot-gebieden) oplossingrichtingen worden uitgewerkt. Daarbij kan gedacht worden aan generieke zaken zoals het vinden van ruimte voor de ontwikkeling van nieuwe economische dragers en de bereikbaarheid van voorzieningen. Tevens hebben alle partijen bevestigd dat een uitvoerbaar stankbeleid een voorwaarde is voor plattelandsvernieuwing.

In het Overhedenoverleg is tevens gesproken over de aanpak van het onderwerp sociale activering, dat is gericht op maatschappelijke participatie van werklozen, ook diegenen die wat verder van de arbeidsmarkt afstaan. Dit thema raakt met name de beleidsterreinen van VWS(welzijn) en SZW(tegengaan van sociale uitsluiting) en is thans sterk in ontwikkeling. Per 1 januari 2000 zal het Informatie- en Servicepunt Sociale Activering (ISSA) worden ingesteld, waaraan naast de ministeries van SZW en VWS ook de VNG en het IPO zullen deelnemen. Afgesproken is dat dit onderwerp inhoudelijk zal worden uitgewerkt voor het komende voorjaarsoverleg van april 2000. Daarnaast is het inkomensondersteuningsbeleid van mensen met de laagste inkomens aan de orde geweest. Belangrijk is dat Rijk en gemeenten rekening houden met onbedoelde effecten van dit beleid, zoals 'armoedeval'. De bestuurspartijen willen de resultaten van een studie afwachten, alvorens hier nader op in te gaan. Een interdepartementale Werkgroep Harmonisatie van Inkomensafhankelijke Regelingen komt binnenkort met een rapportage.

Rijk, IPO en VNG bespreken twee keer per jaar in het Overhedenoverleg met elkaar problemen die de drie partijen gemeenschappelijk raken. Doel van dit halfjaarlijkse Overhedenoverleg is onder meer concrete en resultaatgerichte afspraken te maken over drie beleidsthema's waaraan elke van de drie overheden hoge prioriteit toekent: sociale infrastructuur en veiligheid, ruimtelijk-economische infrastructuur en de kwaliteit van het openbaar bestuur. De intentie van het overleg is de bestuurlijke slagkracht te vergroten. Namens het Rijk zijn in het overleg permanent vertegenwoordigd: de premier (voorzitter) en de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, voor Grote Steden- en Integratiebeleid en van Financiën. De voorzitters van het IPO en de VNG zijn eveneens vaste vertegenwoordigers in het Overhedenoverleg. Afhankelijk van de agenda nemen ook andere bewindslieden en/of leden van de dagelijkse besturen van IPO en VNG aan het overleg deel.

Informatie over dit persbericht:
Ministerie van VWS, Pieter Idenburg, tel: 070 - 340 50 72 Ministerie van LNV, Jeroen Nugteren, tel. 070 - 378 40 18 Ministerie van SZW, Steyn Terlingen, tel. 070 - 333 55 10 Ministerie van BZK, Ger Bodewitz, tel. 070 - 426 60 43 VNG, Judith van den Heuvel, tel. 070 - 373 85 13 IPO, Jan van der Heyden, tel. 070 - 314 34 45

01 dec 99 14:08

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie