Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

'Oosterhout moet zich verder ontwikkelen tot woonstad'

Datum nieuwsfeit: 02-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Oosterhout

Oosterhout moet zich verder ontwikkelen tot woonstad

Collegepartijen in politiek akkoord:

Oosterhout moet zich verder ontwikkelen tot een duurzame, sociaal gezonde, bereikbare en economisch goed functionerende woonstad.

Dat stellen de fracties van CDA, VVD, PvdA en Groen Brabant in het collegeakkoord voor de periode tot en met 2002. In het collegeakkoord geven de fracties, in grote lijnen, hun visie op de toekomst van Oosterhout. Daarbij hebben ze zich mede gebaseerd op de uitkomst van de Strategiediscussie en de bevindingen tot op heden uit de discussies rond de Stadsvisie.

"Deze discussies hebben het algemene beeld opgeleverd dat Oosterhout door haar inwoners vooral wordt gewaardeerd als `woonstad'. Oosterhout heeft het imago van een overzichtelijke, vriendelijke en groene stad met voldoende voorzieningen, waar het vooral prettig wonen is. De nabijheid van voldoende werkgelegenheid speelt daarbij een belangrijke rol", aldus het collegeakkoord.

Een dergelijke keuze betekent overigens geenszins dat er in Oosterhout helemaal geen ontwikkeling meer (kunnen) plaatsvinden. Dat zou namelijk funest zijn voor de dynamiek van de gemeente en de gemeenschap. Bij die ontwikkelingen - of het nu gaat om voorzieningen, woningbouwplannen of beleid op het gebied van landbouw, natuur en landschap - moet kwaliteit voorop staan, aldus de coalitiepartners.

Oosterhout kiest voor versterking van de rol in de regio. Zo wil Oosterhout blijven meepraten over de ontwikkeling van de stadsregio (Breda en Etten-Leur), waar het voor zichzelf vooral een rol ziet weggelegd op het gebied van bedrijvigheid en infrastructuur. Daarnaast wil Oosterhout ook allianties sluiten met gemeenten dichter bij huis. Nauwere samenwerking met die gemeenten kan er bijvoorbeeld toe leiden dat het draagvlak voor bepaalde voorzieningen in Oosterhout vergroot kan worden.

Uitgesplitst naar vijf thema's (woonomgeving, werk en inkomen, stedelijke ontwikkeling, voorzieningen en dienstverlening) komen de collegepartijen met een flink aantal voorstellen en ideeën.

Op het gebied van woonomgeving kondigen de collegepartijen het volgende beleid aan:

* de aanleg van groen in het stedelijk gebied zal, op basis van bestaande visies, waar mogelijk versneld worden;
* er moet extra aandacht worden besteed aan het realiseren van meer groen in de binnenstad;

* vanwege het tijdrovende en ingewikkelde karakter zal bij buurtbeheer eens per twee jaar een buurt worden aangepakt. Daarbij wordt aandacht besteed aan achtereenvolgens Slotjes-Midden, Beemdenbuurt, Bloemenbuurt, Larenbuurt, Vogelbuurt en Donkenbuurt;
* er moet snel een integraal beheersplan voor de openbare ruimte komen. Daarin moet onder andere worden aangegeven, op basis van duidelijke criteria, welke ingrepen de komende jaren nodig zijn. Tevens zal het plan ertoe moeten leiden dat bij vormgeving, ontwerp en constructie van projecten meer rekening wordt gehouden met aspecten van beheer en onderhoud. Zo'n beheersvisie zal bovendien tot gevolg hebben dat het makkelijker wordt afgewogen keuzen te maken voor de kwaliteit van het beheer en het dagelijks onderhoud. En tenslotte moet het leiden tot het doelmatig en doeltreffend beheer en onderhoud van groen, openbare verlichting en wegen;

* na realisering van de fietsenstalling in Arendshof zal alleen de mogelijkheid voor een fietsenstalling op of rondom de Markt nog worden onderzocht. De aanleg van een derde fietsenstalling wordt heroverwogen.

Bij het thema werk en inkomen laten de coalitiepartners zich niet alleen uit over het stimuleren van de economische ontwikkeling, maar ook over bijvoorbeeld de zorg voor de minima. Enkele aandachtspunten op dit beleidsterrein zijn:

* het multifunctioneel grondgebruik in het buitengebied zal, in samenspraak met de agrarische sector, worden gestimuleerd, zo nodig door het beschikbaar stellen van financiële middelen. Het streven is er daarbij op gericht te komen tot verkeersarme groene longen met extensieve, multifunctionele landbouw of andere vormen van extensief grondgebruik. Natuur, afvalverwerking, opvang van water, productie volgens het EKO-kenmerk en een gezonde bedrijfsconomie hebben hierbij de aandacht. De kosten van milieu, landschapsonderhoud en natuur moeten eerlijk verdeeld worden;
* het gemeentebestuur zal zich actief inspannen voor het vinden van oplossingen voor Oosterhoutse bedrijven - ook in de agrarische sector - die binnen de gemeente willen verhuizen;
* bedrijven die ontoelaatbare hinder voor de woonomgeving opleveren, moeten worden verplaatst. De gemeente zal daarbij in de regel niet financieel bijdragen;

* Vijf Eiken zal worden opgeknapt, op voorwaarde dat het bedrijfsleven substantieel bijdraagt in de kosten. Daarbij zal gekeken worden naar de mogelijkheden tot herverkaveling;
* de gemeenteraad stelt de grondprijzen zoveel mogelijk vast. In concrete gevallen zal daarover dus niet worden onderhandeld;
* een algemene uitbreiding van het verkoopvloeroppervlak (winkels) wordt niet nagestreefd. Als daarvoor steekhoudende argumenten zijn, is uitbreiding in concrete en specifieke gevallen bespreekbaar;

* de één-loket-gedachte voor het lokale bedrijfsleven (horeca/middenstand en bedrijfsleven) wordt verder uitgewerkt;
* het beleid om een deel van de Zalmsnip in te zetten voor minimabeleid, zal worden voortgezet;

* er komt een onderzoek naar de handhaving van de Kredietbank in zijn huidige functie.

Waar het de stedelijke ontwikkeling betreft, stellen de coalitiefracties dat de uitkomsten van de in 1997 afgesloten Strategiediscussie richtinggevend zijn. Dat betekent dus onder andere dat de ontwikkeling van Vrachelen wordt voortgezet. In het politiek akkoord wordt daarbij wel aangetekend dat Vrachelen 4 en 5 "extensief verkaveld" zullen worden. In de richting van Den Hout zal dit deel van Vrachelen een landschappelijke overgang krijgen, die recht doet aan de bestaande structuur en een buffer vormt tussen de bebouwing en het open agrarische gebied. Andere afspraken die de coalitiepartners over dit thema gemaakt hebben, zijn:

* er komt een onderzoek naar de mogelijkheden in het gebied van De Bussel en De Santrijn, in overleg met alle belanghebbenden te komen tot een, in de omgeving passende en betaalbare grootschalige herontwikkeling. Die moet leiden tot huisvesting van meerdere voorzieningen. Zo'n ontwikkeling zal automatisch een stevige publiekstrekker aan de noordoostkant van het winkelcentrum opleveren. Als die ontwikkeling doorgaat, zal de geplande verhuizing van V&D naar de Markt worden heroverwogen;
* het huidige karakter van het Slotjesveld als een open en groene ruimte blijft behouden. De mogelijkheden om de kwaliteit van dit gebied te vergroten, zullen worden onderzocht. Financiering van zo'n plan kan wellicht plaatsvinden door aan de randen bestaande bebouwing opnieuw te ontwikkelen;

* het milieurendement (het antwoord op de vraag wat investeringen in milieu aan daadwerkelijke "milieuwinst" opleveren) moet een belangrijk criterium zijn bij alle werkzaamheden van de gemeente die met het milieu te maken hebben. Het principe zal worden opgenomen in het nieuwe milieubeleidsplan en de nieuwe afvalnota;
* het milieurendement is het uitgangspunt van een voorstel over de toekomst van het kringloopbedrijf, dat het college de gemeenteraad in het voorjaar van 2000 zal voorleggen;

* de ontwikkeling van landschapsbeleidsplannen zal, in samenwerking met partners, worden voortgezet. Voor concrete plannen zal, door heroverweging van bestaand beleid, geld beschikbaar komen.
* gezien de bestaande vraag naar vrije bouwkavels zal het college op zoek gaan naar mogelijkheden het aanbod van die kavels in overeenstemming te brengen met de vraag. Daartoe zal Vrachelen 4 en 5 extensief worden verkaveld;

* het plan voor De Zwaaikom kan verder worden ontwikkeld. Voorwaarden zijn wel dat er sprake is van een goede planvorming waarin de verschillende belangen zorgvuldig zijn gewogen, dat hogere overheden een substantiële financiële bijdrage in het plan verlenen en dat het financieel risico voor de gemeente aanvaardbaar is;

* het onderzoek naar de herinrichting van de hoofdwegenstructuur op de langere termijn moet leiden tot een samenhangende aanpak van de verkeersproblematiek in Oosterhout;

* met de groene ruimten in de gemeente moet zorgvuldig worden omgegaan;

* de gemeente zal aan projecten van derden meewerken, als tevoren duidelijk is dat daarvoor geen gemeentelijke bijdrage verschuldigd is. De kosten die de gemeente maakt, zullen zoveel mogelijk worden doorberekend. Hetzelfde geldt voor planschade-claims;
* alle nieuwbouwlocaties zullen per project kostendekkend moeten zijn, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om van dit principe af te wijken;

* als er goede argumenten zijn dat de gemeente financieel kan meeprofiteren, kan voor concrete projecten worden overwogen als partner mede risico te dragen in constructies op basis van publiek-private-samenwerking;

* bij de herziening van bestemmingsplannen worden monumentale bomen in die plannen opgenomen.

Als het gaat om voorzieningen kiezen de coalitiepartners voor het principe van "gebundelde deconcentratie". Dat betekent dat bepaalde voorzieningen weliswaar gespreid over de stad zullen worden aangeboden, maar dat tevens bekeken wordt of verschillende voorzieningen op één plaats gebundeld kunnen worden. Dat moet leiden tot meerwaarde voor de inwoners van Oosterhout, maar ook - door bijvoorbeeld lagere beheerskosten - tot vermindering van de uitgaven. Andere uitgangspunten die onder dit thema zijn verwoord, luiden:
* de functie van de school(gebouwen) in een wijk moet worden verbreed. Onderzocht moet worden hoe vorm en inhoud gegeven kan worden aan de introductie van die "brede scholen", waarin ook voorzieningen op gebied van welzijn, sport en cultuur zijn ondergebracht;

* bij de ontwikkeling van een combi-bad op De Warande wordt ernaar gestreefd de exploitatie volledig door de markt te laten plaatsvinden. Minimale gemeentelijke eisen, die onder andere betrekking hebben op de bereikbaarheid, moeten daarbij worden gegarandeerd. Hierdoor kunnen de gemeentelijke lasten voor het product "zwembad" omlaag;

* het is van het grootste belang een integraal ouderenbeleid te ontwikkelen, waarbij gebruik zal moeten worden gemaakt van al bestaande rapporten van maatschappelijke organisaties;
* met het bestuur van de bibliotheek wordt creatief meegedacht over en meegewerkt aan de toekomst van de bibliotheekvoorziening in Oosterhout. Het streven naar ombuigingen én een gewenste verbetering van de kwaliteit moet en kan daarbij in evenwicht worden gebracht;

* om de buurthuizen ook in de toekomst van wezenlijke betekenis te kunnen laten zijn voor zoveel mogelijk mensen in een wijk, moet gefaseerd tot een herstructurering worden gekomen. Bundeling met andere maatschappelijke voorzieningen wordt daarbij nagestreefd;
* er zal meer aandacht worden besteed aan voor- en naschoolse opvang en de uitbreiding van kinderopvang op concurrentiebasis;
* voor echt grootschalige voorzieningen zal de gemeente meer en meer inspelen op de mogelijkheid tot samenwerking in de regio. Dat levert schaalvoordelen op, waardoor het draagvlak voor grootschalige voorzieningen in Oosterhout wordt vergroot.

Het verbeteren van de relatie tussen overheid en burger en het verbreden van het draagvlak voor besluitvorming zijn de uitgangspunten bij het thema dienstverlening. Communicatie en klantgerichtheid zijn daarbij leidende begrippen. Bovendien moet het imago en de uitstraling van de gemeente - door bijvoorbeeld handhaving - worden verbeterd. Specifieke voorstellen onder dit thema zijn:

* het mogelijk maken van een gefaseerde invoering van internet en e-mail. Op die manier kan communicatie met de burgers en wellicht het aanbieden van gemeentelijke producten worden verbeterd;
* op korte termijn een voorstel voor een referendumverordening, waarin wordt aangegeven onder welke voorwaarden de gemeenteraad dan wel de bevolking een referendum kunnen (doen) houden;
* de ervaringen met interactieve beleidsvorming (coproductie) worden geëvalueerd. Het resultaat hiervan moet leiden tot zo duidelijk mogelijke richtlijnen voor de verdere toepassing van dit instrument;

* het actualiseren van de communicatienota, waarbij de verbetering van het imago van de gemeente speerpunt hoort te zijn;
* bij de uitvoering van het gemeentelijk takenpakket moet efficiënt en flexibel gebruik gemaakt worden van het beschikbare geld en personeel. Daarom moet een onderscheid gemaakt worden tussen een kernformatie en een formatie van medewerkers die uitwisselbaar en flexibel worden ingezet. Onderzocht zal worden op welke wijze zal worden omgegaan met het inkopen van externe adviezen of inhuren van tijdelijke krachten;

* onderzoek hoe door regelmatige peilingen (preferenda) het mogelijk is meer informatie van de Oosterhoutse inwoners te ontvangen;
* het invoeren van een vorm van gemeentelijke rekenkamer.

Financiën

De coalitiepartners stellen in het financiële hoofdstuk dat voor het op orde krijgen van de gemeentefinanciën de thans ambtelijk in gang gezette ombuigingsoperatie absolute prioriteit heeft.

Oosterhout, 2 december 1999

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie