Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Tulip Computers terug naar de beurs

Datum nieuwsfeit: 02-12-1999
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

PERSBERICHT

's-Hertogenbosch, 2 december 1999

TULIP TERUG NAAR DE BEURS

De notering van de gewone aandelen aan de Officiële Markt van de effectenbeurs van de Amsterdam Exchanges N.V. zal met ingang van 23 december 1999 worden hersteld. Met het herstel van de officiële notering laat Tulip Computers de moeilijke periode ten gevolge van de surséance van betaling achter zich. Het Prospectus, dat wordt uitgebracht in verband met het herstel van de officiële notering en de uitgifte van gewone aandelen Tulip Computers N.V. door middel van een claimemissie is met ingang van vandaag beschikbaar gesteld.

Het aandeel Tulip Computers is vanaf mei 1987 genoteerd op de Officiële Markt van de effectenbeurs van Amsterdam Exchanges N.V. Als gevolg van liquiditeitsproblemen is op
24 april 1998 (voorlopig) surséance van betaling verleend aan Tulip Computers. In augustus 1998 is de surséance van betaling geëindigd. Als gevolg van bovengenoemde surséance van betaling was Tulip Computers vanaf 24 april 1998 niet meer officieel genoteerd.

Tulip Computers richt zich, via partners, op de professionele markt in Europa. De wensen en de behoeften van de eindgebruikers vormen voor Tulip Computers de basis voor het aanbieden van efficiënte oplossingen op maat. Kortom, Tulip Computers ontwikkelt PC's en combineert die met diensten tot maatwerk.

Tulip Computers heeft buitenlandse vestigingen in België, Duitsland, Frankrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk.

Ontwikkelingen
Tulip Computers is in het vierde kwartaal een aantal nieuwe samenwerkingsverbanden aangegaan. Met Sonera, een A-class internet aanbieder, heeft Tulip een overeenkomst voor
twee jaar getekend om, onder andere, samen PC's voor de internetmarkt aan te bieden.
Met SmartForce, wereldmarktleider op het gebied van e-learning, is een meerjarenovereenkomst getekend om elektronische trainingen gebundeld aan te bieden op alle Tulip PC's.
Voorts zal Tulip Computers vrijdag 3 december haar nieuwe Medical PC introduceren op de Microsoft HUGe (Healthcare Users Group Europe) conferentie te Brugge.

Resultaten
De omzet in de periode 1 januari tot en met 30 september 1999 is uitgekomen op NLG 135,9 miljoen, zo blijkt uit het Prospectus dat vandaag is gepubliceerd. Het bedrijfsresultaat per 30 september 1999 is negatief NLG 4,5 miljoen. Na verwerking van de financieringskosten van NLG 2,5 miljoen en de belastingbaten van NLG 3,5 miljoen vertoont het nettoresultaat per 30 september 1999 een negatief saldo van NLG 3,5 miljoen.

Koninklijke Begemann Groep N.V. (RBG) heeft, zoals eerder met Tulip Computers is overeengekomen, bepaalde (nagekomen) incidentele kosten die direct te maken hebben met de surséance van betaling en de afwikkeling daarvan voor haar rekening genomen. Dit betreft onder andere herpositioneringskosten, beëindigingskosten van arbeidsovereenkomsten en kosten verband houdende met juridische, fiscale en accountantsadviezen. Deze kosten zijn eenmalig en hebben geen betrekking op de normale bedrijfsvoering. Het hiermee gemoeide bedrag beloopt per 30 september 1999 circa NLG 13,2 miljoen.

Vooruitzichten
Historisch gezien heeft Tulip Computers te maken met een seizoenspatroon, waarbij de omzet in het tweede halfjaar aanmerkelijk hoger is dan in het eerste halfjaar. Dit zal met name in het vierde kwartaal een verbeterde rentabiliteit geven met als gevolg de verwachting van de Directie van een beperkt positief resultaat voor het gehele jaar. In dit resultaat is mede begrepen een buitengewone belastingbate van NLG 3,5 miljoen, samenhangend met de verhoging van de boekwaarde van de latente belastingvordering, als gevolg van een wijziging van de waarderingssystematiek. Met RBG is overeengekomen dat RBG bepaalde incidentele kosten die direct te maken hebben (met de afwikkeling van) de surséance van betaling, de herpositionering en de herstart van de handelsactiviteiten voor haar rekening zal nemen. De omvang van het bedrag dat RBG voor haar rekening zal nemen, zal over geheel 1999 naar verwachting ongeveer NLG 15 miljoen bedragen.

De verwachting is dat het herstel van de officiële notering een positieve invloed zal hebben op de activiteiten van Tulip Computers en het vertrouwen in de onderneming. Op jaarbasis zal de omzet in 1999 naar verwachting hoger zijn dan de omzet in 1998.

Voor nadere informatie:
Tulip Computers N.V.
Burgemeester Burgerslaan 40 Rosmalen
Postbus 3333
5203 DH 's-Hertogenbosch
Tel.: 073 - 640 5350
Fax.: 073 - 640 5827
Internet: www.tulip.com
(Communication@tulip.com)

 
Bijlagen
I Geconsolideerde balans en geconsolideerde resultaten tot en met 30 september 1999
II Tekst advertentie herstel officiële notering en uitgifte van gewone aandelen
Tulip Computers N.V.

Bijlage I

Geconsolideerde balans
(x NLG 1 mln) 30 september 1999* 31 december 1998

Vaste activa 20,2 19,2
Vlottende activa 40,6 44,3

60,8 63,5

Garantievermogen
Eigen vermogen -2,4 1,1
Achtergestelde lening 10,0 10,0

7,6 11,1

Voorzieningen 2,9 2,6
Langlopende schulden 8,8 8,8
Kortlopende schulden 41,5 41,0

60,8 63,5

Geconsolideerde resultaten
(x NLG 1 mln) 30 september 1999* 31 december 1998

Omzet 135,9 187,0

Bedrijfsresultaat -4,5 -38,8

Nettoresultaat -3,5 -38,9

Uitstaande aandelen
per einde periode (x 1.000) 31.594 6.594

Nettoresultaat per aandeel (x NLG) -0,11 -5,64


* Op deze cijfers is geen accountantscontrole toegepast.


Bijlage II

Herstel officiële notering en uitgifte van gewone
aandelen Tulip Computers N.V.

Tulip Computers N.V. maakt bekend, dat het Prospectus dat wordt uitgebracht in verband met het herstel van de officiële notering en de uitgifte van gewone aandelen Tulip Computers N.V. door middel van een claimemissie met ingang van 2 december 1999 verkrijgbaar is gesteld.

Herstel notering
De officiële notering van gewone aandelen Tulip Computers N.V. op de Officiële Markt van de effectenbeurs van Amsterdam Exchanges N.V. zal naar verwachting met ingang van 23 december 1999 worden hersteld.

Omvang van de uitgifte
De omvang van de uitgifte is vastgesteld op maximaal 6.594.413 gewone aandelen Tulip Computers N.V.

Koers van uitgifte
De koers van uitgifte bedraagt NLG 1. (EUR 0,453780) per gewoon aandeel van nominaal
NLG 0,50.

Claims
De inschrijving op de thans uit te geven gewone aandelen staat uitsluitend open voor houders van claims. Aan elk op 6 juni 1998 bestaand gewoon aandeel is voor de houder daarvan een claim verbonden. Iedere houder van een claim is gerechtigd in te schrijven op een thans uit te geven gewoon aandeel. Dividendbewijs nummer 14 is aangewezen als claim.

Claimhandel
Amsterdam Exchanges N.V. heeft bepaald, dat de handel in claims zal aanvangen op 6 december 1999 en zal worden beëindigd op 17 december 1999, 13.15 uur onvoorziene omstandigheden voorbehouden.

Inschrijving
De inschrijving staat open vanaf 6 december 1999 tot uiterlijk 17 december 1999, 16.30 uur bij Keijser Effecten B.V.

Dividend
De thans uit te geven gewone aandelen zijn ten volle gerechtigd tot het dividend over het boekjaar 1999 en volgende boekjaren. De aan de thans uit te geven gewone aandelen verbonden rechten nemen een aanvang per de stortingsdatum. Mochten de thans uit te geven gewone aandelen niet tijdig beschikbaar zijn, dan zullen recepissen worden uitgegeven, die te zijner tijd tot nader aankondiging kunnen worden omgewisseld voor de definitieve gewone aandelen.

Toelating tot de notering
Toelating tot de notering op de Officiële Markt van de effectenbeurs van Amsterdam Exchanges N.V. van de thans uit te geven gewone aandelen, alsmede te zijner tijd de dooreenleverbaarheid met de reeds uitstaande gewone aandelen, is aangevraagd. Het ligt in het voornemen van Amsterdam Exchanges N.V. om de thans uit te geven gewone aandelen tot de notering toe te laten op 23 december 1999, onvoorziene omstandigheden voorbehouden.

Storting en levering
De stortingsdatum van de thans uit te geven gewone aandelen is de vierde beursdag na sluiting van de inschrijving, naar verwachting 23 december 1999. Direct na storting wordt overgegaan tot levering van de thans uit te geven gewone aandelen.

Provisie
Over de toegewezen stukken wordt een uitkering gegeven aan de toegelaten instellingen van Amsterdam Exchanges N.V. van 1% over de koers van uitgifte. Het is niet toegestaan deze uitkering of een deel hiervan door te geven aan beleggers.

Overige informatie
Exemplaren van het Prospectus gedateerd 30 november 1999, alsmede - tot een beperkt aantal - de statuten, de jaarverslagen 1998, 1997 en 1996 en het halfjaarbericht 1999 van Tulip Computers N.V., zijn met ingang van 2 december 1999 verkrijgbaar bij Keijser Effecten B.V., Keizersgracht 410, 1016 GC Amsterdam (tel. 020 5312121, fax 020 5312199) en bij Tulip Computers N.V., Burgemeester Burgerslaan 40, 5245 NH Rosmalen (tel 073 6405350, fax 073 6405827).

Keijser Effecten treedt op als Begeleidende Instelling bij deze uitgifte.

Amsterdam, 2 december 1999.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie