Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

EU: integratie milieuaspecten en ontwikkeling energiebeleid

Datum nieuwsfeit: 02-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

2230. Raad - ENERGIE

Press Release: Brussels (02-12-1999) - Press: 388 - Nr: 13685/99
_________________________________________________________________

13685/99 (Presse 388)

(OR. en)

PERSMEDEDELING

Onderwerp :

2230e zitting van de Raad


- ENERGIE -

Brussel, 2 december 1999

Voorzitter :

de heer Erkki TUOMIOJA

Minister van Handel en Industrie van de Republiek Finland

STRATEGIE VOOR DE INTEGRATIE VAN MILIEUASPECTEN EN DUURZAME ONTWIKKELING IN HET ENERGIEBELEID - VERSLAG AAN DE EUROPESE RAAD VAN HELSINKI

De Raad hechtte zijn goedkeuring aan het voor de Europese Raad van Helsinki bestemde verslag over een strategie voor de integratie van milieuaspecten en duurzame ontwikkeling in het energiebeleid.

Zoals bekend heeft de Europese Raad van Wenen een groot aantal samenstellingen van de Raad, met inbegrip van de Raad Energie, verzocht dergelijke verslagen voor te leggen aan de Europese Raad van Helsinki (10 en 11 december 1999).

Luidens het verslag is de doelstelling van deze strategie, de integratie van milieuaspecten en duurzame ontwikkeling in het energiebeleid te bewerkstelligen en verder te bevorderen. Het concept duurzame ontwikkeling brengt met zich mee dat op evenwichtige wijze rekening wordt gehouden met economische, milieuhygiënische en sociale aspecten, en kan rechtstreeks worden gekoppeld aan de doelstellingen van het energiebeleid, t.w. continuïteit van de voorziening, concurrentievermogen en milieubescherming.

Bij de formulering van de strategie en de vaststelling van gemeenschappelijke maatregelen is het subsidiariteitsbeginsel een van de essentiële leidraden. Er is een evenwichtige, realistische en flexibele aanpak vereist. De strategie brengt andere gemeenschappelijke en gecoördineerde beleidslijnen en maatregelen tot ontwikkeling tussen de lidstaten, die met de nationale prioriteiten en kenmerken rekening moeten houden. De noodzaak gevolg te geven aan het Protocol van Kyoto maakt het nog urgenter die instrumenten uit te werken.

In het verslag worden een coherent beleidskader, prioritaire gebieden voor maatregelen en gemeenschappelijke en gecoördineerde maatregelen beschreven.

Wat de langetermijnvisie betreft, verzoekt de Raad de Commissie om de strategie te toetsen teneinde nieuwe beleidsinitiatieven te ontwikkelen waarbij de implicaties van de uitbreiding in aanmerking worden genomen. Om het proces van toezicht op de vorderingen van deze strategie op gang te brengen, is bij het verslag een eerste reeks indicatorengroepen en een reeks indicatoren gevoegd.

De conclusie van het verslag luidt dat deze strategie


- ertoe bijdraagt dat de Gemeenschap haar Kyoto-doelstelling verwezenlijkt voor 2008-2012 en in 2005 vorderingen kan aantonen overeenkomstig het Protocol van Kyoto;

- het optreden op nationaal en regionaal niveau aanvult;
- de noodzaak benadrukt van nauwere samenwerking tussen de verschillende beleidssectoren om te zorgen voor verbetering van de compatibiliteit en benutting van synergie.

De Raad zal de uitvoering van de uiteengezette strategie voortdurend volgen en verzoekt de Commissie om de twee jaar verslag uit te brengen.

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELS VOOR DE INTERNE MARKT VOOR ELEKTRICITEIT: STAND VAN DE UITVOERING EN HARMONISATIEBEHOEFTEN - CONCLUSIES

Commissielid DE PALACIO bracht aan de Raad verslag uit over de uitvoering van de hierboven bedoelde richtlijn. Zij uitte er haar voldoening over dat de uitvoering van deze richtlijn in de lidstaten in het algemeen opschiet.

Er moet evenwel nog veel werk worden verricht alvorens alle hinderpalen voor de totstandbrenging van een interne markt uit de weg zullen zijn geruimd. Meer in het bijzonder moet worden bekeken hoe gemeenschappelijke regels voor de prijsstelling voor grensoverschrijdende transmissie dienen te worden vastgelegd. Commissielid DE PALACIO wees in dit verband op de vorderingen die vorige maand zijn gemaakt in het kader van het zogenoemde proces van Florence.

Hoewel zij ingenomen waren met de gemaakte vorderingen, tekenden verscheidene delegaties tijdens het aansluitende debat toch aan dat er een symmetrische openstelling van de markt nodig is om tot gelijke mededingingsvoorwaarden te komen voor een echte interne markt voor elektriciteit. Grensoverschrijdende prijsstelling, congestiebeheer en investeringen in transitlijnen werden genoemd als onmiddellijk te treffen maatregelen. Er werd wederom gewezen op de taak die in dezen is weggelegd voor het proces van Florence.

Tot besluit van zijn debat nam de Raad de volgende conclusies aan:

"De Raad:

CONSTATEERT met genoegen dat de transmissienetbeheerders vrij goed opschieten met hun besprekingen over de uitwerking van voorstellen voor de vaststelling van tariferings- en ontstoppingsmechanismen, die van essentieel belang zijn voor de totstandkoming van een functionele interne elektriciteitsmarkt;

IS evenwel VAN OORDEEL dat er nog veel werk moet worden verricht;

VERZOEKT derhalve de transmissienetbeheerders en de nationale regulerende autoriteiten, respectievelijk de lidstaten, om in snel tempo en ononderbroken door te werken en concrete, haalbare voorstellen ter oplossing van de resterende problemen aan te reiken, waaronder het opzetten vóór april 2000 van een systeem voor informatie-uitwisseling tussen de transmissienetbeheerders om tot een efficiënte aanpak van de transmissiebelemmeringen te komen;

CONSTATEERT dat het proces van de totstandkoming van de interne elektriciteitsmarkt geflankeerd wordt door activiteiten op andere gebieden, in het bijzonder door maatregelen op fiscaal en milieugebied die in de bevoegde fora moeten worden getroffen, en VERZOEKT de Commissie de ontwikkelingen terzake te blijven volgen;

VERZOEKT de Commissie om tijdig voor de volgende Raad Energie een voortgangsrapport in te dienen dat, indien er op dat ogenblik geen significante vorderingen zijn geboekt, vergezeld dient te gaan van voorstellen voor een regelgevend optreden of andere passende acties."

ENERGIERENDEMENTSEISEN VOOR VOORSCHAKELAPPARATEN VOOR FLUORESCENTIELAMPEN

De Raad bereikte overeenstemming over een voorlopig positief standpunt, in afwachting van de latere behandeling van het advies van het Europees Parlement, over een voorstel voor een richtlijn inzake energierendementseisen voor voorschakelapparaten voor fluorescentielampen.

Dit voorstel heeft tot doel minimumrendementseisen vast te stellen voor voorschakelapparaten voor fluorescentielampen, teneinde de markt om te vormen en tegen geringe kosten een aanzienlijke energiebesparing te verwezenlijken. Fluorescentieverlichting heeft namelijk een niet te verwaarlozen aandeel in het energieverbruik in de Gemeenschap.

VERSTERKING VAN DE NOORDELIJKE DIMENSIE VAN HET EUROPESE ENERGIEBELEID
- CONCLUSIES

"De Raad

HERINNERT aan de mededeling van de Commissie van 20 november 1998 betreffende een Noordelijke Dimensie voor het beleid van de Unie1, de conclusies van de Raad van 31 mei 1999 betreffende de uitvoering van een Noordelijke Dimensie voor het beleid van de Europese Unie 2, alsmede aan de Conferentie van de ministers van Energie over samenwerking in het Oostzeegebied, van 24-25 oktober 1999;

IS INGENOMEN met de mededeling van de Commissie betreffende de versterking van de Noordelijke Dimensie van het Europese energiebeleid 3;

STELT VAST dat deze mededeling een uitvoerige analyse bevat van de energiesituatie in het Oostzeegebied en het gebied van de Barentsz-zee en van de bijdrage van deze regio's aan de verwezenlijking van de doelstellingen van het energiebeleid in de Europese Unie;

WIJST OP het belang van deze regionale samenwerking op energiegebied voor het beleid van de EU, met name met het oog op de uitbreiding en de betrekkingen met Rusland;

LEGT DE NADRUK op de toegevoegde waarde van regionale samenwerking in de noordelijke gebieden en elders voor de lidstaten van de EU en voor alle andere betrokken landen;

ERKENT dat de noordelijke gebieden:


- belangrijk zijn voor de toekomstige energievoorziening van de EU,


- zullen bijdragen tot het algehele concurrentievermogen van de EU,


- geconfronteerd worden met uitdagingen op milieugebied, met name met betrekking tot de nucleaire veiligheid;

IS HET EROVER EENS dat bij de versterking van de Noordelijke Dimensie van het energiebeleid in Europa de inspanningen geconcentreerd dienen te worden op de volgende aspecten:


- versterking van de internationale samenwerking op energiegebied en van de bestaande institutionele regelingen in het Oostzeegebied en het gebied van de Barentsz-zee,


- een nauwere samenwerking met de industrie,


- voltooiing van de infrastructuur, liberalisatie van de markt, het onderling verbinden en herstructureren van de markten,
- het ontwikkelen en versterken van de milieudimensie en duurzame ontwikkeling op energiegebied,

- sluiting van de minder veilige kerncentrales en voortdurende verbetering van de nucleaire veiligheid,


- toezicht op de uitvoering van gemeenschappelijke doelstellingen;

WIJST EROP dat de bestaande communautaire programma's (PHARE, TACIS, INTERREG, Kaderprogramma voor de energiesector, Trans-Europese netwerken op energiegebied, OTO-kaderprogramma) in combinatie met de bilaterale, regionale en internationale programma's, alsmede de activiteiten in het kader van het Verdrag inzake het Energiehandvest, in dit verband een krachtige bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de energiesector in deze regio;

BEKLEMTOONT het belang van een betere coördinatie tussen de diverse programma's en van de samenwerking tussen alle betrokken partijen, met inbegrip van de internationale financiële instellingen;

ONDERSTREEPT de noodzaak van een grotere doelmatigheid, het voorkomen van dubbel werk en het concentreren van de werkzaamheden;

IS INGENOMEN MET het voornemen van de Commissie en van de betrokken lidstaten om ook in de toekomst in het kader van deze regionale samenwerking een actieve rol te spelen;

VERZOEKT de Commissie vergelijkbare acties op te zetten ter versterking van andere regionale dimensies van het energiebeleid in Europa;

VERZOEKT de Commissie om regelmatig verslag uit te brengen over de geboekte vooruitgang."

TOEGANG VAN ELEKTRICITEIT UIT DUURZAME BRON TOT DE INTERNE MARKT VOOR ELEKTRICITEIT

Namens haar instelling lichtte Commissielid DE PALACIO voor de Raad de hoofdlijnen toe van een toekomstig kader ter bevordering van elektriciteit uit duurzame bron.

Het communautaire kader moet twee doelstellingen dienen:


- een significante stijging van de elektriciteitsproductie uit duurzame bron in alle lidstaten, waardoor een fundamentele bijdrage wordt geleverd aan de verwezenlijking van de verbintenissen van Kyoto en de doelstellingen van het Witboek over duurzame energiebronnen, en


- de geleidelijke opneming van duurzame elektriciteit in de interne markt voor elektriciteit.

De Raad nam nota van de informatie van de Commissie en van opmerkingen van de delegaties, en verzocht de Commissie zo spoedig mogelijk met een voorstel te komen voor een richtlijn betreffende de toegang van elektriciteit uit duurzame bron tot de interne markt voor elektriciteit.

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELS VOOR DE INTERNE MARKT VOOR AARDGAS: HARMONISATIERAPPORT

De Raad nam nota van het rapport van Commissielid DE PALACIO over de harmonisatiebehoeften ten aanzien van de gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas.

Zoals in het geval van elektriciteit stipuleert Richtlijn 98/30/EG van 22 juni 1998 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas dat de Commissie vóór het eind van het eerste jaar na de inwerkingtreding van deze richtlijn, een rapport voorlegt over harmonisatiebehoeften die niet in verband staan met de bepalingen van de richtlijn.

Dit eerste rapport identificeert met name aspecten waaraan tijdens de tenuitvoerleggingsperiode meer aandacht besteed zou kunnen worden, in plaats van in dit stadium concrete harmonisatiemaatregelen voor te stellen. Het rapport besteedt in het bijzonder aandacht aan de technische en commerciële voorwaarden voor een efficiënte interoperabiliteit van de gasnetten en interconnecties tussen de verschillende gassystemen.

ZEKERHEID VAN DE GASVOORZIENING IN DE EUROPESE UNIE

De Commissie presenteerde haar mededeling over de zekerheid van de voorziening en andere aspecten betreffende aardgas.

Er zij aan herinnerd dat de Raad Energie bij de aanneming, in mei 1996, van zijn conclusies betreffende de mededeling van de Commissie over de huidige en toekomstige gasvoorziening in de Europese Gemeenschap, de Commissie heeft verzocht de verschillende in de mededeling aan de orde gestelde vraagstukken diepgaand te bestuderen en over twee jaar bij de Raad een voortgangsrapport in te dienen met voorstellen om de algemene zekerheid van het gassysteem van de EG zo nodig en wanneer nodig te versterken.

Deze mededeling betreft enerzijds kortetermijnaspecten van de zekerheid van de gasvoorziening, die hoofdzakelijk in het kader van de interne markt voor gas zullen moeten worden behandeld, en anderzijds een reeks later te bekijken externe kwesties en beleidsvraagstukken die hoofdzakelijk verband houden met langetermijnaspecten van de zekerheid van de gasvoorziening.

De Raad nam nota van deze presentatie en droeg het Comité van Permanente Vertegenwoordigers op deze mededeling te bestuderen, teneinde voor een passende follow-up te zorgen.

ENERGIEHANDVESTVERDRAG

De Raad nam nota van een voortgangsverslag over het Energiehandvestverdrag (EHV) en hechtte zijn goedkeuring aan het mandaat houdende machtiging van de Commissie om onderhandelingen te voeren over een multilateraal doorvoerkader onder auspiciën van de Conferentie over het Energiehandvest.

Het doorvoerprotocol moet tot doel hebben:


- veilige, efficiënte, ononderbroken en onbelemmerde doorvoer te waarborgen;


- efficiënter gebruik van doorvoerinfrastructuur te bevorderen;


- de totstandbrenging of wijziging van doorvoerinfrastructuur te bevorderen.

Zoals bekend, zijn het Energiehandvestverdrag (EHV) en het Protocol bij het Energiehandvestverdrag betreffende energie-efficiënte en daarmee samenhangende milieuaspecten in 1994 met succes voltooid. Tot dusver hebben in totaal 40 landen het EHV bekrachtigd. Op 16 april 1998 is het EHV in werking getreden. Sindsdien is de Conferentie over het Energiehandvest regelmatig bijeengeroepen. Haar volgende zitting is gepland op 7 december 1999. De hoofddoelstellingen van die zitting zijn de aanneming van het werkprogramma en de begroting voor 2000, alsmede de start van de onderhandelingen over een multilateraal doorvoerkader.

ZONDER DEBAT AANGENOMEN PUNTEN

(Besluiten die vergezeld gaan van verklaringen die de Raad voor het publiek beschikbaar heeft gesteld, zijn aangegeven met een asterisk; deze verklaringen zijn verkrijgbaar bij de Persdienst.)

EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR ATOOMENERGIE

Investeringsprojecten *

De Raad stelde de Verordening vast tot vaststelling van de investeringsprojecten die krachtens artikel 41 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie aan de Commissie moeten worden meegedeeld.

In deze verordening wordt bepaald welke investeringsprojecten door de atoomenergie-industrie aan de Commissie moeten worden meegedeeld, opdat zij een advies uitbrengt overeenkomstig artikel 43 van het Euratom-Verdrag. Het is de bedoeling dat deze verordening in de plaats komt van de vorige verordening, die dateert uit 1958 (Verordening van de Raad nr. 4 (PB 417 van 06.10.1958), aangevuld met Verordening nr. 1 van de Commissie (PB 511 van 27.11.1958)).

HANDEL

Toetreding van Jordanië tot de Wereldhandelorganisatie (WTO)

De Raad en de Vertegenwoordigers van de Regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, stemden ermee in dat Jordanië tot de WTO toetreedt. Dit gezamenlijk standpunt zal door de Commissie bij de WTO worden ingediend namens de Gemeenschap en haar lidstaten.

ALGEMENE ZAKEN

Overeenkomst inzake de handel in textielproducten met de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië

De Raad hechtte zijn goedkeuring aan het besluit waarbij de Commissie wordt gemachtigd te onderhandelen over de verlenging van de Overeenkomst inzake de handel in textielproducten met de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië.

WEGVERVOER

Technische wegcontroles

De Raad stelde zijn gemeenschappelijk standpunt vast over een ontwerp-richtlijn betreffende technische wegcontroles van bedrijfsvoertuigen die gebruik maken van de wegen in de Europese Unie. Dit gemeenschappelijk standpunt zal overeenkomstig de medebeslissingsprocedure van het Verdrag (artikel 251) voor tweede lezing aan het Europees Parlement worden toegezonden.

Deze ontwerp-richtlijn beoogt de veiligheid en de ecologische kwaliteit te verbeteren van de zware voertuigen die in de lidstaten passagiers en goederen vervoeren. Tevens beoogt het ontwerp een uniforme beoordeling te geven van de kwaliteit van het onderhoud van deze voertuigen, en daarmee de vervoerders ervan te weerhouden een voorsprong op de concurrentie te verwerven door voertuigen te gebruiken die niet goed onderhouden zijn.

Het gemeenschappelijk standpunt voorziet in onaangekondigde wegcontroles, het gehele jaar door, van vrachtwagens en aanhangwagens van meer dan 3,5 ton en van bussen met meer dan acht zitplaatsen. De nieuwe regelingen voor de technische controle zijn bedoeld als aanvulling op de verplichte jaarlijkse controle als bedoeld in Richtlijn 96/96/EG. Aangezien de ontwerp-tekst geldt voor alle bedrijfsvoertuigen die van het wegennet van een lidstaat gebruik maken, met inbegrip van voertuigen uit derde landen, is het toepassingsgebied bovendien ruimer dan dat van Richtlijn 96/96/EG.

Het voorgestelde systeem voor wegcontroles behelst een inspectie van de meest zichtbare onderdelen van de met het oog op de veiligheid en milieubescherming op de voertuigen geïnstalleerde systemen en uitrustingen. De ontwerp-tekst past in het kader van het Europese programma "Auto-Olie I", waarin een objectieve evaluatie is gemaakt van het geheel van de meest renderende maatregelen op het vlak van de voertuigentechnologie, de brandstofkwaliteit, de controle en het onderhoud alsook de niet-technische maatregelen om de door het wegvervoer veroorzaakte emissies te verminderen.

MILIEU

Verdrag van Bazel

De Raad hechtte zijn goedkeuring aan een besluit houdende machtiging van de Commissie om namens de Europese Gemeenschap tijdens de vijfde vergadering van de Conferentie der Partijen (COP5) van het Verdrag van Bazel (Bazel, 6-10 december 1999) onderhandelingen te voeren over kwesties in samenhang met dat verdrag (Verdrag van Bazel inzake de beheersing van de grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering ervan).

BENOEMING

Economisch en Sociaal Comité

De Raad hechtte zijn goedkeuring aan een besluit tot benoeming van de heer Dimitrios DIMITRIADIS tot lid van het Economisch en Sociaal Comité ter vervanging van de heer C. FOLIAS, voor de verdere duur van diens ambtstermijn, dat wil zeggen tot en met 20 september 2002.


________________________

Footnotes:

Footnotes:

Footnotes:

_________________________________________________________________

nl/energy/13685.NL9.htm

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...