Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Toepsraak mr. Pop tijdens slotmanifestatie rampenbestrijding

Datum nieuwsfeit: 02-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
NIBRA

Toespraak mr. Pop tijdens slotmanifestatie PVB en PGHOR

Tijdens de slotmanifestatie PVB en PGHOR op 2 december 1999 te Scheveningen hield mr. J.J.H. Pop, burgemeester van Haarlem en mede opdrachtgever van het PVB, de volgende toespraak.

"Het project Versterking Brandweer was een logische stap in de ontwikkeling van de brandweer en de rampenbestrijding. Laat ik het even in grote trekken de ontwikkeling van de laatste decennia even in sneltreinvaart noemen.

Het eerste belangrijke markeringspunt bij de brandweer was de regionale samenwerking. In de 70-er jaren kwam dat proces van samenwerking tussen gemeenten op het gebied van brandweer op gang. Een financiële interimregeling die een bonus uitkeerde aan gebieden waar werd samengewerkt, stimuleerde het proces aanzienlijk. Brandweer was het eerste gemeentelijke beleidsgebied dat reeds medio jaren tachtig over een landelijk dekkend net van regio's kon beschikken.

Het tweede belangrijke feit voor de brandweer was de spilfunctie in de nieuwe rampenbestrijdingsorganisatie, die de brandweer kreeg toebedeeld toen de Bescherming Bevolking in diezelfde periode werd opgeheven.

De brandweer kreeg hiermee een zeer omvangrijke taak, waarvan het belang in politiek/bestuurlijke zin pas later - zeg maar de laatste jaren - echt tot iedereen is doorgedrongen. Rampen blijken soms zelf jaren na dato nog voor politieke onrust te kunnen zorgen.

De eerste taak waarvoor de brandweer zich geplaatst zag was om de eigen organisatie ook geschikt te maken voor rampenbestrijding. Zowel in de sfeer van nieuwe opleidingen voor brandweerpersoneel als op het gebied van aanschaf van materieel werd de eerste slag gemaakt. Het bestaan van regionale samenwerkingsverbanden bewees zijn nut.

Na een aantal jaren werd de thermometer gebruikt om de stand van zaken op te nemen. Het Afstemmingsorgaan Regionale Brandweren voerden het onderzoek uit en rapporteerde dat de eerste slag goed gemaakt was, maar dat de tweede haperde. Het systematisch voorbereiden op rampenbestrijding was nog onvoldoende structureel terug te vinden in de brandweerorganisaties. Het antwoord daarop was het Project Versterking Brandweer. Ik zei zo juist dat dit project een logische stap is in de geschetste ontwikkeling van de brandweer en rampenbestrijding.

Maar zo logisch was dat voor sommigen niet. Integendeel, er werd toen ook aan een andere aanpak gedacht. In begin jaren negentig was namelijk de reorganisatie van de politie in volle gang en minister Dales wilde dat model ook op de brandweer toepassen. Zelfstandige Regionale Brandweerkorpsen met door de Kroon benoemde commandanten en met opheffing van de gemeentelijke korpsen.

Hiermee werd echter fundamenteel afgeweken van de gedachten dat brandweer een gemeentelijke taak is. Het is bovendien één van de oudste gemeentelijke taken, voor een grote deel ingevuld door professionele vrijwilligers.

De gedachten van een regionale brandweer naar het politiemodel en een daarop gericht project Reorganisatie Brandweer viel niet in goede aarde, om het voorzichtig te zeggen, evenmin als de gedachte van een Provinciale brandweer die door enkelen ook werd geuit.

Door de inspanningen van de KNBV is er dan ook een andere aanpak tot stand gekomen: het PVB.

Het Project Versterking Brandweer ging uit van een gezamenlijke plan van aanpak, waarover de besturen van de Regionale Brandweren, vertegenwoordigd in de KNBV en de minister van Binnenlandse Zaken een convenant afsloten. We tekenden op 16 maart 1995.

Over de inhoud van dit project wil ik hier vanmiddag eigenlijk niets zeggen. U kent het hele traject en aan het eind van de middag krijgt u het eindrapport van de stuurgroep PVB mee.

Wel wil ik iets zeggen over deze methode van werken tussen centrale en decentrale overheden. De primaire verantwoordelijkheid voor brandweer en rampenbestrijding ligt bij de gemeentebesturen. De wetgever is daar steeds duidelijk over geweest en niemand twijfelt er ook aan. Daarnaast is er een algemene verantwoordelijkheid, ook wel eens diffuus systeem-verantwoordelijkheid genoemd, van de centrale overheid. Hoe nu in zo'n situatie nieuw beleid te ontwikkelen? De klassieke en steeds meer achterhaalde manier is met circulaires, A.M.v.B.'s en wetgeving. Het PVB heeft echter laten zien dat het ook anders kan. Coproductie van beleid op basis van een heldere afspraak (convenant) vormt een minstens zo goed instrumentarium. Interactieve beleidsontwikkeling tussen centrale en decentrale overheden zouden we het ook eigentijds kunnen noemen. Met een sterke participatie van de brandweer zelf. Draagvlak was het middel, versterking van de brandweer het doel. Wanneer de onderscheidene verantwoordelijkheden wederzijds erkend worden - en dat was zo bij het PVB - blijkt er met zo'n aanpak heel veel mogelijk. En zo werd het vereiste niveau voor alle ketens van de brandweer- en rampenorganisatie gezamenlijk bepaald en vastgelegd.

Het project kon slagen omdat het een beroep deed op de kracht van de brandweer zelf. Eerst zelf de zwakke kanten bloot leggen en dan ook samen de verbeterdoelen benoemen. Het gevolg van deze aanpak is geweest dat het zelfbewustzijn van de brandweer sterk is toegenomen. Men kon zelf laten zien wat men kon, in plaats van door anderen ingebreke gesteld te worden en de wet voorgeschreven te krijgen.

Die grotere zelfbewustheid leverde het draagvlak op voor de noodzakelijke kwaliteitsslag, die thans is vastgelegd in de zogenaamde organisatie plannen.

Het Project heeft ook het draagvlak voor rampenbestrijding bij de politiek vergroot, zowel op nationaal niveau als op lokaal niveau. Natuurlijk hebben daarbij ook de effecten van een aantal recente rampen een rol gespeeld.

Het is opvallend dat de concept Hoofdlijnennotitie over de rampenbestrijding die de staatssecretaris deze zomer naar de Tweede Kamer stuurde geleid heeft tot maar liefst 75 schriftelijke vragen van de zijde van de Vaste Kamercommissie.

Hierbij komt overigens wel de vraag op of men het eerdergenoemde onderscheid in verantwoordelijkheden tussen primair de gemeenten en meer in algemeen facilitaire zin en Rijk, wel goed voor ogen heeft. Ik wijs er in dit verband op dat 92% van kosten van de brandweer door de gemeenten wordt opgebracht. Daarvoor wordt in de raden van de gemeenten verantwoording afgelegd. Slechts 8% komt van het Rijk.

In dat verband is 75 vragen in de Tweede Kamer natuurlijk rijkelijk veel. Tenzij iedere vraag natuurlijk één miljoen oplevert. Ik kom daar nog over te spreken.

Er valt veel goeds over het PVB te zeggen, zowel over de aard van het project als over de resultaten. De brandweer heeft een belangrijke kwaliteitsslag gemaakt.

Toch is er ook een zorgpunt. En dat zijn de financiën.

Daarom ook op deze feestelijke slotmanifestatie daarover een opmerking. De benadering was als volgt. Volledige uitvoering van het PVB en het PGHOR vergt minimaal 145 miljoen. Daarover is iedereen het eens. De gemeenten zijn er vanuit gegaan dat de rijksbijdrage aan de gemeenten en regio's met dat bedrag verhoogd wordt. Een kamerbrede motie Wagenaar ondersteunt deze gedachte. De gemeenten hebben daarbij naar voren gebracht dat zij de afgelopen jaren op grote schaal hebben geïnvesteerd in de brandweer. Hun uitgavenniveau is van 800 miljoen naar meer dan een miljard gestegen. Compensatie uit het Gemeentefonds heeft niet plaatsgevonden.

Ondanks de grote inspanningen van staatssecretaris De Vries is het echter niet gelukt om meer dan 85 miljoen extra te verwerven voor dit belangrijke werk.

Er ontbreekt dus nog steeds 60 miljoen.

Wel vonden wij het bereikte resultaat een voldoende krachtige impuls om het project voort te zetten, waarbij in de evaluatie zal blijken of alle bestaande knelpunten konden worden opgelost.

Vooral tegen de achtergrond van de gunstige situatie van 's Rijks financiën is het teleurstellend dat Kabinet en Kamer ook recentelijk bij de begroting van 2000 niet verder gekomen zijn dan het genoemde bedrag.

En wij zijn blij met de toezegging van de staatssecretaris dat hij, bij gebleken noodzaak, zich opnieuw sterk zal maken voor een hogere bijdrage.

Maar ik zei het al, de ervaring met het PVB is overwegend positief. Dat komt ook niet in het minst door de mensen die hieraan gewerkt hebben. Ik doel dan in het bijzonder op het landelijk projectbureau dat voor de beide opdrachtgevers werkte.

De heer René Husmann was de landelijke projectleider en de heer Gerard Krijnen, de beleidsmedewerker, die ook de volle periode heeft meegemaakt. Als medeopdrachtgever van het project stel ik vast dat aan de opdracht is voldaan.

Het was vooral het niet aflatend enthousiasme en de onverminderde energie van René Husmann en Gerard Krijnen waardoor het project kon eindigen in een succes.

Al werkende weg hebben we het traject ingevuld, bijgesteld, en geïntensiveerd. Er lag van tevoren geen uitgewerkt draaiboek. Samen met het veld is het project vorm gegeven. Ik noem hier tevens met ere de bestuurlijke verantwoordelijke burgemeesters uit iedere regio, die de noodzakelijke verbinding vormden tussen het centrale en decentrale niveau.

Ook de leden van de stuurgroep PVB verdienen dank voor hun begeleidende taak.

Meneer de staatssecretaris, tot slot wil ik mij tot u in het bijzonder richten.

U was geheel onbekend met het veld van brandweer en rampenbestrijding op het moment dat u het in uw portefeuille kreeg. Met grote inzet heeft u zich in dit werkterrein ingewerkt. Daar is in het brandweerveld met veel waardering kennis van genomen.

Het moet voor u waarschijnlijk een bijzondere ervaring geweest zijn om uw beide portefeuille-onderdelen, Koninkrijksrelaties en rampenbestrijding op

St. Maarten fysiek zo gelijktijdig te ervaren. Deze praktische en emotionele belevenis zal u ongetwijfeld stimuleren om met veel inzet op deze weg voort te gaan. Daarbij zult u het Project Versterking Brandweer missen.

Ik heb zo juist uiteengezet dat de wijze van coproductie van beleid tussen overheden, gecombineerd met de interactieve bestuurswijze van het PVB de sleutel tot het succes vormden.

Ik wil graag oproepen om ook de vervolgfase met behulp van deze instrumenten gestalte te geven. En daarvoor de organisaties te gebruiken die het brandweerveld vertegenwoordigen: in de eerste plaats de Nederlandse Brandweer Federatie, waarin CCRB, NVBK en KNBV samenwerken. Een op te richten Landelijk Beraad voor de rampenbestrijding is wellicht nuttig, maar als u zaken wilt doen moet u bij het brandweerveld en voor de brandweer verantwoordelijke gemeenten zijn.

Het aparte GHOR-burgemeestersberaad dat onlangs is opgericht zou zo snel mogelijk in de daartoe aangepaste KNBV moeten worden opgenomen. De KNBV heeft zich hiertoe reeds bereid verklaard. Ook hier is geïntegreerde benadering het spoor van de toekomst. Nu de kolommen van de rampenbestrijding en de geneeskundige hulpverlening beter zijn geordend komt het vervolgens aan op de horizontale samenwerking dan wel op integratie van deze kolommen.

De suggestie in de Hoofdlijnennotitie om de gebieden en de besturen van regionale brandweer, geneeskundige hulpverlening bij rampen te laten samenvallen ook in personele unie met het regionaal college is dan ook heel zinvol. Het CPA bestuur hoort daar natuurlijk ook bij. Dit vanuit verschillende invalshoeken samenvallend bestuur zou dan bediend kunnen worden door één gemeenschappelijke afdeling 'voorbereiding rampenbestrijding' in brede zin, waarin alle disciplines vertegenwoordigd zijn.

De vrijwilligheid van onze brandweer is een grote verworvenheid. Tachtig procent van onze brandweer bestaat uit professioneel opgeleide vrijwilligers, die een enorm deel van hun tijd aan de brandweer besteden.

Tot slot wil ik als saluut aan de mensen waarop onze brandweer drijft één zo'n vrijwilliger ten tonele voeren. Niet omdat het vandaag de dag er nog zo aan toegaat maar alleen omdat het zo'n aardig verhaal is. Het gaat om de vader van de schrijver Maarten 't Hart.

Die wilde lid worden van de vrijwillige brandweer in Maassluis, maar dat kon niet want hij werkte bij Gemeentewerken. Daar had hij namelijk de taak de vloedplanken voor hoog water in de kering te plaatsen. En dan kon je natuurlijk niet tegelijk bij de brandweer dienen. Toch wilde hij heel graag bij de brandweer. En het lukte hem om de burgemeester om te praten. Hij werd brandweerman.

Zoon Maarten begreep daar niets van, want het leek hem vreselijk om in het holst van de nacht "je bed uit te moeten om een brandje te blussen op scheepswerf De Haas of ergens ver weg op het Stort".

Het ging bij 't Hart senior echter niet zozeer om de branden zelf, maar meer om een paar andere zaken, zoals daar was: het uitgaansuniform. Regelmatig trok hij het uniform 's avonds thuis aan en dan zat hij er stralend mee aan tafel. Recepties bezocht hij er mee en bruiloften werden er mee opgeluisterd. Maar er was nog een tweede reden waarom hij bij de brandweer wilde en dat was ..... het biljart in de kantine van de kazerne.

Maartens vader verloor namelijk bij het biljarten steeds van zijn eigen broer en hij dacht dat als hij nu maar veel kon oefenen, hij dan ook van zijn broer zou winnen. En ja hoor, na 6 jaar smaakte hij het genoegen voor de eerste keer te winnen van zijn broer. 'Die avond aten wij roomsoezen van bakker Vonk', schreef Maarten 't Hart in het jubileumboekje ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de KNBV. De Koningin kreeg het eerste exemplaar tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Ridderzaal op 20 november 1991.

Ik hoop dat de sfeer en de geest van het vijf jaar hard samenwerken in het Project Versterking Brandweer van hoog tot laag en van zuid tot noord, zal worden behouden en voortgezet ten behoeve van de brandweer en de rampenbestrijding."

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...