Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Overzicht overige dossiers goedgekeurd door Vlaamse regering

Datum nieuwsfeit: 03-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 3 DECEMBER 1999

IN KORT BESTEK

Hieronder vindt u in kort bestek een overzicht der overige dossiers die de Vlaamse regering vandaag goedgekeurd heeft.

Op voorstel van minister-president Patrick DEWAEL :

Midden september selecteerde de Vlaamse regering een Doelstelling 2-gebied voor de periode 2000-2006. Dit voorstel is thans in behandeling bij de Europese Commis- sie. Om straks tijdig de programmeringsdocumenten voor de geselecteerde zones aan de Europese Commissie te kun- nen voorleggen, beslist de Vlaamse regering nu resp. een door de minister-president op te richten Vlaams monitor- ing comité en de provinciebesturen aan te duiden als inhoudelijke beheersautoriteiten voor dit programma.


* * *

Na advies van de Raad van State stemt de Vlaamse regering definitief in met de ontwerpdecreten tot goedkeuring van de Overeenkomsten tussen de Belgisch-Luxemburgs Economi- sche Unie en resp. Hong Kong, India en Zuid-Afrika inzake de bevordering en bescherming van investeringen. De drie ontwerpdecreten zullen ingediend worden bij het Vlaams Parlement.


* * *

Na advies van de Raad van State stemt de Vlaamse regering definitief in met het ontwerpdecreet tot goedkeuring van de Overeenkomst inzake economisch partnerschap, politieke coördinatie en samenwerking tussen de EEG en Mexico. Het zal ingediend worden bij het Vlaams Parlement.


* * *

De Vlaamse regering keurt een nieuw besluit goed dat het toezicht door ambtenaren van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap op de kwijting van het kijk- en luis- tergeld regelt. Een nieuw besluit was vooral nodig omdat er extra controleurs in dienst genomen zijn, en zij ook formeel aangesteld moeten worden.


* * *

Een vijfde reeks herverdelingen van basisallocaties bin- nen de Vlaamse begroting 1999 wordt goedgekeurd. Ook de gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet voor het departement Leefmilieu & Infrastructuur wordt goedgekeurd, evenals de gedeeltelijke overschrijving van gesplitste ordonnanceringskredieten voor dit departement.

Op voorstel van minister-president Patrick DEWAEL en Vlaams minister Mieke VOGELS :

De Vlaamse regering keurt het Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de Uitbanning van alle vormen van Dis- criminatie van de Vrouw - de zgn. CEDAW-Conventie - goed. Het Facultatief Protocol houdt een procedure in voor de behandeling van klachten door het VN-Comité voor de Uit- banning van Discriminatie van de Vrouw over schendingen van rechten die in de CEDAW-Conventie zijn genoemd. Het Facultatief Protocol verschaft een bijkomend juridisch instrument voor het gelijkekansenbeleid.

Op voorstel van minister-president Patrick DEWAEL en Vlaams minister Marleen VANDERPOORTEN :

De eerste en tweede schijf van het provisioneel onder- wijskrediet worden vrijgegeven. Ze zijn bedoeld om de wedden en weddetoelagen te betalen voor onderwijspresta- ties die geleverd zijn in het vorige begrotingsjaar doch om structurele reden pas tijdens het huidige begrotings- jaar uitbetaald kunnen worden.

Op voorstel van minister vice-president Steve STEVAERT :

Ter vervanging van resp. de hh. Wilfried Heyns en Rafaël Grauwels worden mevr. Daniëlle Lambotte en Ann Decout- tere, allebei van het departement Leefmilieu en Infra- structuur, aangeduid als vertegenwoordigers van de Vlaamse overheid in de Commissie voor erkenning van aan- nemers.

Op voorstel van Vlaams minister Mieke VOGELS :

De Vlaamse regering beslist in maart 2000 een Vlaamse Interministeriële Conferentie m.b.t. het vrijwilligers- werk te organiseren. Het opzetten van de Conferentie sluit aan op de vaststelling dat 1 op 5 Vlamingen actief is als vrijwilliger, en dat het vrijwilligerswerk gecon- fronteerd wordt met belangrijke nieuwe uitdagingen. De Koning Boudewijnstichting heeft de voorbije paar jaar al initiatieven genomen ter ondersteuning van het vrijwil- ligerswerk. Over enkele maanden rondt zij een onderzoek af naar de mogelijkheden inzake structurele ondersteuning van het vrijwilligerswerk in Vlaanderen.

Op voorstel van Vlaams minister Renaat LANDUYT :

Bij de toepassing van het besluit van 23/2/1995 betref- fende de exploitatie van de campings werden bij inspec- ties op het terrein en bij de behandeling van de vergun- ningsdossiers een aantal problemen vastgesteld. Ener- zijds vertonen diverse artikelen onduidelijkheden en leemten. Anderzijds blijken sommige exploitatievoorwaar- den in de praktijk niet of nauwelijks te realiseren. Daarom beslist de Vlaamse regering principieel tot aan- passing van het besluit betreffende de exploitatie van de terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven. Het besluit zal voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State.

Op voorstel van Vlaams minister Johan SAUWENS :

Het Vlaams Personeelsstatuut voorziet de mogelijkheid voor personeelsleden van de niveaus C en B om te bevorde- ren naar niveau A, mits zij slagen in een vergelijkend overgangsexamen dat georganiseerd wordt door het Vast Wervingssecretariaat. De Vlaamse regering beslist nu principieel tot een herziening van de regeling voor dit overgangsexamen. Over dit besluit zal worden onderhan- deld met de vakbonden, en het zal voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State.


* * *

De Vlaamse regering duidt haar nieuwe vertegenwoordigers in de Raad van Bestuur van BLOSO aan. Het zijn mevr. Mia Maes en Hilde Dierickx en de hh. Eddy Laeremans, Freddy Dupaix, Jan Vranken, Frank De Vis, Valere Steegmans, Guido Van Craen en Jan Bonnarens. Dhr. Paul De Knop wordt aangesteld als voorzitter van de Raad van Bestuur, en dhr. Christophe Delecluse wordt commissaris van de Vlaamse regering.

Op voorstel van de Vlaamse ministers Johan SAUWENS en Dirk VAN MECHELEN :

Na advies van de Raad van State worden de personeelsfor- matie en het personeelsstatuut van het permanent secreta- riaat van de Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid defini- tief goedgekeurd.

Op voorstel van Vlaams minister Dirk VAN MECHELEN :

Er zal een onderhandelingsprocedure met bekendmaking uit- geschreven worden voor concept, realisatie en exploitatie van een stand van de Vlaamse Gemeenschap in het Belgisch Paviloen op de Wereldtentoonstelling Hannover 2000. Als centraal thema wordt "Spirit of Flanders" vooropgesteld, als het ware een label dat toegekend wordt aan Vlaamse "producten" die omwille van hun innovatief karakter, hun kwaliteit, hun dynamisme uit de band springen. Er wordt een stuurgroep opgericht die de inhoudelijke invulling van de Vlaamse deelname opvolgt. Op vrijdag 13 oktober 2000 wordt een Vlaamse dag ingericht op de Wereldtentoon- stelling.


* * *

De Vlaamse regering keurt de medefinanciering voor 1999 van de onderzoeksprojecten van de Collectieve en gelijkgestelde onderzoekscentra goed. Deze centra beste- den aandacht aan het industrieel gemeenschappelijk onder- zoek ten bate van de aangesloten ondernemingen en onder- steunen acties van technologische dienstverlening ten bate van alle ondernemingen, met bijzondere aandacht voor KMO's. De totale portfolio geselecteerde projecten betreft een totale onderzoeksbegroting van 557,2 miljoen fr., waarvan de helft gedragen wordt door de collectieve researchcentra zelf, de federale overheid 139,3 miljoen betaalt, en bijna 14 % of 76,7 miljoen gefinancierd wordt door de Vlaamse overheid.eindereageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie