Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Overzicht overige dossiers goedgekeurd door Vlaamse regering

Datum nieuwsfeit: 03-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 3 DECEMBER 1999

IN KORT BESTEK

Hieronder vindt u in kort bestek een overzicht der overige dossiers die de Vlaamse regering vandaag goedgekeurd heeft.

Op voorstel van minister-president Patrick DEWAEL :

Midden september selecteerde de Vlaamse regering een Doelstelling 2-gebied voor de periode 2000-2006. Dit voorstel is thans in behandeling bij de Europese Commis- sie. Om straks tijdig de programmeringsdocumenten voor de geselecteerde zones aan de Europese Commissie te kun- nen voorleggen, beslist de Vlaamse regering nu resp. een door de minister-president op te richten Vlaams monitor- ing comité en de provinciebesturen aan te duiden als inhoudelijke beheersautoriteiten voor dit programma.


* * *

Na advies van de Raad van State stemt de Vlaamse regering definitief in met de ontwerpdecreten tot goedkeuring van de Overeenkomsten tussen de Belgisch-Luxemburgs Economi- sche Unie en resp. Hong Kong, India en Zuid-Afrika inzake de bevordering en bescherming van investeringen. De drie ontwerpdecreten zullen ingediend worden bij het Vlaams Parlement.


* * *

Na advies van de Raad van State stemt de Vlaamse regering definitief in met het ontwerpdecreet tot goedkeuring van de Overeenkomst inzake economisch partnerschap, politieke coördinatie en samenwerking tussen de EEG en Mexico. Het zal ingediend worden bij het Vlaams Parlement.


* * *

De Vlaamse regering keurt een nieuw besluit goed dat het toezicht door ambtenaren van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap op de kwijting van het kijk- en luis- tergeld regelt. Een nieuw besluit was vooral nodig omdat er extra controleurs in dienst genomen zijn, en zij ook formeel aangesteld moeten worden.


* * *

Een vijfde reeks herverdelingen van basisallocaties bin- nen de Vlaamse begroting 1999 wordt goedgekeurd. Ook de gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet voor het departement Leefmilieu & Infrastructuur wordt goedgekeurd, evenals de gedeeltelijke overschrijving van gesplitste ordonnanceringskredieten voor dit departement.

Op voorstel van minister-president Patrick DEWAEL en Vlaams minister Mieke VOGELS :

De Vlaamse regering keurt het Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de Uitbanning van alle vormen van Dis- criminatie van de Vrouw - de zgn. CEDAW-Conventie - goed. Het Facultatief Protocol houdt een procedure in voor de behandeling van klachten door het VN-Comité voor de Uit- banning van Discriminatie van de Vrouw over schendingen van rechten die in de CEDAW-Conventie zijn genoemd. Het Facultatief Protocol verschaft een bijkomend juridisch instrument voor het gelijkekansenbeleid.

Op voorstel van minister-president Patrick DEWAEL en Vlaams minister Marleen VANDERPOORTEN :

De eerste en tweede schijf van het provisioneel onder- wijskrediet worden vrijgegeven. Ze zijn bedoeld om de wedden en weddetoelagen te betalen voor onderwijspresta- ties die geleverd zijn in het vorige begrotingsjaar doch om structurele reden pas tijdens het huidige begrotings- jaar uitbetaald kunnen worden.

Op voorstel van minister vice-president Steve STEVAERT :

Ter vervanging van resp. de hh. Wilfried Heyns en Rafaël Grauwels worden mevr. Daniëlle Lambotte en Ann Decout- tere, allebei van het departement Leefmilieu en Infra- structuur, aangeduid als vertegenwoordigers van de Vlaamse overheid in de Commissie voor erkenning van aan- nemers.

Op voorstel van Vlaams minister Mieke VOGELS :

De Vlaamse regering beslist in maart 2000 een Vlaamse Interministeriële Conferentie m.b.t. het vrijwilligers- werk te organiseren. Het opzetten van de Conferentie sluit aan op de vaststelling dat 1 op 5 Vlamingen actief is als vrijwilliger, en dat het vrijwilligerswerk gecon- fronteerd wordt met belangrijke nieuwe uitdagingen. De Koning Boudewijnstichting heeft de voorbije paar jaar al initiatieven genomen ter ondersteuning van het vrijwil- ligerswerk. Over enkele maanden rondt zij een onderzoek af naar de mogelijkheden inzake structurele ondersteuning van het vrijwilligerswerk in Vlaanderen.

Op voorstel van Vlaams minister Renaat LANDUYT :

Bij de toepassing van het besluit van 23/2/1995 betref- fende de exploitatie van de campings werden bij inspec- ties op het terrein en bij de behandeling van de vergun- ningsdossiers een aantal problemen vastgesteld. Ener- zijds vertonen diverse artikelen onduidelijkheden en leemten. Anderzijds blijken sommige exploitatievoorwaar- den in de praktijk niet of nauwelijks te realiseren. Daarom beslist de Vlaamse regering principieel tot aan- passing van het besluit betreffende de exploitatie van de terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven. Het besluit zal voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State.

Op voorstel van Vlaams minister Johan SAUWENS :

Het Vlaams Personeelsstatuut voorziet de mogelijkheid voor personeelsleden van de niveaus C en B om te bevorde- ren naar niveau A, mits zij slagen in een vergelijkend overgangsexamen dat georganiseerd wordt door het Vast Wervingssecretariaat. De Vlaamse regering beslist nu principieel tot een herziening van de regeling voor dit overgangsexamen. Over dit besluit zal worden onderhan- deld met de vakbonden, en het zal voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State.


* * *

De Vlaamse regering duidt haar nieuwe vertegenwoordigers in de Raad van Bestuur van BLOSO aan. Het zijn mevr. Mia Maes en Hilde Dierickx en de hh. Eddy Laeremans, Freddy Dupaix, Jan Vranken, Frank De Vis, Valere Steegmans, Guido Van Craen en Jan Bonnarens. Dhr. Paul De Knop wordt aangesteld als voorzitter van de Raad van Bestuur, en dhr. Christophe Delecluse wordt commissaris van de Vlaamse regering.

Op voorstel van de Vlaamse ministers Johan SAUWENS en Dirk VAN MECHELEN :

Na advies van de Raad van State worden de personeelsfor- matie en het personeelsstatuut van het permanent secreta- riaat van de Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid defini- tief goedgekeurd.

Op voorstel van Vlaams minister Dirk VAN MECHELEN :

Er zal een onderhandelingsprocedure met bekendmaking uit- geschreven worden voor concept, realisatie en exploitatie van een stand van de Vlaamse Gemeenschap in het Belgisch Paviloen op de Wereldtentoonstelling Hannover 2000. Als centraal thema wordt "Spirit of Flanders" vooropgesteld, als het ware een label dat toegekend wordt aan Vlaamse "producten" die omwille van hun innovatief karakter, hun kwaliteit, hun dynamisme uit de band springen. Er wordt een stuurgroep opgericht die de inhoudelijke invulling van de Vlaamse deelname opvolgt. Op vrijdag 13 oktober 2000 wordt een Vlaamse dag ingericht op de Wereldtentoon- stelling.


* * *

De Vlaamse regering keurt de medefinanciering voor 1999 van de onderzoeksprojecten van de Collectieve en gelijkgestelde onderzoekscentra goed. Deze centra beste- den aandacht aan het industrieel gemeenschappelijk onder- zoek ten bate van de aangesloten ondernemingen en onder- steunen acties van technologische dienstverlening ten bate van alle ondernemingen, met bijzondere aandacht voor KMO's. De totale portfolio geselecteerde projecten betreft een totale onderzoeksbegroting van 557,2 miljoen fr., waarvan de helft gedragen wordt door de collectieve researchcentra zelf, de federale overheid 139,3 miljoen betaalt, en bijna 14 % of 76,7 miljoen gefinancierd wordt door de Vlaamse overheid.eindereageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...