Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief aan Tweede kamer over voortgang mestbeleid

Datum nieuwsfeit: 03-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Actueel

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
KAB 996158
datum
03-12-1999

onderwerp
Voortgang mestbeleid
doorkiesnummer

bijlagen
3

Geachte Voorzitter,

Op 10 september jl. hebben wij u in een brief de voorstellen van het Kabinet gepresenteerd, die op korte termijn moeten leiden tot vernieuwing van het mestbeleid. Het betreft een op onderdelen ingrijpend pakket maatregelen, op basis waarvan de agrarische ondernemers en hun gezinnen zich een duidelijk toekomstperspectief kunnen vormen. Op 7 en 10 oktober is met uw Kamer over deze voornemens gesproken in een Algemeen Overleg, respectievelijk een Voortgezet Algemeen Overleg. Wij hechten eraan u met deze brief op de hoogte te stellen van de voortgang van het beleid sindsdien en gaan daarbij in op enkele recente ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan.

De afgelopen periode is zowel op Europees niveau als met het landbouwbedrijfsleven intensief overleg gevoerd over de invulling en uitvoering van de voorgenomen aanscherpingen van het beleid. Daarnaast hebben wij ons geconcentreerd op het daadwerkelijk vorm geven van de bestuurlijke organisatie van het flankerend beleid. Een actieve opstelling van het kabinet is onontbeerlijk om snelle voortgang te boeken in het herstructureringsproces. Een belangrijk element hiervan is de instelling van een uit deskundigen en betrokkenen samengestelde begeleidingscommissie voor de herstructurering van de veehouderij. In het vervolg van deze brief gaan wij op genoemde elementen nader in.

De recente contacten met de Europese Commissie laten geen andere conclusie toe dan dat de ruimte om af te wijken van de normstelling en het tijdpad zoals vastgelegd in de Nitraatrichtlijn, zeer beperkt is. De uitspraak van de rechtbank te 's-Gravenhage inzake de zaak Staat/Waterpakt c.s. lijkt de ruimte van het kabinet nog verder te verkleinen. Onder deze omstandigheden vond op 25 november een gesprek plaats met het bestuur van LTO-Nederland, onder andere over de nadere invulling van het mestbeleid. LTO gaf bij die gelegenheid te kennen geen perspectief te zien in voortzetting van het gesprek over de uitvoering van het maatregelenpakket omdat de kloof tussen de opvattingen van LTO en het kabinet "onoverbrugbaar" zou zijn. Onder erkenning van de onderscheiden verantwoordelijkheden van de overheid en LTO, menen wij dat het noodzakelijk is door te gaan op de ingeslagen weg. Maar het is evenzeer gewenst dat LTO betrokken blijft bij de

verdere uitwerking van het voorgenomen beleid. Naarmate LTO sterker bereid is betrokken te zijn bij de uitwerking van het flankerend beleid, zal dit beleid sneller succesvol tot stand kunnen komen.

1. Nederlandse reactie op het met redenen omkleed advies van de Europese Commissie met betrekking tot de Nitraatrichtlijn De Commissie van de Europese Gemeenschappen heeft bij brief van 3 augustus dit jaar aan de Nederlandse autoriteiten een met redenen omkleed advies uitgebracht met betrekking tot de toepassing van Richtlijn 91/676/EEG, veelal aangeduid als de Nitraatrichtlijn. Dit is de laatste fase voor een daadwerkelijke start van een Hofprocedure tegen de Nederlandse Staat. Naar aanleiding van dit advies hebben wij op 22 november jl. een gesprek gevoerd met het lid van de Commissie mevrouw Wallström (Commissaris voor Milieu). Wij hebben in dat gesprek sterk de nadruk gelegd op de betekenis van het nieuwe integrale mestbeleid, zowel voor wat betreft het milieu als voor wat betreft de omvang en de structuur van de Nederlandse veehouderij. Het gaat om ingrijpende stappen, maar noodzakelijk om tot een duurzame veehouderij te komen. Wij hebben duidelijk gemaakt dat met het voorgestelde pakket inhoud wordt gegeven aan de Nitraatrichtlijn en dat er - ook vanuit Europees perspectief - geen enkele reden bestaat om verdergaande stappen te zetten.
Onder erkenning van de bijzondere omstandigheden in Nederland, die de Nederlandse regering ertoe hebben gebracht een zwaar maatregelenpakket voor te stellen, benadrukte mevrouw Wallström van haar kant dat ook van de andere lidstaten wordt verwacht dat zij de nodige maatregelen nemen om de Nitraatrichtlijn onverkort uit te voeren. De verschillende lidstaten worden wat dit betreft gelijk behandeld. Tegen een aantal lidstaten loopt reeds een procedure voor het Hof van Justitie, terwijl tegen alle overige lidstaten - met uitzondering van Denemarken - ingebrekestellingen zijn uitgebracht wegens het niet of niet-tijdig voldoen aan een of meer verplichtingen van de Nitraatrichtlijn. Gezien de ernst van de problematiek in Nederland, is het niet denkbaar dat voor ons land in dit opzicht verder een uitzondering zal worden gemaakt. Commissaris Wallström liet zich verder in positieve zin uit over zowel het voornemen van Nederland om per 1 januari 2003 door een systeem van mestafzetcontracten te garanderen dat de maximale dosering van dierlijke mest per jaar de norm van 170 kg stikstof per hectare bouwgrond niet zal overschrijden, als de voorgenomen verhoging van de mineralenheffingen en het voornemen om een minimale mestopslagcapaciteit verplicht te stellen. Niettemin maakte het gesprek met mevrouw Wallström eveneens duidelijk dat nog een aantal belangrijke inhoudelijke discussiepunten met de Europese Commissie tot een oplossing moet worden gebracht. De Commissie is namelijk van mening dat Nederland 1. ook met de in de brief van 10 september jl. aangekondigde aanscherpingen nog te hoge stikstofverliesnormen blijft hanteren;
2. met een derogatie voor de maximale mestgift van dierlijke mest tot 250 kg stikstof per hectare grasland, die op de helft van het Nederlandse areaal cultuurgrond van toepassing zal zijn, niet aan de door de Nitraatrichtlijn gestelde doelen kan beantwoorden;
3. onvoldoende waarborgen biedt voor een vermindering van het gebruik van stikstofkunstmest;
4. voor de jaren 2000, 2001 en 2002 geen concrete maatregelen heeft voorzien ter nakoming van het in de Nitraatrichtlijn bepaalde.
Het Nederlandse antwoord op het met redenen omkleed advies is op 30 november jl. naar de Commissie gezonden (zie bijlage). In onze reactie wordt beargumenteerd waarom Nederland naar onze overtuiging met de voorgestelde aanscherpingen in het jaar 2003 wel zal voldoen aan de krachtens de Nitraatrichtlijn geldende norm van 50 mg nitraat per liter grondwater en de gebruiksnorm voor dierlijke mest op bouwland van 170 kg Nitraat/ha. Tevens wordt aangegeven waarom een derogatie tot 250 kg stikstof/ha, waarvoor begin volgend jaar bij de Europese Commissie een verzoek zal worden ingediend, gerechtvaardigd is. Ook wordt in deze brief benadrukt dat met het voorgestelde maatregelenpakket Nederland voor een zeer ingrijpende operatie staat, die de structuur van het platteland als geheel raakt.
Dit alles sluit niet uit dat de Commissie de procedure voor het Hof zal willen doorzetten. Hierbij is het van belang onderscheid te maken tussen de periode tot 2003, waarin Nederland blijkens de brief van 10 september jl. niet zal voldoen aan de eisen van de Nitraatrichtlijn, en de fase daarna waarin dat door een verdere aanscherping van het beleid wel het geval zal zijn en waarin ook het derogatieverzoek speelt.
In de brief aan de Europese Commissie is voorts aangekondigd dat zij zo snel mogelijk zal worden geïnformeerd over de gevolgen voor het Nederlandse mestbeleid van het vonnis dat de Haagse rechtbank heeft gewezen in de procedure die door Waterpakt c.s. tegen de Staat was aangespannen.
2. Consequenties uitspraak arrondissementsrechtbank 's-Gravenhage zaak Staat/Waterpakt c.s.
Bij brief van 26 november jl. (kenmerk trc.jz/1999/12133) is de Kamer ingelicht over de uitspraak van de rechtbank te 's-Gravenhage van 24 november jl. Het betreft de uitspraak in de procedure die door enkele milieuorganisaties en drie particuliere putbezitters tegen de Staat was aangespannen inzake de uitvoering van de Nitraatrichtlijn door Nederland. De rechtbank heeft de Staat daarbij veroordeeld zodanige maatregelen te treffen dat door Nederland al gedurende het jaar 2002 wordt voldaan aan de jaarlijkse gebruiksnorm voor dierlijke mest van 210 kg stikstof per hectare per bedrijf (behoudens derogatie tot een hogere norm). De regering heeft besloten tegen dit vonnis hoger beroep aan te tekenen, omdat het gebod van de rechtbank in nationaal- en Europeesrechtelijke context niet anders kan worden begrepen dan als een gebod tot het treffen van wettelijke maatregelen. Naar het oordeel van de regering heeft de rechtbank daarmee ten onrechte plaatsgenomen op de stoel van de wetgever. Het vaststellen van het tijdpad waarbinnen de benodigde aanscherping van de mestnormering ter voldoening aan de Nitraatrichtlijn in redelijkheid kan plaatsvinden, is naar ons oordeel aan de regering. Het hoger beroep schort de werking van het vonnis van de rechtbank echter niet op. Op korte termijn zullen wij u over de verdere gang van zaken nader informeren.
3. Flankerend beleid
3.1 Organisatorische aanpak van sociaal-economische gevolgen Het is van doorslaggevend belang om de voorgestane veranderingen van beleid en de consequenties ervan, zo spoedig mogelijk zichtbaar te maken; dit vooruitlopend op het wetgevingsproces dat ruwweg het jaar 2000 zal vergen (zie hierna punt 5). Met het oog daarop is een uit deskundigen en betrokken personen samengestelde Begeleidingscommissie voor de herstructurering veehouderij bereid gevonden een bijdrage te leveren aan de gedachtenvorming over de inhoud van het flankerend beleid. De Begeleidingscommissie wordt voorgezeten door de heer mr. H.E. Koning, voormalig president van de Algemene Rekenkamer. De verdere samenstelling van deze groep is in een bijlage bij deze brief weergegeven. De Begeleidingscommissie wordt bijgestaan door directeuren-generaal van de meest betrokken departementen. De instellingsbeschikking van deze commissie treft u als bijlage bij deze brief. Hoewel in de brief van 10 september een aantal flankerende maatregelen is aangeduid, menen wij dat - binnen de gegeven financiële randvoorwaarden - de nodige ruimte moet bestaan om tot een optimalisatie van maatregelen en activiteiten te komen. We hechten in dit verband veel waarde aan de ideeën en opvattingen van de begeleidingscommissie, die een belangrijke rol zal spelen bij het aandragen van ideeën voor het flankerend beleid. De begeleidingscommissie is verzocht met voortvarendheid aan de slag te gaan en wij hopen binnenkort van hun adviezen te kunnen profiteren.
De vormgeving van het pakket aan maatregelen en activiteiten en de ondersteuning van de Begeleidingscommissie zal plaatsvinden onder leiding van een interdepartementale projectgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van SZW, VROM, EZ en LNV. Teneinde de herstructurering goed op gang te krijgen, is het proces van bedrijfsbeëindiging van wezenlijk belang. Daarom heb ik de provincies gestimuleerd pilot-projecten voor te bereiden. Deze vinden voornamelijk plaats in het kader van de reconstructie, maar hebben ook betekenis voor het op gang brengen van het proces van bedrijfsbeëindiging. In de pilots worden verder onder meer concrete maatregelen op bedrijfsniveau uitgewerkt. Ook gemeenten zijn daarbij actief betrokken. De betrokken provincies zullen medio januari hun plannen voor de pilots aan ons voorleggen, waarna met de uitvoering een aanvang kan worden gemaakt. Op deze manier wordt voor de veehouders zichtbaar dat het herstructureringsproces in gang is gezet. Dit proces is ook essentieel voor het bredere beleid van vitalisering van het platteland.
Het is van evident belang dat ondernemers op korte termijn inzicht krijgen in de concrete stappen die zij op bedrijfsniveau binnen het pakket van generieke maatregelen kunnen nemen. Met het oog hierop zal binnen enkele maanden worden voorzien in een aanspreekpunt waartoe zij zich met concrete vragen om advies kunnen wenden. Daarmee zal passend invulling kunnen worden gegeven aan de behoefte aan individueel maatwerk bij het ondersteunen van veehouderijen die voor belangrijke beslissingen staan inzake de voortzetting van hun bedrijf.
3.2 Inhoudelijke aanpak van sociaal-economische gevolgen Bij de huidige omvang van de veestapel zal bij hantering van de nieuwe normen sprake zijn van een fiks mestoverschot (in de orde van grootte van 27 miljoen kg fosfaat in het jaar 2003). Dit zal moeten leiden tot het sluiten van een aanzienlijk aantal bedrijven dat in de overschotsituatie niet in staat is om mestafzetcontracten af te sluiten. Om in 2002/2003 niet met een dergelijke situatie te worden geconfronteerd, is het dringend gewenst dat een substantieel aantal bedrijven vóór die tijd de productie staakt. Die noodzakelijke bedrijfsbeëindiging zal worden gefaciliteerd in samenhang met activiteiten en maatregelen waardoor perspectieven voor betrokken ondernemers en hun werknemers worden gecreëerd. Het totale flankerende beleid is de tweede pijler van het beleid dat is neergelegd in de brief aan de Kamer van 10 september jl. De afgelopen maanden zijn de elementen uit deze brief verkend en is een begin gemaakt met het uitwerken ervan.
Wij willen de volgende uitgangspunten gebruiken bij het proces van bedrijfsbeëindiging:
1. Het referentiekader en de bedrijfssituatie van de ondernemer staan centraal bij het proces van bedrijfsbeëindiging. Behalve naar de ondernemer moet de aandacht ook uitgaan naar het gezin, dat bij de bedrijfsbeslissingen vaak een zeer belangrijke rol speelt.
2. De keuze van uitvoerende organisaties wordt zoveel mogelijk bepaald door de herkenbaarheid vanuit de betrokken agrarische ondernemers.
3. Er zal zo veel mogelijk gebruik worden gemaakt van bestaande expertise (geen nieuwe structuren).
4. Er zal waar nodig individueel maatwerk worden geleverd. Aansluitend bij de hoofdlijn van het proces gaat het in concreto om activiteiten als:
+ bewustwording:
o gerichte informatie: telefonisch, schriftelijk, internet o informatiebijeenkomsten
+ bedrijfsdoorlichting
Voortzetting en uitbreiding van het Sociaal Economisch Plan (SEP) dat thans van toepassing is voor de varkenshouderij. Hierbij is de afweging aan de orde of het bedrijf al dan niet zal worden voortgezet; het SEP is nadrukkelijk ook gericht op blijvers.
+ advies over bedrijfsaanpassing/doorstart o inhoudelijk advies (inrichting, milieu, r.o.) o financiële advisering
o bedrijfsmanagementtrainingen
+ advies over "ombouw" van bedrijf
o advies over perspectiefrijke producten en diensten o financiële advisering
+ advies over bedrijfsbeëindiging
o financiële advisering
+ oriëntatie op ander werk
o scholing en vorming
o werkervaringsplaatsen
o arbeidsbemiddeling.
Goede communicatie over de plannen en faciliteiten is van essentieel belang voor het slagen van het project. Ondernemers zullen rechtstreeks geïnformeerd worden over de ontwikkelingen ten aanzien van het mestbeleid.
3.3 Bedrijfsbeëindigingsregelingen
Om een stimulans te geven aan het proces van bedrijfsbeëindiging, zal voorzien worden in maatregelen die drempelverlagend kunnen werken voor veehouders die voor de keuze staan hun bedrijf wel of niet te beëindigen. Hiertoe stelt het kabinet binnenkort f100 miljoen beschikbaar voor een generieke regeling voor bedrijven die op korte termijn besluiten tot beëindiging. Over de concrete invulling van dit maatregelenpakket zal ik op korte termijn met de Begeleidingscommissie-Koning in overleg treden. De verwachting is dat evenals bij regelingen die in het verleden van kracht waren, in het bijzonder ondernemers die de varkenshouderij als neventak uitoefenen in een dergelijke voorziening geïnteresseerd zullen zijn. Bedrijven in deze categorie hebben een mestproductie van 3000 tot 5000 kg fosfaat. Dit betekent dat met de regeling op korte termijn een substantieel aantal intensieve veehouderijen (met name varkenshouderijen) zou kunnen worden beëindigd. De Staatssecretaris van Financiën heeft een wetsvoorstel aangekondigd waarin de tweede tranche van het ondernemerspakket wordt opgenomen. Onderdeel van dat wetsvoorstel zal zijn de omvorming van de huidige vervangingsreserve in een herinvesteringsreserve. Daarbij worden ook de voorstellen van de werkgroep 'Fiscale opties bij herstructurering in de land- en tuinbouw' betrokken. Deze werkgroep, die binnen afzienbare tijd rapporteert, brengt advies uit inzake het opheffen van bestaande fiscale belemmeringen voor herstructureringen in de land- en tuinbouw. De Staatssecretaris van Financiën zal opnemen dat, onder voorwaarden, in gevallen van herstructurering die leiden tot bedrijfsverplaatsing of omschakeling naar andere bedrijfsactiviteiten, de vervangingsreserve toepassing kan vinden op uitkeringen en schadeloosstellingen in het kader van de onderhavige bedrijfsbeëindigings- of opkoopregeling. Hierdoor wordt op individueel bedrijfsniveau een extra impuls geboden voor bedrijfsontwikkeling, hetgeen de dynamiek van de sector als geheel ten goede kan komen.
Naast de middelen die zijn aangegeven in de brief van 10 september, zal voor de invulling van het pakket aan maatregelen en activiteiten eveneens een beroep worden gedaan op reguliere geldstromen van SZW (inclusief ESF-middelen). Het gaat daarbij in het bijzonder om middelen voor scholing en arbeidsbemiddeling. Daarnaast moeten ook over overige SZW-kosten - extra organisatiekosten Arbvo, uitvoeringskosten uvi's en gemeenten, extra beroep op de sociale zekerheid (bijstand, IOAZ, WW) - nog afspraken worden gemaakt.
Tenslotte zal uitvoering worden gegeven aan de aankondiging in onze brief van 10 september jl. om varkenshouders die eind 1998/begin 1999 onnodig varkensrechten hebben aangekocht ter aanvulling van de eerste generieke korting op grond van de Wet herstructurering varkenshouderij, een specifieke opkoopmogelijkheid aan te bieden. Ook voor deze regeling geldt dat de details ervan binnen twee weken bekend zullen worden gemaakt. Naar verwachting zal hier ca f100 miljoen mee gemoeid zijn. 3.4 De ruimte voor ruimte-benadering
Door het proces van herstructurering van de varkenshouderij en reconstructie van de zandgebieden zullen de komende jaren veel bedrijfsgebouwen vrij komen. Vanuit een integrale benadering zal in veel situaties sloop wenselijk zijn, maar (financieel) niet haalbaar. In dergelijke situaties zullen gebouwen voor andere functies gebruikt gaan worden of, gelet op de aard van de gebouwen, door functiewisseling vervangen worden door andere gebouwen (naar verwachting vooral woningen). Verrommeling van het gebied dreigt dan. De Reconstructie biedt kansen om de ruimtelijke kwaliteit van het gebied en vaak ook van het landschap te verhogen, onder meer door verstandig om te gaan met vrijkomende agrarische bebouwing. Ondernemers die zich verder willen ontwikkelen, zullen in een aantal gevallen moeten verplaatsen naar andere locaties. Ondernemers die definitief beëindigen zullen in staat moeten zijn hun schulden af te lossen. Het creëren van mogelijkheden om in het gebied beschikbare fysieke ruimte ter plaatse óf elders voor andere functies te benutten kan een instrument zijn om potentële beëindigers in relevante gebieden te prikkelen versneld te stoppen en om middelen te genereren voor een (omvangrijk) sloopprogramma.
Het mes kan dus aan meer kanten tegelijk snijden: er wordt ruimte geboden voor nieuwbouw in het landelijk gebied, terwijl tegelijkertijd - en dit is een stringente voorwaarde - bouwmassa en bouwrechten elders in het landelijk gebied worden gesaneerd. Voor boeren die hun bedrijf willen beëindigen of zich willen hervestigen, kan deze 'steen voor steen'-benadering helpen om de sanering van de oude opstallen rond te krijgen en tegelijkertijd een nieuwe start te maken. Daarbij dient rekening te worden gehouden met de ruimtelijke kwaliteit in de betrokken gebieden. Voor de reconstructiegebieden zal dit op een planmatige wijze kunnen gebeuren. De bovenstaande benadering zal de komende weken nader worden uitgewerkt.
3.5 Mestbewerking en mestverwerking
Bij de bepaling van het mestoverschot is uitgegaan van de afzet van een deel van de geproduceerde mest buiten de land- en tuinbouw in Nederland en van export. Daarvoor is veelal mestverwerking en
-bewerking vereist. Ook op verhoging van de acceptatie van mest door de akkerbouw, kan mestbewerking een gunstige invloed hebben. Op dit moment vormt vergunningverlening (bestemmingsplannen en milieuvergunningen) in een aantal gevallen een struikelblok voor snelle realisatie van mestinstallaties. Wij hebben begrip voor de terughoudendheid van gemeenten en provincies, waar bijvoorbeeld onzekerheid bestaat over de emissies van
mestbewerkingsinstallaties. Niettemin achten wij voortgang dringend gewenst. Wij zullen dan ook op korte termijn in overleg treden met provincies en gemeenten om op basis van een deskundigenoordeel over de emissies uit bewerkingsinstallaties de vergunningverlening voor 5 tot 10 installaties te bespoedigen. Daarnaast zal de voorlopige inspectierichtlijn mestverwerking uit 1991 worden geactualiseerd, waardoor deze als leidraad kan dienen voor initiatiefnemers. Zij krijgen daarmee inzicht in de benodigde informatie en de vergunningvereisten.
Tegen deze achtergrond zal op korte termijn contact worden opgenomen met de betrokken provinciale overheden om tot aanpassing van het ruimtelijk beleid te komen, hetgeen zijn neerslag dient te vinden in aanpassing van streek- en bestemmingsplannen die een belemmering vormen om thans mestbewerking op decentraal niveau tot ontwikkeling te brengen.
Veehouders kunnen in het nieuwe mestbeleid dieren houden op basis van mestafzetcontracten met door de rijksoverheid erkende mestverwerkingsfabrieken die de mest buiten de Nederlandse landbouw afzetten. De rijksoverheid zal eisen opstellen waaraan deze mestverwerkingsfabrieken moeten voldoen. Wij zullen op korte termijn enkele deskundigen om advies vragen ten aanzien van de eisen die aan de mestverwerking gesteld moeten worden. Ons verzoek is dat dit binnen twee maanden wordt afgerond. 4. Vormgeving wet- en regelgeving
Aan de vormgeving van de kabinetsvoorstellen in wetgeving wordt momenteel hard gewerkt. Het gaat daarbij om de invoering van het stelsel van afzetcon-tracten, de aanscherping van de verliesnormen van MINAS, de verhoging van de MINAS-heffingen en de invoering van een bestemmingsheffing. Een en ander wordt geregeld in de Meststoffenwet. Wij streven naar publikatie van de wetswijziging in het Staatsblad in januari 2001. Dit met het oog op inwerkingtreding per 1 januari 2002. Het wetsvoorstel zal daartoe in mei 2000 bij de Tweede Kamer worden ingediend. We verwachten het wetsvoorstel in februari 2000 in de Ministerraad aan de orde te kunnen stellen met het oog op de adviesaanvraag aan de Raad van State. Daaraan voorafgaand zal de betrokken maatschappelijke organisaties om commentaar op het wetsvoorstel worden gevraagd. Gegeven het grote belang van de aspecten van juridische houdbaarheid en uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid, zijn zowel de Directie Wetgeving van het Ministerie van Justitie als het OM vertegenwoordigd in de ambtelijke werkgroep waarin het wetsvoorstel wordt voorbereid. Daarbij wordt directe ondersteuning verleend door de twee expertisecentra van het OM op het vlak van milieuwetgeving en landbouw en visserij. De Inspectie voor Rechtshandhaving zal lopende de inspraakronde in december 1999 en januari 2000 het wettelijk stelsel aan een definitieve ex ante evaluatie van de sturingskracht onderwerpen. Het totaal aan noodzakelijke regelgeving, dat uiteraard meer omvat dan de hiervoor genoemde wetswijziging, is neergelegd in een werkprogramma en wordt door LNV en VROM vormgegeven. Voor de vertaling van de wetgeving in de uitvoeringspraktijk is binnen LNV een projectgroep opgericht. Belangrijkste taak van deze projectgroep is het zorgdragen voor een zodanige vormgeving van de uitvoering, dat deze zowel voor de uitvoeringsorganisaties als Bureau Heffingen en de AID als voor betrokken boeren een optimale hanteerbaarheid en helderheid kent.

De minister van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

mr. L.J. Brinkhorst

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

drs. J.P. Pronk

Bijlagen:

* Brief aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen: Nederlandse reactie op avis motivé
NB. Deze brief heeft 5 bijlagen waarvan één elektronisch beschikbaar ( PDF-formaat)

* Regeling instelling tijdelijke begeleidingscommissie herstructurering veehouderij ( PDF-formaat)
* Leden van de tijdelijke begeleidingscommissie herstructurering veehouderij ( PDF-formaat)

up Reageren


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...