Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ministers eens over begeleiding herstructurering veehouderij

Datum nieuwsfeit: 03-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

RVD/DV

MINISTERRAAD: Flankerend beleid herstructurering veehouderij..

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij Persbericht Ministerraad
3 december 1999

MINISTERRAAD STEMT IN MET FLANKEREND BELEID HERSTRUCTURERING

VEEHOUDERIJ

De ministerraad heeft ingestemd met de wijze waarop het sociaal-economisch flankerende beleid dat hoort bij de recent gepresenteerde vernieuwing van het mestbeleid wordt vormgegeven. Dat nieuwe mestbeleid was nodig nadat de Wet herstructurering varkenshouderij (Whv) bij de rechter strandde en de Europese Commissie de Nederlandse uitwerking van de Nitraatrichtlijn als onvoldoende beoordeelde. Het kabinet wil met het flankerend beleid bevorderen dat individuele bedrijven op korte termijn in staat worden gesteld te besluiten tot voortzetting dan wel beëindiging van het bedrijf (c.q. delen daarvan).

Een substantieel aantal veehouderijbedrijven zal voor 2002/2003 de productie moeten staken om te voorkomen dat veel bedrijven dan door een overschot op de mestmarkt geen mestafzetcontracten af kunnen sluiten. Daarom komen er maatregelen die drempelverlagend werken voor veehouders die voor de keuze staan hun bedrijf wel of niet te beëindigen.

In het kader van het totaal beschikbare bedrag van 1,6 mld. voor de herstructurering stelt het kabinet binnenkort 100 miljoen gulden beschikbaar voor een generieke bedrijfsbeëindigingsregeling voor bedrijven die op korte termijn besluiten tot beëindiging van het bedrijf. De concrete uitwerking van die regeling wordt binnen enige weken verwacht na advies van de Begeleidingscommissie Herstructurering Veehouderij. Het kabinet heeft ingestemd met de instelling van deze commissie, onder voorzitterschap van mr. H.E. Koning. De commissie zal adviseren over zowel het sociale als het economische aspect van het flankerend beleid bij de herstructurering van de veehouderij. Daarnaast wordt thans 100 miljoen gulden beschikbaar gesteld voor varkenshouders die eind 1998/begin 1999 onnodig varkensrechten hebben aangekocht om hun korting op grond van de Whv te compenseren. Zij kunnen de betreffende rechten verkopen aan de overheid.

De staatssecretaris van Financiën zal een regeling treffen waardoor bij gebruikmaken van deze opkoopregeling niet fiscaal afgerekend hoeft te worden in het geval van bedrijfsverplaatsing of omschakeling naar andere activiteiten.
Verder worden mogelijkheden uitgewerkt om binnen het kader van de reconstructie van intensieve veehouderijgebieden de ruimte van vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen ter plaatse of elders te benutten voor andere functies. Ook dat moet potentiële beëindigers prikkelen versneld te stoppen.

Om de realisatie van mestbe- en verwerking te stimuleren wil het kabinet in overleg met provincies en gemeenten de vergunningverlening voor 5 tot 10 installaties bespoedigen op basis van het oordeel van een aantal deskundigen over de emissies naar het milieu.

Nitraatrichtlijn
De ministers Brinkhorst en Pronk hebben inmiddels deze week per brief gereageerd op het met redenen omkleed advies van de Europese Commissie over van het nitraatbeleid. De kern van het Nederlandse verweer op de kritiek van de Commissie is het op 10 september aangekondigde nieuwe mestbeleid. Dat komt neer op de invoering van maximale mestgiften van 170 kg stikstof uit dierlijke mest per hectare per jaar, en 250 kg voor grasland (de helft van het Nederlandse landbouwareaal) in 2003. De beantwoording van de ingebrekestelling wordt echter gecompliceerd door een uitspraak van de rechtbank te
Den Haag, die oordeelde dat deze normen al in 2002 bereikt moeten zijn. De Nederlandse overheid zal Brussel op zo kort mogelijke termijn laten weten wat de gevolgen van deze uitspraak voor het voorgenomen mestbeleid zijn. Het kabinet gaat tegen deze uitspraak in hoger beroep. Dat beroep heeft geen opschortende werking.

RVD, 03.12.1999

03 dec 99 18:04

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie