Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Tweede Kamer: EU-Handvest van de Grondrechten

Datum nieuwsfeit: 03-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

Binnenhof 4

's-Gravenhage

DIE

AE

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 3 december 1999
Kenmerk
Blad /5
Bijlage(n) (a.r.westerink@die.minbuza.nl)
Betreft EU-Handvest van de Grondrechten

Hierbij zend ik u, conform mijn toezegging tijdens het plenaire debat op 28 oktober jl. naar aanleiding van het verslag over de Europese Raad van Tampere, een notitie toe over het Handvest Grondrechten.

Van deze gelegenheid maak ik graag gebruik u mede te delen dat in het Forum dat het Handvest Grondrechten zal opstellen de Regering zal worden vertegenwoordigd door Mr. F. Korthals Altes. Vanuit de Eerste Kamer zal Prof. Dr. E.M.H. Hirsch Ballin zitting nemen in het Forum, vanuit de Tweede Kamer zal Mr. M. Patijn deelnemen.

J.J. van Aartsen

De Minister van Buitenlandse Zaken

Besluit van de Europese Raad van Keulen tot opstelling van een EU-Handvest van de Grondrechten

De Europese Raad van Keulen, op 3 en 4 juni jl. bijeen, besloot tot het opstellen van een EU-Handvest van de Grondrechten. Het initiatief daartoe was eerder dit jaar door het toenmalige Duitse voorzitterschap genomen. In de Europese Raadsconclusies van Keulen wordt gesteld dat de Europese Unie een punt in haar ontwikkeling heeft bereikt waarop de in Unieverband geldende grondrechten in een Handvest gebundeld en aldus zichtbaarder gemaakt moeten worden. Hierbij mag op geen enkele wijze afbreuk gedaan worden aan de binnen de Unie geldende grondrechten, zoals onder meer opgenomen in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dit uitgangspunt wordt nadrukkelijk bevestigd in het besluit van de Europese Raad.

Het is de bedoeling dat het EU-Handvest drie soorten rechten zal gaan bevatten:


1. vrijheids-en gelijkheidsrechten;


2. sociale en economische rechten;


3. rechten voor burgers van de EU.

De nadruk zal komen te liggen op een beschrijving van de rechten uit de eerste categorie.

Het besluit genomen door de Europese Raad van Keulen bepaalde verder dat een forum, bestaande uit leden van het Europees Parlement en de wetgevende organen van de lidstaten, gevolmachtigden van de regering en vertegenwoordigers van de Europese Commissie het Handvest zal voorbereiden. Vóór de Europese Raad in december 2000 moet dit forum een ontwerp van het Handvest aan de Raad voorleggen.

Besluit van de Europese Raad van Tampere tot de instelling van het Forum

De Europese Raad van Tampere bereikte op 15 en 16 oktober jl. overeenstemming over de samenstelling, werkmethode en praktische regelingen van het Forum dat belast is met het opstellen van een ontwerp van een EU-Handvest van de Grondrechten. In de bijlage gehecht aan de Europese Raadsconclusies, zijn over de samenstelling, werkmethode en praktische regelingen nadere bepalingen opgenomen.

Hieruit blijkt dat het Forum weliswaar een groot aantal leden (62) kent, maar ook dat de redactie van het ontwerp-handvest zal worden gevoerd door een veel kleiner redactiecomité. Dit comité bestaat uit de voorzitter, de vice-voorzitters en de vertegenwoordiger van de voorzitter van de Commissie en wordt bijgestaan door het secretariaat van de Raad. Bij het opstellen van het ontwerp houdt het comité rekening met de redactievoorstellen die door de leden van het Forum worden ingediend. Deze opzet waarborgt in de opvatting van het kabinet tegelijkertijd de gewenste slagvaardigheid en de betrokkenheid van alle geledingen in het Forum.


Inhoud, meerwaarde en juridische status van het Handvest

Naast de vraag naar de samenstelling van het forum dat het Handvest voorbereidt, komt de vraag op wat de concrete inhoud van het Handvest zal zijn, wat de meerwaarde van het Handvest is ten opzichte van bestaande instrumenten en wat de juridische status zal dienen te zijn. Deze vragen hangen uiteraard nauw met elkaar samen.

De Nederlandse regering is van meet af aan van mening geweest dat het geen zin had een Handvest op te stellen als dat geen toegevoegde waarde zou hebben ten opzichte van de reeds bestaande verdragen. Met betrekking tot grondrechten zal de meerwaarde van het Handvest vooral liggen in het bevorderen van de bekendheid en zichtbaarheid van de bestaande grondrechten. Immers, op het terrein van de grondrechten is veel reeds in verdragen en de nationale grondwetten van de lidstaten geregeld. Het EVRM en de gemeenschappelijke constitutionele tradities van de lidstaten gelden daarbij als algemene beginselen van gemeenschapsrecht. De grondrechten waaraan grote waarde wordt gehecht hebben alle reeds een plaats gekregen. Hoewel het niet voor altijd valt uit te sluiten dat het (politiek gezien) wenselijk blijkt om nieuwe grondrechten te ontwikkelen die passen bij het gemeenschapsrecht, is het de vraag of de meerwaarde van een EU-Handvest niet veel meer moet worden gezocht in het bevorderen van een prominente bekendheid en zichtbaarheid van de bestaande grondrechten binnen de EU.

Afhankelijk van de gekozen vorm kan een meerwaarde ook liggen in de rechtszekerheid. Dit is vooral het geval als gekozen wordt voor de optie dat het Handvest een juridisch bindend karakter krijgt. Een goede afstemming met bestaande verdragen en met name met het EVRM is daarbij een absolute voorwaarde. Onduidelijkheid of (rechts)onzekerheid dient te worden vermeden.

Al in 1979 heeft de Commissie toetreding door de Gemeenschap tot het

EVRM voorgesteld. Daarmee zou een sluitend systeem ontstaan waarbij zowel de lidstaten als de Gemeenschap onderworpen zouden zijn aan het EVRM en de daarbij behorende rechtsbescherming. Uiteindelijk is door de Raad van Ministers, bijeen in de samenstelling van ministers van Justitie, op 30 november 1994 besloten om de kwestie van toetreding van de Gemeenschap tot het EVRM voor te leggen aan het Hof

van Justitie van de EG. Het Hof heeft zijn advies gegeven op 28 maart


1996. Belangrijkste conclusie was dat de Gemeenschap niet bevoegd was om toe te treden tot het EVRM. Toetreding van de EG zou niet kunnen zonder wijziging van het EG-Verdrag en het EVRM. Het EVRM bindt immers slechts staten en biedt niet de mogelijkheid om internationale organisaties te binden.


Overigens geldt dat een groot deel van de gesignaleerde vragen, met name over de precieze inhoud en de juridische status en de verhouding tussen het Handvest en andere juridische instrumenten, door het Forum zelf zal moeten worden beantwoord. Het antwoord op deze vragen wordt daarbij mede bepaald door het compromis dat zal worden gevonden uit de bijdragen van alle deelnemers van het Forum. De regering is voornemens zich te baseren op de volgende uitgangspunten, conform hetgeen in het bovenstaande reeds is uiteengezet:


* Uitgangspunt is dat Nederland constructief zal meewerken aan de totstandkoming van een Handvest van grondrechten;


* dit Handvest moet daadwerkelijk politieke en, in geval het bindend is, juridische meerwaarde hebben ten opzichte van de bestaande instrumenten;


* de grondrechtenbescherming op grond van het EVRM moet eenduidig van toepassing blijven;


* intensieve betrokkenheid bij de opstelling van het Handvest van vertegenwoordigers van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen en van vertegenwoordigers van de Raad van Europa, waaronder een vertegenwoordiger van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, is essentieel;


* er dient rekening te worden gehouden met het karakter van de sociale rechten, in die zin dat het daarbij veelal gaat om instructienormen voor de overheid die de burger geen directe aanspraak geven op een bepaald niveau van voorzieningen;


* gezien het gestelde vereiste van juridische meerwaarde in geval van juridisch-bindend zijn van het Handvest, dient in een later stadium (wanneer de contouren van het Handvest zichtbaar worden) te worden bezien of Nederland instemt met het juridisch-bindend worden van het Handvest. Daarover zal de Regering de Kamer tezijnertijd nader informeren.

De inzet van de vertegenwoordigers van het parlement wordt vanzelfsprekend door het parlement zelf bepaald. Nota is genomen van de visie van de algemene commissie voor Europese Zaken luidende dat, mochten vertegenwoordigers van de Staten-Generaal deelnemen aan het Forum, zij dit zonder mandaat van het parlement doen. De uitkomst van het Forum zal, naar mening van de commissie, derhalve niet bindend voor het parlement kunnen zijn. Indien gekozen wordt voor een juridisch bindend instrument, zal het vervolgens dienen te worden onderworpen aan de gebruikelijke procedure.

Budgettaire aspecten van het Forum


Een recent voorstel van het Raadssecretariaat met betrekking tot de begroting gaat ervan uit dat de kosten van de voorbereiding van het Handvest bestaan uit enerzijds administratieve ondersteuning door het Raadssecretariaat en anderzijds reis-en verblijfkosten van leden van het Forum en kosten voor vertolking en vertaling. Het Raadssecretariaat stelt voor dat:


* de kosten voor ondersteuning vanuit het Raadssecretariaat, bestaande uit een directeur en vier assistenten, ten laste komen van het budget van de Raad;


* reiskosten van nationale parlementariërs en leden van het EP door henzelf worden betaald;


* de financiering van de reis-en verblijfkosten van vertegenwoordigers van de staatshoofden en regeringsleiders uit nationale fondsen worden bestreden;


* ook de kosten van tolken en vertalers t.b.v. het Forum uit nationale fondsen worden bestreden. De Europese Raad van Tampere heeft besloten dat voor het Forum de integrale talenregeling geldt, hetgeen zeker hoge kosten voor tolken en vertalers met zich mee zal brengen.

Indien deze voorstellen door de lidstaten worden overgenomen blijven de gevolgen voor de communautaire financiering van het Forum beperkt. Nederland is van mening dat een beperkt beslag op de communautaire begroting gewenst is. Concrete invulling van het budget is echter pas mogelijk als het Forum, dat voor het eerst bijeen zal komen op 17 december a.s., een planning heeft gemaakt van de werkzaamheden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...