Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Beknopt verslag van cultuurraad

Datum nieuwsfeit: 03-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

21501005.042 vao verslag cultuurraad 28 juni 1999 Gemaakt: 14-12-1999 tijd: 13:44 RTF

21501-05 Cultuurraad

Nr. 42 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG

Vastgesteld 3 december 1999

De algemene commissie voor Europese Zaken<1> en de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen<2> hebben op 18 november 1999 overleg gevoerd met staatssecretaris Van der Ploeg over:

- verslag van de Cultuurraad van 28 juni 1999 (EU99-151/OCW-99682);

- verslag van de informele Cultuurraad van 18, 19 en 20 juni 1999 te Savonlinna (21501-05, nr. 40);

- agenda van de Cultuurraad van 23 november 1999.

Van dit overleg brengen de commissies bijgaand beknopt verslag uit.

Vragen en opmerkingen uit de commissies

De heer Van Baalen (VVD) hechtte veel waardering aan de internationale culturele samenwerking vanuit de unieke Europese culturele diversiteit. Daarbij moet echter gewaakt worden voor de sluipende communautisering van het nationale cultuurbeleid. Gelukkig keert ook de staatssecretaris zich tegen de pogingen van commissaris Reding om haar beperkte portefeuille te vullen. Meer in het algemeen moet, afgezien van verschillende gedachten binnen de Europese liberale fractie, vastgehouden worden aan de nulgroei, ook voor de specifieke begrotingspost voor cultuur.

In het verslag van de Cultuurraad van 28 juni 1999 staat dat de kennis van de geschiedenis van de Europese burger versterkt moet worden. Wat houdt dit streven precies in? In het verslag is tevens sprake van hulp aan Kosovo inzake de bescherming van cultuurgoederen. Wat is de rol hierbij van commissaris Reding, ook in relatie tot de Unesco?

In het verslag van de informele Cultuurraad, gehouden op 18, 19 en 20 juli 1999, valt iets te lezen over cultuurindustrie en werkgelegenheid. Is dit wellicht een onderdeel van het werkgelegenheidspact?

De heer Van Baalen steunde het idee om het budget voor het Media-III-programma niet te verhogen, zeker als er onduidelijkheid over de inhoud van het programma bestaat. Aan de kwestie van het illegaal kopiëren moet stringent de hand worden gehouden, zij het dat er een goede balans gevonden moet worden tussen de belangen van de consument en die van de auteur. Een en ander is toch vooral een kwestie van de interne markt?

In de GATT-2000-ronde (General Agreement on Tariffs and Trade) speelt het punt van de uitzondering van de culturele sector bij de mondiale liberalisering. Met name Frankrijk toont zich hiervoor een groot voorstander. De VVD wil deze diensten echter zoveel mogelijk onder het algemene regime laten vallen. Wat is hierbij de positie van Nederland?

De heer Van Baalen merkte op dat in de Cultuurraad van 23 november a.s. het Cultuur-2000-programma op de agenda staat. Op dit punt bestaat er tussen de Raad en het Europees Parlement (EP) een verschil van vele miljoenen euro's. De rapporteur van het EP, de heer Maura uit Portugal, heeft het idee dat het parlement gedeeltelijk zijn zin zal krijgen. Hoe hard zal de staatssecretaris zich tegen deze verhoging verzetten?

Ook bij het vrij verkeer van personen uit de culturele sector moet de vraag worden gesteld waarom hier een uitzondering moet gelden inzake het algemene regime van het vrij verkeer van personen. Ook dit is toch een kwestie van de interne markt?

Bij de bescherming van minderjarige personen tegen audiovisuele producten geldt naar verluidt het principe van het land van herkomst. Is de staatssecretaris van zins om hierbij de zelfregulering in de branche naar voren te brengen? Kan ook iets verteld worden over de ontwikkelingen inzake het volgrecht voor culturele goederen?

Mevrouw Belinfante (PvdA) wees op de zeer korte termijn waarop de agenda voor de Cultuurraad beschikbaar is, wat een zorgvuldige voorbereiding immers niet gemakkelijk maakt.

In de verslagen is een speciale aandacht voor muziek te zien, waarbij ook de rechtenproblematiek en het illegaal kopiëren wordt aangekaart. Hierbij ligt mede een verband met de algemene kwestie van de auteursrechten en het internet. Er vallen geluiden te horen dat door de ontwikkeling van het internet het auteursrecht op de lange termijn niet meer te handhaven is. Is het niet goed om hierover ook in Europees verband van gedachten te wisselen?

Mevrouw Belinfante wees erop dat Nederland inzake de uitgaven vasthoudt aan een nullijn. Het Europees Parlement koerst echter aan op een forse verhoging van het cultuurbudget. Geeft het EP hierbij ook een dekking aan? Het is immers bekend dat de gewilde uitbreiding naar Midden- en Oost-Europese landen cultuurprojecten veel duurder maakt, vooral door vertaal-, reis- en verblijfkosten. In hoeverre is de verbreding van het culturele terrein een aspect waarmee ook in financiële zin rekening wordt gehouden?

Daarnaast is vernomen dat voor Europese projecten een aantal van zeven landen vereist zou zijn. Dat levert echter een ongelofelijke rompslomp op bij opzet en uitvoering. Zal de staatssecretaris zich verzetten tegen een dergelijk voorstel?

Het vrij verkeer van personen in de culture sector moet zonder meer de hoogste prioriteit hebben bij de komende Cultuurraad. De Nederlandse asielwetgeving is immers dermate goed dichtgetimmerd dat er veel tijd mee gemoeid is om mensen naar Nederland te halen voor bijvoorbeeld een concert. In de Europese Unie is het verkeer vrij, maar in een aantal Midden- en Oost-Europese landen niet en in derde landen al helemaal niet. Kan de staatssecretaris hieraan meer aandacht besteden?

Mevrouw Belinfante kon zich vinden in de ideeën over cultuurindustrie en werkgelegenheid. Daarnaast ligt er een voorzichtige uitnodiging aan de lidstaten om minderjarigen te beschermen inzake audiovisuele producten. Nederland geeft daarbij de voorkeur aan zelfregulering. Is dat in Europees verband überhaupt mogelijk op dit vlak? Kan de staatssecretaris dit onderzoeken?

De Europese Unie (EU) geeft hulp aan Kosovo op cultuurgebied. Is er daarbij ook aandacht besteed aan culturele hulpverlening in relatie tot de geschiedenis? Dit kan met name de "civil society" weer enige kans geven.

Mevrouw Visser-van Doorn (CDA) waardeerde het eigen geluid dat Nederland heeft laten horen tijdens de laatste formele en informele Cultuurraad. Een aantal punten van de informele Cultuurraad krijgt echter geen uitwerking tijdens de aankomende Raad van 23 november. Daarnaast waren belangrijke Europese landen als Duitsland en Oostenrijk niet aanwezig bij de informele raad met verwijzing naar het vertaalregime van het gastland. Kan dit in de toekomst worden voorkomen? Welke positie heeft Nederland hierbij ingenomen, in relatie tot de positie van de Nederlandse taal in Europa?

Tijdens de Cultuurraad van 28 juni 1999 is een resolutie aangenomen over het betrekken van geschiedenis bij het optreden op cultuurgebied. Welk gevolg is hieraan tot nu toe gegeven?

Bij de hulp van de EU aan Kosovo ligt de nadruk op humanitaire hulp. Vanuit de D66-fractie is echter in de aanloop naar de vorige Cultuurraad voorgesteld om ook culturele hulp te verlenen, zoals het instellen van een culturele afdeling bij het agentschap van wederopbouw en het toevoegen van een cutuurparagraaf. Welke uitwerking is aan dit verzoek gegeven?

Mevrouw Visser-van Doorn merkte op dat tijdens de Cultuurraad door de voorzitter waarderende woorden zijn gesproken over de culturele samenwerking tussen de Europese Unie en de Raad van Europa. Welke bijzondere of positieve ontwikkelingen zijn er gaande op dit vlak?

Heeft Nederland overigens al een beslissing genomen over de eventuele voortzetting van Eureka-audiovisueel? Wat is het standpunt van de Commissie over een dergelijke voortzetting?

Er zou een studie komen over de vraag welke communautaire steun opportuun is voor de culturele industrie. Wat is hierbij de stand van zaken? Een en ander zou toch worden afgerond op de Cultuurraad van 23 november a.s.?

Mevrouw Visser-van Doorn toonde zich een voorstander van extra aandacht voor de muzieksector. Welk onderzoek is er op dit terrein reeds verricht? Wat is de stand van zaken bij het voorstel van de Commissie over het Media-III-programma? Aan de hand daarvan kan immers afgewogen worden of Nederland kan instemmen met eventuele verhoging van het budget voor dit programma. In dit programma is er overigens terecht bijzondere aandacht voor de positie van het midden- en kleinbedrijf en die van de Nederlandse taal. Welke ideeën draagt de staatssecretaris aan voor een actieve invulling op dit punt? Of neemt Nederland genoegen met een volgende positie?

De heer Dittrich (D66) merkte op dat er binnen afzienbare termijn overeenstemming te verwachten valt over instelling van het Cultuur-2000-programma, waarmee voor het eerst één programmerings- en financieringsinstrument ontstaat voor Europese culturele samenwerking. Dit programma dient reeds op 1 januari 2000 operationeel te worden. De veel tijd vergende besluitvorming bevindt zich echter pas in het stadium van de tweede lezing.

De bemoeienissen van het Europees Parlement worden toegejuicht, evenals de door het EP bepleitte verhoging van het culturele budget. Met 250 mln. euro kan immers meer worden aangevangen dan met 167 mln. euro. Wat is het standpunt van het kabinet op dit vlak? Is men bereid om een eventuele budgetverhoging voor cultuur te accepteren, juist nu de Nederlandse afdracht aan Brussel is verlaagd?

De heer Dittrich gaf aan nadere informatie op prijs te stellen over de verdeling van de diverse middelen over de grotere acties, de meerjarige samenwerkingsverbanden en de kleinere acties. Speelt de percentageverdeling (30-30-40) een belangrijke rol in de onderhandelingen tussen Raad en Europees Parlement?

Bij Europese financiering van projecten wordt overigens vaak pas na een jaar of later tot uitbetaling van subsidie overgegaan. De instellingen die een aanvraag indienen in het kader van Cultuur 2000 moeten dus wellicht een lening afsluiten om een productie tot stand te brengen. Welke mogelijkheden zijn er om bij dit probleem een vangnet op te zetten voor bijzondere maar risicovolle internationale projecten?

Nederland gaat, vrij laat, over tot het instellen van een nationaal cultureel contactpunt. Het gaat om het Cultureel contactpunt Nederland, CCPN. Deze persoon zal voorlichting geven over het Europese cultuurprogramma en de beschikbare subsidie. Er zal tevens een Europese netwerk worden opgezet en uitgebouwd. De CCPN wordt ondergebracht bij de stichting Internationale culturele activiteiten, SICA. Wat is de status van de CCPN binnen de SICA? Maakt deze deel uit van de SICA of gaat het om een min of meer onafhankelijke vooruitgeschoven post van de EU en het ministerie tezamen? Is daarnaast de financiering al geregeld?

De heer Dittrich sloot zich aan bij de opmerkingen van mevrouw Visser-van Doorn over de positie van de Nederlandse taal en het niet-meedoen van Duitsland en Oostenrijk aan de informele Cultuurraad. Kan Nederland hierbij wellicht een bemiddelende rol vervullen?

Bij het vrij verkeer van personen vormt de machtiging tot voorlopig verblijf een belemmering voor de culturele sector. Wat doet de staatssecretaris op dit vlak? Hoe staat het daarnaast met de voorbereidingen van Rotterdam, culturele hoofdstad? De heer Dittrich wees ook op het voorstel van D66 om een Europese filmprijs in te stellen. Wat is de stand van zaken op dit punt, mede gezien het eerder getoonde enthousiasme van de staatssecretaris?

Het beschermen van minderjarigen in het licht van de ontwikkeling van digitale audiovisuele diensten staat op de agenda van de komende Cultuurraad. In de vaste commissie voor Justitie en in de JBZ-raad is reeds gesproken over de antigeweldschip. In hoeverre is er op dit punt echter sprake van afstemming met de andere departementen?

Antwoord van de staatssecretaris

De staatssecretaris legde uit dat ook de regering de agenda voor de Cultuurraad pas zeer laat ontvangt. Op dit vlak is het dan ook een kwestie van "frappé toujours".

Het is belangrijk dat eventuele acties inzake Kosovo op cultureel terrein in samenwerking met de Unesco (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) en de Raad van Europa, en dus gecoördineerd, plaatsvinden. Het kabinet heeft inmiddels 2,5 mln. dollar aan Kosovo gegeven voor het opzetten van een radio- en televisiezender, een zaak van grote urgentie. De samenwerking met de Unesco, een zeer bureaucratische organisatie die 60% van de inkomsten binnenshuis besteed, moet kritisch bekeken worden. Onlangs heeft de staatssecretaris de Unesco dan ook een zeer kritisch toegesproken. De Unesco heeft veel weg van een lichaam met een waterhoofd, en telt maar liefst zestien DG's (directeuren-generaal). Het opereert bovendien te vaak politiek. Ook mevrouw Herfkens richt haar invloed op dit punt. Een en ander neemt echter niet weg dat Nederland met de Unesco wil samenwerken als het gaat om interessante en nuttige cultuurprogramma's. Idealiter zou Unesco juist Europa moeten volgen bij het opzetten van de programma's.

De staatssecretaris haalde de boycot van Duitsland en Oostenrijk van de laatste informele Cultuurraad aan. De directe aanleiding hiervoor lag in het ontbreken van vertaling naar de Duitse taal. Een meer algemene, onderliggende reden is dat de agenda's van de informele raden vaak zeer mager zijn. Een en ander heeft vaak het karakter van een snoepreisje met de nadruk op de onderlinge contacten. Het pleidooi is daarom gericht op minder informele en formele vergaderingen, maar dan met forse agenda waarbij ook alle landen aanwezig zijn.

De besluitvorming rond het cultuurbudget verkeert in een laatste fase. Het ziet er niet naar uit dat de Raad toegeeft aan het verlangen van het Europees Parlement tot verhoging van het budget. Binnen de Raad bestaat eensgezindheid over het voorgestelde bedrag van 167 mln. euro, dat overigens een stijging vormt ten opzichte van de oude cultuurprogramma's. Ook binnen het kabinet bestaat, na enige discussie, geen draagvlak om het bedoelde bedrag te verhogen. Daarbij is door de staatssecretaris bovendien kritisch gesproken over de omgang met en gebrek aan prioritering bij de Europese cultuurmiddelen en het gebrek aan democratische verantwoording aan het Europees Parlement. Ook om die reden is een bescheiden verhoging van 90 mln. naar 167 mln. euro te billijken. Een en ander valt bovendien goed te rijmen met het Europese financiële kader en de nullijn op deelbegrotingen.

De staatssecretaris gaf aan dat inzake de cultuurindustrie en de werkgelegenheid de conclusies van de Raad laten zien dat veel van de activiteiten op nationaal niveau moeten plaatsvinden. In Nederland heeft dat ondermeer geleid tot de brief over ondernemende cultuur, met een overzicht van commerciële en gesubsidieerde culturele sectoren. Daarnaast moet er tot "benchmarking" gekomen worden. Met deze meetlatconcurrentie valt een les te trekken middels een vergelijking tussen de verschillende landen.

Nederland neemt een eigen positie in als het gaat om zelfregulering en de bescherming van minderjarigen. Dat levert geen problemen op inzake de Europese regelgeving, omdat in het kader van de geconditioneerde zelfregulering de Nicam als zelfreguleringsorganisatie zal worden erkend onder de tv-richtlijn van de Europese Unie. Daarmee wordt in wezen zelfs voldaan aan de aangescherpte verplichting op dit punt.

De staatssecretaris legde uit dat het kabinet bij de kwestie van het auteursrecht en het internet streeft naar een evenwicht tussen bescherming van de rechten van auteurs en de ontwikkeling van deze nieuwe technologie. De minister van Justitie heeft hierover een brief aan de Kamer gestuurd. In Europa is er tevens aandacht voor dit vraagstuk en is een Europese richtlijn over auteurs en de informatiemaatschappij in voorbereiding. Nederland kiest meer in het algemeen niet voor een eenzijdige protectie van de producenten. De kwestie heeft ook mondiale aandacht, ondermeer bij de Unesco en bij de Raad van Europa.

Veel lidstaten in Europa kennen reeds een volgrecht. De vorige minister van Justitie, mevrouw Sorgdrager, heeft het Nederlandse standpunt bepaald op dit vlak. Dat standpunt is niet veranderend en houdt een afwijzing van dit recht in. Het zal immers voor de kleine kunstenaars tot weinig extra inkomsten leiden, maar wel tot een gigantische uitvoeringslast. Het is daarnaast erg fraudegevoelig en leidt tot het wegstromen van enige handel naar het buitenland. Wellicht komt er in Europa een richtlijn over het volgrecht. Dan is de inzet gericht op het uit de wind houden van het Nederlandse beleid. Overigens trekken Nederland, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk gezamenlijk op bij dit punt.

De staatssecretaris toonde zich geen voorstander van uitzonderingsclausules. Met name Frankrijk en Canada bepleiten deze, ondermeer bij de WTO (World Trade Organization). De inspanningen moeten niet gericht zijn op protectionisme, maar op vrijhavens. Er moet, conform de lijn van de voormalig staatssecretaris Nuis, geïnvesteerd worden in de kwaliteit van het eigen culturele product en in een goed internationaal cultuurbeleid. Het moet, ook bij de komende ronde in Seattle, gaan om "arts promotion" in plaats van "Holland promotion".

Het initiatief tot het instellen van een Europese filmprijs ligt bij de Commissie. Het moet een onderdeel worden van het Media-III-voorstel en het uitgangspunt is dat de industrie zelf het nodige regelt. De staatssecretaris zegde toe een en ander te blijven volgen en stimuleren.

De staatssecretaris noemde de resolutie over het vrij verkeer van personen in de culturele sector een zaak waar niemand tegen kan zijn. Kunstenaars, die vaak niet als werknemer of ondernemer aan te merken zijn, ondervinden hinder op het gebied van het vrij verkeer. In het Europa van de burger moet ook dit probleem opgelost worden. De bestrijding van dit probleem moet echter horizontaal plaatsvinden, omdat deze kwestie zich ook voordoet op, bijvoorbeeld, universiteiten. In Nederland raakt dit tevens aan het asielbeleid. In overleg met staatssecretaris Cohen van Justitie zijn daarom regels opgesteld die het ontvangen van kunstenaars en musici uit andere delen van Europa en de wereld in Nederland gemakkelijker maakt. Hierbij probeert men vooral ook enige soepelheid te betrachten. De staatssecretaris gaf aan ook persoonlijk vaak een extra duwtje te geven, natuurlijk binnen de marges van de wet.

In het kader van het uitvoeren van het programma Cultuur 2000 is er sprake van het stimuleren van kennis van de geschiedenis van de Europese burger. Amendement nr. 8 van het EP zegt dat het moet gaan om het organiseren van vernieuwende culturele evenementen met een grote symbolische waarde die toegankelijk zijn voor burgers in het algemeen, met de bedoeling om de bestaande band tussen onderwijs, kunst en cultuur en de geschiedenis van Europa te onderstrepen. Het gaat vooral om het zoeken naar gemeenschappelijke elementen, waarbij enige interessante projecten naar voren kunnen komen.

De staatssecretaris gaf aan dat het aantal landen dat vereist is voor een aanvraag voor Europees projecten niet op zeven is gesteld. Wel zijn de aantallen drie en vijf genoemd. Het gaat hier overigens om een nadrukkelijke wens van het Europees Parlement, waarover nog gesproken zal worden.

Het belang van het midden- en kleinbedrijf en de Nederlandse taal zal extra aandacht krijgen. Het thema van de muziek in de informatiesamenleving, inclusief auteursrechten, CD's en internet, zal op 29 en 30 november 1999 tijdens een aparte vergadering worden behandeld, een zogenaamde "expert meeting" van de Europese Commissie. Hierna zullen er Europese initiatieven voorgesteld worden.

De staatssecretaris vertelde dat de voorbereiding voor Rotterdam, culturele hoofdstad goed lijkt te verlopen. Een dummy op basis van de visie van Bert van Mechelen heeft ongeveer 600 inschrijvingen opgeleverd. Een en ander wordt door de Stichting culturele hoofdstad bekeken op bruikbaarheid. Een eerste tranche geld zal binnenkort overgemaakt worden vanuit het HGIS-cultuurbudget, opdat enige activiteiten gepland kunnen worden. Ook is er enige voortgang geboekt bij het werven van sponsorgelden.

Het CCPN, het Cultureel contactpunt Nederland, voert zijn taak uit bij de SICA, maar treedt in feite onafhankelijk op. De Europese Unie geeft geld om de SICA deze taak uit te laten oefenen.

De staatssecretaris erkende dat de late uitbetaling van uitkeringen inzake Europese subsidie een probleem is. Dat geldt ook voor de universiteiten. De termijn moeten dan ook veel korter, langs de lijnen van een "artists charter". Over de mogelijkheden van een garantiefonds als vangnet zal de Kamer, na enig nadenken op het ministerie een brief ontvangen.

De voorzitter van de algemene commissie voor Europese Zaken,

Patijn

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

Van der Hoeven

De griffier van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

Mattijssen

1 Samenstelling:

Leden: Weisglas (VVD), Scheltema-de Nie (D66), Van Middelkoop (GPV), Voûte-Droste (VVD), Hessing (VVD), Hoekema (D66), Marijnissen (SP), Verhagen (CDA), Rouvoet (RPF), Van Oven (PvdA), ondervoorzitter, De Haan (CDA), Koenders (PvdA), Patijn (VVD), voorzitter, Van den Akker (CDA), Ross-van Dorp (CDA), Karimi (GroenLinks), Bussemaker (PvdA), Timmermans (PvdA), Vendrik (GroenLinks), Bos (PvdA), Weekers (VVD), Albayrak (PvdA), Eurlings (CDA), Van Baalen (VVD)

Plv. leden: Blaauw (VVD), Dittrich (D66), Van den Berg (SGP), Voorhoeve (VVD), Remak (VVD), Ter Veer (D66), Van Bommel (SP), Van Ardenne-van der Hoeven (CDA), De Graaf (D66), Valk (PvdA), Van der Knaap (CDA), Waalkens (PvdA), Verbugt (VVD), Balkenende (CDA), Mosterd (CDA), M.B. Vos (GroenLinks), Feenstra (PvdA), Zijlstra (PvdA), Harrewijn (GroenLinks), Crone (PvdA), Geluk (VVD), Visser-van Doorn (CDA), Örgü (VVD), Gortzak (PvdA)

2 Samenstelling:

Leden: Schutte (GPV), Van der Vlies (SGP), Van de Camp (CDA), Van der Hoeven (CDA), voorzitter, Rabbae (GroenLinks), Lambrechts (D66), Dittrich (D66), Cornielje (VVD), De Vries (VVD), Dijksma (PvdA), Van Zuijlen (PvdA), Cherribi (VVD), Rehwinkel (PvdA), ondervoorzitter, Passtoors (VVD), Van Bommel (SP), Belinfante (PvdA), Kortram (PvdA), Ross-van Dorp (CDA), Hamer (PvdA), Nicolaï (VVD), Barth (PvdA), Halsema (GroenLinks), Örgü (VVD), Wijn (CDA), Eurlings (CDA)

Plv. leden: Stellingwerf (RPF), Schimmel (D66), Mosterd (CDA), Atsma (CDA), Harrewijn (GroenLinks), Bakker (D66), Ravestein (D66), E. Meijer (VVD), Van Baalen (VVD), Valk (PvdA), De Cloe (PvdA), Udo (VVD), Van der Hoek (PvdA), Blok (VVD), Poppe (SP), Gortzak (PvdA), Middel (PvdA), Schreijer-Pierik (CDA), Spoelman (PvdA), Brood (VVD), Arib (PvdA), Vendrik (GroenLinks), Rijpstra (VVD), Verhagen (CDA), Visser-van Doorn (CDA)

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie